stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03802
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 139,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว ซูฮัยลา มารีมิง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 080-7125470,081-2776916
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ สุวิทย์ หมาดอะดำ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านยือเราะ หมู่ 1 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
ละติจูด-ลองจิจูด 6.3971894748797,101.03353500366place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 28 ก.พ. 2559 55,880.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 29 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 69,850.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 13,970.00
รวมงบประมาณ 139,700.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชน
  1. มีสภาผู้นำจำนวน 20 คน
  2. มีประชุมทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง
  3. มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
  4. มีการพูดคุยเรื่องอื่นและมีรายงานการประชุมทุกครั้งในระบบติดตามออนไลน์
2 เพื่อส่งเสริมครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  1. ครัวเรือนต้นแบบมีการลดรายจ่าย ร้อยละ 10
  2. เกิดกลุ่มอาชีพ อย่างน้อย 3 กลุ่ม
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 11:55 น.