จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo นัดเจ้าหน้าที่สจรส.ตรวจเอกสารปิดโครงการที่สจรส.มอ.หาดใหญ่นัดเจ้าหน้าที่สจรส.ตรวจเอกสารปิดโครงการที่สจรส.มอ.หาดใหญ่
 • photo นัดเจ้าหน้าที่สจรส.ตรวจเอกสารปิดโครงการที่สจรส.มอ.หาดใหญ่นัดเจ้าหน้าที่สจรส.ตรวจเอกสารปิดโครงการที่สจรส.มอ.หาดใหญ่
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้เาหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเอกสารรายงานเพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. นัดคุยคณะทำงาน
 2. จัดเตรียมเอกสารรายงานการเงิน
 3. นัดพี่เลี้ยง
 4. นัดเจ้าหน้าที่ สจรส. ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงินนัดเจ้าหน้าที่สจรส.ตรวจเอกสารการเงินปิดโครงการ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงินนัดเจ้าหน้าที่ สจรส.ตรวจเอกสารการเงินปิดโครงการ สามารถปิดโครงการได้ เอกสารการเงินถูกต้อง และมีข้อแนะนำให้เพิ่มข้อมูลกิจกรรมในเว็บไซต์ หลังจากนี้จะกลับไปทำ และแจ้งทางพี่เลี้ยงอีกครั้ง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,296.00 0.00 0.00 0.00 1,296.00

ตรวจเอกสารายงาน ประเมินปิดโครงการ

12 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo นัดผู้รับผิดชอบโครงการตรวจรายงานการเงินที่ศูนย์ประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานีนัดผู้รับผิดชอบโครงการตรวจรายงานการเงินที่ศูนย์ประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี
 • photo นัดผู้รับผิดชอบโครงการตรวจรายงานการเงินที่ศูนย์ประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานีนัดผู้รับผิดชอบโครงการตรวจรายงานการเงินที่ศูนย์ประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเอกสารายงานการเงินและบันทึกข้อมูลบนเว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นัดผูัรับผิดชอบโครงการเพื่อตรวจเอกสารรายงานการเงิน เอกสารการบันทึกบนเว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารรายงานการเงินถูกต้องครบถ้วน  เอกสารการบันทึกข้อมูลบนเว็ปไซด์ต้องเพิ่มเนี้อหาให้ชัดเจน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ  เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน

12 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo พี่เลี้ยงนัดผู้รับผิดชอบโครงการตรวจเอกสารปิดโครงการพี่เลี้ยงนัดผู้รับผิดชอบโครงการตรวจเอกสารปิดโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงนัดผู้รับผิดชอบโครงการตรวจเอกสารปิดโครงการพี่เลี้ยงนัดผู้รับผิดชอบโครงการตรวจเอกสารปิดโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงนัดผู้รับผิดชอบโครงการตรวจเอกสารปิดโครงการพี่เลี้ยงนัดผู้รับผิดชอบโครงการตรวจเอกสารปิดโครงการ
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเอกสารรายงานส่งสจรส.

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารรายงานปิดโครงการ พี่เลี้ยงได้ตรวจเอกสารการเงิน และ การรายงานผลในเว็บไซต์ ก่อนนำเอกสารรายงานมาส่งให้ สจรส.ม.อ.ในวันที่ 15 ตุลาคม 59
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารายงานเงินครบถูกต้อง เพิ่มข้อมูลบนเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขสามารถส่งรายงานให้เจ้าหน้าที่ สจรส.ในวันที่ 15 ตค.59 ได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ถ่ายภาพกิจกรรม /จัดทำรายงานเอกสาร

11 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo ภาพกิจกรรมโครงการกอปังสร้างสุขบ้านกลาพอตกภาพกิจกรรมโครงการกอปังสร้างสุขบ้านกลาพอตก
 • photo ภาพกิจกรรมโครงการกอปังสร้างสุขบ้านกลาพอตกภาพกิจกรรมโครงการกอปังสร้างสุขบ้านกลาพอตก
 • photo ภาพกิจกรรมโครงการกอปังสร้างสุขบ้านกลาพอตกภาพกิจกรรมโครงการกอปังสร้างสุขบ้านกลาพอตก
 • photo ภาพกิจกรรมโครงการกอปังสร้างสุขบ้านกลาพอตกภาพกิจกรรมโครงการกอปังสร้างสุขบ้านกลาพอตก
 • photo ภาพกิจกรรมโครงการกอปังสร้างสุขบ้านกลาพอตกภาพกิจกรรมโครงการกอปังสร้างสุขบ้านกลาพอตก
 • photo เอกสารโครงการเอกสารโครงการ
 • photo เอกสารโครงการเอกสารโครงการ
วัตถุประสงค์

เพื่อนำป้ายสัญลักษณ์ไปติดตั้งในชุมชน/จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่มเพื่อรายงานให้กับ สสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ 2คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. จัดทำเอกสารจำนวน 10เล่มเพื่อแจกคณะทำงาน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 2. ล้างรูปกิจกรรมต่างๆเพื่อเก็บไว้เป็นแนวทางในการทำกิจกรรมต่อไป
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีผลงานเป็นเล่มรายงานผลการทำโครงการกองปังสร้างสุข จำนวน 10 เล่ม
 • มีรูปถ่ายประกอบการทำรายงาน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

ร่วมงานสร้างสุขคนใต้

3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo กรรมการร่วมงานสร้างสุขกรรมการร่วมงานสร้างสุข
 • photo ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
 • photo รังนกเงือกรังนกเงือก
 • photo ชมโครงการนกเงือก กะพ้อชมโครงการนกเงือก กะพ้อ
วัตถุประสงค์

แลกเปลียนข้อมูลงานสร้างสุข

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แลกเปลียนข้อมูลงานสร้างสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการตามโครงการ 2คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ส่งรายชื่อประสานพี่เลี้ยงคณะทำงาน 2คน
 2. ประสานที่พักที่หาดใหญ่
 3. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันที่3 เดินทางเข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 โดยผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานเข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้จำนวน2 คน ตั้งแต่เวลา 13.00น จนเสร็จสิ้นวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมนานาชาติมอ.หาดใหญ่
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและกรรมการจำนวน 2 คน ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ร่วมรับฟังปาฐกถา เรื่อง บทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน โดย นายอภิสิทธ์เวชชาชีวะ รับฟังรายงานสุขภาวะคนใต้และสรุปภาพรวมการดำเนินงานสร้างสุขภาคใต้ปีที่ผ่านมาบทบาทศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาคคนใต้ โดย ผศ.ดร.ภก.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ภาคใต้ฟังการเสวนาเรื่อง สานพลังชุมชนน่าอยู่สู่นโยบายสาธารณะ โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมที่บ้านทุ่งยาว ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ฟังเสนอกรณีศึกษา ประเด็นการจัดการขยะโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึกจัดการขยะชุมชน ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่กรณีศึกษา ประเด็นเด็กและเยาวชน โครงการปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีศึกษาประเด็น เศรษฐกิจพอเพียง โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจ ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรกรณีศึกษาประเด็นการจัดการทรัพยากรและการท่องเที่ยวโครงการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษา ประเด็นการจัดการสุขภาพและอาหารปลอดภัยโครงการชุมชนหูยานบ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงผู้ทรงคูณวุฒิให้คำแนะนำการขับเคลื่อนชุมชน สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายโดย คุณสุริยายีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปลีก คุณสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนายแพทย์ไพศาลเกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่สู่การยกระดับเชิงนโยบาย โดยคุณ กำไลสมรักษ์ สำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ลานปัญญาเสวนา ลานสื่อ นำเสนอผลงานวิชาการของชุมชน เรื่องเล่า เร้าพลัง ลานสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรมกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานพลังเครือข่ายเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำภูมิภาคอาเซี่ยน ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการและกรรมการได้ร่วมกิจกรรม และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่อยทอดให้ทีมงานและคนในชุมชนรับทราบเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนตนเองต่อไป
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,696.00 0.00 0.00 0.00 3,696.00

พบพี่เลี้ยงเพื่อรายงานความก้าวหน้า

4 สิงหาคม 2559 เวลา 13:30 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ตรวจเอกสารตรวจเอกสาร
 • photo ตรวจข้อมูลผ่านเว๊ปตรวจข้อมูลผ่านเว๊ป
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทบทวนรายงานการบันทึกข้อมูล การรายงานแผนปฏิบัติการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • พี่เลี้ยงนัดหมาย
 • จัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล
 • นำเอกสารและข้อมูลให้พี่เลี้ยงตรวจเอกสาร
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • พี่เลี้ยงแนะการจัดทำเอกสารทางการเงิน
 • คณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมผ่านทางเว็บไซด์
 • พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการบันทึกข้อมูล รายงานการเงิน ตรวจบัญชีการใช้จ่ายเงินตลอดงวดที่ 2 และงวดที่ 3 เพื่อทำรายงานส่ง สจรส. ให้ตรวจปิดโครงการ
 • สิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตรวจเอกสารรายงานผู้รับผิดชอบโครงการกลับไปเพิ่มเติมข้อมูลบนเว็บไซต์ และตรวจเอกสารใบลงทะเบียนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

ประเมินถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ

4 สิงหาคม 2559 เวลา 13:30-16.00 น.
กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo พี่เลี้ยงนัดผู้รับผิดชอบโครงการกองปังสร้างสุขกลาพอตกเพื่อพัฒนาข้อมูลบนเว็ปไซด์คนใต้สร้างสุขที่ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานีพี่เลี้ยงนัดผู้รับผิดชอบโครงการกองปังสร้างสุขกลาพอตกเพื่อพัฒนาข้อมูลบนเว็ปไซด์คนใต้สร้างสุขที่ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นัดตรวจเอกสารรายงานบนเว็ปไวด์ก่อนปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นัดผู้รับผิดชอบโครงการตั้งแต่วันที่31กค59 เวลา10.00-16.00 เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมในวันเวลาดังกล่าวจึงขอเลื่อนการประเมินเป็นวันที่ 4สิงหาคม59เวลา13.30-16.00นณศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานีซึ่งผู้เข้ารับมีแค่ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าบันทึกข้อมูลติดภารกิจ พี่เลี้ยงชี้แจงการรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลที่ล่าช้า การดำเนินกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนในพื้นที่ปฏิบัติการแต่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลมิได้บันทึกให้เป็นปัจจุบันพี่เลี้ยงนัดการตรวจการบันทึกข้อมูลโดยเชิญผู้รับชอบโครงการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่การเงินอีกครั้งในวันเสาร์ที่6 สิงหาคมที่ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพโดยให้เตรียมเอกสารการเงิน บัญชีรับจ่าย ใบสำคัญรับเงินการดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อจัดทำการบันทึกกิจกรรมในวันนั้น

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบรับทราบโดยพี่เลี้ยงชี้แจงรายละเอียดนัดอีกครั้ง6สิงหาคม59 เนื่องจากข้อมูลในเว็ปไซด์ล่าช้า

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(1)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ เพี่เลี้ยงโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เจ้าหน้าบันทึกข้อมูลไม่มีเวลาว่างในการบันทึกข้อมูล

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

นัดแนะผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่การเงิน พร้อมเอกสารทั้งหมดในงวดที่2และงวดที่ในการปฏิบัติโครงการเพื่อนำมาประกอบการบันทึกข้อมูลในวันที่6สิงหาคม59ที่ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานีอีกครั้ง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่10

4 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:30 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo คณะกรรมประชุมครั้ง ที่ 10คณะกรรมประชุมครั้ง ที่ 10
 • photo ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10 ที่มัสยิดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10 ที่มัสยิด
 • photo ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10 ที่มัสยิดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10 ที่มัสยิด
 • photo ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10 ที่มัสยิดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10 ที่มัสยิด
 • photo คณะกรรมประชุมครั้ง ที่ 10คณะกรรมประชุมครั้ง ที่ 10
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภากองปังสร้างสุข)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 59 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน
กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมกรรมการเครื่อข่ายเพือประเมินผลกิจกรรม และสรุปโครงการเพื่อความต่อเนื่องโครงการจำนวน 10 ครั้ง โดยสภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน
กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมสภา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • นัดประชุมสภาผู้นำจากมติการประชุมครั้งที่ 9 โดยมีสมาชิกสภาผู้นำชุมชนจำนวน 23 คนมีการเเลกเปลียนความคิดเห็นในการสร้างความสัมพันธ์ในหมู่บ้าน สภาผู้นำชุมชนมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการหมู่บ้านพูดคุยเกี่ยวกับโครงการประชารัฐ โครงการพนมและกองทุนหมู่บ้านเพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ที่ได้รับมาจากหน่วยงานภาครัฐเพิ่อนำมาสู่การพัฒนาหมู่บ้าน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

-รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม รวบรวมปัญหา  วิธีการแก้ไขปัญหา  และข้อเสนอแนะ  เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำครั้งที่ 10 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 23 คนโดยผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเกี่ยวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการการประชุมประจำเดือนกรกฏาคมเกี่ยวงานรับผิดชอบจากนายอำเภอเกี่ยวกับโครงการประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านและโครงพนมอีกทั้งชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณการดำเนินกิจกรรมโครงการกองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตกซึ่งได้รับงบประมารจาก สสส.งวดที่ 1 จำนวน 74,790 งวดที่ 2จำนวน 93,490 และงวดที่ 3 จำนวน 18,695 รวมงบประมาณ 186,975 บาท การดำเนินกิจกรรมโครงสิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม2559 บัดนี้กิจกรรมสิ้นสุดการดำเนินการในวันนี้แต่ยอดเงินคงเหลืองวดที่ 3 ซึ่งสสส.จะต้องโอน 18,695 บาท ส่วนงวดที่ 2 และงวดที่ 3 การดำเนินกิจกรรมสิ้นสุดปิดโครงการงบประมาณในการดำเนินการ 112,185 บาท จึงจำเป็นต้องสำรองเพื่อปิดโครงการในงบประมาณงวดที่3จึงชี้แจงในคณะกรรมการสภาผู้นำทราบ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 59 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมสภา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,725.00 0.00 0.00 0.00 1,725.00

เยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน ครั้งที่ 3

19 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo เยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภค
 • photo เยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภค
 • photo เยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภค
วัตถุประสงค์

เพื่อการวางแผนด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัวและจัดทำแผนปฏิบัติการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ครัวเรือนในชุมชน 120 หลัง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เยี่ยมเยียนครอบครัวบ้านเพื่อนๆรับรู้เรื่องราวตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
- พูดคุย สอบถาม สาระทุกข์สุกดิบ
- เยาวชนร่วมจัดทำสิ่งประดิษฐ์/มอบของที่ระลึกให้กับครอบครังของเพื่อน
ให้กลุ่มเยาวชน 60คนสลับหมุนเวียนเยี่ยมบ้านของเพื่อนในกลุ่ม ใช้เวลา 3 วัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมสภา/เยาวชนจำนวน60คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • กำหนดกลุ่มเป้าหมายบ้านที่จะลงเยี่ยม
 • จัดแบ่งกลุ่มออกเยี่ยม
 • จัดเตรียมของที่ระลึกในการเยี่ยม เช่นเครื่ออุปโภคบริโภค ต่างๆ
 • ลงพื้นที่เยี่ยม จำนวน 12 ครัวเรือน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • รับรู้เรื่องราวตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
 • มีการบันทึกเรื่องราวของครอบครัว เช่น สุขภาพ การเป็นอยู่ จิตใจ เป็นต้น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเเยาวชน พบบ้านแบบอย่างในการเลี้ยงลูก คือ พ่อแม่จะให้เวลากับลูก ทานข้าวร่วมกัน ละมาดร่วมกัน ช่วยกันทำงานบ้านและงานในครัวเรือน และพูดคุยกับลูกให้คำปรึกษา ทำให้มีลูกที่เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ และมีการงานที่ดี
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมสภา/เยาวชนจำนวน60คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,000.00 1,000.00 0.00 0.00 7,000.00

เยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน ครั้งที่ 2

13 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo เยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภค
 • photo เยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภค
 • photo เยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภค
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ครัวเรือนในชุมชน 120 หลัง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เยี่ยมเยียนครอบครัวบ้านเพื่อนๆรับรู้เรื่องราวตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
- พูดคุย สอบถาม สาระทุกข์สุกดิบ
- เยาวชนร่วมจัดทำสิ่งประดิษฐ์/มอบของที่ระลึกให้กับครอบครังของเพื่อน
ให้กลุ่มเยาวชน 60คนสลับหมุนเวียนเยี่ยมบ้านของเพื่อนในกลุ่ม ใช้เวลา 3 วัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการสภา/เยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เยาวชนและกรรมการจำนวน 60 คน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ปกครองเยาวชน จำนวน 3 ครัวเรือน ได้มอบของอุปโภคบริโภค และพูดคุยในเรื่องการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลยาเสพติด
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • รับรู้เรื่องราวตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
 • มีการบันทึกเรื่องราวของครอบครัว เช่น สุขภาพ การเป็นอยู่ จิตใจ เป็นต้น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทำให้รับทราบปัญหาของแต่ละบ้าน โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ครอบครัวที่ไปเยี่ยมอยากให้คนในชุมชนมีการช่วยเหลือและพูดคุยกันมากกว่านี้ เพื่อจะได้ลดความห่างเหินในช่วงที่มีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(1)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการสภา/เยาวชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,000.00 1,000.00 0.00 0.00 7,000.00

จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่9

6 มิถุนายน 2559 เวลา 18:30 น.
กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo ประชุมที่มัสยิดหลังละหมาดประชุมที่มัสยิดหลังละหมาด
 • photo ประชุมที่มัสยิดหลังละหมาดประชุมที่มัสยิดหลังละหมาด
 • photo ประชุมที่มัสยิดหลังละหมาดประชุมที่มัสยิดหลังละหมาด
 • photo ประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่9ประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่9
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภากองปังสร้างสุข)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 59 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน
กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมกรรมการเครื่อข่ายเพือประเมินผลกิจกรรม และสรุปโครงการเพื่อความต่อเนื่องโครงการจำนวน 10 ครั้ง โดยสภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน
กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 47 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมสภาหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมสภาผู้นำหลังละมาดอีซา (ละมาดในช่วงกลางคืน) สรุปผลการทำกิจกรรมจูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน จำนวน 5 ครั้ง
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

-รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม รวบรวมปัญหา  วิธีการแก้ไขปัญหา  และข้อเสนอแนะ  เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทีมสภาผู้นำจำนวน 47 คน รวมทั้งกลุ่มเยาวชน มีความพึงพอใจมากต่อกิจกรรมนี้ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ และกลุ่มเยาวชน ได้พูดคุยร่วมกัน มีการสั่งสอนเรื่องราวดี ๆ จากผู้ใหญ่ โดยจะใช้หลักศาสนามาสั่งสอนทุกครั้ง ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ว่ายาเสพติดนั้นเป็ยบาป และ ทำลายคนในครอบครัว ถ้าเราประพฤติไม่ดี พ่อแม่ก็เสียใจ ซึ่งกิจกรรมในโครงการนี้ ทำให้ได้แง่คิดในหลายเรื่อง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 47 คน จากที่ตั้งไว้ 59 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมสภาหมู่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00

เยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน ครั้งที่ 1

5 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo เยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภค
 • photo เยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภค
 • photo เยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภค
 • photo เยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเยี่ยมบ้านพร้อมมอบของอุปโภคบริโภค
วัตถุประสงค์

เพื่อการวางแผนด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัวและจัดทำแผนปฏิบัติการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ครัวเรือนในชุมชน 120 หลัง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เยี่ยมเยียนครอบครัวบ้านเพื่อนๆรับรู้เรื่องราวตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
- พูดคุย สอบถาม สาระทุกข์สุกดิบ
- เยาวชนร่วมจัดทำสิ่งประดิษฐ์/มอบของที่ระลึกให้กับครอบครังของเพื่อน
ให้กลุ่มเยาวชน 60คนสลับหมุนเวียนเยี่ยมบ้านของเพื่อนในกลุ่ม ใช้เวลา 3 วัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน/คณะกรรมการสภา 60คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมคณะทำงานเตรียมแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 2. คัดเลือกครอบคุณธรรมจำนวน 10ครัวเรือน
 3. เยาวชนลงพื้นทีปฏิบัติการเยี่ยมและมอบของใช้ประจำวัน เยาวชนและคณะกรรมการสภาจำนวน 60คนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในการคัดเลือกครัวเรือน 10ครัวเรือน โดยมีหลักเกณฑ์ 1.ครอบครัวที่ยากจนมีรายได้ไม่ถึง 3,000บาทต่อเดือน 2. มีบ้านที่ไม่ถาวร 3.ลูกทิ้งให้อยู่ตามลำพัง ผลการคัดเลือก 10ครอบครัว การคัดเลือกจาการประชุมสภาผู้นำ โดยมีแกนนำเยาวชนลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • รับรู้เรื่องราวตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
 • มีการบันทึกเรื่องราวของครอบครัว เช่น สุขภาพ การเป็นอยู่ จิตใจ เป็นต้น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนจำนวน 10 คนลงพื้นที่เยี่ยมแจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ 10ครอบครัวในชุมชนกลาพอตก ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเพื่อนช่วยเพื่อนจนความผูกพันธ์ ใก้ลชิดสอบถามสาระทุกข์ ความเป็นอยู่ทำให้เยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันกับคนในชุมชน มีปัญหากล้าที่จะบอกครอบครัวติดยาเสพติดก็กล้าที่จะเดินเข้ามาหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อต้องการบำบัด
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

เยาวชน/คณะกรรมการสภา 60คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,000.00 1,000.00 0.00 0.00 7,000.00

จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 5

29 พ.ค. 2559 เวลา 15:30 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ร่วมกันรื้อถอนศาลาในกูโบร์ (สุสาร) หมู่บ้านร่วมกันรื้อถอนศาลาในกูโบร์ (สุสาร) หมู่บ้าน
 • photo ร่วมกันรื้อถอนศาลาในหมู่บ้านร่วมกันรื้อถอนศาลาในหมู่บ้าน
 • photo ร่วมกันรื้อถอนศาลาในหมู่บ้านร่วมกันรื้อถอนศาลาในหมู่บ้าน
 • photo
 • photo ร่วมกันรื้อถอนศาลาในหมู่บ้านร่วมกันรื้อถอนศาลาในหมู่บ้าน
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัวโดยใช้ศิลปะกองปังชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนและหัวหน้าครอบครัว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกันโดยใช้กองปังถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน 5ครั้ง

. ทำความสะอาดพัฒนามัสยิดร่วมกันระหว่างเยาวชนและครอบครัวเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เยาวชน อาสาสมัครจำนวน 120 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 2. ลงมือทำกิจกรรมการละหมาดร่วมกัน
 3. ทำกิจกรรมพัฒนากุโบร์ (สุสาน) และร่วมกันรื้อถอนศาลาในกุโบร์
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เกิดพื่นที่ความสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน 5 ครั้ง/กลุ่มจิตอาสาและประชาชนทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนรวมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชน และชาวบ้าน ได้ร่วมกันทำความสะอาดในกุโบร์ ได้ทำการถอนหญ้า ตัดแต่งทางในกุโบร์ให้เรียบร้อย และได้ร่วมกันรื้อถอนศาลาที่ชำรุดออก เพื่อเคลียร์สถานที่ฝังมัยยิต (ศพ) ให้มีพื้นที่กว้่างขวางขึ้น กิจกรรมนี้ทำให้เยาวชนได้ระลึกถึงความตาย และเมื่อตายไปแล้วไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้ เพราะจะถูกสอบสวนความดีและความชั่วอยู่ในหลุมฝังศพ ทำใหเยาวชนและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้พูดคุยกันในเรื่องศาสนาเกี่ยวกับความตาย ทางเยาวชนเองพูดว่า จะกลับไปเป็นคนดีให้มากกว่านี้
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 130 คน
ประกอบด้วย

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เยาวชน อาสาสมัครจำนวน 120 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,450.00 0.00 0.00 0.00 3,450.00

จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 4

22 พ.ค. 2559 เวลา 15:30 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo เยาวชนทาสีห้องเรียนดาตีกาเยาวชนทาสีห้องเรียนดาตีกา
 • photo เยาวชนทาสีห้องเรียนดาตีกเยาวชนทาสีห้องเรียนดาตีก
 • photo เยาวชนทาสีห้องเรียนดาตีกเยาวชนทาสีห้องเรียนดาตีก
 • photo เยาวชนทาสีห้องเรียนดาตีกเยาวชนทาสีห้องเรียนดาตีก
 • photo ร่วมกันละมาดและรับประทานอาหารร่วมกันร่วมกันละมาดและรับประทานอาหารร่วมกัน
 • photo ร่วมกันละมาดและรับประทานอาหารร่วมกันร่วมกันละมาดและรับประทานอาหารร่วมกัน
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัวโดยใช้ศิลปะกองปังชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนและหัวหน้าครอบรัว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกันโดยใช้กองปังถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน 5ครั้ง

. ทำความสะอาดพัฒนามัสยิดร่วมกันระหว่างเยาวชนและครอบครัวเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชน และเยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมคณะทำงานโครงการ
 2. ลงมือทำกิจกรรมการละมาดร่วมกัน
 3. กิจกรรมซ่อมแซมโรงเรียนตาดีกา ด้วยการทาสี และรับประทานอาหารร่วมกัน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เกิดพื่นที่ความสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน 5 ครั้ง/กลุ่มจิตอาสาและประชาชนทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนรวมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนเกิดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว คนในชุมชนเป็นลดช่องว่างระหว่างเยาวชนกับคนชุมชนให้มีความคิดที่ดีต่อกัน และการรวมกลุ่มกันเป็นหนึ่งเดียวจากการทำกิจกรรมสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเยาวชนมีส่วนร่วมในการกิจกรรมชุมชนเช่นพัฒนาชุมชน และ ช่วยเหลือในการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร มัสยิด
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 130 คน จากที่ตั้งไว้ 130 คน
ประกอบด้วย

