stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03917
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 205,875.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สานิตย์ แดงนวล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0814153525
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายศุภกิจ กลับช่วย
พื้นที่ดำเนินการ บ้านแขก ม.13 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.906780007523,99.90966796875place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 82,350.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 102,940.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,585.00
รวมงบประมาณ 205,875.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดการทำเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ภูมิปัญญาการปลูกผักปัญญาอ่อน(ผักที่ใช้น้ำน้อย) แบบดั้งเดิมคือการเผาหน้าดินเพื่อปรับ PH ของดิน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนธาตุในดิน เพื่อทำลายเม็ดหญ้าที่อยู่บนผิวดิน การคลุมฟาง เพื่อรักษาน้ำในดิน

1.มีแปลงเกษตรอินทรีย์เกิดขึ้น 60 ครัวเรือน ครัวเรือนละแปลง รวมจำนวน 60 แปลง
2.เกิดกลุ่มปลูกผักปัญญาอ่อน(ผักที่ใช้น้ำน้อย) 1 กลุ่ม
3.มีแปลงสาธิตการปลูกผัก 4 แปลง 4.เกิดครัวเรือนเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ 20 ครัวเรือน

2 เพื่อให้ครัวเรือนสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้

1.มีแผนปฏิบัติการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
2.ครัวเรือนมีการทำบัญชีครัวเรือนจำนวน 60 ครัวเรือน

3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาการปลูกผักปัญญาอ่อน

1.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 ครัวเรือน
2. คนในชุมชนมีความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์แบบวิถีพอเพียงเพิ่มขึ้น 50%
3.มีการทำปุ๋ยหมักใช้ในชุมชน จำนวน 4 กลุ่ม

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 เพื่อนำพื้นที่ว่างเปล่าของครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดนการทำแปลงปลูกผัก เกิดความรัก สามัครคีในครัวเรือน

1.พื้นที่ว่างเปล่าของครัวเรือนมีการปลูกผัก จำนวน 60 ครัวเรือน
2.แปลงผักในครัวเรือนปลอดสารพิษ จำนวน 60 ครัวเรือน

6 เพื่อให้เกิดกลุ่มสภาผู้นำในชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนสู่ชุมชนเข้มแข็งได้

1.มีสภาผู้นำร่วมกันขับเคลื่อนการทำกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่องขึ้นมาอย่างน้อย 1 กลุ่ม จำนวน 20 คน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 21:38 น.