เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

การประชุมกับสสส. สจรส.มอ.และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
อนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลี
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินและรายงานกิจกรรมปิดโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- พี่เลี้ยงโครงการ
- พื้นที่รับโครงการจำนวนพื้นที่ละ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- ตรวจสอบเอกสารการเงินพร้อมรายงานกิจกรรมเพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • พี่เลี้ยงโครงการ
 • พื้นที่ปฏิบัติการ
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ตรวจสอบเอกสารการเงินเพื่อปิดโครงการ
 • ตรวจสอบข้อมูลรายงานกิจกรรมของพื้นที่
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้มีการตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการจนสามารถปิดโครงการได้
 • พื้นที่คณะทำงานได้เติมเต็มข้อมูลในรายงานกิจกรรม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย
 • พี่เลี้ยงโครงการ
 • พื้นที่ปฏิบัติการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • แต่ละโครงการมีหลายกิจกรรมทำให้ตรวจเอกสารช้า
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • ให้พื้นที่ที่ไม่ได้ตรวจเอกสารไปตรวจเพิ่มเติมที่ สจรส.มอ.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รูปถ่ายภาพกิจกรรม

15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานความฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้าเล่มรายงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รายงาน และรูปภาพเผยแพร่ให้ผู้สนใจต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

กิจกรรมสังเคราะห์โครงการปิดงวด2

15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมจัดทำรายงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รายงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 740.00 0.00 0.00 0.00 740.00

ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10

14 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจะหาแนวทางในการจัดตั้งธนาคารขยะ ภายในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
- มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง 10ครั้งต่อปี
- มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน
- สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • อสม. แม่บ้านสภาเด็กเยาวชนตำบลเกาะสาหร่าย ผู้นำชุมชน อนามัย อบต.
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • คณะกรรมการได้นัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะซื้อขยะในชุมชน
  จากครัวเรือนอาสา จำนวน 60 ครัวเรือน จากกระบวนการกิจกรรมที่คณะกรรมการได้วางแผนเอาไว้ หลังจากที่ได้ปิดโครงการรักษ์เกาะสาหร่ายไปแล้ว อยากให้มีกิจกรรมการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง ทุกๆเดือน
 • คณะกรรมการได้วางแผนในการทำงาน มีส่วนร่วมด้านจิตอาสา ให้กับชุมชนในเรื่องการจัดการขยะ
  ไม่ว่าเก็บขยะเดือนละ 1 ครั้ง หรือ ซื้อขยะเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้ลดปัญหาขยะให้น้อยลงในชุมชน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน35คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กรรมการให้ความร่วมมือ และทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือด้านการจัดการขยะ อย่างลงตัว
 • อบต. โรงเรียน อนามัย ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมการจัดการขยะในชุมชน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย
 • อสม. แม่บ้านสภาเด็กเยาวชนตำบลเกาะสาหร่าย ผู้นำชุมชน อนามัย อบต.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - อยากให้มีโครงการ สสส. ต่อเนื่องในชุมชน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00

สรุปบทเรียนการทำงานโครงการ

12 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo สรุปบทเรียนการทำงานโครงการสรุปบทเรียนการทำงานโครงการ
 • photo สรุปบทเรียนการทำงานโครงการสรุปบทเรียนการทำงานโครงการ
 • photo สรุปบทเรียนการทำงานโครงการสรุปบทเรียนการทำงานโครงการ
 • photo สรุปบทเรียนการทำงานโครงการสรุปบทเรียนการทำงานโครงการ
 • photo สรุปบทเรียนการทำงานโครงการสรุปบทเรียนการทำงานโครงการ
 • photo สรุปบทเรียนการทำงานโครงการสรุปบทเรียนการทำงานโครงการ
 • photo สรุปบทเรียนการทำงานโครงการสรุปบทเรียนการทำงานโครงการ
 • photo สรุปบทเรียนการทำงานโครงการสรุปบทเรียนการทำงานโครงการ
 • photo สรุปบทเรียนการทำงานโครงการสรุปบทเรียนการทำงานโครงการ
 • photo สรุปบทเรียนการทำงานโครงการสรุปบทเรียนการทำงานโครงการ
วัตถุประสงค์

  - เพื่อสรุปผลการทำงานโครงการที่ผ่านมา - เพื่อประชุมวางแผนแบ่งบทบาทหน้าที่ในากรจัดกิจกรรม - เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสภาหมู่บ้านเพื่อให้มีแนวคิดหลักในการทำงานจิตอาสาและทำให้รู้จักตัวตนของตนเองและผู้อื่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • กลุ่ม อสม.
 • กลุ่มแม่บ้าน
 • กลุ่มเยาวชนเกาะสาหร่าย
 • ข้าราชการ
 • อบต.
 • อนามัย
 • โรงเรียน
 • ผู้นำชาวบ้าน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. สิ่งที่เรากำหนดกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับความสะอาด
  • มีความสะอาดเกิดขึั้นมาก
  • ความชัดเจน มีความแตกต่าง
  • เห็นความร่วมมือของคนในชุมชน หมู่ที่ 5
  • ได้เห็นชุมชนหมู่ที่ 5 มีการคัดแยกขยะ
  • ได้เห็นของที่เราเหลือใช้แล้วนำมารีไซเคิลใหม่ได้
  • ได้เห็นความประทับใจของนักท่องเที่ยว 1.1 ปัญหาและอุปสรรคในาการทำงาน
  • กรรมการงานมากไม่ทันในการประชุม ไม่มีความพร้อม เพราะมีหน้าที่รับผิดชอบมากในแต่ละบุคคล
  • ไม่มีการประชาสัมพันธ์ในการไปสำรวจบ้าน
  • ฝ่ายผู้นำยังขาดความชัดเจนในบางเรื่อง
  • ภาพรวมของโครงการ ขยะเป็นปัญหาที่สำคัญ 1.2 ข้อเสนอแนะ
  • ได้เป็นชุมชนต้นแบบปราศจากเชื้อโรคที่เกิดจากขยะ
  • มีการประชุมสัญจรตามโอกาสต่างๆ
  • มีการเก็บขยะทุกเดือน
  • มีการแบ่งโซนในการทำความสะอาดเก็บขยะในบ้าน บริเวณถนน บริเวณบ้าน
  1. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับการเกิดขึ้นจริงมีอะไรบ้าง
  • มีการทำจริง โดยการทำปุ๋ยชีวภาพ
  • เกิดความร่วมมือกัน
  • จำนวนขยะลดน้อยลง
  • มีการลดใช้ถุงพลาสติก โดยการปรับเปลี่ยนเป็นถุงผ้า หรือตะกร้ามากขึ้น
  • มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อขาย 2.1 ข้อเสนอแนะ
  • มีการนำถังขยะตั้งที่หัวสะพานหลวง หมู่ที่ 5
  1. ทำไมสิ่งที่คาดหวังกับการทำจริงแต่ไม่ตรงกัน
  • เพราะคนในชุมชนให้ความร่วมมือกันจริง
  • โครงการมีประโยชน์เห็นผลจริง สะอาดมากยิ่งขึ้น
  • มีการตื่่นตัวของชาวบ้าน
  • โครงการเกิด จับต้องเป็นจริงได้
  • เกิดความสำนึกขึ้นเองได้
  • อยากให้มีพนักงานหญิงอยู่ในรถเก็บขยะด้วย
 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ
  • มีถุงผ้าของกรรมการ สสส.
  • อยากให้เป็นชุมชนต้นแบบ
  • อยากให้มีโครงการอย่างต่อเนื่อง
  • มีการประชุมสัญจร
  • มีการนำถังขยะตั้งบริเวณหัวสะพานหลวง
  • มีการแบ่งโซนการทำความสะอาด เก็บขยะ
  • อยากให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการและให้ความสำคัญ
  • อยากให้ อบต. มีการประชุมร่วมสภาบ้าง
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • ทีมสภาหมู่บ้านมีแนวคิดในการทำงานจิตอาสา
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สรุปผลการทำงานโครงการที่ผ่านมา
  • ประชุมวางแผนแบ่งบทบาทหน้าที่ในากรจัดกิจกรรม
  • ประสานวิทยากรมาช่วยในการจัดกระบวนการ
  • พัฒนาศักยภาพทีมสภาหมู่บ้านเพื่อให้มีแนวคิดหลักในการทำงานจิตอาสาและทำให้รู้จักตัวตนของตนเองและผู้อื่น
  • สรุปผลการจัดกิจกรรม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย
 • กลุ่ม อสม.
 • กลุ่มแม่บ้าน
 • กลุ่มเยาวชนเกาะสาหร่าย
 • ข้าราชการ
 • อบต.
 • อนามัย
 • โรงเรียน
 • ผู้นำชาวบ้าน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - กรรมการไม่ตรงต่อเวลา
- กรรมการไม่เข้าร่วมประชุม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - อยากให้มีโครงการอย่างต่อเนื่อง และจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - มีถุงผ้าของกรรมการ สสส. - อยากให้เป็นชุมชนต้นแบบ - อยากให้มีโครงการอย่างต่อเนื่อง - มีการประชุมสัญจร - มีการนำถังขยะตั้งบริเวณหัวสะพานหลวง - มีการแบ่งโซนการทำความสะอาด เก็บขยะ - อยากให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการและให้ความสำคัญ - อยากให้ อบต. มีการประชุมร่วมสภาบ้าง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,300.00 500.00 4,940.00 0.00 0.00 0.00 7,740.00

ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9

12 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9
 • photo ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9
 • photo ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9
 • photo ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9
 • photo ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9
วัตถุประสงค์
 • เพื่อนัดคณะกรรมการ ทำการชี้แจง เพื่อที่จะลงประเมินครัวเรือนอาสา จำนวน 60 ครัวเรือน ทีอยู่ในโครงการรักษ์เกาะสาหร่าย เรื่องการจัดการขยะให้ถูกวิธีและครัวเรือนที่เป็นต้นแบบในการดำเนินงาน กิจกรรม ลดละเลิกขยะในชุมชนให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์โครงการกิจกรรม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • กลุ่มอสม. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น อนามัย อบต.
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  - คณะกรรมการได้ตั้งกฎระเบียบให้กับครัวเรือนอาสา ที่อยู่ในโครงการรักษ์เกาะสาหร่าย เรื่องการจัดการขยะ - คณะกรรมการได้ออกแบบประเมินครัวเรือนนำร่อง เพื่อที่จะไปสำรวจ ครัวเรือนอาสาทีเข้าร่วมโครงการ - คณะกรรมการได้ตั้งกฎกติกาในชุมชนร่วมกับโรงเรียน และอบต. ในการรณรงค์การเก็บขยะ เดือนละ 1 ครั้ง - คณะกรรมการได้วางแผนงานในเรื่องการจัดตั้งธนาคารขยะในหมู่บ้าน เพื่อที่จะได้ลดปัญหาขยะในชุมชนให้น้อยลง - คณะกรรมการได้ตั้งกฎในการจัดซื้อขยะเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 5 ของเดือน เป็นต้นไป

