รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03968
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 211,430.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ฮาหรูน ชะยานัย
พี่เลี้ยงโครงการ นฤมล ฮะอุรา
พื้นที่ดำเนินการ บ้านแป-ระใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8139012450248,99.926541745663
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 84,580.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 105,720.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,130.00
รวมงบประมาณ 211,430.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อจัดตั้งกลไกสภาแกหราดำเนินงานกิจกรรมเยาวชนในชุมชน (สภาแกหรา คือสภาผู้นำชุมชน)
 1. เกิดสภาแกหราสภามีการประชุมอย่างต่อเนื่องรวมกันทั้งหมด 10 ครั้ง
 2. ในการประชุมแต่ล่ะครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 32 คน (ร้อยล่ะ 80)
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆ ของชุมชน
2 2. เพื่อจัดการข้อมูลชุมชน
 1. ได้ข้อมูลชุมชนเรื่องผังเครือญาติ และแผนที่ศักยภาพคน รวม 2 ชุดข้อมูล
3 3. เพื่อจัดทำแผนชุมชน
 1. ได้แผนการจัดทำกิจกรรมชุมชน 1 แผน
4 4. เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมความสัมพันธ์เยาวชนและผู้ปกครองให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 1. ร้อยละ 80 ของเยาวชนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ร้อยละ 80 ของพ่อแม่ผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
22 ก.ย. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 5 1,000.00 750.00
23 ก.ย. 58 ประชาสัมพันธ์โครงการ 150 13,120.00 13,120.00
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 2,000.00 1,782.00
16 ต.ค. 58 อบรมบทบาทและหน้าที่ของสภาแกหรา 40 6,720.00 6,720.00
17 ต.ค. 58 ประชุมสภาแกหรา 1/10 40 1,000.00 1,000.00
29 ต.ค. 58 ประชุมเตรียมทำผังเครือญาติ-แผนที่ศักยภาพคน 50 7,840.00 7,840.00
5 - 6 พ.ย. 58 ลงพื้นที่ทำข้อมูลผังเครือญาติ 50 12,000.00 12,000.00
21 พ.ย. 58 ประชุมสภาแกหรา 2/10 40 1,000.00 1,000.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการเงิน 2 300.00 300.00
19 ธ.ค. 58 ประชุมสภาแกหรา 3/10 40 1,000.00 1,000.00
16 ม.ค. 59 ประชุมสภาแกหรา 4/10 40 1,000.00 1,000.00
17 ม.ค. 59 พบพี่เลี้ยง ก่อนปิดงวดที่ 1 2 200.00 200.00
28 ม.ค. 59 เยี่ยมบ้านเยาวชน (กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดอบรมพิ่มศักยภาพให้ทีมเยี่ยม) 32 4,840.00 4,840.00
29 ม.ค. 59 เยี่ยมบ้านเยาวชน(กิจกรรมย่อยที่ 2 ออกแบบชุดคำถาม แบบสัมภาษณ์ที่ใช่ในการยี่ยม) 16 2,520.00 2,520.00
31 ม.ค. 59 กีฬาสีครอบครัว 1/4 60 7,200.00 7,200.00
3 ก.พ. 59 เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว 1/4 60 5,950.00 5,950.00
7 ก.พ. 59 กีฬาสีครอบครัว 2/4 60 7,200.00 7,200.00
20 ก.พ. 59 ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการ 15 1,250.00 1,250.00
27 - 28 ก.พ. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 1 2 1,800.00 832.00
5 มี.ค. 59 ประชุมสภาแกหรา 5/10 40 1,000.00 1,000.00
12 มี.ค. 59 กีฬาสีครอบครัว 3/4 60 7,200.00 7,200.00
13 มี.ค. 59 เยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(เรียนรู้ 4 อาชีพ) 90 12,210.00 12,210.00
10 เม.ย. 59 กีฬาสีครอบครัว 4/4 60 7,200.00 7,200.00
16 เม.ย. 59 ประชุมสภาแกหรา 6/10 40 1,000.00 1,000.00
22 เม.ย. 59 เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว2/4 60 4,450.00 4,450.00
14 พ.ค. 59 เยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(เวทีแลกเปลี่ยนความรู้) 90 11,550.00 11,550.00
21 พ.ค. 59 ประชุมสภาแกหรา 7/10 40 1,000.00 1,000.00
29 พ.ค. 59 เยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(จัดเวทีให้เยาวชนได้นำเสนอผลงาน) 100 9,050.00 9,050.00
18 มิ.ย. 59 ประชุมสภาแกหรา 8/10 40 1,000.00 1,000.00
29 มิ.ย. 59 ถอดบทเรียนโครงการกับเจ้าหน้าที่จาก สจรส. 2 200.00 200.00
1 ก.ค. 59 เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 1/10) 30 750.00 750.00
15 ก.ค. 59 เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 2/10) 30 750.00 750.00
27 ก.ค. 59 ประชุมสภาแกหรา 9/10 40 1,000.00 1,000.00
29 ก.ค. 59 เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 3/10) 30 750.00 750.00
30 ก.ค. 59 ทำแผนชุมชน 60 9,240.00 9,240.00
31 ก.ค. 59 โรงเรียนพ่อแม่ (กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพ่อแม่ผู้ปกครอง) 40 4,895.00 4,895.00
5 - 7 ส.ค. 59 สรุปข้อมูลผังเครือญาติ 50 16,600.00 16,600.00
5 ส.ค. 59 เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 4/10) 30 750.00 750.00
12 ส.ค. 59 เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว3/4 60 4,450.00 4,450.00
13 ส.ค. 59 โรงเรียนพ่อแม่ (จัดเวทีสนทนาพ่อแม่และทำกติกาครอบครัว) 40 4,895.00 4,895.00
19 ส.ค. 59 เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 5/10) 30 750.00 750.00
20 ส.ค. 59 ประชุมสภาแกหรา 10/10 40 1,000.00 1,000.00
26 ส.ค. 59 เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 6/10) 30 750.00 750.00
9 ก.ย. 59 เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 7/10) 30 750.00 750.00
10 ก.ย. 59 เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว4/4 60 4,450.00 4,450.00
11 ก.ย. 59 เวทีสรุปถอดบทเรียนโครงการ 100 16,100.00 16,100.00
16 ก.ย. 59 เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 8/10) 30 750.00 750.00
24 ก.ย. 59 เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 9/10) 30 750.00 750.00
30 ก.ย. 59 เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 10/10) 30 750.00 750.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 3,000.00 2,496.00
7 ต.ค. 59 คืนเงิน เงินเปิดบัญชี 3 300.00 300.00
8 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
8 ต.ค. 59 การจัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
9 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยง ก่อนปิดงวด 2 2 200.00 200.00
14 - 15 ต.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 2 2 2,000.00 200.00
รวม 2,131 211,430.00 55 207,690.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ชักเย่อ.docx (.docx) แป-ระใต้
2 อบรมเพิ่มศักยภาพให้ทีมเยี่ยมบ้าน.ppt (.ppt) แป-ระใต้
3 กติกาครอบครัว.docx (.docx) แป-ระใต้
4 แผนชุมชน.docx (.docx) แป-ระใต้

โครงการเข้าสู่ระบบโดย แป-ระใต้ แป-ระใต้ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 10:20 น.