การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03841
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 201,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สราวุธ บำรุง
พี่เลี้ยงโครงการ จารุวรรณ วงษ์เวช
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านท่าเลนตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่..
ละติจูด-ลองจิจูด 8.1425043641273,98.746297359471
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 24 ก.พ. 2559 80,560.00
2 16 ก.พ. 2559 16 ส.ค. 2559 25 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 100,700.00
3 17 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,140.00
รวมงบประมาณ 201,400.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อสร้างสภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชน
  1. มีสภาผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม
  2. มีการประชุมทุกเดือน
  3. มีมาตรการจัดการเกี่ยวกับเยาวชน 4.มีกฎกติกาในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 1 ฉบับ
  4. มีการดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาของชุมชน 1.มีผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน 100 ครัวเรือน 2.มีเยาวชนในชุมชนเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศน์ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
2 2. เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยกลุ่มเยาวชนในชุมชนบ้านท่าเลน
  1. มีผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน 100 ครัวเรือน
  2. มีเยาวชนในชุมชนเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศน์ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
21 ก.ย. 58 พบพี่เลี้ยงประชุมตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการ 2 500.00 200.00
29 - 30 ก.ย. 58 ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ปี2558 2 2,500.00 2,232.00
2 ต.ค. 58 ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 1 20 800.00 800.00
14 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 80 1,000.00 924.00
19 ต.ค. 58 จัดประชุมประชาคมการทำงานโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่าชายเลน ชุมชนอ่าวท่าเลน 80 38,900.00 38,720.00
22 ต.ค. 58 ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 2 20 800.00 800.00
16 พ.ย. 58 ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 3 20 800.00 800.00
17 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2 500.00 300.00
19 - 20 พ.ย. 58 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลป่าชายเลนจำนวน2วัน 60 19,900.00 19,900.00
27 พ.ย. 58 ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 4 20 800.00 800.00
3 ธ.ค. 58 กิจกรรมปลูกป่่าทดแทนวันพ่อแห่งชาติ 100 15,800.00 15,300.00
7 ม.ค. 59 ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 5 20 800.00 800.00
6 ก.พ. 59 จัดประชุุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจและจัดทำแผนที่ชุมชน 2 วัน 60 21,700.00 21,700.00
10 ก.พ. 59 พบพีเลี้ยงโครงการตรวจเอกสารโครงการ 2 500.00 300.00
24 ก.พ. 59 จัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1 2 500.00 300.00
24 ก.พ. 59 ถอนเงินค่าเปิดบัญชี 2 0.00 500.00
22 มิ.ย. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการ 2 200.00 300.00
8 ก.ค. 59 ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 6 20 800.00 800.00
13 ก.ค. 59 จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านอ่าวท่าเลนพื่อหารูปแบบการดำเนินงานอนุรักษ์ป่าชายเลน 80 10,400.00 10,400.00
17 ก.ค. 59 ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 7 20 800.00 800.00
18 - 22 ก.ค. 59 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศน์น้อยอ่าวท่าเลน 30 25,800.00 25,800.00
8 ส.ค. 59 ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 8 20 800.00 800.00
9 ส.ค. 59 จัดตั้งกองทุนมัคคุเทศน์น้อย อ่าวท่าเลน 30 3,900.00 3,900.00
16 ส.ค. 59 ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 9 20 800.00 800.00
26 ส.ค. 59 ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 10 20 800.00 800.00
2 ก.ย. 59 จัดประชุมหารือภาคีเครือข่ายร่วมกันในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านอ่าวท่าเลน 30 5,100.00 5,100.00
9 ก.ย. 59 ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 11 20 800.00 800.00
11 ก.ย. 59 จัดการกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลดขยะ อ่าวท่าเลน 70 20,200.00 19,700.00
12 ก.ย. 59 จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อหามาตรการอนุรักษ์ป่าชายเลน อ่าวทุ่งเลน 50 7,300.00 7,870.00
15 ก.ย. 59 ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 12 20 800.00 800.00
23 ก.ย. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน การจัดการอนุรักษ์ บ้านท่าเลน 50 9,800.00 9,800.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559 2 5,000.00 5,040.00
12 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน 2 0.00 300.00
13 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงทำรายงานความก้าวหน้า 2 0.00 300.00
14 ต.ค. 59 ส่งเอกสารพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 300.00 300.00
15 ต.ค. 59 จัดทำภาพถ่ายตลอดโครงการ 2 2,000.00 1,576.00
รวม 984 201,400.00 36 200,362.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ม.3 ต.เขาทอง ม.3 ต.เขาทอง เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 09:09 น.