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน35คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  - ชุมชนได้ความรู้จากวิทยากร จากการคัดแยกขยะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในครัวเรือน
- หน่วยงานในชุมชน ให้ความร่วมมือในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย
 • กลุ่มอสม. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น อนามัย อบต.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - ไม่มี 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00

งานสร้างสุข

3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

  - เพื่อร่วมงานปิดโครงการ คนใต้สร้างสุข โซนภาคใต้ ร่วมกับ 14 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

  - นางสาวสะอีด๊ะ  สาดล
- นางสาวรำล๊ะ วัฒนะ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  - เข้าร่วมงานปิดโครงการ คนใต้สร้างสุข โซนภาคใต้ ร่วมกับ 14 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง 

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  - ได้รับข้อมูลจากภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน
- ได้เห็นนวัตกรรม ของโครงการ ที่ได้ต่อยอด สสส. มาตลอด

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

  - นางสาวสะอีด๊ะ  สาดล
- นางสาวรำล๊ะ วัฒนะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - เรื่องปัญหาที่พักไกลจากที่จัดกิจกรรม ซึ่งส่งผลต่อการเดินทางล่าช้า
- มีอุปสรรคด้านการเดินทาง เนื่องจากต้องเดินทางจากเกาะ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - อยากให้มีโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้งตำบล อำเภอและจังหวัด

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - อยากให้มีโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00

ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมิน จำนวน 2 วัน

2 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมิน
 • photo ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมิน
 • photo ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมิน
 • photo ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมิน
 • photo ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมิน
 • photo ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมิน
 • photo ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมิน
 • photo ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมิน
 • photo ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมิน
 • photo ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมิน
 • photo ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมิน
วัตถุประสงค์

  - ลงพื้นที่ประเมิน โดยคณะกรรมการ แบ่งประเมิน จำนวน  2 วัน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะกรรมการ จำนวน 15 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ลงพื้นที่ประเมิน โดยคณะกรรมการ แบ่งประเมิน จำนวน2 วัน
  • ประเมินโดยเกณฑ์ที่วางไว้แล้วนำมาสรุปร่วมกันเพื่อให้ได้ครัวเรือนปฏิบัติตามกติกาได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบให้ครัวเรือนอื่นได้เรียนรู้แล้วขยายไปสู่ครัวเรือนอื่่น ๆ ในชุมชน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • ได้ผลการประเมิน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ครัวเรือนอาสา 60 ครัวเรือนนำร่อง ของโครงการรักษ์เกาะสาหร่าย ที่ได้เข้าร่วมโครงการมาตลอดทุกกิจกรรม
  • ครัวเรือนอาสา ได้มีการคัดแยกขยะก่อนไปทิ้ง
  • ครัวเรือนอาสา ได้ทำปุ๋ยหมัก นำเศษอาหารไปให้สัตว์เลี้ยง เช่น เป็ด ไก่ปลา
  • ครัวเรือนอาสา ได้ทำความสะอาด จัดบริเวณบ้าน เพื่อความเรียบร้อย เป็นบ้านที่น่ามอง
  • ครัวเรือนอาสา ได้จัดการเรื่องการแพร่พันธุ์ของยุงลายในครัวเรือนตนเอง ทุกๆ วันศุกร์ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย
 • คณะกรรมการ จำนวน 15 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - จากการสำรวจครัวเรือนอาสา บางบ้าน ไม่ได้ปฏิบัติตามกฏกติกาเพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบดังกล่าว ซึ่งจะต้องให้ความรู้ในหลายๆ ด้านเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - อยากให้มีกิจกรรมการอย่างต่อเนื่อง และขยายพื่นที่เพื่อทำโครงการในทุกๆหมู่บ้าน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - อยากให้ อบต. ช่วยดูแล จัดประกวดบ้านน่ามอง เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยเน้นความสะอาด

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขยะในชุมชน

30 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

  - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน - เก็บกวาดขยะในชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดไม่มีขยะตามที่สาธารณะ  - เพื่อรณรงค์การใช้ตะกร้าไปจ่ายตลาด - เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ - ร่วมปลูกต้นไม้กินในที่สาธารณะเพื่อเป็นสัญญลักษณ์ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • สอบต. เยาวชน ประธานอสม. กรรมการสำนักสงฆ์ประธานสภาเด็ก
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • คณะกรรมการได้จัดวางแผนงานก่อนประชาสัมพันธ์และเดินรณรงค์เรื่องขยะ
  • ณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เรื่องจัดการขยะ เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 6 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 ให้กรรมการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของอบต.
  • ครั้งที่ 2 ให้สภาเด็กเยาวชนตำบลเกาะสาหร่าย ประชาสัมพันธ์เสียตามสายในโรงเรียน
  • ครั้งที่ 3 ให้กลุ่มอสม.ประชาสัมพันธ์เรื่องจัดการขยะ ที่ รพ.สต.เกาะสาหร่าย
  • ครั้งที่ 4 คณะกรรมการโครงการรักษ์เกาะสาหร่าย ประชาสัมพันธ์ที่มัสยิด หมู่ที่ 5 ของวันศุกร์ หลังละหมาด
  • ครั้งที่ 5 ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ที่สำนักสงฆ์เกาะสาหร่าย
  • ครั้งที่ 6 เดินรณรงค์ขยะพร้อมประชาสัมพันธ์จากหลายองค์กรในชุมชน มีอบต. โรงเรียน เด็กเยาวชน กลุ่มอสม. กลุ่มแม่บ้าน ฝ่ายปกครอง และชาวบ้าน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนและภาพถ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  - ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ ในการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย
 • สอบต. เยาวชน ประธานอสม. กรรมการสำนักสงฆ์ประธานสภาเด็ก
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - อยากให้ สสส. ลงพื้นที่เพื่อตามติดตามโครงการ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - อยากให้ทางอบต. จัดกิจกรรมรณรงค์แบบนี้ไปเรื่อยๆ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้า

26 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้าจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้า
 • photo จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้าจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้า
 • photo จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้าจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้า
 • photo จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้าจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้า
 • photo จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้าจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้า
 • photo จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้าจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้า
 • photo จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้าจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้า
 • photo จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้าจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้า
 • photo จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้าจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้า
 • photo จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้าจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้า
 • photo จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้าจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้า
วัตถุประสงค์

  - เพื่อจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง ในการวางมาตรการในการลดการนำเข้าขยะในชุมชนและร้านค้า  - เพื่อยกร่างกฏกติกาของชุมชนขอมติและประกาศใช้ในชุมชน กำหนดให้แกนนำ เด็ก เยาวชนและแนำคอยเฝ้าระวัง การปฏิบัติตามกฏกติกาของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 36 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ร้านค้าที่ขายของชำ ร้านค้าที่ขนมพื้นบ้าน ขนมพื้นเมือง
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • การมองความร่วมมือในการไปซื้อของ ไม่เอาถุงพลาสติก เปลี่ยนเป็นถุงผ้าหรือตะกร้า
  • การแยกขยะเปียก เช่น ปลาเปลือกผลไม้ สามารถนำมาทำปุ๋ยหมัก แล้วนำมาใช้ใส่ต้นไม้
  • ขยะที่ย่อยยากแต่บางอย่างสามารถนำมาใช้ได้อีกคือมีการแยกออกเป็นแต่ละประเภท
  • ขยะอันตราย ต้องการเก็บให้ถูกวิธี
  • การงดใช้โฟมในร้านค้า เพราะมีสารอันตรายต่างๆ
  • น้ำมันให้ใช้แค่ 2 ครั้ง
  • การทำอาหารต้องมีพื้นที่สูง 10 เซนติเมตร
  • ถ้วยชามต้องมีผ้าสีขาวปิดไว้
  • อาหารควรมีการแยก ผักและอาหารสด ถ้ามีเป็นกล่องจะดีมาก
  • ช้อนต้องตั้งให้ถูกต้อง ปลายขึ้นบน
  • ร้านของชำ ชั้นวางของต้องสูง ต้องมีการแยกขนม มีการแนะนำการใช้ถุง ย่าม หรือตะกร้า ควรสำรวจขนมที่ซื้อมาขายให้มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค การใส่ผงชูรสไม่ดีต่อสุขภาพ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • มีมาตรการในลดการนำเข้าขยะในชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • การมองความร่วมมือในการไปซื้อของ ไม่เอาถุงพลาสติก เปลี่ยนเป็นถุงผ้าหรือตะกร้า
  • การแยกขยะเปียก เช่น ปลาเปลือกผลไม้ สามารถนำมาทำปุ๋ยหมัก แล้วนำมาใช้ใส่ต้นไม้
  • ขยะที่ย่อยยากแต่บางอย่างสามารถนำมาใช้ได้อีกคือมีการแยกออกเป็นแต่ละประเภท
  • ขยะอันตราย ต้องการเก็บให้ถูกวิธี
  • การงดใช้โฟมในร้านค้า เพราะมีสารอันตรายต่างๆ
  • น้ำมันให้ใช้แค่ 2 ครั้ง
  • การทำอาหารต้องมีพื้นที่สูง 10 เซนติเมตร
  • ถ้วยชามต้องมีผ้าสีขาวปิดไว้
  • อาหารควรมีการแยก ผักและอาหารสด ถ้ามีเป็นกล่องจะดีมาก
  • ช้อนต้องตั้งให้ถูกต้อง ปลายขึ้นบน
  • ร้านของชำ ชั้นวางของต้องสูง ต้องมีการแยกขนม มีการแนะนำการใช้ถุง ย่าม หรือตะกร้า ควรสำรวจขนมที่ซื้อมาขายให้มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค การใส่ผงชูรสไม่ดีต่อสุขภาพ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 36 คน
ประกอบด้วย
 • ร้านค้าที่ขายของชำ ร้านค้าที่ขนมพื้นบ้าน ขนมพื้นเมือง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - อยากให้สสส.ให้มีวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับชุมชน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - ทางฝ่ายสาธารณสุข (กรมอนามัย) จะสำรวจร้านค้าในชุมชน ในการขายอาหารให้ถูกวิธี และสะอาดถูกหลักอนามัย

