ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 4

ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 4

27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
ม.3 ต.เขาทองม.3 ต.เขาทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
  • photo บรรยากาศการสรุปผลงานด้านต่างๆในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาบรรยากาศการสรุปผลงานด้านต่างๆในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
  • photo ประธานสภาชี้แจงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นประธานสภาชี้แจงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
  • photo วางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
วัตถุประสงค์
  • เพื่อสรุุปผลการดำเนินงานและวางแผนเตรียมงานในกิจกรรมต่อไป
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. นายสราวุธบำรุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
2. ว่าที่ร.ต.สุชาติสงวนสินธุ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
3. นายประดิษฐ์เพริดพร้อม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
4. นายวันโชคขยันบุตรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
5. นางยุภาภรณ์บำรุง อาสาสาธารณะสุขหมู่บ้าน
6.นายอำนวยณ.นคร อาสาสาธารณะสุขหมู่บ้าน
7.นางสาวจตุพรแป้นเนียมอาสาสาธารณะสุขหมู่บ้าน
8. นายประเวทย์เพริดพร้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
9.นายซุลกิบหลีมุ่งจิตรผู้นำคุ้มบ้าน
10. นายสุทธินันบำรุง ผู้นำคุ้มบ้าน
11. นายสมรักษ์ บำรุงผู้นำคุ้มบ้าน
12.นายอ้าหลี พึ่งหล้าตำแน่ง ผู้นำศาสนา ประธานกองทุนหมู่บ้านและเป็นกรรมการสมาคมประมงจังหวัดกระบี่ เป็นผู้ประสานงานด้านการประมง
13.นายอะหมาด ชูกุลตำแหน่ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หมู่ที่ 3 เป็นผู้ประสานงานระหว่าง สภา อบต. และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่ออำนวยในความสะดวกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
14.นายม่าโหรบ บำรุง อตีตผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้านด้านช่างไม้ พันธ์ไม้ป่าชายเลน
15.นางจันทนาปิยะกอบ ประธาน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คนในหมู่บ้านจะเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยกลุ่มออมทัรพย์จะช่วยเหลืออุปกรณ์ทางด้าน การประกอบอาชีพ การลงทุน และทุนฉุกเฉิน ของหมู่บ้าน
16.นายนิคมเสวกประธารกลุ่มยุวเกษตร
17.นายหมาดบำรุงที่ปรึกษาคณะกรรมการหมู่บ้าน
18. นายประหยัดสงวนสินธุ์ ครูสอนศาสนา
19. นายวสันต์ช่วยการประธานกลุ่มประมงชายฝั่ง
20 นายประวุฒิ เพริดพร้อม ประธานกีฬาหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมแต่งตั้งสภาผู้นำคณะทำงานอนุรักษ์ป่าชายเลน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมสภาผู้นำ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
  1. ประชุมแจงเพื่อทราบ ภาพรวมของการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลป่าชายเลน
  2. ประชุมเพื่อวางแผนการเตรียมงานดำเนินกิจกรรมปลูกทดแทนวันพ่อแห่งชาติต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำคณะทำงานอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านอ่าวท่าเลน 1ชุด 2.มีการประชุมคณะทำงาน 12 ครั้ง 3.มีรายงานประชุมคณะทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ประธานสภาผู้นำได้แจ้งเพื่อทราบในที่ประชุม ภาพรวมของการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลป่าชายเลน ถือว่าเป็นกิจกรรมที่คุ้มค่า มีประโยชน์ต่อเยาวชนอย่างมากตอบวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน และให้ฝ่ายที่รับผิดชอบแต่ละด้านได้เสนอแนะ สะท้อนปัญหาและอุปสรรค ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรม คือ การพบเห็นป่าชายเลนที่ทรุดโทรม ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนกันพอสมควรในการหาแนวทางดำเนินการแกไขปัญหาในต่อไป
  • หลังจากนั้นประธานในที่ประชุมได้นำเสนอกิจกรรมที่จะมาถึง ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญซึ่งเราทุกคน ทุกฝ่ายจะต้อง มีวางแผนการเตรรียมงานดำเนินกิจกรรมอย่างมีเกียรติได้แก่กิจกรรมปลูกทดแทนวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่5 ธันวาคม 2558
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ทีมสภาผู้นำ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00