stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03968
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 211,430.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ฮาหรูน ชะยานัย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,081-8969863
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นฤมล ฮะอุรา
พื้นที่ดำเนินการ บ้านแป-ระใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8139012450248,99.926541745663place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 84,580.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 105,720.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,130.00
รวมงบประมาณ 211,430.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อจัดตั้งกลไกสภาแกหราดำเนินงานกิจกรรมเยาวชนในชุมชน (สภาแกหรา คือสภาผู้นำชุมชน)
 1. เกิดสภาแกหราสภามีการประชุมอย่างต่อเนื่องรวมกันทั้งหมด 10 ครั้ง
 2. ในการประชุมแต่ล่ะครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 32 คน (ร้อยล่ะ 80)
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆ ของชุมชน
2 2. เพื่อจัดการข้อมูลชุมชน
 1. ได้ข้อมูลชุมชนเรื่องผังเครือญาติ และแผนที่ศักยภาพคน รวม 2 ชุดข้อมูล
3 3. เพื่อจัดทำแผนชุมชน
 1. ได้แผนการจัดทำกิจกรรมชุมชน 1 แผน
4 4. เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมความสัมพันธ์เยาวชนและผู้ปกครองให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 1. ร้อยละ 80 ของเยาวชนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ร้อยละ 80 ของพ่อแม่ผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 10:20 น.