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 4,320.00 500.00 0.00 0.00 6,020.00

ประชุมคณะกรรมการประเมินครัวเรือนต้นแบบจำนวน 15 คน

24 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

  - เพื่อวางแผนในการลงพื้นที่ประเมินครัวเรือนนำร่อง จำนวน 60 ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อสู่ครัวเรือนต้นแบบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

  - ตัวแทนชุมชน ตัวแทนท้องที่ ตัวแทนท้องถิ่น คณะครู ตัวแทน รพ.สต จำนวน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  - ประชุมคณะกรรมการประเมินครัวเรือนต้นแบบ 15 คน ในด้านความสะอาด และการคัดแยกขยะ - จะมีกิจกรรมรณรงค์โดยการเดินขบวนพาเลส ร่วมด้วย คณะกรรมการ สสส. และอสม. นักเรียน ม.1 - ม. 3 - การใช้ตะกร้าในการไปซื้อของแทนถุงพลาสติก - ครัวเรือนนำร่องจะต้องรู้จัการคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • มีคณะกรรมการประเมิน 15 คน
 • แผนในการลงพื้นที่
 • ระเบียบเกณฑ์ครัวเรือนต้นแบบ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  - ครัวเรือนมีการวางแผนการคัดแยกขยะ
- ครัวเรือนมีการทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ - ครัวเรือนมีความสะอาด รักสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน - ครัวเรือนต้องเป็นต้นแบบให้กับชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

  - ตัวแทนชุมชน ตัวแทนท้องที่ ตัวแทนท้องถิ่น คณะครู ตัวแทน รพ.สต จำนวน 15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - อยากให้ สสส. ให้ความรู้ให้กับชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - อยากให้อบต. มีกิจกรรม เป็นขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มโครงการักษ์เกาะสาหร่ายและจัดสรรงบประมาณลงสู่่กลุ่มในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,800.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ

20 กันยายน 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะอบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ
 • photo อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะอบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ
 • photo อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะอบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ
 • photo อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะอบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ
 • photo อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะอบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ
 • photo อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะอบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ
 • photo อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะอบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ
 • photo อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะอบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ
 • photo อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะอบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ
 • photo อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะอบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ
 • photo อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะอบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ
วัตถุประสงค์

  - อบรมให้ความรู้ตัวแทนครัวเรือน เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ของธนาคารขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 61 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 61 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

  - กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอสม. กลุ่มครัวเรือนจิตอาสา ข้าราชการ พนักงาน อบต. อนามัย โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • อบรมให้ความรู้ตัวแทนครัวเรือน เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ของธนาคารขยะ
  • แต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมแบ่งหน้าที่ให้กับกรรมการธนาคารขยะ
  • กำหนดวันในการรับฝากขยะ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการจัดตั้งและมีกิจกรรมต่อเนื่องของธนาคารขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการเรียนรู้ขยะอันตราย การดูแลสุขภาพ การประชาคมเรื่องขยะ มีการรับซื้อขยะในชุมชน
 • มีการเรียนรู้ขยะอันตราย การเดินสำรวจขยะอันตรายทุกครัวเรือน
  • ทำประชาคม ธนาคารขยะ แลกไข่มีการวัดความดัน ช่างน้ำหนัก ให้กับชาวบ้านที่มาแลกขยะ เพราะเกี่ยวกับสุขภาพ
  • แต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมแบ่งหน้าที่ให้กับกรรมการธนาคารขยะ
  • มีการรับซื้อขยะในชุมชน ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เริ่มจากเวลา 14.00 น. - 17.00 น.
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 61 คน จากที่ตั้งไว้ 61 คน
ประกอบด้วย

  - กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอสม. กลุ่มครัวเรือนจิตอาสา ข้าราชการ พนักงาน อบต. อนามัย โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - อยากให้ สสส. ขยายพื้นที่โครงการ ทุกหมู่บ้าน ทั้งตำบล

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - อยากให้มีธนาคารขยะอย่างต่อเนื่อง ที่ขยายให้ครบทุกวงจรในชุมชน และอยากให้มีการแลกเปลี่ยนขยะเป็นของใช้ 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 500.00 3,550.00 8,000.00 0.00 0.00 13,250.00

อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะ

20 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะอบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะ
 • photo อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะอบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะ
 • photo อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะอบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะ
 • photo อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะอบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะ
 • photo อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะอบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะ
 • photo อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะอบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะ
 • photo อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะอบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะ
 • photo อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะอบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะ
วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้ครัวเรือนนำร่องจำนวน 60 ครัวเรือน มีความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำปุ๋หมักชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร หรือขยะเปียก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 62 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 62 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอสม. ครัวเรือนนำร่อง จำนวน 62 ครัวเรือน อบต. สภาเยาวชนบ้านเกาะสาหร่าย ผู้นำชุมชน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ครัวเรือนนำร่องจำนวน 62 ครัวเรือน มีความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร หรือขยะเปียก
  • มีการเปลี่ยนแปลงเอาขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมัก ขยะที่ขายได้นำไปขาย ขยะอันตรายนำไปแลกเป็นของใช้
  • สร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในเรื่องการจัดการขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ครัวเรือนนำร่องมีความรู้และสามารถในการการคัดแยกขยะการทำปุ่ยน้ำหมักชีวภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ครัวเรือนนำร่อง มีความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ การทำทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร หรือขยะเปียก
  • มีความรู้เพิ่มเติมการนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมัก ขยะที่ขายได้นำไปขาย ขยะอันตรายนำไปแลกเป็นของใช้
  • สร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในเรื่องการจัดการขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 62 คน จากที่ตั้งไว้ 62 คน
ประกอบด้วย
 • กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอสม. ครัวเรือนนำร่อง จำนวน 62 ครัวเรือน อบต. สภาเยาวชนบ้านเกาะสาหร่าย ผู้นำชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - อยากให้สสส. ขยายโครงการไปทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - อยากให้ทางองค์การบริาหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องดังกล่าว

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,300.00 0.00 6,390.00 8,000.00 0.00 0.00 16,690.00

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน

31 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน
วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้เห็นการทำงานในเรื่องการจัดการขยะของพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นเครือข่าย และเป็นภาคี ความร่วมมือในชุมชน - เป็นการกระตุ้นให้เกิดพลังในการทำงานในชุมชนของตนเองและเห็นแนวงทางในการทำงานในการแลกเปลี่ยนเรียน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 34 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • กลุ่ม อสม. กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน อบต.
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  - กลุ่มเยาวชนได้ทำบัญชีครัวเรือนเรื่องขยะ - เยาวชนได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน - ได้เรียนรู้ถึงการแลกเปลี่ยนต่างๆที่อยู่รอบตัวเอง
- ได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้นำและชาวบ้าน ให้ความร่วมมืออย่างดี - ภายในหมู่บ้านมีการจัดการขยะอย่างถูกต้องและถูกวิธี เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ที่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำไปพัฒนาหมู่บ้านได้ - แกนนำ สสส.มีความรู้ในการทำขนม มีความประทับใจในสถานที่และการแลกเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ การเป็นอยู่ การกำจัดอาหาร เอาของที่มีมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด - การกำจัดขยะภายในโรงเรียน มีการกำจัดขะยหลายรูปแบบ มีแนวคิดในการทำเกษตกรในรูปแบบต่างๆ
- กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน มีความประทับใจในการได้มาทำงานร่วมกับเด็กนักเรียน แกนนำต่างๆ มีความสุขในการทำงานดังกล่าว

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • มีเวทีแลกเปลี่ยนนอกพื้นที่ 1 ครั้ง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  - ผู้ทีไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีความรู้เพิ่มเติม จากการไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ และสามารถนำมาพัฒนาหมู่บ้านได้ต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 34 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
 • กลุ่ม อสม. กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน อบต.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - การเดินทางมีขีดจำกัด ซึ่งจะทำให้เกิดความเมื่อยล้า ต้องไปและกลับ ซึ่งพื้นที่เป็นเกาะ  

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - อยากให้ สสส.เพิ่่มระยะเวลาในการเดินทาง และเพิ่มงบประมาณ ดังกล่าว

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - อยากให้อบต.จัดอบรมเพื่อเรียนรู้ต่างพื้นที่ เกี่ยวกับการจัดการขยะ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,100.00 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 9,700.00

ประชุมครัวเรือนนำร่อง จำนวน 60 ครัวเรือน

24 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

  - เพื่อพัฒนายกระดับครัวเรือนนำร่อง จำนวน 60 ครัวเรือน  - เพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการว่าครัวเรือนที่เข้าวร่วมต้องปฏิบัติตามกฏกติกาของกลุ่ม - เพื่อให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 62 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • กลุ่มครัวเรือนอาสา จำนวน 62 ครัวเรือน อสม. แม่บ้าน และกลุ่มจิตอาสาในชุมชน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  - วิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องการเข้าร่วมโครงการและทำความเข้าใจกฎกติกาของกลุ่ม - วิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย - วิทยากรให้ความรู้จุดปลอดขยะของชุมชน - วิทยากรชี้แนะเรื่องจุดรับซื้อขยะในชุมชน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • ได้กติการ่วมของกลุ่ม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  - ครัวเรือนได้ความรู้จากวิทยากร เรื่องการคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จุดปลอดขยะในชุมชน เกี่ยวกับขยะอันตราย การวางจุดทิ้งขยะให้เป็นระบบ เพื่อความเรียบร้อยในชุมชน และได้มีการแบ่งสีถังขยะได้อย่างชัดเจน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 62 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย
 • กลุ่มครัวเรือนอาสา จำนวน 62 ครัวเรือน อสม. แม่บ้าน และกลุ่มจิตอาสาในชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - ถังขยะในชุมชนไม่ได้มีการจัดระบบ การวางอย่างลงตัว ในทางที่ดี ทางชุมชนและทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่ายช่วยจัดระบบให้ดีกว่าเดิม - ยังขาดข้อมูลเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับขยะอันตราย (ขยะติดเชื้อ) เห็นควรต้องมีเตาเผาขยะติดเชื้อเป็นของอนามัยเอง อย่างถูกต้องตามหลักอนามัย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - อยากให้มีโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ในทุกหมู่บ้าน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - เสนอแนะทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ซึ่งทางองค์การบริหารสวนตำบลเกาะสาหร่ายต้องมีแผนงานเกี่ยวกับขยะให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,300.00 500.00 7,940.00 500.00 0.00 0.00 11,240.00