ประชาชน และเยาวชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,450.00 0.00 0.00 0.00 3,450.00

พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการและสนับสนุนการทำงาน

19 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo แนะนำการปรับแผนปฏิบัตการแนะนำการปรับแผนปฏิบัตการ
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการและสนับสนุนการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผุ้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงินและพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นัดผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมวงดที2จนสิ้นสุดปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงินและพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นัดผู้รับผิดชอบโครงการหลังจากได้รับงบประมาณงวดที่2พร้อมนำเอกสารสัญญา สมุดบัญชีธนาคาร โดยพี่เลี้ยงแนะนำการปรับแผนปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลบนเว็ปไซด์ การดเำนินกิจกรรมทั้งวงดที่2และดำเนินการจนสิ้นสุดปิดโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในการสนับสนุนงบประมาณในงวดที่2และดำเนินการจนสิ้นสุดโครงการ ทำให้มีความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลให้เป้นปัจจุนสะดวกกับการจัดทำเอกสารปิดโครงการ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงินและพี่เลี้ยงโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

แนะนำผู้รับผิดชอบโครงการในการบันทึกข้อมูลอย่าให้เลข60ขึ้นบนเว็ปไซด์ผู้รับผิดชอบโครงการ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง

19 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo พี่เลี้ยงแนะนำการปรับแผนปฏิบัติการโครงการพี่เลี้ยงแนะนำการปรับแผนปฏิบัติการโครงการ
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการและสนับสนุนการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน และพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงนัดชี้แจงทำความเข้าใจกิจกรรมงวด2และ3

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผุ้รับผิดชอบโครงการ  เจ้าหน้าที่การเงินและพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • พี่เลี้ยงนัดพูดคุยเกี่ยวกับงบประมาณและปรับแผนปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตามงวดจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

ผุ้รับผิดชอบโครงการ  เจ้าหน้าที่การเงินและพี่เลี้ยงโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 3

15 พ.ค. 2559 เวลา 15:30 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo หลังจากละหมาด รับประทานอาหารร่วมกันหลังจากละหมาด รับประทานอาหารร่วมกัน
 • photo จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดจูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาด
 • photo จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดจูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาด
 • photo จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดจูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาด
 • photo จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดจูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาด
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัวโดยใช้ศิลปะกองปังชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนและหัวหน้าครอบครัว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกันโดยใช้กองปังถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน 5ครั้ง

. ทำความสะอาดพัฒนามัสยิดร่วมกันระหว่างเยาวชนและครอบครัวเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน ผู้นำศาสนา อสม.และประชานในชุมชนบ้านกลาพอตก จำนวน 130 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 2. ประสานประชาชนในชุมชนจำนวน 130คน ผ่านสายตามสาย
 3. เตรียมสถานที่ ทำความสะอาดมัสยิด
 4. ติดต่อประสานอิหม่านประจำมัสยิดบรรยายธรรม ประชาชนในชุมชนบ้านกลาพอตกจำนวน 130คน เข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมโดยอิหม่านประจำมัสยิดบ้านกลาพอตกตั้งแต่เวลา 13.00นเป็นต้น เนื้อหาการบรรยายธรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัว
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เกิดพื่นที่ความสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน 5 ครั้ง/กลุ่มจิตอาสาและประชาชนทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนรวมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประชาชนในชุมชนบ้านกลาพอตกจำนวน 130คน เข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมโดยอิหม่านประจำมัสยิดบ้านกลาพอตกตั้งแต่เวลา 13.00นเป็นต้น เนื้อหาการบรรยายธรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวเช่น การเป็นบิดา มารดา การเป็นบุตรที่ดี การละหมาดร่วมกันน้อย 1ครั้งในช่วง18.30น รับประทานร่วมกันวันละ 1 มื้อในตอนเย็นหลังเลิกงาน หรือกอดลูกทุกวัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีกิจกรรมพัฒนา เช่น การตัดหญ้าริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน ทำความสะอาดมัสยิด
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 130 คน จากที่ตั้งไว้ 130 คน
ประกอบด้วย

เยาวชน ผู้นำศาสนา อสม.และประชานในชุมชนบ้านกลาพอตก จำนวน 130 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,450.00 0.00 0.00 0.00 3,450.00

จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 2

8 พ.ค. 2559 เวลา 15:30 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ร่วมพัฒนาหมู่บ้านร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
 • photo ร่วมพัฒนาหมู่บ้านร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
 • photo ร่วมพัฒนาหมู่บ้านร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
 • photo ร่วมพัฒนาหมู่บ้านร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
 • photo หลังเรียนรู้จริยธรรมหลังเรียนรู้จริยธรรม
 • photo หลังเรียนรู้จริยธรรมหลังเรียนรู้จริยธรรม
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัวโดยใช้ศิลปะกองปังชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนและหัวหน้าครอบครัว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกันโดยใช้กองปังถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน 5ครั้ง

. ทำความสะอาดพัฒนามัสยิดร่วมกันระหว่างเยาวชนและครอบครัวเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชน และเยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ลงทะเบียน
 • ลงมือทำกิจกรรมการละมาดร่วมกัน
 • ทำกิจกรรมทำความสะอาดถนนทางเข้าหมู่บ้าน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เกิดพื่นที่ความสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน 5 ครั้ง/กลุ่มจิตอาสาและประชาชนทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนรวมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ลดช่องว่างระหว่างเยาวชนกับคนชุมชนให้มีความคิดที่ดีต่อกัน เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มาร่วมกันทำความสะอาด เมื่อเห็นสองข้างทางสะอาด ทีมเยาวชนรู้สึกมีความสุข และได้บุญจากการมาร่วมกันทำความสะอาด ทำให้เยาวชนเกิดการใช้เวลาว่างไปในทางที่ดี
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 130 คน จากที่ตั้งไว้ 130 คน
ประกอบด้วย

ประชาชน และเยาวชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,425.00 0.00 0.00 0.00 3,425.00

จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 8

6 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ประชุมคณะทำงานและชาวบ้านประชุมคณะทำงานและชาวบ้าน
 • photo ชี้แจงข้อมูลโดยผู้ไหญ่บ้านชี้แจงข้อมูลโดยผู้ไหญ่บ้าน
 • photo ชี้แจงข้อมูลโดยผู้ไหญ่บ้านชี้แจงข้อมูลโดยผู้ไหญ่บ้าน
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภากองปังสร้างสุข)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 59 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน
กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมกรรมการเครื่อข่ายเพือประเมินผลกิจกรรม และสรุปโครงการเพื่อความต่อเนื่องโครงการจำนวน 10 ครั้ง โดยสภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน
กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการสภาหมู่บ้าน เยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมและแสดงความคิดเห็นได้ แต่มติที่ประชุมให้ออกเสียงโดยสมาชิกสภาผู้นำชุมชน
 • มีการเเลกเปลียนความคิดเห็นในการสร้างความสัมพันธ์ในหมู่บ้าน
 • สภาผู้นำชุมชนมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • คณะกรรมการหมู้บ้านนำเรื่องราวต่างๆที่ได้รับมาจากหน่วยงานต่างๆมาปรึกษาหารือและหาแนวทางปฎิบัติ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

-รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม รวบรวมปัญหา  วิธีการแก้ไขปัญหา  และข้อเสนอแนะ  เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดกระบวนการสภาพที่เด่นชันขึ้น
 • การแก้ไขปัญหาตรงจุด
 • การร่วมมือที่ดี มีการรวมกลุ่ม และมีความสามัคคี
 • กรรมการสภาสามารถกำหนดแนวทางการทำงานตามนโยบายของรัฐ ที่ได้รับมอบหมายมาจากอำเภอ หรือ พัฒนาชุมขน เช่น เรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชารัฐ โครงการกองทุนหมู่บ้านประชารัฐ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 59 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการสภาหมู่บ้าน เยาวชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00

จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 1

1 พ.ค. 2559 เวลา 08.00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ร่วมพัฒนาหมู่บ้านร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
 • photo ร่วมพัฒนาถนนเข้าหมู่บ้านร่วมพัฒนาถนนเข้าหมู่บ้าน
 • photo ร่วมพัฒนาหมู่บ้านร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
 • photo พัฒนาหมู่บ้านพัฒนาหมู่บ้าน
 • photo หลังจูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมหลังจูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรม
 • photo หลังจูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมหลังจูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรม
 • photo หลังจูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมหลังจูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรม
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัวโดยใช้ศิลปะกองปังชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนและหัวหน้าครอบครัว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกันโดยใช้กองปังถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน 5ครั้ง

. ทำความสะอาดพัฒนามัสยิดร่วมกันระหว่างเยาวชนและครอบครัวเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนและคณะเยาวชนจำนวน130คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดการพัฒนาหมู่บ้านหลังละหมาด
 2. ประชาสัมพัรธ์ผ่านเสียงตามสายในการทำกิจกรรมหลังละหมาดวันศุกร์ กิจกรรมการละมาดร่วมกันและทำความสะอาดกูโบร์
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เกิดพื่นที่ความสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน 5 ครั้ง/กลุ่มจิตอาสาและประชาชนทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนรวมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทำให้เยาวชนเกิดการใช้เวลาว่างไปในทางที่ดี
 • ลดช่องว่างระหว่างเยาวชนกับคนชุมชนให้มีความคิดที่ดีต่อกัน
 • เยาวชนเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นหนึ่งเดียวจากการทำกิจกรรม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 130 คน จากที่ตั้งไว้ 130 คน
ประกอบด้วย

ประชาชนและคณะเยาวชนจำนวน130คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,425.00 0.00 0.00 0.00 3,425.00

กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (ลานศิลปะกองปังพี่สอนน้อง)

8 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ถ่ายทอดกองปังถ่ายทอดกองปัง
 • photo ถ่ายทอดกองปังถ่ายทอดกองปัง
 • photo ถ่ายทอดกองปังถ่ายทอดกองปัง
 • photo เผยแพร่เผยแพร่
 • photo พี่สอนน้องพี่สอนน้อง
 • photo ฝึกศิลปกองปังในชุมชนเพื่อบอกกล่าวผู้ปกครองฝึกศิลปกองปังในชุมชนเพื่อบอกกล่าวผู้ปกครอง
 • photo พี่สอนน้องพี่สอนน้อง
 • photo
 • photo รับขบวนในโรงเรียนรับขบวนในโรงเรียน
 • photo กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (ลานศิลปะกองปังพี่สอนน้อง)กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (ลานศิลปะกองปังพี่สอนน้อง)
 • photo กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (ลานศิลปะกองปังพี่สอนน้อง)กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (ลานศิลปะกองปังพี่สอนน้อง)
 • photo กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (ลานศิลปะกองปังพี่สอนน้อง)กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (ลานศิลปะกองปังพี่สอนน้อง)
 • photo กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (ลานศิลปะกองปังพี่สอนน้อง)กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (ลานศิลปะกองปังพี่สอนน้อง)
 • photo กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (ลานศิลปะกองปังพี่สอนน้อง)กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (ลานศิลปะกองปังพี่สอนน้อง)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 32 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนจำนวน32คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

. จัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาสาศิลปะ กองปัง ชุมชน
- โดยคณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกเยาวชนที่มีความรู้ด้านการแสดง กองปัง ที่มีอยู่ในชุมชนจำนวน15คน

. เวทีให้ความรู้ความสำคัญของศิลปะ กองปัง
- จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนศิลปะ กองปัง
- ออกแบบหลักสูตรการเรียน กอปังชุมชน

. ลานเศิลปะ กองปัง พี่สอนน้อง
-เวทีแบ่งกลุ่มสมาชิกเยาวชน กลุ่มละ 15 คน จำนวน 3 กลุ่ม โดยให้เครื่อข่ายศิลปะ กองปัง เป็นผู้ถ่ายทอดและฝึกสอนให้แต่ละกลุ่มของสมาชิก จำนวน 25 ครั้ง ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00น-18.00น.

