ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03941
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สุรชัย เกื้อหน่วย
พี่เลี้ยงโครงการ นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
พื้นที่ดำเนินการ บ้านผัง 16,17,19,20 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0029773235197,99.932575374817
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,200.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 พ.ย. 2559 106,500.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,300.00
รวมงบประมาณ 213,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและกลไกลชุมชนเข้มแข็ง
 1. เกิดแกนนำหมู่บ้านในการขับเคลื่อนให้เกิดสภาชุมชน เป้าหมาย จำนวน 20 คน
 2. มีสภาชุมชนโดยมีตัวแทนจากเยาวชน เกิดขึ้นในชุมชน
 3. สภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 90
 4. เยาวชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผนมากกว่าร้อยละ 60 ทุกกิจกรรม
 5. สภาชุมชนมีการประชุมทุกเดือน คิดเป็น ร้อยละ 100
2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 1. ครัวเรือนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเพิ่มรายได้ขึ้นจากเดิม ร้อยละ 60ของครัวเรือน
 2. ครัวเรือนเยาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมลดรายจ่ายได้จากเดิม ร้อยละ 60 ของครัวเรือน
 3. เกิดกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเพื่อการเกษตร กลุ่มส่งเสริมอาชีพเสริม หรือกลุ่มที่ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านอย่างน้อย 1 กลุ่ม
 4. เกิดชุดข้อมูลรายจ่ายและรายได้มวลรวมของหมู่บ้าน
3 เพื่อให้เกิดพื้นที่สาธารณในการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนโดยเยาวชน
 1. เกิดเวทีพูดคุยระหว่างเยาวชน ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน

 2. เกิดแกนนำเยาชน

 3. เกิดพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เช่น ลานกีฬา

4 เพื่อให้เกิดกติกาของเยาวชนในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า
 1. เกิดกติกาของเยาวชนในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า

 2. เกิดเยาวชนกลุ่มสร้างอาชีพ อย่างน้อย 1 กลุ่ม

 3. เกิดแผนการพัฒนาเยาชนของหมู่บ้าน1 แผน

5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
25 ก.ย. 58 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่1) 30 1,000.00 1,000.00
7 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ 2 1,000.00 1,000.00
8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ 2 1,000.00 0.00
10 ต.ค. 58 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่2) 30 800.00 800.00
15 ต.ค. 58 เปิดโครงการพร้อมคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ 100 15,500.00 15,500.00
25 ต.ค. 58 ประชุมแกนนำเยาวชน 40 1,500.00 1,500.00
31 ต.ค. 58 แกนนำเยาวชน เก็บข้อมูลรายได้ รายจ่ายในครัวเรือน 40 3,100.00 3,100.00
9 พ.ย. 58 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่3) 30 800.00 800.00
20 พ.ย. 58 แกนนำเยาวชนจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการรวมกลุ่ม 40 19,100.00 19,100.00
24 พ.ย. 58 แกนนำเยาวชน ร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 40 1,500.00 1,500.00
28 พ.ย. 58 แกนนำเยาวชน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 40 4,300.00 4,300.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงาน 2 1,000.00 500.00
9 ธ.ค. 58 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่4) 30 800.00 800.00
10 ธ.ค. 58 อบรมเด็กและเยาวชนการสร้างอาชีพและรายได้ 50 9,250.00 9,250.00
16 ธ.ค. 58 เยาวชน เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง 50 1,750.00 1,750.00
23 ธ.ค. 58 อบรมในการจัดทำบัญชีครัวรือน และการจัดตั้งกลุ่มกองทุนในชุมชน 50 10,250.00 10,250.00
8 ม.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่5) 30 800.00 800.00
20 ม.ค. 59 อบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ 50 10,250.00 10,250.00
5 ก.พ. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่6) 30 800.00 800.00
11 - 12 ก.พ. 59 โครงการปิดงวด ที่ 1 2 2,000.00 948.00
19 ก.พ. 59 อบรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 50 9,750.00 9,750.00
24 ก.พ. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 0.00 800.00
9 มี.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่7) 30 800.00 800.00
16 มี.ค. 59 ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ 50 6,250.00 6,250.00
8 เม.ย. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่8) 30 800.00 800.00
22 เม.ย. 59 อบรมการเพาะเห็ดและลงมือปฏิบัติ 50 22,500.00 22,500.00
26 เม.ย. 59 ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ 50 3,750.00 3,750.00
9 พ.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่9) 30 800.00 800.00
20 พ.ค. 59 ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ 50 4,250.00 4,250.00
10 มิ.ย. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่10) 30 800.00 800.00
16 มิ.ย. 59 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครอบครัว 100 16,500.00 16,500.00
11 ก.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่11) 30 800.00 800.00
20 ก.ค. 59 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว 100 15,000.00 15,000.00
9 ส.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่12) 30 1,000.00 1,000.00
24 ส.ค. 59 ร่วมกันสร้างกฎกติกาของเยาวชน ในชุมชน 100 16,500.00 16,500.00
26 ก.ย. 59 ร่วมกันสรุปกิจกรรมทั้งหมด 100 19,000.00 19,000.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 3,000.00 2,264.00
14 ต.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเกตโครงการปิดงวด2 7 2,000.00 2,000.00
15 ต.ค. 59 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรูปถ่าย 2 1,000.00 810.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 810.00
15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 0.00 320.00
รวม 1,537 213,000.00 42 210,452.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่6).docx (.docx) นายสุรชัย เกื้อหน่วย
2 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่5).docx (.docx) นายสุรชัย เกื้อหน่วย
3 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่4.docx (.docx) นายสุรชัย เกื้อหน่วย
4 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่2).docx (.docx) นายสุรชัย เกื้อหน่วย
5 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่1).docx (.docx) นายสุรชัย เกื้อหน่วย
6 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่3).docx (.docx) นายสุรชัย เกื้อหน่วย
7 รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2559.docx (.docx) นายสุรชัย เกื้อหน่วย

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายสุรชัย เกื้อหน่วย นายสุรชัย เกื้อหน่วย เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 22:51 น.