ตรวจเอกสารการเงินและปรับปฏิทินโครงการ

22 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
อนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลี
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์
 • เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินและรายงานกิจกรรมโครงการและปรับปฏิทินการทำงาน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- พี่เลี้ยงโครงการ
- คณะทำงานพื้นที่จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- ตรวจสอบเอกสารการเงินหลังทำกิจกรรม
- ตรวจสอบรายงานกิจกรรม
- ร่วมกันปรับปฏิทินโครงการให้สอดคล้องกับการทำงานในพื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • พี่เลี้ยงโครงการ
 • คณะทำงานโครงการจำนวน 2 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการและร่วมกันปรับปฏิทินการทำงานโครงการให้สอดคล้องการการทำงานของพื้นที่
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจในการทำงานและมีส่วนร่วมในการวางแผนนำไปสู่การจัดตั้งสภาหมู่บ้าน
 • คณะทำงานมาจากผู้นำชุมชนมาจากกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีในชุมชน
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน ประชุมร่วมกันทุกเดือน
 • มีการประชุมประจำทุกเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานพื้นที่เข้าใจการจัดทำเอกสารการเงิน
 • ได้มีการปรับปฏิทินการทำงานของพื้นที่
 • เติมเต็มรายงานกิจกรรม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย
 • พี่เลี้ยงโครงการ
 • คณะทำงานโครงการจำนวน 2 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • ให้พื้นที่รายงานกิจกรรมทุกครั้งเมื่อจัดกิจกรรม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง ปรึกษาเอกสารการเงิน

22 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
วัตถุประสงค์

ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำเอกสารการเงิน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เข้าใจการทำการเงิน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 740.00 0.00 0.00 0.00 740.00

พัฒนาศํกยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน

20 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและใส่แนวคิดการทำงานจิตอาสาการทำงานกับชุมชน  - เพื่อประชุมเตรียมทีมงานการจัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพทีมทำงาน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 37 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 37 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • กลุ่มแม่บ้าน
 • กลุ่มอสม.
 • กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะสาหร่าย
 • อบต.
 • พนักงานราชการในอบต.
 • เจ้าหน้าที่อนามัย
 • คณะครูโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
 • ฝ่ายปกครอง
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  - เรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการขยะ การเปรียบเทียบระหว่างถังขยะกับจิตสำนึกของคนแต่ละประเภท - ได้เรียนรู้เป้าหมายเครือข่ายลำสินธุ์แพรทอง - เรียนรู้เรื่องกำจัดขยะ การรีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์
- ได้เรียนรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ จากประสบการณ์เครือข่ายลำสินธุ์แพรทอง
- การเป็นแกนนำ ซึ่งต้องเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีในการสร้างจิตสำนึกในจิตใจ - สอนเรื่องการจัดการขยะ ซึ่งให้ถูกต้องตามหลักอนามัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง - ผู้นำในเครือข่ายแพรทอง ตำบลลำสินธุ์ ได้ทำงานอย่างมีส่วนร่วมและมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน ได้อย่างต่อเนื่อง - ได้เรียนรู้เรื่องศูนย์ข้อมูล ตำบลลำสินธุ์ ที่ครบทุกหน่วยงานในชุมชน ได้มาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนภายนอกที่มาศึกษาดูงาน ตลอดต่อเนื่อง - คณะกรรมการ ทีมสภาผู้นำหมุ่บ้านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะทำงาน กับเครือข่าย แพรทอง ตำบลลำสินธุ์ ในการด้านการทำงาน ด้านจิตอาสา ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน และได้มีศูนย์ในชุมชน จากหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน ให้จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้านที่เกิดรายได้ให้กับชุมชน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • ทีมสภาหมู่บ้านเข้าใจหลักการทำงานอาสาและมีจิตอาสามากขึ้น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  - เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นแบบอย่าง และสามารถบริหารจัดการในการทำงานในชุมชนต่อไป - ชุมชนตำบลลำสินธุ์มีความเข้มแข็ง ในการทำงาน มีส่วนร่วมในชุมชน - ตำบลลำสินธุ์มีการจัดการในกลุ่มอย่างถูกวิธี - ภาครัฐ หรือ เอกชน และหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าไปเก็บข้อมูลในชุมชนทุก ๆ เดือนจากความเข้มแข็งในชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 37 คน จากที่ตั้งไว้ 37 คน
ประกอบด้วย
 • กลุ่มแม่บ้าน
 • กลุ่มอสม.
 • กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะสาหร่าย
 • อบต.
 • พนักงานราชการในอบต.
 • เจ้าหน้าที่อนามัย
 • คณะครูโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
 • ฝ่ายปกครอง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ระยะเวลาการเรียนรู้น้อย ซึงไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างครบวงจร ควรมีระยะเวลาใรการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลและความรู้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - อยากให้ สสส. ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานให้มากกว่าเดิม

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,300.00 0.00 19,670.00 500.00 0.00 0.00 22,470.00

ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่8

17 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

  - เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ในด้านการดำเนินงานของคณะทำงาน  -  เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและใส่แนวคิดการทำงานด้านจิตอาสาการทำงานกับชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
- มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง 10ครั้งต่อปี
- มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน
- สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะกรรมการสภาผู้นำเยาวชน กลุ่มอสม. แม่บ้าน อบต. ฝ่ายปกครอง คณะครู
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  - ประชุมเตรียมทีมงานในการจัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพทีมทำงาน - ประสานวิทยากรกระบวนการ - เตรียมสถานที่จัดอบรม - สรุปผลการจัดกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน35คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  - ขบวนการการทำงานของคณะกรรมการทีมสภาเยาวชน กลุ่ม อสม. แม่บ้าน คณะครู ฝ่ายปกครอง - มอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรมที่จะจัดทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน ในด้านจิตอาสาต่อชุมชน - ทีมสภาผู้นำเยาวชนได้รู้บทบาทหน้าที่การทำงานต่อชุมชนและเรื่องการทำงานด้านจิตอาสา

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย
 • คณะกรรมการสภาผู้นำเยาวชน กลุ่มอสม. แม่บ้าน อบต. ฝ่ายปกครอง คณะครู
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • อยากให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในชุมชน เพื่อจะได้กระตุ้น ปรับวิธีคิด
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะในชุมชน

12 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

  - เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน  - เพื่อเก็บกวาดขยะในชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดไม่มีขยะตามที่สาธารณะ  - รณรงค์การใช้ตระกร้าไปจ่ายตลาด - รณรงค์การคัดแยกขยะ  - ร่วมปลูกต้นไม้กินได้ในที่สาธารณะเืพ่อเป็นสัญลักษณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

  - ประชาชนทั่วไปภายในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  - เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน - เพื่อเก็บกวาดขยะในชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดไม่มีขยะตามที่สาธารณะ
- รณรงค์การใช้ตระกร้าไปจ่ายตลาด
- รณรงค์การคัดแยกขยะ
- ร่วมปลูกต้นไม้กินได้ในที่สาธารณะเพื่อเป็นสัญลักษณ์

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนและภาพถ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  - ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในการจัดการขยะ - สำนักสงฆ์เกิดความสะอาดมากยิ่งขึ้น - มีต้นไม้ในสาธารณะเพิ่มขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

  - ประชาชนทั่วไปภายในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - ไม่มี 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - อยากให้มีกิจกรรมต่อเนื่อง และเพิ่มเครือข่ายทั้งตำบล