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการตามโครงการ 8 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน ผู้นำศาสนา 1 คน กุลุ่มเยาวชน 10 คนอสม.2 คน ตัวแทนหัวหน้าครอบครัว 8 คน กลุ่มเครื่อข่ายเยาวชนศิลปะกองปัง / 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. นัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการแบ่งบทบาทหน้าที่
 2. ประสาน ปราชญ์ชาวบ้านผู้นำศาสนา กุลุ่มเยาวชน อสม. ตัวแทนหัวหน้าครอบครัว กลุ่มเครื่อข่ายเยาวชนศิลปะกองปัง
 3. เตรียมสถานที่ลานศิลปหน้าบาลาเซาะบ้านกลาพอตก
 4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์อาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วมจำนวน 21 วัน เริ่มจัดเตรียมสถานที่ในลานบาลาเซาะบ้านกลาพอตกในการฝึกอบรมศิลปะกอปังตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม2559 เป็นเวลา 21วัน เริ่มตั้งแต่ โดยใช้กองปัง (เครื่องเล่นสมัยก่อนมีลักษณะคล้ายกลอง ซึ่งเป็นเครื่องเล่นในสมัยท่านนบีมูฮัมมัด) มีรายละเอียด ดังนี้
 • วันที่ 8 เม.ย.59 เริ่มสอนร้องอนาซีดประสานเสียงแก่เด็ก โรงเรียนตาดีกาโรงเรียนตายุจดีน บ้านกะลาพอตก
 • วันที่ 9 เม.ย.59 ฝึกร้องอนาซีดประสานเสียงเป็นรายบุคคล เพื่อคัดเลือกผู้ร้องประสานเสียงนำ
 • วันที่ 10 เม.ย.59 จัดแบ่งกลุ่ม เพื่อการประสานเสียงให้เป็นจังหวะ
 • วันที่ 11 เม.ย.59 สอนผู้ร้องนำเพื่อเกิดความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องตาม
 • วันที่ 12 เม.ย.59 สอนผู้ร้องตาม ในการใช้ประสานเสียงที่พร้อมเพรียงกัน
 • วันที่ 13 เม.ย.59 ร่วมกันฝึกร้องประสานเสียงเป็นทีม
 • วันที่ 14 เม.ย.59 เริ่มทำการรู้จักเครื่องดนตรี พร้อมทั้งฟังเสียงเครื่องดนตรีในแต่ละอย่าง
 • วันที่ 15 เม.ย.59 เริ่มการฝึกเล่นดนตรี เพื่อคัดเลือกว่าใครเหมาะสมกับเครื่องดนตรีประเภทไหน
 • วันที่ 16 เม.ย.59 สอนเล่นเครืองดนตรีให้เป็นจังหวะ
 • วันที่ 17 เม.ย.59 สอนตีกล่องให้เป็นจังหวะพร้อมร้องประสานเสียงไปด้วยกัน
 • วันที่ 18 เม.ย.59 ฝึกการขึ้นเวทีพร้อมร้องประสานเสียงและตีกล่องไปด้วยกัน ณ โรงเรียนตาดีกาตายุจดีน บ้านกะลาพอตก
 • วันที่ 19 เม.ย.59 เริ่มการฝึกร้องอนาซีดใหม่ๆ
 • วันที่ 20 เม.ย.59 ฝึกร้องประสานเสียงพร้อมตีกล่องภายในตำบลที่มีการจัดกิจกรรมภาคเวที ณ บ้านกะลุแปเหนื่อ
 • วันที่ 21 เม.ย.59 มีการบรรยายธรรมที่บาลาเซาะ พร้อมเชิญกลุ่มร้องประสานเสียงกองปังขึ้นเวที่ไปด้วย
 • วันที่ 22 เม.ย.59 มีชมรมวัฒนธรรมอำเภอสายบุรีมาเชิญให้กลุ่มประสานเสียงกองปังกะลาพอตก ไปเล่นที่ลานหน้าอำเภอสายบุรี เพื่อให้ประชาชนรำลึกถึง วัฒนธรรมเก่าๆ ที่กำลังจะสูญหาย
 • วันที่ 23 เม.ย.59 มีการสอนการสื่อความหมายในเนื้อหาที่กำลังขับร้อง
 • วันที่ 24 เม.ย.59 มีชมรมวัฒนธรรมอำเภอสายบุรี เชิญกลุ่มประสานเสียงกองปังให้ไปเล่นที่จังหวัดปัตตานี
 • วันที่ 25 เม.ย.59 โรงเรียนตาดีกาปะนาเระ ได้มาเชิญให้กลุ่มกองปัง ไปร่วมแสดง ณ บ้านฆือลอง
 • วันที่ 26 เม.ย.59 ได้มีการแสดง ณ ตลาดหาดวาสุกรี ขอรับบริจากเพื่อจัดงานให้แก่เด็กกำพร้าภายในตำบลเตราะบอน
 • วันที่ 27 เม.ย.59 ได้จัดประชุมคณะทำงานและผู้เข้าร่วมกลุ่มกองปัง ในการจัดงานเลี้ยงเด็กกำพร้าใน วันที่30 เม.ย.59 ที่จะถึงนี้
 • วันที่ 28 เม.ย.59 ฝึกร้องพร้อมตีกล่องให้เป็นจังหวะ ก่อนงานเลี้ยงเด็กกำพร้า
 • วันที่ 29 เม.ย.59 ได้จัดการแสดงอีกครั้ง ณ ตลาดเปิดท้ายปัตตานี เพื่อของบสมทบทุนงานเลี้ยงเด็กกำพร้า
 • วันที่ 30 เม.ย.59 จัดซื้อของพร้อมเตรียมสถานที่และเวที่ เพื่องานเลี้ยงที่จะเกิดขึ้นตอนเวลา 20.30น. จนถึง 03.00น.
 • วันที่ 1 พ.ค. 59หลังจากจัดงานเสร็จไปด้วยดี คณะทำงานพร้อมทั้งผู้เข้าร่วมกลุ่มกองปัง ก็ได้จัดการประชุมพร้อมหาจุดบกพร่องในการจัดงานในวันที่ 30 เม.ย.59
 • วันที่ 2 พ.ค. 59 สรุปผลจากการทำกิจกรรม 21 วัน 
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ได้กลุ่มสภาหมู่บ้านประกอบด้วย 1. คณะกรรมการตามโครงการ 8 คน 2. ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน 3. ผู้นำศาสนา 1 คน
4. กุลุ่มเยาวชน 10 คน 5. อสม.2 คน 6. ตัวแทนหัวหน้าครอบครัว 8 คน กลุ่มเครื่อข่ายเยาวชนศิลปะกองปัง /จำนวน 15 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน วันที่ 2 เม.ย 59 ถึงวันที่ 1 พ.ค 59 สรุปได้ว่า เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและลดช่องว่างระหว่างกลุ่มคณะทำงาน ซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่กับกลุ่มเด็กเยาวชน ทุกคนในหมู่บ้านถือว่าเป็นปัญหาของตนเอง เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้กลุ่มเยาวชนเขาจัดการปัญหา ออกแบบวิธิแก้โดยเขาเอง แก้ปัญหาโดยการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ให้เขาคิด ทำแก้ปัญหาโดยตัวเขาเองดีกว่าการสั่งให้เขาตามเรามันเหมือนเป็นการถูกบังคับ สามารถลดความหวาดระแวงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เยาวชนเองก็จะไม่ทำให้เป็นปัญหาและภาระต่อชุมชน อีกทั้งสามารถเกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือกันให้เกิดชุมชนเข้มแข็งให้อย่างยั่งยืน ทุกครอบครัวมีความเข้าใจระหว่างกัน มีความเอื้ออาทรระหว่างกัน ช่วยกันดูแลลูกฉันลูกเธอ เกิดการพบปะพูดคุยระหว่างผู้นำในชุมชน คนในชุมชน เด็กและเยาวชน กลุ่มเสี่ยงเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความชอบและสมัครใจ เกิดกิจกรรมที่คนในชุมชนทำร่วมกัน เกิดระบบการเฝ้าระวังภัยทางสังคมที่จะเข้ามาในชุมชน ใช้ข้อมูลในการทำงานมากขึ้น
 • เกิดกลุ่มเยาวชนและสภาหมู่บ้านในการร่วมมือการฝึกสอนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการห่างไกลยาเสพติดผ่านเรี่องราวการร้องเพลง โดยใช้เครื่องมือในการร้องกองปังเริ่มจากการฝึกการตีกลองใช้กระบวนการพี่สอนน้องเพื่อบอกเล่าผ่านเสียงเพลง จากการแต่งเพลงของเยาวชนรุ่นพี่เพื่อสร้างความเข้าในแก่ผู้ปกครองและสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เยาวชนจะบอกพ่อแม่ขอเวลาวันละครั้งทีจะได้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูก ผลที่เกิดขึ้น ว่า เยาวชนกลุ่มเสียงได้เข้ามาร่วมและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพ่อแม่ คนในชุมชนเข้าใจเยาวชนผ่านการสื่อสารด้วยศิลปกองปัง และสร้างแรงจูงใจในการออกแสดงกองปังเพิ่มรายได้แก่เยาวชน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 45 คน จากที่ตั้งไว้ 32 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการตามโครงการ 8 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน ผู้นำศาสนา 1 คน กุลุ่มเยาวชน 10 คนอสม.2 คน ตัวแทนหัวหน้าครอบครัว 8 คน กลุ่มเครื่อข่ายเยาวชนศิลปะกองปัง / 15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 28,125.00 0.00 0.00 0.00 28,125.00

กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวครั้งที่ 1และ2

7 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo เยาวชนคัดเลือกผู้ที่จัดทำหลักสูตรการเรียนกองปังเยาวชนคัดเลือกผู้ที่จัดทำหลักสูตรการเรียนกองปัง
 • photo จัดทำหลัดสูตรจัดทำหลัดสูตร
 • photo แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
 • photo กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวกองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
 • photo กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวกองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
 • photo กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวกองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
 • photo กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวกองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัวโดยใช้ศิลปะกองปังชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 32 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

. จัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาสาศิลปะ กองปัง ชุมชน
- โดยคณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกเยาวชนที่มีความรู้ด้านการแสดง กองปัง ที่มีอยู่ในชุมชนจำนวน15คน

. เวทีให้ความรู้ความสำคัญของศิลปะ กองปัง
- จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนศิลปะ กองปัง
- ออกแบบหลักสูตรการเรียน กอปังชุมชน

. ลานเศิลปะ กองปัง พี่สอนน้อง
-เวทีแบ่งกลุ่มสมาชิกเยาวชน กลุ่มละ 15 คน จำนวน 3 กลุ่ม โดยให้เครื่อข่ายศิลปะ กองปัง เป็นผู้ถ่ายทอดและฝึกสอนให้แต่ละกลุ่มของสมาชิก จำนวน 25 ครั้ง ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00น-18.00น.

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 32 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน จำนวน 32 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดทำแผนการถ่ายทอดศิลปกองปัง
 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนที่เป็นแกนนำในการแสดงกองปัง
 3. ประสานเยาวชนฝึกอบรมกองปัง
 4. จัดแผนการถ่ายทอดกองปัง
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ได้กลุ่มสภาหมู่บ้านประกอบด้วย 1. คณะกรรมการตามโครงการ 8 คน 2. ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน 3. ผู้นำศาสนา 1 คน
4. กุลุ่มเยาวชน 10 คน 5. อสม.2 คน 6. ตัวแทนหัวหน้าครอบครัว 8 คน กลุ่มเครื่อข่ายเยาวชนศิลปะกองปัง /จำนวน 15 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนรุ่นพี่ถ่ายทอดกองปังแก่เยาวชนรุ่นน้องจำนวน32 คน ฝึกการเรียนการสอนแบบให้เชื่อมโยงกับการสร้างความสัมพันธ์ครอบครัว และแนวทางตามศาสนาอิสลามในการละหมาดวันละ 5 ครั้ง การเป็นทำหน้าที่ลูกที่ตามคำสอนของศาสนาอิสลาม ทำให้ครอบครัวและเยาวชนจัดทำแผนการถ่ายทอดกองปัง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 32 คน จากที่ตั้งไว้ 32 คน
ประกอบด้วย

เยาวชน จำนวน 32 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00

จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่7

2 เมษายน 2559 เวลา 18:30 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
 • photo จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
 • photo จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
 • photo จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภากองปังสร้างสุข)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 59 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน
กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมกรรมการเครื่อข่ายเพือประเมินผลกิจกรรม และสรุปโครงการเพื่อความต่อเนื่องโครงการจำนวน 10 ครั้ง โดยสภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน
กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 59 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและสภาผู้นำ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมคณะทำงาน
 2. เตรียมข้อมูล
 3. ประสานคณะกรรมการสภา
 4. คณะกรรมสภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คนกลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน จำนวน 59 คน ประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 7 ที่ว่าการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านกลาพอตกตั้งแต่ 10.00 น. ประธานสภาเปิดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมที่มอบหมายจากนายอำเภอเรื่อง การทำนา โดยรื้อฟื้นนาร้างโดยใช้โฉนดที่ดิน โครงการ 200,000 บาท ได้มาทำกุโบร์
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

-รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม รวบรวมปัญหา  วิธีการแก้ไขปัญหา  และข้อเสนอแนะ  เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประธานสภานำข้อเสนอแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทำโครงการประชาคมชาวบ้าน เพื่อสำรวจปัญหาในชุมชนเกี่ยวกับสถานการณ์เด็ก เยาวชนติดยาเสพติด ควรมีมาตราการร่วมกับครอบครัวในการให้ความสำคัญกับเด็ก เยาวชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต้องใก้ลชิดและใส่ใจลูกหลาน ร่วมกันเฝ้าระวังมิให้คนแปลกหน้าหรือคนในหมู่บ้านร่วมเสพและค้าให้กับเด็ก เยาวชนซึ่งมาสู่การลักขโมย สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 59 คน จากที่ตั้งไว้ 59 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานและสภาผู้นำ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่6

29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
 • photo จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
 • photo จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภากองปังสร้างสุข)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 59 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมกรรมการเครื่อข่ายเพือประเมินผลกิจกรรม และสรุปโครงการเพื่อความต่อเนื่องโครงการจำนวน 10 ครั้ง โดยสภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน
กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการสภา ผู้นำศาสนา กรรมการมู่บ้าน เยาวชน จำนวน 22คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมคณะทำงานเตรียมประชุมสภา
 2. ประสานงานคณะกรรมการสภา
 3. เตรียมข้อมูล
 4. จัดเตรียมสถานที่ คณะกรรมการสภา ผู้นำศาสนา กรรมการมู่บ้าน เยาวชน จำนวน 22คน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเริ่มตั้งแต่ 10.00น
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

-รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม รวบรวมปัญหา  วิธีการแก้ไขปัญหา  และข้อเสนอแนะ  เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะกรรมการสภา ผู้นำศาสนา กรรมการมู่บ้าน เยาวชน จำนวน 22คน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเริ่มตั้งแต่ 10.00นคณะกรรมการสภาให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทุกๆกิจกรรมและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของชุมชน และในวันนี้ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำกิจกรรม
 • สภาผู้นำกับคณะทำงานได้นำปัญหาของคนในชุมชนมาพูดคุยกัน และนำเรื่องนโยบายของรัฐต่างๆที่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน โครงการประชารัฐหมู่บ้านละ 200,000 บาท มีมติร่วมกันที่จะซ่อมแซมสุสาน ของมหู่บ้าน การจัดตั้งกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ชุดใหม่ และให้ทางกองทุนนำรายชื่อเสนอต่อพัฒนาชุมชนเพื่อรับรอง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 59 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการสภา ผู้นำศาสนา กรรมการมู่บ้าน เยาวชน จำนวน 22คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ครั้งที่ 3

27 มีนาคม 2559 เวลา 08:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo เสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
 • photo เสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ใช้วิทยากรในการสร้างกระบวนการเรียนรู้สถานการณ์ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้ปกครอง กับเยาวชน จำนวน 60 ครัวต่อเรือน การสร้างความรู้เท่าทันในยุคสังคมปัจจุบันที่จะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาระหว่างเยาวชนกับผู้ปกครอง

- เปิดใจ ผู้ปกครองกับเรื่องสถานการณ์เยาวชนปัจจุบันสร้างการรู้เท่าทันสังคมวัยรุ่น1 วัน
- เปิดใจ เด็กเยาวชนกับเรื่องการใช้ชีวิตที่ถูกต้องไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชน ใช้เวลา 1 วัน
- เวทีถอดดบทเรียนร่วมกัน ทั้งกลุ่มผู้ปกครองและเยาวชนเพื่อหาทางลดความหวาดระแวง และการอยู่ร่วมกัน ใช่เวลา 1 วัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ปกครองกับเด็ก เยาวชนจำนวน 60คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการเสวนา
 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 3. ประสานผู้ปกครองเด็กและเยาวชน
 4. จัดเตรียมสถานที่และพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
 5. ประสานวิทยากรกระบวนการการสร้าค่ายสัมพันธ์ครอบครัว
 6. สรุปประเมินกิจกรรมที่เกิดขึ้น กิจกรรมการดำเนินการคือ ให้ความรู้สถานการณ์ครอบครัว ปัจจัยปัญหาครอบครัว
 7. ให้ความรู้ในเรื่องและวิธิการเสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัว ผู้ปกครองกับเด็ก เยาวชนจำนวน 60 คน โดยวิทยากรกระบวนการจัดกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน ที่มัสยิดบ้านกลาพอตกจำนวน 3 วัน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผู้ปกครอง กับเยาวชน จำนวน 60 ครัวต่อเรือน รู้เท่าทันในยุคสังคมปัจจุบัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้ปกครองกับเด็ก เยาวชนจำนวน 60 คน โดยวิทยากรกระบวนการจัดกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน ที่มัสยิดบ้านกลาพอตกจำนวน 3 วัน รูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก เยาวชน เด็กและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ของเด็กในยุคปัจจุบัน ผู้ปกครองมองเด็กไร้สาระ วันๆกิน กะเที่ยว ไม่ใด้ช่วยอะไรในครอบครัวซึ่งกลุ่มเด็ก เยาวชนเป็นกลุ่มที่ว่างงานและไม่ได้เรียนหนังสือ ผู้ปกครองมองยังไม่เข้าใจในพฤติกรรมต่างๆของวัยรุ่น การกระทำของวัยรุ่นหรือบุตรหลานไปในทางทางที่ผิด ไม่ไว้ใจในตัววัยรุ่น และยังมองวัยรุ่นเป็นตัวปัญหาของหมู่บ้านและสังคมแต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครองมีแนวคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่นเปลี่ยน เข้าใจสังคมวัยรุ่นมากขึ้น และจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของวัยรุ่นมายิ่งขึ้น เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรับอาสาที่จะช่วยเหลือครอบครัว ไม่ทำตัวเป็นภาระให้กับครอบครัวการอบรม ส่วนใหญ่เน้นการสร้างครอบครัวแบบศาสนาอิสลาม คือรูปแบบการดำเนินชีวิตภายในกรอบแนวคิดของอิสลาม โดยวิทยากรจะพูดถึงความสำคัญของการดำรงชีวิตภายใต้กรอบแนวคิดของอิสลามและรูปแบบต่างๆรวมทั้งวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อให้เยาวชนมีความรุ้ ความตระหนักถึงแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในชุมชนและในศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น วัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ที่การตัดสินใจมีผลต่อนาคตในวันข้างหน้า หลักศาสนาอิสลามส่งเสริมการสร้างครอบครัวแต่ต้องเป็นครอบครัวที่ดี สามีภรรยาต้องมีความรับผิดชอบและต้องเตรียมรับมือภาระหน้าที่เกิดขึ้นในอนาคต การทำอะไรที่ไม่คำนึงอนาคตรวมถึงบุคลลที่เป็นที่เป็นที่รักซึ่งก็คือครอบครัว จะทำให้ความเสียใจในภายหลัง การอบรมไปด้วยดี ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

ผู้ปกครองกับเด็ก เยาวชนจำนวน 60คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
800.00 0.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ครั้งที่ 2

26 มีนาคม 2559 เวลา 08:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo เวทีเสวนา เด็ก เยาวชนที่โรงเรียนบ้านกลาพอเวทีเสวนา เด็ก เยาวชนที่โรงเรียนบ้านกลาพอ
 • photo แบ่งกลุ่มมย่อยให้ออกแบบการอยู่ร่วมในชุมชนแบ่งกลุ่มมย่อยให้ออกแบบการอยู่ร่วมในชุมชน
 • photo แกนนำเยาวชนในโรงเรียนปอเนาะเข้าร่วมกิจกรรมแกนนำเยาวชนในโรงเรียนปอเนาะเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวสร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
 • photo สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวสร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ใช้วิทยากรในการสร้างกระบวนการเรียนรู้สถานการณ์ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้ปกครอง กับเยาวชน จำนวน 60 ครัวต่อเรือน การสร้างความรู้เท่าทันในยุคสังคมปัจจุบันที่จะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาระหว่างเยาวชนกับผู้ปกครอง

- เปิดใจ ผู้ปกครองกับเรื่องสถานการณ์เยาวชนปัจจุบันสร้างการรู้เท่าทันสังคมวัยรุ่น1 วัน
- เปิดใจ เด็กเยาวชนกับเรื่องการใช้ชีวิตที่ถูกต้องไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชน ใช้เวลา 1 วัน
- เวทีถอดดบทเรียนร่วมกัน ทั้งกลุ่มผู้ปกครองและเยาวชนเพื่อหาทางลดความหวาดระแวง และการอยู่ร่วมกัน ใช่เวลา 1 วัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็ก เยาวชนจำนวน 60คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมคณะทำงานเตรียมรูปแบบการเสวนา
 2. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย3. เตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม
 3. ประสานวิทยากรกระบวนการเด็ก เยาวชนจำนวน 60คนร่วมกับคณะทำงานในการจัดเวทีเสวนาเพื่อสะท้องปัญหา ความต้องการของเยาวชนที่โรงเรียนกลาพอ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผู้ปกครอง กับเยาวชน จำนวน 60 ครัวต่อเรือน รู้เท่าทันในยุคสังคมปัจจุบัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เด็ก เยาวชนจำนวน 60 คน ร่วมกับคณะทำงานในการจัดเวทีเสวนาเพื่อสะท้องปัญหา ความต้องการของเยาวชนที่โรงเรียนกลาพอ - เยาวชนได้รับความรู้ในเรื่องของสถานการณ์ด้านครอบครัวปัจจุบัน ปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหา เยาวชนมีควมาเข้าใจในเรื่องและวิธิการเสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันครอบครัวสร้างสัมพันธภาพที่ดีและส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันส่งเสริมความรักเยาวชนที่ผ่านการอบมีความรู้ความเข้าปัญหาที่เกิดขึ้น
 • การอบรมครั้งนี้ได้เน้นให้ความรู้ด้าน การศรัทธา ในศาสนา การสร้างศรัทธาในศาสนาอิสลาม คือ การทำให้เขารำลึกถึงศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างสูงสุดเมื่อเกิดศรัทธาแล้วพวกเขาจะกลัวบาป กลัวต้องไปนรก และในขั้นต้นจะให้เขาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความสุขของมนุษย์ 3 เรื่อง คือ ความสุขประการที่ 1 ได้แก่ การออกกำลังกาย ทำให้มนุษย์มีความสุขเนื่องจากทางทฤษฎีกล่าวไว้ว่า เมื่อออกกำลังกายจนเหงื่อออกมาถึงเวลาหนึ่ง มนุษย์จะรู้สึกมีความสุข ความสุขประการที่ 2 ได้แก่ การทำใจให้เป็นสมาธิ โดยยกตัวอย่างโต๊ะอิหม่ามหรือคนแก่ ๆ ในชุมชน ที่แม้ไม่ได้ออกกำลังกาย แต่ก็มีความสุขได้ สามารถอยู่ในมัสยิดได้เป็นชั่วโมงๆ เพราะเขามีสมาธิในการละหมาด ความสุขประการที่ 3 ได้แก่ การไกลจากสิ่งต้องห้ามตามศาสนา กิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งคือการทำให้เกิดการรำลึกถึงความรักความผูกพันระหว่างแม่และลูกจนทำให้ลูกเกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิด รักครอบครัว
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

เด็ก เยาวชนจำนวน 60คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
800.00 0.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ครั้งที่ 1

23 มีนาคม 2559 เวลา 08:00-16.00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo เวทีรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่บ้านกลาพอตกเวทีรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่บ้านกลาพอตก
 • photo เวทีรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่บ้านกลาพอตกเวทีรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่บ้านกลาพอตก
 • photo เวทีรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่บ้านกลาพอตกเวทีรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่บ้านกลาพอตก
 • photo เวทีรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่บ้านกลาพอตกเวทีรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่บ้านกลาพอตก
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ปกครอง กับเยาวชน จำนวน 60 ครัวต่อเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ใช้วิทยากรในการสร้างกระบวนการเรียนรู้สถานการณ์ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้ปกครอง กับเยาวชน จำนวน 60 ครัวต่อเรือน การสร้างความรู้เท่าทันในยุคสังคมปัจจุบันที่จะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาระหว่างเยาวชนกับผู้ปกครอง

