ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03908
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 195,090.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย มีซัน อารีมาน
พี่เลี้ยงโครงการ นางนฤมล ฮะอุรา
พื้นที่ดำเนินการ บ้านโคกทราย ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.747532390862,100.05736531706
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 20 ก.พ. 2559 78,040.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 21 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 97,550.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,500.00
รวมงบประมาณ 195,090.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 จัดตั้งกลไกเพื่อสร้างสภาซีจันตงฮาตีมาดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
 1. มีการประชุมทุกเดือน 10 ครั้ง
 2. การประชุมผู้นำชุมชนมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของคณะกรรมการ
 3. การประชุมทุกครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆ ของชุมชน
2 เพื่อศึกษาข้อมูลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
 1. ได้ข้อมูลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนกลุ่ม เด็ก วัยรุ่น เยาวชน รวม 3 ชุดข้อมูล
3 เพื่อทำแผนและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการมีบทบาทช่วยกันแก้ปัญหาเยาวชน
 1. ได้แผนแม่บทชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกด้าน รวมถึงด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 1 แผนงาน
4 ดำเนินการขับเคลื่อนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในชุมชนในอันที่จะนำไปสู่เยาวชนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
 1. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
 2. พ่อแม่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ เห็นความแตกต่าง ให้คะแนะการมีพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้นจากเริ่มโครงการ
5 จัดตั้งกลไกเพื่อสร้างคณะทำงาน มาดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
 1. มีการประชุมทุกครั้งหลังจากทำกิจกรรม
 2. การประชุมคณะทำงานมีผู้เข้าร่วมทุกคน
 3. การประชุมทำครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆ ของชุมชน
 4. ได้กลไกการจัดตั้งคณะทำงานมาขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการ
6 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
22 ก.ย. 58 ประชุมจัดตั้งสภาซีจันตงฮาตี 30 150.00 150.00
23 ก.ย. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 300 1,000.00 1,005.00
25 ก.ย. 58 การประชาสัมพันธ์โครงการ 200 20,900.00 20,900.00
5 - 6 ต.ค. 58 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ 2 2,000.00 1,750.00
29 ต.ค. 58 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้นำสภาซีจันตงฮาตี 30 5,750.00 5,750.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงาน 2 2,000.00 200.00
8 ธ.ค. 58 ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 1/10 30 1,410.00 1,410.00
13 ธ.ค. 58 ประชุมคณะทำงาน 5 คน ทำความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ 5 1,930.00 1,930.00
26 ธ.ค. 58 ศึกษาและเขียนแผนการสอน 10 4,820.00 4,820.00
7 ม.ค. 59 จัดอบรมคณะทำงานและเยาวชน เกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล 25 4,420.00 4,420.00
8 ม.ค. 59 ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 2/10 30 960.00 960.00
28 ม.ค. 59 ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 3/10 30 960.00 960.00
29 ม.ค. 59 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 1/2 25 2,175.00 2,175.00
30 ม.ค. 59 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 2/2 25 2,175.00 2,175.00
6 ก.พ. 59 สำรวจพื้นที่และจัดสภาพแวดล้อม 1/4 95 9,225.00 9,225.00
17 ก.พ. 59 ประชุมรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจ 26 6,620.00 6,620.00
20 ก.พ. 59 คืนข้อมูลและทำแผนแม่บทด้านเด็กและเยาวชน 101 14,070.00 14,070.00
27 - 28 ก.พ. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวด1 2 1,700.00 800.00
4 มี.ค. 59 ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 4/10 30 960.00 960.00
25 มี.ค. 59 ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 5/10 30 960.00 960.00
22 เม.ย. 59 ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 6/10 30 960.00 960.00
27 พ.ค. 59 ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 7/10 30 960.00 960.00
7 มิ.ย. 59 พบพี่เลี้ยง 2 200.00 200.00
24 มิ.ย. 59 ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 8/10 30 960.00 960.00
2 ก.ค. 59 ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับครอบครัวและชุมชน 145 10,890.00 10,890.00
22 ก.ค. 59 ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 9/10 30 960.00 960.00
24 ก.ค. 59 ศึกษาคุณธรรมผ่านสื่อ 1/2 95 3,125.00 3,125.00
6 ส.ค. 59 ศึกษาคุณธรรมผ่านสื่อ 2/2 95 3,125.00 3,125.00
13 ส.ค. 59 คณะทำงานประชุมเพื่อเลือกบุคคลตัวอย่างในชุมชนและแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ 49 200.00 200.00
13 ส.ค. 59 จัดประชุมสรุปเนื้อหา 95 2,575.00 2,575.00
14 ส.ค. 59 จัดสภาพแวดล้อม 2/4 95 9,225.00 9,225.00
19 ส.ค. 59 ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 10/10 30 960.00 960.00
20 ส.ค. 59 จัดเวทีให้เยาวชนถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลตัวอย่าง 115 14,125.00 14,125.00
23 ส.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อขอคำแนะนำ 2 200.00 200.00
2 ก.ย. 59 เดินทางไปพบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามการทำรายงานและสรุปบัญชี งวดที่ 2 2 200.00 200.00
10 ก.ย. 59 จัดสภาพแวดล้อม 3/4 95 9,225.00 9,225.00
11 ก.ย. 59 จัดสภาพแวดล้อม 4/4 95 9,225.00 9,225.00
15 ก.ย. 59 คณะทำงานสำรวจพื้นที่ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมทำป้ายชื่อเจ้าของตนเอง 5 4,500.00 4,500.00
18 ก.ย. 59 ปลูกป่าร่วมกับครอบครัวและชุมชน 105 16,500.00 16,500.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 2,000.00 1,600.00
7 ต.ค. 59 คืนเงิน เงินเปิดบัญชี 2 500.00 500.00
7 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยง ก่อนปิดงวด 2 2 200.00 200.00
13 ต.ค. 59 จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการ 95 17,090.00 17,090.00
14 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
14 ต.ค. 59 การจัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
14 ต.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวด2 2 300.00 300.00
15 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ปิดงวด 2 2 700.00 752.00
รวม 2,282 195,090.00 47 191,797.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 แบบสอบถามของผู้ปกครองเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนบ้านโคกทราย.docx (.docx) นายมีซัน อารีมาน
2 ชื่อหลักสูตร.docx (.docx) นายมีซัน อารีมาน

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายมีซัน อารีมาน นายมีซัน อารีมาน เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 09:57 น.