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00

เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน จำนวน 100 คน

4 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อนัดคณะกรรมการ ทำการชี้แจง เพื่อที่จะลงประเมินครัวเรือนอาสา จำนวน 60 ครัวเรือน ทีอยู่ในโครงการรักษ์เกาะสาหร่าย เรื่องการจัดการขยะให้ถูกวิธีและครัวเรือนที่เป็นต้นแบบในการดำเนินงาน กิจกรรม ลดละเลิกขยะในชุมชนให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์โครงการกิจกรรมที่ไ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เพื่อให้คนในชุมชนเห็นสถานการณ์ปัญหาขยะที่มีในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป
- ประสานคนในชุมชนจำนวน 100 คน
- ประสานวิทยากร
- รับสมัครครัวเรือนนำร่องในการจัดกิจกรรมกำจัดขยะในชุมชน
- เตรียมข้อมูลที่จะใช้ในการแจ้งให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ
- คืนข้อมูลให้กับชุมชนโดยใช้เครื่องมือพาวเวอร์พ้อย
- คัดเลือกตัวแทนชุมชนเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่จำนวน 30 คน
- สรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ครัวเรือนอาสา  สภาเด็กและเยาวชน  คนอบต. แม่บ้าน อสม. คณะครู
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ได้เชิญวิทยากรให้ความรู้เวทีคืนข้อมูลขยะ
  • วิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องขยะ การคัดแยกขยะ การรีไซเคิล
  • วิทยากรได้นำอุปกรณ์ตัวอย่างเพื่อให้ครัวเรือนอาสาได้ศึกษาเรื่องขยะให้ถูกวิธี เพื่อที่จะปรับใช้ในครัวเรือน
  • วิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ก่อนที่จะเอาไปทิ้งลงถัง หรือเอาไปทำลาย เพื่อไม่ให้กระทบกับคนในชุมชน
  • วิทยากรถ่ายวีดีโอให้กับเวทีคืนข้อมูล เพื่่อให้ครัวเรือนได้เห็นกระบวนการในการจัดการขยะ ที่ถูกวิธี
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • คนในชุมชนได้เห็นทราบสถานการณ์ขยะที่มีในชุมชนที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ข้อมูล จากการสำรวจขยะ เพื่อเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงต่อไป
  • จากการสำรวจข้อมูล สามารถสรุปได้ว่า ขยะส่วนมากมาจากท้องทะเล โดยมากับคลื่นทะเลซัดมา
  • ขยะที่รองลงมาจากท้องทะเล คือ กล่องโฟม กระป๋องนม กิ่งไม้ข้างถนน ขวดแก้วที่ทิ้งลงในทะเล แพมเพิส
  • ครัวเรือนอาสาได้เก็บข้อมูลมาเรื่องขยะ สรุปได้ว่า ขยะที่มีมาก อยู่แถวบริเวณหน้าสะพานหลวง และแถวบ้านแหลมกาหรีม ตามแพปลาในชุมชน
  • บางครัวเรือน ไม่ได้มีการแยกขยะ อย่างถูกต้อง ถูกวิธี ส่วนมากครัวเรือนจะใส่ขยะในถังรวมกัน ไม่ว่าเปียกหรือขยะแห้ง
  • บนเกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 และ 6 จากการสำรวจถังขยะ ทุกครัวเรือน สรุปว่าเยอะกว่าที่อื่น
  • ไม่มีการแยกขยะอันตราย ในครัวเรือน ส่วนมากใส่รวมไปในถัง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย
 • ครัวเรือนอาสา  สภาเด็กและเยาวชน  คนอบต. แม่บ้าน อสม. คณะครู
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - ชาวบ้านไม่แยกขยะอย่างถูกต้อง อบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในการคัดแยกขยะ ที่ถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ที่ดีกว่า - ถังขยะมากจนเกินไป ช่วยประสานทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ลดจำนวนถังให้น้อยลง และช่วยรณรงค์ให้ชาวบ้านลดจำนวนขยะ - พนักงานอบต. เก็บขยะไม่เป็นเวลาที่ชัดเจน ประสานเจ้าหน้าที่เก็บขยะให้เก็บขยะให้เป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น - ขยะอันตรายมีการทิ้งลงสู่ท้องทะเล ทางคณะกรรมการรับเแลกเปลี่ยนขยะอันตรายดังกล่าว เป็นของใช้ภายในครัวเรือน เพื่อไม่ให้เป็นมลพิษภายในชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - อยากให้มีโครงการนี้ต่อเนื่อง โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย มัสยิด อนามัย โรงเรียน  ร่วมรณรงค์เรื่องขยะให้มากยิ่งขึ้น

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,300.00 0.00 12,740.00 1,000.00 0.00 0.00 16,040.00

ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่7

2 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจะเตรียมเวทีคืนข้อมูลชุมชน เรื่องการจัดการขยะ 2. แบ่งบาทหน้าที่ให้กับคณะกรรมการในการจัดเวทีคืนข้อมูลในครั้งนี้
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 39 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
- มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง 10ครั้งต่อปี
- มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน
- สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 39 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • สภาผู้นำหมู่บ้าน สภาเยาวชนตำบลเกาะสาหร่าย อสม. กลุ่มแม่บ้าน อบต. ฝ่ายปกครอง
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน35คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ความร่วมมือจากคณะทำงานและทีมสภาผู้นำเยาวชน อสม. กลุ่มแม่บ้าน อบต.
  • ได้จัดทำแผนงานกิจกรรมอยา่งต่อเนื่องในชุมชน
  • ได้ข้อมูลเรื่องการจัดการขยะ นำไปสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาต่อไปให้ยั่งยืน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 39 คน จากที่ตั้งไว้ 39 คน
ประกอบด้วย
 • สภาผู้นำหมู่บ้าน สภาเยาวชนตำบลเกาะสาหร่าย อสม. กลุ่มแม่บ้าน อบต. ฝ่ายปกครอง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • มีการปรับเปลี่ยนการประชุม เป็นช่วงบ่าย เนื่องจากคณะทำงานติดภารกิจ ในการออกทะเล เด็กและเยาวชนต้องไปโรงเรียนก่อน เลยต้องมีการจัดการประชุมเป็นช่วงบ่าย
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน

8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

  - เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน  - เพื่อเก็บกวาดขยะในชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดไม่มีขยะตามที่สาธารณะ    - รณรงค์การใช้ตระกร้าไปจ่ายตลาด  - รณรงค์การคัดแยกขยะ  - ร่วมปลูกต้นไม้กินได้ในที่สาธารณะเพื่อเป็นสัญลักษณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

  - ประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  - เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน - เพื่อเก็บกวาดขยะในชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดไม่มีขยะตามที่สาธารณะ
- รณรงค์การใช้ตระกร้าไปจ่ายตลาด
- รณรงค์การคัดแยกขยะ
- ร่วมปลูกต้นไม้กินได้ในที่สาธารณะเพื่อเป็นสัญลักษณ์

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนและภาพถ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  - ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ เรื่องการจัดการขยะ มากยิ่งขี้น - พัฒนามัสยิดบ้านเกาะยะระโตดใหญ่ ให้ดูสะอาดยิ่งขึ้น - มีต้นไม้ ในที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

  - ประชาชนในหมู่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - อยากให้มีโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ข้อมูลจะต้องไม่ซ้ำกับกิจกรรมที่ทำผ่านมา
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน

10 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

  - เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน  - เพื่อเก็บกวาดขยะในชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดไม่มีขยะตามที่สาธารณะ    - รณรงค์การใช้ตระกร้าไปจ่ายตลาด  - รณรงค์การคัดแยกขยะ  - ร่วมปลูกต้นไม้กินได้ในที่สาธารณะเพื่อเป็นสัญลักษณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • กลุ่ม อสม. ประชาชนในชุมชน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน - เก็บกวาดขยะในชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดไม่มีขยะตามที่สาธารณะ
- รณรงค์การใช้ตระกร้าไปจ่ายตลาด
- รณรงค์การคัดแยกขยะ
- ร่วมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนและภาพถ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  - กลุ่ม อสม. ประชาชนในชุมชน เกิดความรู้เพิ่มมากขึ้น - มีต้นไม้ในที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย
 • กลุ่ม อสม. ประชาชนในชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - อยากให้มีโครงการ และกิจกรรมต่อเนื่อง 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ข้อมูลการปฏิบัติการจริง จะต้องไม่ซ้ำกับกิจกรรมที่ทำผ่านมา ให้ปรับใหม่
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00

ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่6

4 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนายกระดับกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน ในการจัดการขยะ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
- มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง 10ครั้งต่อปี
- มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน
- สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • สภาผู้นำชุมชน เยาวชน อสม. กลุ่มแม่บ้าน องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบต. จำนวน 35 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ได้ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรม และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม -กันยายน2559 เวลาในการดำเนินกิจกรรมเหลือน้อย เพื่อให้กิจกรรมได้ทันกับปิดงบประมาณ ในปลายเดือนกันยายน 2559 นี้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน35คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ดำเนินการแก้ไขปฏิทินการดำเนินงาน ของแต่ละกิจกรรมและได้วางปฏิทินการดำเนินงานใหม่ ในการดำเนินกิจกรรมโครงการครั้งต่อไป
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย
 • สภาผู้นำชุมชน เยาวชน อสม. กลุ่มแม่บ้าน องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบต. จำนวน 35 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • รองบประมาณในการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป
  • ตรงกับวันอีดิลฟิตรี
  • ฝนฟ้าไม่อำนวย
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ให้รีบโอนเงินเข้าบันชี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ให้ทีมสภาผู้นำและเยาวชน อสม. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมแบบเชิงรุกให้ทันกับเวลาที่ได้วางโครงการไว้
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00

ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่5

18 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนายกระดับกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน ในการจัดการขยะ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
- มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง 10ครั้งต่อปี
- มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน
- สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำชุมชน เยาวชน อสม. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มองค์กรต่าง ๆอบต. จำนวน 35 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ดำเนินการเรื่องรองบประมาณในการดำเนินกิจกรรมที่ทาง สสส. จะโอนให้มา ทาง สสส. ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ทางกลุ่มได้ ทางกลุ่มโครงการรักษ์เกาะสาหร่าย ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้  ได้นัดประชุมสภาผู้นำได้อย่างเดียว

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน35คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้เพิ่มเติมเรื่องการจัดการขยะ ในชุมชน โรงเรียน ตามสถานที่ รีสอร์ทต่าง ๆ และที่สาธารณประโยชน์ ริมทะเล ช่วยกันรักษาดูแล เพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชนในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และการจัดการขยะให้เป็นระบบ ของชุมชนและอบต.ที่รับผิดชอบในการเก็บขยะ เพื่อทำลายให้ถูกลักษณะและเหมาะสม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย

สภาผู้นำชุมชน เยาวชน อสม. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มองค์กรต่าง ๆอบต. จำนวน 35 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • รองบประมาณ จากสสส. โอนเข้าบันชี
  • ไม่สามาถดำเนินกิจกรรมใดได้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณ
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน

16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
 • เพื่อเก็บกวาดขยะในชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดไม่มีขยะตามที่สาธารณะ
 • รณรงค์การใช้ตระกร้าไปจ่ายตลาด
 • รณรงค์การคัดแยกขยะ
 • ร่วมปลูกต้นไม้กินได้ในที่สาธารณะเพื่อเป็นสัญลักษณ์
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 65 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 65 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

  - นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย และประชาชนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน - เก็บกวาดขยะในชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดไม่มีขยะตามที่สาธารณะ
- รณรงค์การใช้ตระกร้าไปจ่ายตลาด
- รณรงค์การคัดแยกขยะ
- ร่วมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนและภาพถ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  - นักเรียนและประชาชนในชุมชนเกิดความรู้มากยิ่งขึ้น - มีต้นไม้เพิ่มมากขี้น  

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 65 คน จากที่ตั้งไว้ 65 คน
ประกอบด้วย

  - นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย และประชาชนในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - อยากให้มีโครงการ กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • เรื่องที่จัดสื่อทางหอกระจายข่าวเรื่องอะไร ..........ไม่ซ้ำกับวันที่ 25 เม.ย.59 ตรวจโดยฮามีด๊ะ 1/11/59
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน

