การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน

ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 4

ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 4

27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
ม.3 ต.เขาทองม.3 ต.เขาทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
  • photo บรรยากาศการสรุปผลงานด้านต่างๆในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาบรรยากาศการสรุปผลงานด้านต่างๆในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
  • photo ประธานสภาชี้แจงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นประธานสภาชี้แจงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
  • photo วางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประชุมแจงเพื่อทราบ ภาพรวมของการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลป่าชายเลน
  2. ประชุมเพื่อวางแผนการเตรียมงานดำเนินกิจกรรมปลูกทดแทนวันพ่อแห่งชาติต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ประธานสภาผู้นำได้แจ้งเพื่อทราบในที่ประชุม ภาพรวมของการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลป่าชายเลน ถือว่าเป็นกิจกรรมที่คุ้มค่า มีประโยชน์ต่อเยาวชนอย่างมากตอบวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน และให้ฝ่ายที่รับผิดชอบแต่ละด้านได้เสนอแนะ สะท้อนปัญหาและอุปสรรค ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรม คือ การพบเห็นป่าชายเลนที่ทรุดโทรม ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนกันพอสมควรในการหาแนวทางดำเนินการแกไขปัญหาในต่อไป
  • หลังจากนั้นประธานในที่ประชุมได้นำเสนอกิจกรรมที่จะมาถึง ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญซึ่งเราทุกคน ทุกฝ่ายจะต้อง มีวางแผนการเตรรียมงานดำเนินกิจกรรมอย่างมีเกียรติได้แก่กิจกรรมปลูกทดแทนวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่5 ธันวาคม 2558

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน ประกอบด้วย ทีมสภาผู้นำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00