งานสร้างสุข

งานสร้างสุข

3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
แป-ระใต้แป-ระใต้
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo บรรยากาศนอกห้องประชุมบรรยากาศนอกห้องประชุม
 • photo ร่วมฟังเรื่องราวจากห้องชุมชนน่าอยู่ร่วมฟังเรื่องราวจากห้องชุมชนน่าอยู่
 • photo เข้าร่วมพิธีเปิดเข้าร่วมพิธีเปิด
 • photo บุคคลสำคัญร่วมพิธีเปิดงานบุคคลสำคัญร่วมพิธีเปิดงาน
 • photo ฟังสัมภาษณ์ออกสื่อทีวีฟังสัมภาษณ์ออกสื่อทีวี
 • photo ขบวนแห่รอบๆ ห้องประชุมขบวนแห่รอบๆ ห้องประชุม
 • photo ฟังเสวนาก่อนจะทำการปิดพิธ๊ฟังเสวนาก่อนจะทำการปิดพิธ๊
 • photo เพื่อนๆ พี่เลี้ยงเดียวกันเพื่อนๆ พี่เลี้ยงเดียวกัน
วัตถุประสงค์

เข้าร่วมงานที่จัดขึ้นโดย สสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • สภาแกหรา 2 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ในวันที่ 3-5 ตค.59 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • เยี่ยมชมผลงานของโครงการต่างๆ ที่นำมาจัดแสดงผลงาน
 • เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดงานสร้างสุขภาคใต้
 • เข้าห้องประชุมย่อย ประเด็นชุมชนน่าอยู่
 • เรียนรู้นวัตกรรมที่น่าสนใจจากโครงการต่างๆ 
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้เห็นผลงานของโครงการแต่ละโครงการที่นำมาจัดบูตเสนอผลงาน  ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการสามารถมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
 • ได้ข้อคิดและแรงบันดาลใจจากการฟังเสวนาจากโครงการที่ได้นำเสนอเป็นตัวอย่างบนเวที  เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการของตนเองต่อไป
 • ได้รับข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ มากมายจากจัดกิจกรรมครั้งนี้ เช่นจากหนังสือ จากห้องเสวนาย่อย จากการถามตามบูตต่างๆ เป็นต้น
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 • สภาแกหรา 2 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,496.00 0.00 0.00 0.00 2,496.00