เปิดใจ ผู้ปกครองกับเรื่องสถานการณ์เยาวชนปัจจุบันสร้างการรู้เท่าทันสังคมวัยรุ่น1 วัน
เปิดใจ เด็กเยาวชนกับเรื่องการใช้ชีวิตที่ถูกต้องไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชน ใช้เวลา 1 วัน
เวทีถอดดบทเรียนร่วมกัน ทั้งกลุ่มผู้ปกครองและเยาวชนเพื่อหาทางลดความหวาดระแวง และการอยู่ร่วมกัน ใช่เวลา 1 วัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ปกครอง กับเยาวชน จำนวน60คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมคณะทำงานและคระกรรมการสภาผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมและออกแบบเวทีเสวนา
 2. ประสานกลุ่มหมายเข้าร่วม
 3. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
 4. เตรียมสถานที่จัดเวทีเสวนา ผู้ปกครองกับเยาวชนจำนวน 60 ครัวเรือน แบ่งกลุ่มเสวนาที่บ้านกลาพอตก รูปแบบการเสวนา โดยมีวิทยากรชวนคุย เกี่ยวกับยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนเนื่องจากเนยาวชนว่างงาน จนเกิดเป็นปัญหาของชุมชน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผู้ปกครอง กับเยาวชน จำนวน 60 ครัวต่อเรือน รู้เท่าทันในยุคสังคมปัจจุบัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้ปกครองกับเยาวชนจำนวน 60 ครัวเรือน แบ่งกลุ่มเสวนาที่บ้านกลาพอตก มีการแลกเปลี่ยน ดังนี้ เดิมผู้ปกครองมองและยังไม่เข้าใจในพฤติกรรมการกระทำของวัยรุ่นหรือบุตรหลานไปในทางทางที่ผิด ไม่ไว้ใจในตัววัยรุ่น และยังมองวัยรุ่นเป็นตัวปัญหาของหมู่บ้านและสังคม แต่เมื่อได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในการปัญหาร่วมกันผู้ปกครองไม่ใส่ใจผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน เนื่องจากต้องไปทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว เมื่อเกิดความเข้าใจในหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ผู้ปกครองเข้าใจพฤติกรรมของเยาวชน เข้าใจสังคมที่มีสภาพแวดล้อมด้วยปัจจัยเสี่ยง คือ ยาเสพติด จึงเกิดข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองด้วยกันหันหน้ามาพูดคุยกัน ถึงสถานการณ์ของชุมชนในยุคดิจิตอลที่ผู้ปกครองต้องรู้เท่าทันเยาวชนในทุกเรื่อง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

ผู้ปกครอง กับเยาวชน จำนวน60คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
800.00 0.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

แผนปฏิบัติชุมชนในการแก้ปัญหาครอบครัวภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภากองปังสร้างสุข)

20 มีนาคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo เวทีจัดทำแผนปฏิบัติการในการแก้ปัญหาครอบครัวที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน.8 บ้านกลาพอตกเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการในการแก้ปัญหาครอบครัวที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน.8 บ้านกลาพอตก
 • photo เวทีจัดทำแผนปฏิบัติการในการแก้ปัญหาครอบครัวที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน.8 บ้านกลาพอตกเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการในการแก้ปัญหาครอบครัวที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน.8 บ้านกลาพอตก
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

40 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำแผนสัมพันธ์ครอบครัวโดยใช้วิทยากรที่รู้เรื่องในการจัดทำแผนมาสร้วงกระบานการจัดทำแผน โดยทำร่วมกับสภาชุมชน และอาสาสมัครเก็บข้อมูลที่ได้มาจากการจัดเก็บและผ่านการวิเคราะห์ เรียบเรียงให้เกิดแผนความสัมพันธ์ครอบครัว

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ปราชญ์ชาวบ้าน -กลุ่มเยาวชน -ครู -ตัวแทนหัวหน้าครอบครัว -ผู้นำศาสนา -บัณฑิตอาสา -แกนนำหลักในชุมชน -และกลุ่มสตรี

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน ติดต่อ และเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน40คน
 2. ประสานวิทยากรการจัดทำแผนสัมพันธ์ครอบครัว น.ส.ซูไฮลา สะนิ ให้ความรู้เรื่องการทำแผนชุมชน
 3. นำข้อมูลต่างๆที่ผ่านการวิเคราะห์มาใส่ในแผนปราชญ์ชาวบ้าน -กลุ่มเยาวชน -ครู -ตัวแทนหัวหน้าครอบครัว -ผู้นำศาสนา -บัณฑิตอาสา -แกนนำหลักในชุมชน -และกลุ่มสตรีจำนวน 40คน จัดทำแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาครอบครัวที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.8บ้านกลาพอตก โดยวิทยากรให้ความรู้และขั้นตอนกาารจัดทำแผนสัมพันธ์ครอบครัวโดยมีขั้นตอนดังนี้คือ
 • ขั้นตอนที่ 1 วิทยากรชวนคุยเกี่ยวกับข้อมูลความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
 • ขั้นตอนที่ 2 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบอกเล่าความเป็นมาของคนในหมู่ 8 บ้านกะลาพอตก
 • ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
 • ขั้นตอนที่ 4 จัดทำแผนความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เกิดแผนสัมพันธ์ครอบครัวที่สามารถนำสู่การปฏิบัติได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานและประชาชนจำนวน40คน เรียนรู้การจัดทำแผน
 • ผลที่เกิดจากการจัดทำแผน คือ ได้ความสัมพันธ์ครอบครัว ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวในชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวให้ดีขึ้น โดยกำหนดเป็นกิจกรรมในลักษณะการเฝ้าระวัง การป้องกัน การแก้ไข การส่งเสริมและพัฒนาที่ครอบครัวสามารถนาไปปรับใช้หรือเข้ามามีส่วนร่วมได้ และมีความสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัวและบริบทของชุมชน ความสำคัญของแผนความสัมพันธ์ครอบครัวโดยชุมชนใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวัง การป้องกัน การแก้ไข การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว เปิดโอกาสให้ครอบครัว และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชน ตั้งแต่การกำหนด สืบค้นข้อมูล การวางแผน การดำเนินการตามแผน การติดตามและรับผลประโยชน์โดยการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน ทำให้เกิดการนำข้อมูลครอบครัวในชุมชน เช่น ข้อมูลความเข้มแข็งของครอบครัว ข้อมูล จปฐ.ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลด้านสาธารณสุข เป็นต้น มาใช้ในการกำหนดแผนครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชนทำให้ครอบครัวและชุมชนรับรู้และตระหนักถึงสถานการณ์ครอบครัวในชุมชน เพื่อให้การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวมีเป้าหมายชัดเจน เช่น โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบรมจริยธรรมเด้กเยาวชนในช่วงปิดเทอม เกิดแผนงานโครงการดังนี้โครงการกีฬาเพื่อต้านยาเสพติดวัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 2. เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพกาย จิตแข็งแรง
 3. เพื่อให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ถูกต้องระหว่างกันกระบวนการ คือ การสรรหาแกนนาเยาวชนที่มีทักษะความสามารถในการเล่นกีฬามาเป็นแกนนาในการจัดตั้งกลุ่มกีฬา การเปิดรับสมัครเยาวชนเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มกีฬา และจัดหาสถานที่สาหรับให้เยาวชนได้ทากิจกรรมด้านกีฬาร่วมกัน งบประมาณ 100,000บาท
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

-ปราชญ์ชาวบ้าน -กลุ่มเยาวชน -ครู -ตัวแทนหัวหน้าครอบครัว -ผู้นำศาสนา -บัณฑิตอาสา -แกนนำหลักในชุมชน -และกลุ่มสตรี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00

จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่5

19 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่5ประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่5
 • photo ประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่5ประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่5
 • photo ประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่5ประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่5
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัวโดยใช้ศิลปะกองปัุงชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 59 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน
กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมกรรมการเครื่อข่ายเพือประเมินผลกิจกรรม และสรุปโครงการเพื่อความต่อเนื่องโครงการจำนวน 10 ครั้ง โดยสภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน
กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 59 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการสภา จำนวน 44 คนเยาวชน 15 คน จำนวน 59 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. เตรียมคณะทำงานโครงการ
 2. ประสานผู้เข้าร่วมกิจกรรมสภาครั้งที่ 5
 3. เตรียมข้อมูลการประชุม
 4. เตรียมสถานที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสภา จำนวน 44 คน เยาวชน 15 คน จำนวน 59 คนประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านกลาพอตก ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้มีการรายงานผลกิจกรรม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้สภาชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการทบทวน บทเรียนในการพัฒนา และร่วมกันปรับปรุงกิจกรรมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปิดงวดโครงการงวดที่ 1 และรายละเอียดเอกสารหลักฐานต่างๆกับ สจรส.
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

-รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม รวบรวมปัญหา  วิธีการแก้ไขปัญหา  และข้อเสนอแนะ  เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • นายมะรอบี ยามิง ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ว่าโครงการต้องรองบประมาณจาก สสส.งวดที่ 2 ในการดำเนินกิจกรรมต่อ ไป คือกิจกรรม นำข้อมูลมาร่วมกันจัดทำแผน ครอบครัวบ้านกะลาพอตก
 • นายมะรอบี ยามิง ได้นำเรื่องโครงการประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้หมู่บ้าน ร่วมกับ พัฒนาชุมชน และกทบ. ฟื้นฟู กองทุนหมู่บ้าน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วใในการคัดเลือกกรรมการชุดใหม่ในการบริหารกองทุนหมู่บ้านและโดยนำวาระการดำเนินงานตามโครงการมาพูดคุยในวันประชุม และประเด็นการพัฒนาหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไ โดยใช้สถานที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 เตราะบอน
 • สภาผู้นำและคณะทำงานโครงการได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกิจกรรมต่างๆตามในโครงการในงวดที 2
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 59 คน จากที่ตั้งไว้ 59 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการสภา จำนวน 44 คนเยาวชน 15 คน จำนวน 59 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,725.00 0.00 0.00 0.00 1,725.00

ส่งเอกสารรายงานปิดงวดโครงการ งวด 1

15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo ปิดโครงการที่สจรส.ปิดโครงการที่สจรส.
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวด 1
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/การเงิน คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำเอกสารรายงานการเงินเพื่อปิดงวดโครงการและจัดทำเอกสารปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/การเงิน คณะทำงาน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • นำเอกสารรายงานการเงินเพื่อปิดงวดโครงการและจัดทำเอกสารปิดโครงการ ส่งให้ สจรส.ม.อ.
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทาง สจรส.ม.อ.ได้ตรวจสอบเอกสารการเงิน และตรวจสอบรายงานกิจกรรมที่ทำในงวด 1 ได้รับคำแนะนำจาก สจรส.ม.อ.ในเรื่องการเขียนใบสำคัญรับเงินให้ถูกต้อง ได้ปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างทำโครงการ คือ ไม่เข้าใจการทำเอกสารว่าทำอย่างไรให้ถูกต้อง ทาง สจรส.ได้สอนการเขียนหลักฐานเบิกจ่าย แนะนำให้เพิ่มเติมข้อมูลในรายงานกิจกรรม และแนะนำการวางแผนทำโครงการในงวด 2 
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/การเงิน คณะทำงาน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,296.00 0.00 0.00 0.00 1,296.00

จัดทำเอกสารรายงานปิดโครการ

14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo ตรวจเอกสารการบันทึกข้อมูลให้สอดคล้องกับเอกสารายงานการเงินตรวจเอกสารการบันทึกข้อมูลให้สอดคล้องกับเอกสารายงานการเงิน
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำเอกสารายงานส่งทีมงานสจรส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นัดผู้รับผิดชอบโครงการนำเอกสารายงานการเงิน สมุดบัญชีธนาคาร ตรวจเอกสารการบันทึกข้อมูลบนเว็ปไซด์เพื่อจัดเตรียมเอกสารส่งทีมสจรส.

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นัดผู้รับผิดชอบโครงการนำเอกสารรายงานการเงิน สมุดบัยทึกรายรับ-รายจ่าย สมุดบัญชีธนาคารในการตรวจความเรียบร้อยก่อนส่งเอกสารให้ทีมสจรส.ตรวจอีกครั้ง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการตรวจเอกสารผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงินยังคงจัดทำเอกสารไม่ครบถ้วนแนะให้ไปจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเช่นใบลงทะเบียน การเซ็นสำเนาบัตรประชาชนทำให้ผู้รับผิดชอบโครงและทีมงานมีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารรายงานปิดงวดโครงการเพิ่มขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การรวบรวมเอกสาร จัเอกสารตามกิจกรรมเช่นเอกสาร1กิจกรรมประกอบด้วยใบลงทะเบียน รายละเอียดการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสารรายงานการเงินและการบันทึกข้อมูล

14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ตรวจเอกสารรายงานเตรียมส่งทีมสจรส.ตรวจเอกสารรายงานเตรียมส่งทีมสจรส.
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง และ สจรส.- เพื่อตรวจเอกสารรายงานปิดโครงการงวดที่ 1
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจความเรียบร้อยเอกสารรายก่อนปิดโครงการครั้งที่2

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • หลังจากพบพี่เลี้ยงในครั้งที่ 1 และได้รับคำแนะนำในการปรับแก้เอกสารการเงิน และการรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ ในวันนี้จึงได้นำเอกสารมาส่งให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนส่งให้ สจรส.ม.อ.
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • พี่เลี้ยงได้ตรวจสอบเอกสารการเงิน และรายงานทางเวบไซต์ มีบางรายงานยังไม่ถูกต้อง และได้ทำการปรับแก้ ก่อนส่งให้ สจรส.ม.อ.อีกครั้ง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกัลยา เอี่ยวสกุล
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

ตรวจเอกสารรายงานปิดงวดที่1

6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo พี่เลี้ยงชี้แจงการจัดทำเอกสารรายงานปิดโครงการงวดที่1พี่เลี้ยงชี้แจงการจัดทำเอกสารรายงานปิดโครงการงวดที่1
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คระทำงานและพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเอกสารการเงิน ใบสำคัญรับเงิน การบันทึกข้อมูล การทำรายงานปิดงวดโครงการส่งสสส.

