สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง

พบพี่เลี้ยงทำความเข้าใจการทำเอกสารการเงิน

พบพี่เลี้ยงทำความเข้าใจการทำเอกสารการเงิน

1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
นายรอศักดิ์  อาดำนายรอศักดิ์ อาดำ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารต่างๆ
พี่เลี้ยงดูการเขียนรายงานบนเว็บไซต์เบื้องต้นรูปแบบการเขียนและเนื้อหา จัดเรียงเอกสารในแต่ละกิจกรรมเก็บไว้เป็นชุดๆ ปรึกษาพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมหลายกิจไม่ได้จัดตามแผนที่วางไว้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เรียนรู้การทำบัญชี การตรวจสอบเอกสารทางการเงิน  การเตรียมความพร้อมในการทำโครงการ การเขียนรายงานบนเว็บไซต์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 2 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน ประกอบด้วย ผู้ประสานงานและบันทึก และผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00