directions_run

การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03841
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 201,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สราวุธ บำรุง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081-5378592,081-5378592
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ จารุวรรณ วงษ์เวช
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านท่าเลนตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่..
ละติจูด-ลองจิจูด 8.1425043641273,98.746297359471place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 24 ก.พ. 2559 80,560.00
2 16 ก.พ. 2559 16 ส.ค. 2559 25 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 100,700.00
3 17 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,140.00
รวมงบประมาณ 201,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อสร้างสภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชน
  1. มีสภาผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม
  2. มีการประชุมทุกเดือน
  3. มีมาตรการจัดการเกี่ยวกับเยาวชน 4.มีกฎกติกาในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 1 ฉบับ
  4. มีการดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาของชุมชน 1.มีผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน 100 ครัวเรือน 2.มีเยาวชนในชุมชนเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศน์ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
2 2. เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยกลุ่มเยาวชนในชุมชนบ้านท่าเลน
  1. มีผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน 100 ครัวเรือน
  2. มีเยาวชนในชุมชนเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศน์ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 09:09 น.