stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03918
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 165,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย บุญฤทธิ์ ช่วยชู
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0894767504,0894767504
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายศุภกิจ กลับช่วย
พื้นที่ดำเนินการ บ้านปลักจอก ม.6 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4304376609167,99.963113665581place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 26 ก.พ. 2559 66,240.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 27 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 82,800.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 16,560.00
รวมงบประมาณ 165,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนทำเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
 1. ครัวเรือนใช้พื้นที่ว่างในครัวเรือนปลูกผักเกษตร อินทรีย์ 60 ครัวเรือน
 2. ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพจำนวน 60 ครัวเรือน
 3. มีแปลงสาธิตการปลูกผักชุมชน 1 แปลง
 4. มีครัวเรือนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 30 ครัวเรือน
2 เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนและทำบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้อง

1.ครัวเรือนในชุมชนสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้องร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ

3 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการแก้ปัญหาโดยการทำเกษตรอินทรีย์หลีกเลี่ยงสารเคมี
 1. คนในชุมชนเข้าใจและเข้าร่วมโครงการ 60 ครัวเรือน
 2. คนในชุมชนได้รับการตรวจสุขภาพหาสารเคมีตกค้างร้อยละ 90
 3. มีแกนนำเยาวชนอาสาสำรวจข้อมูลชุมชน 1 กลุ่ม
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำเข้มแข็ง
 1. เกิดสภาผู้นำที่สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้ 1 กลุ่มมีสมาชิกอย่างน้อย 20 คน ร่วมติดตาม ประเมินผล และร่วมพัฒนากิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 21:32 น.