25 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

  - เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน  - เพื่อเก็บกวาดขยะในชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดไม่มีขยะตามที่สาธารณะ    - รณรงค์การใช้ตระกร้าไปจ่ายตลาด  - รณรงค์การคัดแยกขยะ  - ร่วมปลูกต้นไม้กินได้ในที่สาธารณะเพื่อเป็นสัญลักษณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • พนักงาน อบต. ประชาชนในชุมชน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน - เก็บกวาดขยะในชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดไม่มีขยะตามที่สาธารณะ
- รณรงค์การใช้ตระกร้าไปจ่ายตลาด
- รณรงค์การคัดแยกขยะ
- ร่วมปลูกต้นไม้กินได้ในที่สาธารณะเพื่อเป็นสัญลักษณ์

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนและภาพถ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  - พนักงานอบต. และประชาชนในชุมชนเกิดความรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น - มีต้นไม้เพิ่มยิ่งขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย
 • พนักงาน อบต. ประชาชนในชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - อยากให้มีโครงการ กิจกรรมต่อเนื่อง

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00

ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่4

23 เมษายน 2559 เวลา 13:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนายกระดับกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
- มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง 10ครั้งต่อปี
- มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน
- สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • สภาผู้นำหมู่บ้าน เยาวชนอสม. แม่บ้าน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ จำนวน 35 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • สรุปงานหลังจากปิดงบประมาณงวดที่ 1 หลังจากที่กลับจากศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค สรุปค่าใช้จ่ายในการปิดงบได้ไปตามวัตถุประสงค์ ตามโครงการที่ได้วางไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน35คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • การสรุปการเงิน สรุปภาพกิจกรรมที่ผ่านมา ตามแผนที่วางไว้ในโครงการ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย
 • สภาผู้นำหมู่บ้าน เยาวชนอสม. แม่บ้าน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ จำนวน 35 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • รองบประมาณ ประจำงวดที่ 2 ที่จะดำเนินกิจกรรมงวดต่อไป
  • ตรงกับเดือนรอมฎอน ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00

ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเคลียร์เอกสารการเงิน

28 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
วัตถุประสงค์

ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ปรึกษาการเงิน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เข้าใจการทำการเงิน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 740.00 0.00 0.00 0.00 740.00

ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้ง3

26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมวางแผนในการจัดเวทีสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
- มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง 10ครั้งต่อปี
- มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน
- สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะทำงานประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 15 คน และแกนนำชุมชน จำนวน 15 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • พูดคุยเรื่องปัญหาขยะในชุมชน ในการที่ทีมเก็บข้อมูล ได้เจอปัญหาที่ชาวบ้านได้สะท้อนมา คือปัญหาเรื่องถังขยะไม่เพียงพอ อยากให้อบต.จ้างพนักงานกวาดขยะ ริมถนน เพื่อให้ดุสะอาด มากยิ่งขึ้น อยากให้มีถังขยะแยกประเภท อย่างชัดเจน
 • ทางทีมงานที่ได้สำรวจข้อมูล ให้คำแนะนำกับชาวบ้าน เพื่อสร้างจิตสำนึกในครอบครัวในการแยกขยะให้เป็นระบบ บางสิ่งบางอย่าง เราสามารถที่จะจัดการภายในครัวเรือนเราเองได้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน35คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานโครงการร่วมกับเยาวชนได้ปรึกษาหารือ วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลขยะ
 • ได้นัดและกำหนดวันในการสังเคราะห์ข้อมูลในวันที่ 3 มีนาคม 2559 จำนวน 1 วัน ณ มาตาฮารีโฮมเสตย์
 • ได้มีกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลขยะ จำนวน 31 คน พร้อมวิทยากร 1 คน
 • ทีมคณะกรรมการได้จัดรูปแบบในการสังเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับเยาวชน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงานประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 15 คน และแกนนำชุมชน จำนวน 15 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - เกิดปัญหาในชุมชน เนื่องจากไฟ้ไหม้สวนยาง โดยทีมคณะทำงานและเยาวชน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะ จำนวน 10 วัน

13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนในการจัดการขยะ
 • เพื่อให้ทราบข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะในชุมชน เข่น จำนวน ชนิด ของขยะที่มีในขุมชน
 • เพื่อนำข้อมูลที่ได้สำรวจ เพื่อไปพัฒนาให้ดีขึ้น
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชน,เยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะ เช่น จำนวน ชนิด ของขยะที่มีในชุมชน
- แบ่งทีมลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้ร่วมกันออกแบบ
- ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลขยะจำนวน 10 วัน
- วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะกรรมการดำเนินโครงการ เยาวชน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะ เช่น จำนวน ชนิด ของขยะที่มีในชุมชน
 • แบ่งทีมลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้ร่วมกันออกแบบ
 • ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลขยะจำนวน 10 วัน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะในพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การจัดการ
 • วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะ จำนวน 10 วัน
 • ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะในพื้นที่ที่จะนำไปสู่การจัดการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • แยกย้ายลงสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลตามครัวเรือน ในพื้นที่ ม. 5 ต. เกาะสาหร่าย
 • เยาวชนจับคู่กับแกนนำชุมชน
 • เยาวชนกล้าแสดงออกในการทำงานสำรวจข้อมูลในครั้งนี้
 • เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ได้มอบหมายให้
 • เยาวชนได้มีการใช้สื่อในการลงสำรวจข้อมูล
 • แกนนำชุมชนมีความกระตือรือร้นในการทำสำรวจมากขึ้น
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
 • คณะกรรมการดำเนินโครงการ เยาวชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • เรื่องกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 36,500.00

ร่วมกับพื้นที่สรุปปิดงวด 1 โครงการ

11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
อนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลี
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อหนุนเสริมพื้นที่ในการปิดงวดโครงการงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- พี่เลี้ยงโครงการ
- พื้นที่รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมกับพื้นที่ในการตรวจสอบเอกสารการเงินและรายงานกิจกรรมในเวบไซค์งวดที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • พี่เลี้ยงโครงการ
 • พื้นที่รับผิดชอบโครงการประกอบด้วยตัวแทนคณะทำงานโครงการและเจ้าหน้าที่ข้อมูล
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ช่วยดูแลพื้นที่ในการตรวจสอบเอกสารก่อนพบทีม สจรส.ในการตรวจสอบเอกสารการเงินและรายงานกิจกรรมในเวบไซค์ก่อนปิดงวดโครงการ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจในการทำงานและมีส่วนร่วมในการวางแผนนำไปสู่การจัดตั้งสภาหมู่บ้าน
 • คณะทำงานมาจากผู้นำชุมชนมาจากกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีในชุมชน
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน ประชุมร่วมกันทุกเดือน
 • มีการประชุมประจำทุกเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทีมคณะทำงานโครงการของพื้นที่มีความเข้าใจสามารถจัดการเอกสารได้ถูกต้อง
 • สามารถปิดโครงการงวดที่ 1 ได้
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย
 • พี่เลี้ยงโครงการ
 • พื้นที่รับผิดชอบโครงการประกอบด้วยตัวแทนคณะทำงานโครงการและเจ้าหน้าที่ข้อมูล
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • เรื่องการจัดการเอกสารอย่างถูกต้อง
 • การเขียนรายงานกิจกรรมลงในเวบไซค์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

กิจกรรมปิดงวดที่1

11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อตรวจเอกสารกิจกรรมโครงการ พร้อมกับรายงานการเงิน เพื่อปิดงวดโครงการ ครั้งที่ 1 ณ สจรส.มอ.หาดใหญ่ จำนวน 2 คน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ตรวจเอกสารกิจกรรมโครงการ พร้อมกับรายงานการเงิน เพื่อปิดงวดโครงการ ครั้งที่ 1
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เพื่อตรวจเอกสารกิจกรรมโครงการ พร้อมกับรายงานการเงิน เพื่อปิดงวดโครงการ ครั้งที่ 1 ณ สจรส.มอ.หาดใหญ่ จำนวน 2 คน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ตรวจเอกสารกิจกรรมโครงการ พร้อมกับรายงานการเงิน เพื่อปิดงวดโครงการ ครั้งที่ 1
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 • ตรวจเอกสารกิจกรรมโครงการ พร้อมกับรายงานการเงิน เพื่อปิดงวดโครงการ ครั้งที่ 1
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 1. ต้องการให้เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะทำงานกลุ่มรักษ์เกาะสาหร่ายบ่อยๆ
 2. เวลามีเวทีคืนข้อมูลอยากให้พี่เลี้ยงช่วยลงไปช่วยและติดตามงาน
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 1. ต้องการให้เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะทำงานกลุ่มรักษ์เกาะสาหร่ายบ่อยๆ
 2. เวลามีเวทีคืนข้อมูลอยากให้พี่เลี้ยงช่วยลงไปช่วยและติดตามงาน
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอนัญญา แสะหลี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

พบพี่เลี้ยง

10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • ทำรายงานตรวจเอกสารการเงิน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- ผู้ประสานงานโครงการ
- เจ้าหน่าที่ข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- มาตรวจเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ทำรายงาน ตรวจเอกสารการเงิน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทำรายงาน  ลงข้อมูล  ทำรายงานการเงิน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอนัญญา แสะหลี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • เรื่องการจัดทำเอกสารการเงิน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 740.00 0.00 0.00 0.00 740.00

ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล

7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนในการจัดการขยะ
 • เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยแบ่งกลุ่มในการลงพื้นที่สำรวจ
 • เพื่อสรุปผลการสำรวจข้อมูล
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 31 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชน ,เยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงพื้นที่เก็บข้อมูล จำนวน 30 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชน 15 คน เยาวชน 15คน
- วางแผนงานในการลงพื้นที่โดยแบ่งกลุ่มให้แกนนำชุมชนจับคู่กับเยาวชนในการลงพื้นที่สำรวจ
- สรุปผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นอย่างมีส่วนร่วม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 31 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • มีแกนนำ อสม.และกลุ่มเยาวชนเข้าร่วม จำนวน 31คน
 • มีการแบ่งโซนการรับผิดชอบตามเขตความรับผิดชอบของ อสม.
 • เยาวชนจับคู่กับแกนนำในการลงพื้นที่สำรวจ
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ชี้แจงวิธีการเก็บข้อมูลโดยให้แกนนำจับกันเป็นคู่กับเยาชนเพื่อให้เยาวชนได้เข้ากระบวนการทำงานของภาคประชาชนลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล
 • นำข้อมูลที่ได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์ปันหาเรื่องขยะ
 • เก็บข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • ทีมคณะทำงานเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน มีความเข้าใจแบบสำรวจและมีแผนในการเก็บข้อมูล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ข้อสรุปกำหนดวันในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นวันที่13 กุมภาพันธ์2558
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 31 คน จากที่ตั้งไว้ 31 คน
ประกอบด้วย
 • มีแกนนำ อสม.และกลุ่มเยาวชนเข้าร่วม จำนวน 31คน
 • มีการแบ่งโซนการรับผิดชอบตามเขตความรับผิดชอบของ อสม.
 • เยาวชนจับคู่กับแกนนำในการลงพื้นที่สำรวจ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • แกนนำมาเข้าร่วมประชุมล่าช้าเนื่องจากต้องออกทะเลปะกอบอาชีพส่วนตัวก่อน /  แนวทางแก้ไข  กำหนดวันประชุม  ให้ตรงกับวันแกนนำชาวประมงออกทะเลน้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอนัญญา แสะหลี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 3,940.00 0.00 0.00 0.00 4,240.00

ประชุมทีมสภาผู้นำในการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะที่มีในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย

6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนในการจัดการขยะ
 • เพื่อทำความเข้าใจเรื่องของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล
 • เพื่อจัดเวทีสร้างความเข้าใจและออกแบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 วัน ได้แบบสำรวจข้อมูล จำนวน 1 ชุด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 36 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เพื่อทำความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล
- ประสานทีมคณะทำงานวิชาการจำนวน 20 คน
- ประสานวิทยากรที่จะมาช่วยออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
- จัดเวทีสร้างความเข้าใจและออกแบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 วัน
- ได้แบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 ชุด
- สรุปผลการจัดประชุมพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 34 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • แกนนำในชุมชนอสม. แม่บ้านเยาวชนคณะครูและประชาชนทั่วไป
 • ประชุมเพื่อทำความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมทำความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล
 • ประสานทีมคณะทำงานวิชาการจำนวน 36 คน
 • ประสานวิทยากรที่จะมาช่วยออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
 • จัดเวทีสร้างความเข้าใจและออกแบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 วัน
 • สรุปผลการจัดประชุมพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานมีความเข้าใจ รู้ข้อดีของการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในเรื่องขยะที่มีในชุมชน
 • ได้ร่วมกันออกแบบสำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลปัญหาขยะที่มีในพื้นที่
 • ได้ชุดข้อมูลสำรวจปัญหาขยะในพื้นที่ จำนวน 1 ชุด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • นัดทีมคณะทำงานมาหารือตกลงกำหนดวันในการลงเก็บข้อมูลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
 • ได้แบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 ชุด
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 34 คน จากที่ตั้งไว้ 36 คน
ประกอบด้วย
 • แกนนำในชุมชนอสม. แม่บ้านเยาวชนคณะครูและประชาชนทั่วไป
 • ประชุมเพื่อทำความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • มีการจัดให้เยาวชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอนัญญา แสะหลี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 8,170.00 0.00 0.00 0.00 9,370.00

พบพี่เลี้ยง

2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงินและการจัดทำรายงานการเงินให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

น.ส.สะอีด๊ะ สาดล
น.ส. วริสา สาดล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- ตรวจสอบรายงานการดำเนินกิจกรรม
- ตรวจสอบเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • น.ส. สะอีด๊ะ สาดล
 • น.ส. วริสา สาดล
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการในแต่ละกิจกรรมเพื่อความถูกต้อง
 • ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน
 • แนะนำวิธีการเปลี่ยนแปลงปฎิทินกิจกรรมโครงการ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เข้าใจหลักการในการจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการ และการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณมากยิ่งขึ้น
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 • น.ส. สะอีด๊ะ สาดล
 • น.ส. วริสา สาดล
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการรายงานโครงการ
 • คณะทำงานโครงการไม่ค่อยมีเวลาในการขับเคลื่อนโครงการ
 • พี่เลี้ยงโครงการอยู่นอกพื้นที่ การเดินทางไปพบพี่เลี้ยงไม่สะดวกแก่การเดินทาง 
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 740.00 0.00 0.00 0.00 740.00

จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน

1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้แจงโครงการให้กับชาวบ้านได้รับทราบที่มาของโครงการ
 • กลุ่มเป้าหมายจัดเวทีชี้แจงโครงการจำนวน 100 คน
 • เพื่อให้คนในชุมชนเห็นที่มาและวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมในพื้นที่
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน,แม่บ้าน ,อสม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เพื่อให้คนในชุมชนเห็นที่มาและวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมในพื้นที่
- ประชุมทีมคณะทำงานเตรียมจัดเวที
- ประสานผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จำนวน 100 คนจากกลุ่มองค์กร หน่วยงาน ร้านค้า ผู้ประกอบการ
- ผู้ประสานงานโครงการชี้แจงความเป็นมาโครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ
- สรุปผลการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • แม่บ้าน
 • อสม.
 • ผู้นำศาสนา
 • ผู้นำชุมชน
 • เยาวชน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ชี้แจงวิธีการคัดแยกขยะให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วม
 • ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • คนในชุมชนรู้ที่มา และวัตถุประสงค์การทำงานโครงการที่นำไปสู่ความร่วมมือในการทำงานต่อไปและได้ขยายต่อให้กับคนอื่นๆในชุมชน
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง
  • การวางแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปในทางเดียวกันกิดขึ้น
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 130 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย
 • แม่บ้าน
 • อสม.
 • ผู้นำศาสนา
 • ผู้นำชุมชน
 • เยาวชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ขยะที่เก็บมาภายในชุมชนไปรวมที่เดียวกันหมดไม่มีการแยกขยะทำให้ส่งกลิ่นเหม็น
แนวทางแก้ไข ให้ อบต. ทำความเข้าใจกับชาวบ้านอย่างชัดเจน

 • การเก็บขยะไม่ได้เก็บทุกวันเวลาไม่ชัดเจนเก็บบ้างไม่เก็บบ้าง

แนวทางแก้ไขให้มีการเก็บขยะทุกวันสม่ำเสมอเพื่อลดปันหาที่เกิดขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00

ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่2

30 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ- เพื่อเตรียมจัดเวทีเพื่อชี้แจงโครงการสสส. เรื่องการจัดการขยะในชุมชน จำนวน 100 คน- ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาแนวทาง ให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มีกลุ่มอะไรบ้าง- แบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบว่าแต่ะคนรั
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
- มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง 10ครั้งต่อปี
- มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน
- สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ  ผู้นำชุมชน  เยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • จัดเวทีครัวเรือน
 • กำหนดสถานที่ดูงานนอกสถานที่
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน35คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จัดเวทีครัวเรือน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
 • กำหนดสถานที่ดูงานนอกสถานที่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการโครงการ  ผู้นำชุมชน  เยาวชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00

อบรมการเขียนรายงานและการเงิน

4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อทำความเข้าใจในการเขียนรายงาน การจัดทำเอกสารประกอบรายงาน การหักภาษี ณ ที่จ่าย
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการของแต่ละพื้นที่ ที่ได้รับการอนุมัติโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • การบันทึกกิจกรรมโครงการ
  • ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน
 • เอกสารประกอบรายงานการทำกิจกรรม
  • รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • ใบสำคัญการรับเงิน
  • สำเนาบัตรผู้รับเหมา
  • เอกสารทางภาษี
 • ภาพถ่ายกิจกรรม
 • รายงานการทำกิจกรรม
 • วิธีคำนวนภาษี
 • ประเภทงบประมาณ
  • ค่าตอบแทน
  • ค่าจ้าง
  • ค่าใช้สอย
  • ค่าวัสดุ
  • ค่าสาธาร
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บันทึกรายงานผลการทำกิจกรรมโครงการ เข้าใจการเขียนใบสำคัญรับเงิน การออกใบเสร็จร้านค้าที่ถูกต้อง มีการบริหารวางแผนทำกิจกรรมและเข้าใจเรื่องการเขียนรายงานผลลัพธ์ผลิต

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอนัญญา แสะหลี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • เรื่องการเขียนรายงานและการจัดทำเอกสาร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 540.00 0.00 0.00 0.00 540.00

ร่วมกับพื้นที่ในการอบรมเรื่องการเขียนรายงาน

4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
อนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลี
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจในการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารต่างๆในการจัดกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- พี่เลี้ยงโครงการ
- พื้นที่ที่รับโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- ได้มีการอบรมเรื่องการเขียนรายงานร่วมกับพื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • พี่เลี้ยงโครงการ
 • คณะทำงานโครงการในพื้นที่จังหวัดสตูล
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ทีมวิทยากรทำความเข้าใจหลักการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงินโครงการ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานโครงการแต่ละพื้นที่เข้าใจการเขียนรายงานและหลักการในการจัดการเอกสารการเงินโครงการ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย
 • พี่เลี้ยงโครงการ
 • คณะทำงานโครงการในพื้นที่จังหวัดสตูล
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • เน็ตช้าเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมหลายพื้นที่จึงจำเป็นต้องwifi ส่วนตัวเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วมากขึ้น
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • ทำความเข้าใจเพิ่มเติมในส่วนที่พื้นที่ยังไม่เข้าใจ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1

