รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03802
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 139,700.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว ซูฮัยลา มารีมิง
พี่เลี้ยงโครงการ สุวิทย์ หมาดอะดำ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านยือเราะ หมู่ 1 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
ละติจูด-ลองจิจูด 6.3971894748797,101.03353500366
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 28 ก.พ. 2559 55,880.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 29 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 69,850.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 13,970.00
รวมงบประมาณ 139,700.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชน
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 20 คน
 2. มีประชุมทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง
 3. มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
 4. มีการพูดคุยเรื่องอื่นและมีรายงานการประชุมทุกครั้งในระบบติดตามออนไลน์
2 เพื่อส่งเสริมครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 1. ครัวเรือนต้นแบบมีการลดรายจ่าย ร้อยละ 10
 2. เกิดกลุ่มอาชีพ อย่างน้อย 3 กลุ่ม
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 กิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อการบริหารจัดการโครงการ 3 2,000.00 1,946.00
15 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงานร่วมกับสภาผู้นำประจำเดือน ตุลาคม2558 20 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 58 จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ 800 1,000.00 1,000.00
23 ต.ค. 58 1. จัดเวทีชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ชุมชนรับทราบ 100 13,000.00 13,000.00
13 พ.ย. 58 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 20 1,000.00 1,000.00
21 - 22 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2 2,000.00 2,500.00
4 ธ.ค. 58 สำรวจหนี้ครัวเรือนและวิเคราะห์ข้อมุลครั้งที่ 1 45 8,600.00 8,600.00
18 ธ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน ธันวาคม 2558 20 1,000.00 1,000.00
25 ธ.ค. 58 จัดการให้ความรู้การลดรายจ่ายและการจัดทำบัญชีครัวเรือน 120 16,500.00 16,500.00
8 ม.ค. 59 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน มกราคม 2559 20 1,000.00 1,000.00
5 ก.พ. 59 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 20 1,000.00 1,000.00
26 - 28 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า 2 2,000.00 2,376.00
19 มี.ค. 59 ประชุมคณะทำงานประจำเดือนมีนาคม2559 20 1,000.00 1,000.00
26 มี.ค. 59 เวทีแลกเปลียนเรียนรู้ การเพิ่มรายได้ครัวเรือน 50 12,200.00 6,600.00
1 เม.ย. 59 ประชุมคณะทำงานประจำเดือนเมษายน 2559 45 1,000.00 1,000.00
9 เม.ย. 59 กิจกรรมสำรวจหนี้ครัวเรือนและวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ 2 45 8,600.00 8,600.00
20 พ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน พฤศภาคม 2559 20 1,000.00 1,000.00
3 มิ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานประจำเดิอน มิถุนายน 2559 20 1,000.00 1,000.00
15 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน กรกฎาคม 2559 20 1,000.00 1,000.00
5 ส.ค. 59 ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนครั้งที่1 40 4,600.00 4,600.00
5 ส.ค. 59 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ 70 9,600.00 9,600.00
8 ส.ค. 59 ฐานเรียนรู้ครั้งที่ 1 การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 40 7,600.00 7,600.00
13 ส.ค. 59 การทำนำ้ยาอเนกประสงค์ 40 7,600.00 7,600.00
15 ส.ค. 59 เพิ่มความรู้และความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 40 5,000.00 -
30 ส.ค. 59 สมาชิกมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ 80 9,600.00 -
1 ก.ย. 59 ล้างอัดภาพกิจกรรมเพื่อประกอบการทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
1 ก.ย. 59 ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน 20 5,800.00 -
15 ก.ย. 59 ติดตามประเมินผลครั้งที่ 1 40 4,000.00 -
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 3,000.00 3,196.00
14 ต.ค. 59 ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนครั้งที่2 40 4,000.00 4,000.00
15 - 16 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 800.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 1,000.00
รวม 1,810 139,700.00 28 110,518.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางสาว ซูฮัยลา มารีมิง นางสาว ซูฮัยลา มารีมิง เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 11:55 น.