directions_run

ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03908
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 195,090.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย มีซัน อารีมาน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 088-7914282,088-7914282
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางนฤมล ฮะอุรา
พื้นที่ดำเนินการ บ้านโคกทราย ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.747532390862,100.05736531706place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 20 ก.พ. 2559 78,040.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 21 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 97,550.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,500.00
รวมงบประมาณ 195,090.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 จัดตั้งกลไกเพื่อสร้างสภาซีจันตงฮาตีมาดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
 1. มีการประชุมทุกเดือน 10 ครั้ง
 2. การประชุมผู้นำชุมชนมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของคณะกรรมการ
 3. การประชุมทุกครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆ ของชุมชน
2 เพื่อศึกษาข้อมูลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
 1. ได้ข้อมูลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนกลุ่ม เด็ก วัยรุ่น เยาวชน รวม 3 ชุดข้อมูล
3 เพื่อทำแผนและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการมีบทบาทช่วยกันแก้ปัญหาเยาวชน
 1. ได้แผนแม่บทชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกด้าน รวมถึงด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 1 แผนงาน
4 ดำเนินการขับเคลื่อนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในชุมชนในอันที่จะนำไปสู่เยาวชนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
 1. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
 2. พ่อแม่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ เห็นความแตกต่าง ให้คะแนะการมีพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้นจากเริ่มโครงการ
5 จัดตั้งกลไกเพื่อสร้างคณะทำงาน มาดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
 1. มีการประชุมทุกครั้งหลังจากทำกิจกรรม
 2. การประชุมคณะทำงานมีผู้เข้าร่วมทุกคน
 3. การประชุมทำครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆ ของชุมชน
 4. ได้กลไกการจัดตั้งคณะทำงานมาขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการ
6 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 09:57 น.