3 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน และมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
- มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง 10ครั้งต่อปี
- มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน
- สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ตัวแทนฝ่ายปกครอง ครู เยาวชน นายกอบต. ส.อบต. ผู้นำศาสนา
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประธานโครงการได้ชี้แจง เรื่องการจัดการขยะในชุมชนหมู่ที่ 5 ซึ่งได้รับงบประมาณมาจากโครงการ สสส. เพื่อให้ทุกรับทราบ ชี้แจงรายละเอียด คณะทำงานโครงการ ประมาณ 15 -20 คน รวมทั้งที่ปรึกษาโครงการ คือ นายกอบต.เกาะสาหร่าย ผอ.รร.บ้านเกาะสาหร่าย ผอ.รพ.เกาะสาหร่าย กำนันตำบลเกาะสาหร่าย และโตะอีหม่ามหมู่ที่ 5
 • คณะทำงานโครงการ ร่วมกับที่ปรึกษา หารือพูดคุย เพื่อหาแนวทางในการนำเงินที่ได้รับจากโครงการมาบริหารงานได้อย่างถูกต้องตามแผนงานโครงการ ที่ไ้ด้งบประมาณในครั้งนี้ เพื่อที่จะนำมาดูแลในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนและเชื่อมโยงให้กับเยาวชนในหมู่บ้านได้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • กำนันได้พูดคุยเรื่องยาเสพติดในชุมชน เืพ่อให้ผู้ปกครองได้สอดส่องดูแลลูกหลานของท่านในชุมชน เพราะเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาของครอบครัวและเยาวชน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน35คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ล่ะครั้ง
 • มีสภาผู้นำเยาวชน จำนวน 1 สภา และสภาผู้นำ จำนวน 1 สภา
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย
 • ตัวแทนฝ่ายปกครอง ครู เยาวชน นายกอบต. ส.อบต. ผู้นำศาสนา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ต้องการประชุมสภาผู้นำ เดือนละ 1 ครั้ง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • อยากให้พี่เลี้ยงลงพื้นที่พบคณะทำงานและชุมชน (เมื่อมีกิจกรรมการใหญ่ ๆ )
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00

ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง

13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้แจงโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก สสส. ให้คณะทำงานได้รับทราบกันทุกคน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานโครงการและร่วมคิดร่วมคุย
-ร่วมกันวางแผนในการจัดการกิจกรรมในชุมชน
- ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
- ทำความเข้าใจในโครงการให้แก่คณะทำงานเพื่อรับทราบถึงความเป็นมาของโครงการทั้งหมด
- แบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบว่าแต่ละคนรับผิดชอบอะไรในการทำงาน

- สรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งพร้อมรายงานผล

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ผู้นำชุมชน
 • ผู้ประสานงานโครงการ
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมคณะทำงานโครงการ ม. 5 บ้านเกาะสาหร่าย เริ่มประชุมโดยผู้ประสานงานโครงการนางสาวสะอีด๊ะ ได้ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ การเริ่มต้นการทำโครงการของพื้นที่หมู่ 5 เกาะสาหร่ายนั้นมีที่มาจากพี่เลี้ยงโครงการสสัมมาชีพแนะนำเพื่อให้พื้นที่สามารถขับเคลื่อนงานต่อได้จากงานที่มีอยู่แล้วในพื้นที่และจากการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่พบว่าสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของพื้นที่คือปัญหาขยะทะเล ซึ่งคณะทำงานมองว่าถ้าพื้นที่จะทำเรื่องการท่องเที่ยวคนในชุมชนต้องสามารถจัดการเรื่องขยะได้ แต่กว่าจะได้มาของโครงการทางคณะทำงานก็ได้มีการเดินทางไปร่วมกับพี่เลี้ยง สสส.และ สจรส.หลายรอบเนื่องจากต้องผ่านการพัฒนาโครงการของพี่เลี้ยงจนเห็นกระบวนการทำงานโครงการที่ชัดเจนแล้วเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ
 • คุณกัลยทรรศน์ ความเป็นมาของพี่เลี้ยงโครงการเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล งานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน ภารกิจภายใต้การขับเคลื่อนคือรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง อีกเรื่องคือสมัชชาสุขภาพจังหวัด งานด้านเอดส์ ทั้งงานป้องกัน ฟื้นฟู และงานเยาวชน สุดท้ายคือเป็นพี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่ (สสส.) ส่วนโครงการที่ม. 5 เกาะสาหร่ายได้รับโครงการครั้งนี้ก็ได้มาค่อนข้างยาก แต่เมื่อมีงบประมาณมาแล้วคณะทำงานต้องดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมและสามารถตอบตัวชี้วัดด้วย ภายใต้โครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ได้รับงบประมาณมาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)สำนัก 6 เป้าประสงค์ของโครงการนี้ต้องการทำให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดสภาผู้นำหมู่บ้าน 1 สภา เพื่อมานั่งพูดคุยกันเป็นประจำทุกเดือนในการมานั่งพูดคุยด้วยวาระของหมู่บ้าน และเมื่อเกิดสภาผู้นำหมู่บ้านแล้วก็จะใช้ประเด็นขยะเป็นตัวขับเคลื่อนโดยมีเด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อให้ตอบโจทย์สถานการณ์ปัญหาอื่นๆที่มีอยู่ในชุมชนด้วย
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจในการทำงานและมีส่วนร่วมในการวางแผนนำไปสู่การจัดตั้งสภาหมู่บ้าน
 • คณะทำงานมาจากผู้นำชุมชนมาจากกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีในชุมชน
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน ประชุมร่วมกันทุกเดือน
 • มีการประชุมประจำทุกเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจในการทำงานและมีส่วนร่วมในการวางแผนนำไปสู่การจัดตั้งสภาหมู่บ้านที่ต้องมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน แบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานโครงการ ซึ่งต้องมีฝ่ายบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่การเงิน ประธานสภาที่สามารถนำกระบวนการพูดคุยได้ กิจกรรมหลักของโครงการคือ การประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านประจำเดือนซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีอยู่ในชุมชน กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเรื่องขยะ วิเคราะห์ข้อมูล คืนข้อมูลให้ชุมชน พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำหมู่บ้าน และสุดท้ายก็มีการสรุปถอดบทเรียนการทำงานโครงการที่นำไปสู่การขยับงานในประเด็นต่างๆของพื้นที่

 • มีความเข้าใจการจัดทำเอกสารทางการเงิน ทาง สสส.สนับสนุนเพิ่มจำนวน 13,000 บาท ซึ่งในการสนับสนุนงบประมาณแบ่งเป็น 3 งวด การเบิกจ่ายงบประมาณพื้นที่สามารถมีเงินสดในมือได้ไม่เกิน 5,000 บาท

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้นำชุมชน
 • ผู้ประสานงานโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • องค์กรต่างๆในชุมชนต้องมาประชุมโดยพร้อมเพรียง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,120.00 205.00 0.00 0.00 1,325.00

ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจการทำงานโครงการ

13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
อนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลี
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจการทำงานของพื้นที่ก่อนเริ่มทำโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- ลงพื้นที่หนุนเสริมการทำงานและชี้แจงทำความเข้าใจการทำงานโครงการให้กับคณะทำงานโครงการได้รับทราบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • พี่เลี้ยงโครงการจำนวน 2 คน
 • คณะทำงานโครงการในพื้นที่
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ทำความเข้าใจการทำงานโครงการให้พื้นที่ได้รับทราบก่อนเริ่มโครงการ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจการทำงานโครงการ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 • พี่เลี้ยงโครงการจำนวน 2 คน
 • คณะทำงานโครงการในพื้นที่
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานโครงการ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อช่วยรณรงค์ให้มีพื้นที่ปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น- เพื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้โครงการ สสส. ที่ดำเนินงานในพื้นที่บ้านเกาะยะระโตดใหญ่ได้รับทราบกันทุกคน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 250 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ไม่มี
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน ได้ตระหนักไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ดังกล่าว

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 250 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คนในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535.00

ถอนเงินคืนเปิดบัญชีธนาคาร

3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:30 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์
 • เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นระบบยิ่งขึ้น- เปิดบัญชีเพื่อนำเงินมาทำกิจกรรมของโครงการ สสส.ในพื้นที่บ้านเกาะยะระโตดใหญ่ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ถอนเงินคืนเปิดบัญชีธนาคาร

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- ทำการถอนเงินคืนและเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ผู้รับผิดชอบดครงการ  นายอำหรน  หมัดตุกังผุ้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 นางสาวสะอีด๊ะ  สาดล  ประธานโครงการ   นางสาวรำล๊ะ  วัฒนะ  กรรมการ
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ทำการดำเนินการตามแผนที่วางไว้แล้ว
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้รับผิดชอบดครงการ  นายอำหรน  หมัดตุกังผุ้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 นางสาวสะอีด๊ะ  สาดล  ประธานโครงการ   นางสาวรำล๊ะ  วัฒนะ  กรรมการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00

ปฐมนิเทศน์โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่

7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
อนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลี
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจการทำงานของพื้นที่ก่อนเริ่มทำโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมปฐมนิเทศน์โครงการในการทำความเข้าใจการทำงานโครงการให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และลงข้อมูลในเวบไซค์ จัดทำปฏิทินโครงการ ทำความเข้าใจการทำงานโครงการรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • พี่เลี้ยงโครงการ
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยทีมพี่เลี้ยงโครงการในการชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานกิจกรรมและทำความเข้าใจเวบไซค์ ทำความเข้าใจเอกสารการเงิน ชี้แจงกิจกรรมหลักในการทำงานของพื้นที่ร่วมกับ สจรส. ให้พื้นที่ลงปฏิทินการทำงานของโครงการ แลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจในการทำงานและมีส่วนร่วมในการวางแผนนำไปสู่การจัดตั้งสภาหมู่บ้าน
 • คณะทำงานมาจากผู้นำชุมชนมาจากกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีในชุมชน
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน ประชุมร่วมกันทุกเดือน
 • มีการประชุมประจำทุกเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจหลักการทำงานของ สสส.ในการทำโครงการของพื้นที่
 • คณะทำงานได้มีการลงข้อมูลและจัดทำปฏิทินโครงการ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย
 • พี่เลี้ยงโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • แนะนำเรื่องการคีย์ข้อมูลและก็จัดลำดับในการลงวันที่เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ปฐมนิเทศโครงการ

7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้วางไว้
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • เจ้าหน้าที่ข้อมูลโครงการ
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อบรมหัวหน้าโครงการเพื่อทำสัญญาการขอรับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการจาก สสส.

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รู้แนวทางในอบรม เพื่อจะเอามาใช้ในการดำเนินโครงการตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ได้รับความรู้จากการอบรมคีย์ข้อมูลของโครงการ
 • ได้รับความรู้การทำรายรับรายจ่าย ในด้านการเงิน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 • เจ้าหน้าที่ข้อมูลโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • อยากให้พี่เลี้ยงกับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ติดตามงานโครงการ
 • อยากให้แต่่ละพื้นที่มาพบกัน เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการทำงานของแต่ละตำบล
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • อยากให้พี่เลี้ยงกับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ติดตามงานโครงการ
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,240.00 0.00 0.00 0.00 1,240.00