สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03920
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 211,050.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สุภาพ สิตะรุโณ
พี่เลี้ยงโครงการ นางนฤมล ฮะอุรา
พื้นที่ดำเนินการ บ้านซอย 10 หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0572823529716,100.01146316528
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 27 ก.พ. 2559 84,420.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 1 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 105,530.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,100.00
รวมงบประมาณ 211,050.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อสร้างสภากลไกชุมชนที่เข็มแข็งนำเศรษฐกิจพอเพียง
  1. มีการประชุมทุกเดือน
  2. ประชุมแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 24 คน
  3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 2. เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และส่งเสริมการออมในครัวเรือน
  1. ร้อยละ 60 ของครัวเรือนต้นแบบมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการออมเพิ่มขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายบางรายการลง
3 3. เพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตและสืบทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  1. วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสานต่อโดยเยาวชน 1 ภูมิปัญญา
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 6 2,000.00 1,750.00
10 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 500 1,000.00 1,000.00
11 ต.ค. 58 จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 40 5,300.00 5,300.00
28 ต.ค. 58 ปัดลานเล่าขานสานกลุ่มชุมชน 300 39,400.00 39,400.00
1 พ.ย. 58 พบพี่เลี้ยงทำความเข้าใจการทำเอกสารการเงิน 4 500.00 200.00
11 พ.ย. 58 สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 1/10 40 1,000.00 1,000.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน 3 500.00 200.00
11 ธ.ค. 58 สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 2/10 40 1,000.00 1,000.00
11 ม.ค. 59 สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 3/10 40 1,000.00 1,000.00
11 ก.พ. 59 สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 4/10 40 1,000.00 1,000.00
20 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงทำความเข้าใจการทำเอกสารการเงิน 2 500.00 200.00
27 ก.พ. 59 ปิดงวด ที่ 1 2 1,000.00 800.00
11 มี.ค. 59 สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 5/10 40 1,000.00 1,000.00
11 เม.ย. 59 สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 6/10 40 1,000.00 1,000.00
16 เม.ย. 59 อบรมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 40 16,100.00 6,752.00
11 พ.ค. 59 สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 7/10 40 1,000.00 1,000.00
11 มิ.ย. 59 สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 8/10 40 1,000.00 1,000.00
11 ก.ค. 59 สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 9/10 40 1,000.00 1,000.00
21 ก.ค. 59 จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง6 ครั้ง1/6 50 2,750.00 2,750.00
22 ก.ค. 59 ออกแบบการเก็บข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนของหมู่บ้าน 15 1,800.00 -
22 ก.ค. 59 จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 2/6 50 1,750.00 1,750.00
23 - 24 ก.ค. 59 สำรวจเก็บข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน 350 ครัวเรือน 35 8,400.00 -
23 ก.ค. 59 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 1/10 20 7,800.00 4,800.00
23 ก.ค. 59 ฝึกมโนราห์ 1/15 20 7,100.00 6,800.00
24 ก.ค. 59 ฝึกมโนราห์ 2/15 20 1,100.00 800.00
24 ก.ค. 59 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 2/10 20 800.00 800.00
25 ก.ค. 59 อบรมแกนนำคณะทำงานกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชนน่าอยู่ 30 6,400.00 6,364.00
28 ก.ค. 59 จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 3/6 50 1,750.00 1,750.00
29 ก.ค. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 60ครัวเรือนอาสาลดรายจ่าย 1/2 60 7,200.00 -
29 ก.ค. 59 ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานโครงการต้นแบบ 1 แห่ง 40 0.00 9,300.00
30 ก.ค. 59 ฝึกมโนราห์ 3/15 20 1,100.00 800.00
31 ก.ค. 59 ฝึกมโนราห์ 4/15 20 800.00 800.00
31 ก.ค. 59 จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง6 ครั้ง4/6 50 1,750.00 1,750.00
2 - 3 ส.ค. 59 สำรวจปัญหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริโภคปลอดภัย 40 5,600.00 5,600.00
3 ส.ค. 59 ตรวจสุขภาพปอดกลุ่มเป้าหมาย 20 4,000.00 -
3 ส.ค. 59 จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 5/6 50 1,750.00 1,750.00
4 ส.ค. 59 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาน้ำดื่ม 20 500.00 500.00
5 ส.ค. 59 จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 6/6 50 1,750.00 1,750.00
6 ส.ค. 59 จัดเวทีประชาคมคืนข้อมูลสู่ชุมชนและทำแผนร่วมกัน 150 5,250.00 -
6 ส.ค. 59 ฝึกมโนราห์ 5/15 20 800.00 800.00
7 ส.ค. 59 ฝึกมโนราห์ 6/15 20 800.00 800.00
8 ส.ค. 59 ฝึกมโนราห์ 7/15 20 800.00 800.00
9 ส.ค. 59 ฝึกมโนราห์ 8/15 20 800.00 800.00
10 ส.ค. 59 ฝึกมโนราห์ 9/15 20 800.00 800.00
11 ส.ค. 59 สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 10/10 40 1,000.00 1,000.00
11 ส.ค. 59 จัดเวทีเสวนาคืนข้อมูลประชาชน 40 5,000.00 -
11 ส.ค. 59 ฝึกมโนราห์ 10/15 20 800.00 800.00
12 ส.ค. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 60ครัวเรือนอาสาลดรายจ่าย 2/2 60 8,200.00 -
12 ส.ค. 59 ฝึกมโนราห์ 11/15 20 800.00 800.00
13 ส.ค. 59 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการน้ำดื่มสะอาดปราศจากสารปนเปื้อน 50 15,000.00 13,800.00
15 ส.ค. 59 กิจกรรมลดรายจ่ายและลด ละ เลิกบุหรี่ 40 800.00 -
16 ส.ค. 59 ฝึกมโนราห์ 12/15 20 800.00 800.00
17 ส.ค. 59 ฝึกมโนราห์ 13/15 20 800.00 800.00
18 ส.ค. 59 ฝึกมโนราห์ 14/15 20 800.00 800.00
19 ส.ค. 59 ฝึกมโนราห์ 15/15 20 800.00 800.00
22 ส.ค. 59 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 3/10 20 800.00 800.00
23 ส.ค. 59 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 4/10 20 800.00 800.00
24 ส.ค. 59 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 5/10 20 800.00 800.00
25 ส.ค. 59 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ6/10 20 800.00 800.00
26 ส.ค. 59 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ7/10 20 800.00 800.00
27 ส.ค. 59 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ8/10 20 800.00 800.00
28 ส.ค. 59 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 9/10 20 800.00 800.00
29 ส.ค. 59 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ10/10 20 4,400.00 800.00
31 ส.ค. 59 เวทีเสวนาและทำข้อตกลงครัวเรือนอาสาเก็บข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 60 10,100.00 -
16 ก.ย. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 1,000.00
26 ก.ย. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 1 1,000.00 1,000.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 3,500.00 608.00
14 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 1,000.00 860.68
15 ต.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 2 2 1,000.00 608.00
รวม 2,766 211,050.00 60 146,742.68
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายรอศักดิ์  อาดำ นายรอศักดิ์ อาดำ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 10:15 น.