directions_run

ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03941
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สุรชัย เกื้อหน่วย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081-0966227,081-0966227
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
พื้นที่ดำเนินการ บ้านผัง 16,17,19,20 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0029773235197,99.932575374817place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,200.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 พ.ย. 2559 106,500.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,300.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและกลไกลชุมชนเข้มแข็ง
 1. เกิดแกนนำหมู่บ้านในการขับเคลื่อนให้เกิดสภาชุมชน เป้าหมาย จำนวน 20 คน
 2. มีสภาชุมชนโดยมีตัวแทนจากเยาวชน เกิดขึ้นในชุมชน
 3. สภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 90
 4. เยาวชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผนมากกว่าร้อยละ 60 ทุกกิจกรรม
 5. สภาชุมชนมีการประชุมทุกเดือน คิดเป็น ร้อยละ 100
2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 1. ครัวเรือนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเพิ่มรายได้ขึ้นจากเดิม ร้อยละ 60ของครัวเรือน
 2. ครัวเรือนเยาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมลดรายจ่ายได้จากเดิม ร้อยละ 60 ของครัวเรือน
 3. เกิดกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเพื่อการเกษตร กลุ่มส่งเสริมอาชีพเสริม หรือกลุ่มที่ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านอย่างน้อย 1 กลุ่ม
 4. เกิดชุดข้อมูลรายจ่ายและรายได้มวลรวมของหมู่บ้าน
3 เพื่อให้เกิดพื้นที่สาธารณในการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนโดยเยาวชน
 1. เกิดเวทีพูดคุยระหว่างเยาวชน ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน

 2. เกิดแกนนำเยาชน

 3. เกิดพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เช่น ลานกีฬา

4 เพื่อให้เกิดกติกาของเยาวชนในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า
 1. เกิดกติกาของเยาวชนในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า

 2. เกิดเยาวชนกลุ่มสร้างอาชีพ อย่างน้อย 1 กลุ่ม

 3. เกิดแผนการพัฒนาเยาชนของหมู่บ้าน1 แผน

5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 22:51 น.