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  คณะทำงานและพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงนัดผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/การเงินเพื่อตรวจเอกสารรายงาน การบันทึกข้อมูล จัดทำเอกสารรายงานปิดโครงการส่งสสส.

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารจการเงิน ใบสำคัญรับเงินยังไม่เรียบร้อยต้องกลับไปปรับแก้เนื่องจากมีการเซ็นเอกสารไม่ครบถ้วน บางกิจกรรมไม่มีบัตรประชาชนเช่น ค่าตอบแทนวิทยากรเป็นต้น อีกทั้งบางกิจกรรมขาดใบลงทะเบียนให้กลับไปเซ็นใบลงทะเบียนใหม่ การบันทึกข้อมูลบนเว็ปไซด์ยังไม่สมบูรณ์ ไม่ใส่รูปกิจกรรมจึงให้กลับไปจัการให้เรียบร้อยนัดตรวจเอกสารอีกครั้งในวันที่13 กพ.59ที่ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานีอีกครั้งก่อนส่งรายงานสจรส.ในวันที่15 กพ.59

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  คณะทำงานและพี่เลี้ยงโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การจัดทำเอกสารยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากกลุ่มกอปังเป็นกลุ่มเยาวชนผู้ชายความละเอียดในการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบ พี่เลี้ยงแนะนำให้กลับไปจัดการเอกสารตั้งแต่ ใบลงทะเบียน ใบสำคัญรับเงินเพื่อสะดวกในการตรวจเอกสาร

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสาร ปิดงวด 1

6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo พี่เลี้ยงชี้แจงการจัดเอกสารรายปิดงวดโครงการพี่เลี้ยงชี้แจงการจัดเอกสารรายปิดงวดโครงการ
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง และ สจรส.
 • เพื่อตรวจเอกสารรายงานปิดโครงการงวดที่ 1
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเอกสารรายงานการเงิน สมุดบัญชีบันทึกรายงานการเงิน ตรวจเอกสารการบันทึกกิจกรรมเพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • พี่เลี้ยงนัดเพื่อตรวจเอกสารรายการเงิน
 • การบันทึกกิจกรรมรายงานการจัดกิจกรรม
 • เอกสารการปิดโครงการงวดที่1
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ตรวจเอกสารบัญชี การบันทึกกิจกรรม ใบสำคัญรับเงินเพื่อจัดทำงานเอกสารรายงานปิดโครงการ และมีหลายกิจกรรมต้องปรับแก้ในเรื่องของเอกสารการเงิน การเขียนรายงานกิจกรรม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ให้รายงานกิจกรรมให้สมบูรณ์ ใสรูปในกิจกรรมให้ครบถ้วน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชน

29 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

หัวหน้าครัวเรื่อน 150 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- จัดเวทีคืนข้อมูลกลับสู่ประชาชนโดยให้วิทยากรนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ คืนข้อมูลที่ได้ให้กับชาวชุมชน และชี้แจงทราบถึงปัญหา รับรู้ข้อมูล ด้านต่างๆ แล้วจัดหมวดหมู่ข้อมูล และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาชุมชนให้ชัดเจนและยกร่างทำแผนชุมชน โดยการแบ่งกลุ่มประชาชนย่อยระดมความคิดเห็น
- นิทรรศการภาพถ่าย - มีภาพถ่ายที่สื่อถึงความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวที่สามารถเล่าเรื่องราวได้ - มีกอปัง ที่สื่อถึงความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว

- การแสดงกองปัง เป็นการขับร้องเหมือนกับอนาซีด แต่แตกต่างจากอนาซีดคือ มีการเล่นประกอบเครื่องดนตรี เป็นการขับร้องบทเพลงที่เกี่ยวกับการศรัทธา การทำความดี เช่น การเป็นมุสลิมที่ดี การเป็นลูกที่ดีของบิดามารดา การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ส่งเสริมการให้ความรักต่อกัน แต่ไม่ใช้ความรักในเชิงการชู้สาวบทเพลงกองปังคือบทเพลงส่งเสริมให้ทุกคนทำความดีต่อทุกสิ่งที่พระผู้เป็นได้ สรรค์สร้างขึ้น ในจักรวาลนี้)

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ประชาชนในชุมชนจำนวน 150 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำและคณะทำงานเพื่อออกแบบการจัดเวทีคืนข้อมูล
 2. ประสานวิทยากรกระบวนการในการคืนข้อมูล
 3. แบ่งบทบาทหน้าที่แก่คณะทำงาน การรับลงทะเบียน การจัดการด้านอาหาร เครื่องดื่ม เก็บภาพ ประมวลผลกิจกรรม
 4. ประสานผู้เข้ากิจกรรมและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของบาลาเซาะ และประชาสัมพันธ์โดยใช้กลุ่มเยาวชน
 5. จัดเตรียมข้อมูลที่ผ่านจากเวทีวิเคราะห์เพื่อให้ทีมวิทยากรถ่ายทอดข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ
 6. จัดเวทีคืนข้อมูลกลับสู่ประชาชนโดยเยาวชนใช้ศิลปะกองปังบอกเล่าความเป็นมาของชุมชนบ้านกะลาพอตกและปัญหาของครอบครัว ชุมชน โดยการแบ่งกลุ่มประชาชนย่อยระดมความคิดเห็นการแสดงกองปัง สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว 7.ผู้ใหญ่บ้านนำสรุปการที่ได้จากการวการวิเคราะห์แจ้งให้กับชาวบ้านรับทราบ คือ สถานการณ์ร่วมกันระหว่างเด็ก และเยาวชน ผู้นำชุมชน สถาณการณ์สร้างความสัมพันธ์ในชุมชนโดยใช้แกนนำเยาวชนมาเป็นเครื่องมือในลดช่องว่างระหว่างวัย และกลุมคนในชุมชน สถานการณ์ภาวะวิกฤตที่มาจากคน จากสภาพแวดล้อม ที่เป็นบริบทของชุมชนและกลไกการจัดการในชุมชน พื้นที่ สิ่งแวดล้อมในชุมชน ทุนของชุมชนยังมีน้อย เช่น มัสยิดไม่มีมีแต่บาราเซาะ ประชาชนส่วนใหญ่ยังทำนาการศึกษามีน้อยคนสมัยก่อนไม่ค่อยเข้าถึงการศึกษาอาศัยแต่หลักศาสนามาดำเนินชีวิต และนำเสนอข้อมูลจากแบบสำรวจ
 7. สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

หัวหน้าครัวเรื่อน 150 คนได้รู้ข้อมูลที่ต้องการและสภาพปัญหาที่เป็นจริงจากชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากเวที มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 • ประชาชนเสนอแนะในการแก้ปัญหาชุมชนโดยการนำกิจกรรมเข้ามาทำในชุมชนบ่อยสามารถเพิ่มความสัมพันธ์ในชุมชนได้ดี
 • เสนอแนะความต้องการของชุมชนตามโครงการต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างครอบครัว เพิ่มความสัมพันธ์คนในครอบครัวและหมู่บ้าน
 • กำหนดเป้าหมายในการจัดทำแผนหมู่บ้านกะลาพอตก คือ การใช้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน และทำในช่วงงวดที่ 2
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 150 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย
 • ประชาชนในชุมชนจำนวน 150 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 15,000.00 500.00 0.00 0.00 17,000.00

วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

18 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

40 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้มาให้กับสภาหมู่บ้านได้เรียนรู้ โดยใช้วิทยากรนอกพื้นที่มาให้ความรู้และแนะแนวในการทำแผนชุมชน

วิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันระหว่างเด็ก และเยาวชน ผู้นำชุมชน

วิเคราะห์สถานการณ์ภาวะวิกฤตที่มาจากคน จากสภาพแวดล้อม ที่เป็นบริบทของชุมชนและกลไกการจัดการในชุมชน

จัดทำแผนที่ทางเดินครอบครัว ซึ่งต้องระบุให้เห็นถึงผังกายภาพของทรัพยากร ผังโครงสร้างพื้นฐาน ผังเรียนรู้ เป็นต้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะกรรมการชุมชน นักวิชาการ และเยาวชน จำนวน 40คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการชุมชน นักวิชาการ เยาวชน/ทางโทรศัพท์ และเสียงตามสาย
 2. จัดเตรียมสถานที่/ข้อมูลจากการเก็บสำรวจ
 3. ประสานวิทยากรผู้มาจัดกระบวนการวิเคาะห์ข้อมูล วิทยากรให้ความรู้ และแนะแนวทางการทำแผนชุมชน และการจัดการข้อมูล ให้กับแกนนำของชุมชนและเยาวชน เพื่อให้แกนนำมีความเข้าใจ เห็นความสำคัญ และร่วมกันนำสิ่งที่เรียนรู้ไปจัดทำแผนชุมชน และร่วมกันเก็บแบบสอบถามสถานการณ์ร่วมกันระหว่างเด็ก และเยาวชน ผู้นำชุมชน สถาณการณ์สร้างความสัมพันธ์ในชุมชนโโยใช้แกนนำเยาวชนมาเป็นเครื่องมือในลดช่องว่างระหว่างวัย และกลุมคนในชุมชน
 4. เวทีวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนและจัดหมวดหมู่
 5. สรุปกิจกรรมประเมินกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีข้อมูลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์และแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อนำไปสู้การจัดทำแผน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
 1. สถานการณ์ภาวะวิกฤตที่มาจากคน จากสภาพแวดล้อม ที่เป็นบริบทของชุมชนและกลไกการจัดการในชุมชน พื้นที่ สิ่งแวดล้อมในชุมชน ทุนของชุมชนยังมีน้อย เช่น มัสยิดไม่มีในหมู่บ้านมีแต่บาราเซาะ (สถานที่ใช้ละมาด เล็กกว่ามัสยิด) ประชาชนส่วนใหญ่ยังทำนาการศึกษามีน้อย คนสมัยก่อนไม่ค่อยเข้าถึงการศึกษาอาศัยแต่หลักศาสนามาดำเนินชีวิต

 2. ข้อมูลจากแบบสำรวจ

 • ด้านศิลปะวัฒนธรรมศาสนา ประชาชน ร้อยละ 90 ไม่มีปัญหา ร้อยละ 10 มีปัญหา ส่วนใหญ่เป็นเป็นหาด้านเยาวชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับด้านศาสนา วัฒนธรรม
 • ด้านสังคม ร้อยละ 75 มีปัญหา ร้อยละ 25 ไม่มีเป็นปัยหาด้านสังคมวัยรุ่น และเทคโนโลยี สิ่งมัวเมา
 • ด้านสุขภาพ ร้อยละ 65 มีปัญหา ร้อยละ 35 ไม่มี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สุงอายุโรคเรื้อรังเช่น ความดัน เบาหวาน อื่นๆ
 • ด้านสัมพันธ์ครอบครัว ร้อยละ 72 มีปัญหา ร้อยละ 28 ไม่มี คือกลุ่มวัยรุ่นลูกชาย กับแม่ ลูกสาวกับพ่อ ห้างเหินกันเนื่องจากสังคมวิถีมุสลิม ชายหญิง และกลุ่มโลกสังคมวัยรุ่นที่ไปไกลกว่าผู้ปกครอง ถึงเท่าให้ความห่างกันยิ่งเยอะขึ้น
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย
 • คณะกรรมการชุมชน นักวิชาการ และเยาวชน จำนวน 40คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 4,000.00 500.00 0.00 0.00 6,500.00

จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่4

7 มกราคม 2559 เวลา 18:30 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภากองปังสร้างสุข)
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 59 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน
กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมกรรมการเครื่อข่ายเพือประเมินผลกิจกรรม และสรุปโครงการเพื่อความต่อเนื่องโครงการจำนวน 10 ครั้ง โดยสภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน
กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะกรรมการสภาจำนวน 20 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประสานคณะกรรมการสภาโดยใช้โทรศัพท์
 2. จัดเตรียมข้อมูลด้านเอกสารการเงินและ/วาระการประชุม อื่นๆ
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการรับทราบ
 4. สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

-รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม รวบรวมปัญหา  วิธีการแก้ไขปัญหา  และข้อเสนอแนะ  เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมเริ่มเปิดการประชุมโดย ประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป จากนั้น สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ในเวทีจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเพิ่มเติมให้คณะกรรมการรับทราบในจัดดำเนินกิจกรรมตามโครงการว่าโครงการมีปัญหาด้านต่างๆ คือ ด้านความพร้อมในการจัดคีย์ข้อมูล เอกสารการเงิน โดยได้ปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการคุณกัลยา เอี่ยวสกุล เพื่อหาทางในการแก้ไขปัญหา และยังมีเรื่องของความคืบหน้าโครงการต่างๆที่ทางภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน เช่น โครงการเลี้ยงวัว โครงกองทุนหมู่บ้านและการนำเยาวชนเข้าร่วมงานพหุวัฒนธรรมลานเมืองสาย ผู้ใหญ่บ้านแจ้งเพื่อทราบ การให้คณะคณะกรรมการหมู่บ้านอกกสำรวจข้อมูล จปฐ. ของพัฒนาชุมชน ด้วย
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 59 คน
ประกอบด้วย
 • คณะกรรมการสภาจำนวน 20 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพจึงไม่สามารถมาประชุมได้/การประชุมส่วนใหญ่คณะกรมมการของหมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00

จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 5

6 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • เยาวชนอาสาสมัครเก็บข้อมูล และ กลุ่ม อสม.
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • กำหนดครัวเรือนที่จะลงจัดเก็บ
 • เตรียมใบสำรวจข้อมูล
 • ให้เยาวชน อสม. นำแบบสำรวจข้อมุลออกสำรวจตามครัวเรื่อนในหมู่บ้าน ตามกลุ่มที่จัดการเตรียมและแบ่งโซนของหมู่บ้าน ทั้ง5 โซน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีข้อมูลความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว/ได้แบบสอบถามครบทั้ง 150 ครัวเรื่อน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะลงจัดเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน วันที่ 5 ต่อจากครั้งที่ 4 สามารถเก็บได้ทั้งหมด 31 ครัวเรือนของในหมู่บ้าน สามารถจัดเก็บ
 • ข้อมูลรวมรวมทั้ง 5 โซนหมู่บ้าน ได้จำนวน 150 ชุด จำนวน 150 ครัวเรือน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
 • เยาวชนอาสาสมัครเก็บข้อมูล และ กลุ่ม อสม.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 4

5 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ใช้วิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจวิเคราะห์ทุนในชุมชนเพื่อออกแบบเครื่องมือด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม โดยจัดเก็บข้อมูล ด้านอาชีพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาของชุมชน ด้านการศึกษาของเยาวชน ศักยภาพและความต้องการ บทบาทองค์กรของชุมชน(ที่เป็นทางการจัดตั้งและไม่เป็นทางการ) ตลอดจนชุดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมชุมชน และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
ใช้วิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจ การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลให้กับอาสาสมัคร

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • เยาวชนอาสาสมัครเก็บข้อมูล และ กลุ่ม อสม.
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • กำหนดครัวเรือนที่จะลงจัดเก็บ
 • ให้เยาวชน อสม. นำแบบสำรวจข้อมูลออกสำรวจตามครัวเรือนในหมู่บ้าน ตามกลุ่มที่จัดการเตรียมและแบ่งโซนของหมู่บ้าน ทั้ง 5 โซน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีข้อมูลความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว/ได้แบบสอบถามครบทั้ง 150 ครัวเรื่อน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะลงจัดเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน วันที่ 4 ต่อจากครั้งที่ 3 จากการก็บข้อมูลในวันนี้ได้พูดคุยกันเรื่องเศรษฐกิจของราคายางพาราในท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่ทำสวนยางพารา ราคายางพาราในวันนี้ตกต่ำลงเรื่อย ๆ ผู้ถูกสัมภาษณ์เลยบอกว่าอยากได้เมล็ดพันธุ์จากหน่วยงานเกษตรมาช่วย มาปลูก เพื่อเสริมรายได้ของตนเอง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
 • เยาวชนอาสาสมัครเก็บข้อมูล และ กลุ่ม อสม.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 3

4 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ใช้วิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจวิเคราะห์ทุนในชุมชนเพื่อออกแบบเครื่องมือด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม โดยจัดเก็บข้อมูล ด้านอาชีพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาของชุมชน ด้านการศึกษาของเยาวชน ศักยภาพและความต้องการ บทบาทองค์กรของชุมชน(ที่เป็นทางการจัดตั้งและไม่เป็นทางการ) ตลอดจนชุดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมชุมชน และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
ใช้วิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจ การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลให้กับอาสาสมัคร

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • เยาวชนอาสาสมัครเก็บข้อมูล และ กลุ่ม อสม.
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • กำหนดครัวเรือนที่จะลงจัดเก็บ
 • จัดเตรียมแบบสำรวจข้อมูล
 • ให้เยาวชน อสม. นำแบบสำรวจข้อมุลออกสำรวจตามครัวเรื่อนในหมู่บ้าน ตามกลุ่มที่จัดการเตรียมและแบ่งโซนของหมู่บ้าน ทั้ง5 โซน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีข้อมูลความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว/ได้แบบสอบถามครบทั้ง 150 ครัวเรื่อน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะลงจัดเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน วันที่ 3 ต่อจากครั้งที่ 2 มีข้อซักถามถึงรายเอียดความเป็นอยู่และความต้องการของประชุมชนในหมู่บ้าน ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญในการตอบตามข้อความเป็นจรีง ทั้ง 5 กลุ่มสามารถเก็บได้ทั้งหมด 32 ครัวเรือนของในหมู่บ้าน
 • ในวันนี้ได้พบผู้ป่วยติดเตียง และได้พูดคุยกับผู้ป่วย เขาได้ถามเกี่ยวกับหน่วยงาน และอยากได้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานสาธารณสุข อยากได้เครื่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการดูแลตนเอง เช่น เตียงลมยางที่นอนแล้วมีอากาศถ่ายเทสะดวก
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
 • เยาวชนอาสาสมัครเก็บข้อมูล และ กลุ่ม อสม.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 2

3 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ใช้วิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจวิเคราะห์ทุนในชุมชนเพื่อออกแบบเครื่องมือด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม โดยจัดเก็บข้อมูล ด้านอาชีพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาของชุมชน ด้านการศึกษาของเยาวชน ศักยภาพและความต้องการ บทบาทองค์กรของชุมชน(ที่เป็นทางการจัดตั้งและไม่เป็นทางการ) ตลอดจนชุดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมชุมชน และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
ใช้วิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจ การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลให้กับอาสาสมัคร

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • เยาวชนอาสาสมัครเก็บข้อมูล และ กลุ่ม อสม.
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • กำหนดครัวเรือนที่จะลงจัดเก็บ จำนวน 30 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มเหมือนเดิม
 • จัดเตรียมแบบสำรวจข้อมูล ในวันนี้พบอุปสรรคเล็กน้อยในการเก็บข้อมูล
 • ให้เยาวชน อสม. นำแบบสำรวจข้อมุลออกสำรวจตามครัวเรื่อนในหมู่บ้าน ตามกลุ่มที่จัดการเตรียมและแบ่งโซนของหมู่บ้าน ทั้ง5 โซน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีข้อมูลความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว/ได้แบบสอบถามครบทั้ง 150 ครัวเรื่อน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะลงจัดเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน วันที่ 2 ต่อจากครั้งที่มีข้อซักถามถึงรายเอียดความเป็นอยู่และความต้องการของประชุมชนในหมู่บ้าน วันนี้สามารถเก็บได้ทั้งหมด 40 ครัวเรือนของในหมู่บ้าน
 • เกิดอุปสรรค คนในครัวเรือนไม่ยอมให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เนื่องจากมีการสำรวจปัญหาชุมชนของหลายหน่วยงาน เช่น ศอ.บต. หน่วยงานทหาร ทำให้ชาวบ้านไม่อยากให้ข้อมูล และบ่นว่าเป็นการสำรวจเรื่องเดิม ๆ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
 • เยาวชนอาสาสมัครเก็บข้อมูล และ กลุ่ม อสม.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ประชาชนไม่อยากตอบคำถาม เพราะเป็นการสำรวจที่ซ้ำซ้อน ทางคณะอธิบายว่าเป็นแบบสอบถามที่เราขจัดเก็บไว้ที่ชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

จัดเก็บข้อมูล ครั้งที่ 1

2 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ใช้วิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจวิเคราะห์ทุนในชุมชนเพื่อออกแบบเครื่องมือด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม โดยจัดเก็บข้อมูล ด้านอาชีพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาของชุมชน ด้านการศึกษาของเยาวชน ศักยภาพและความต้องการ บทบาทองค์กรของชุมชน(ที่เป็นทางการจัดตั้งและไม่เป็นทางการ) ตลอดจนชุดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมชุมชน และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
ใช้วิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจ การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลให้กับอาสาสมัคร

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • เยาวชนอาสาสมัครเก็บข้อมูล และ กลุ่ม อสม.
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • กำหนดครัวเรือนที่จะลงจัดเก็บ จำนวน 150 ครัวเรือน โดยทีม อสม.และเยาวชน จำนวน 30 คน แบ่งการสำรวจออกเป็น 5 วัน วันละ 30 ครัวเรือน โดยแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 10 คน
 • จัดเตรียมแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง แบบสำรวจปัญหาในครัวเรือนและปัญหาในชุมชน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ใช้แบบสอบถามในการสำรวจข้อมูล
 • ให้เยาวชน อสม. นำแบบสำรวจข้อมุลออกสำรวจตามครัวเรื่อนในหมู่บ้าน ตามกลุ่มที่จัดการเตรียมและแบ่งโซนของหมู่บ้าน ทั้ง 5 โซน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีข้อมูลความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว/ได้แบบสอบถามครบทั้ง 150 ครัวเรื่อน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ในวันแรกได้แบบสอบถามจำนวน 30 ครัวเรือนครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • คณะลงจัดเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน มีข้อซักถามถึงรายเอียดความเป็นอยู่และความต้องการของประชุมชนในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญในการตอบตามความเป็นจรีง เพราะเป็นคำถามที่เขาอยากตอบ บางคนยังเสนอแนะเนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
 • เยาวชนอาสาสมัครเก็บข้อมูล และ กลุ่ม อสม.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่3

6 ธันวาคม 2558 เวลา 18:30 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภากองปังสร้างสุข)
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 59 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน
กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมกรรมการเครื่อข่ายเพือประเมินผลกิจกรรม และสรุปโครงการเพื่อความต่อเนื่องโครงการจำนวน 10 ครั้ง โดยสภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน
กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะกรมมการสภา และเยาวชนอาสาสมัครเก็บข้อมูล
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประสานคณะกรรมการสภาโดยใช้โทรศัพท์
 2. จัดเตรียมข้อมูลด้านเอกสารการเงินและอื่นๆ
 3. ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมเริ่มเปิดการประชุมโดย ประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุม ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการรับทราบ
 4. สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

-รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม รวบรวมปัญหา  วิธีการแก้ไขปัญหา  และข้อเสนอแนะ  เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป จากนั้น สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา เช่น การจัดกิจกรรมจัดจัดเก็บข้อมูลทั้ง 4 วันนั้นมีปัญหาในด้านการตอบข้อมูลของชาวบ้านในชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเพิ่มเติมให้คณะกรรมการรับทราบในเรื่องการจัดการคีย์ข้อมูลของโครงการ เพราะผู้รับผิดชอบติดภาระกิจหน้าที่ไม่ค่อยได้คีย์ข้อมูลรายงานผลเป็นปัจจุบัน และพี่เลี้ยงโครงการคุณกัลยาได้โทรศัพท์เพื่อหาทางในการแก้ไขปัญหา เพราะโครงการจะต้องปิดงวดแรกภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ นี้ และต้องนำเอกสารทั้งการเงินและอื่นๆให้พี่เลี้ยงตรวจสอบก่อนที่จะขึ้นไปปิดงวดแรกกับ สจรส. และทางการเงินโครงการชี้แจงรายละเอียดการเงิน ให้คณะกรรมสภาทราบ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 59 คน
ประกอบด้วย
 • คณะกรมมการสภา และเยาวชนอาสาสมัครเก็บข้อมูล
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานและบัญชี

29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่บันทุกข้อมูล/การเงินและพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ฝึกอบรมการเขียนรายงานและการจัดทำบัญชีรับจ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่บันทุกข้อมูล/การเงินและพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ฝึกอบรมการเขียนรายงานและการจัดทำบัญชีรับจ่าย

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ความรู้เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย การเขียนใบสำคัญรับเงินในรายการที่มีการหักภาษี ทำให้ได้ความรู้และกลับมาแนะนำโครงการได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่บันทุกข้อมูล/การเงินและพี่เลี้ยงโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง2. เพื่ออบรมเรื่องการเขียนรายงานในเวปไซด์
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับชอบโครงการ 1 คน
เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน
 • เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล 1 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • นัดหมายผู้ที่จะเข้าร่วมไปประชุม
 • จัดเตรียมอุปกรณ์โนตบุ๊ค เอกสาร ต่างๆ
 • กระบวนการในวันจัดอบรม ดังนี้

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
09.00 - 09.30 น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
09.30 - 10.00 น. การจัดเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
10.30 - 11.00 น. การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
11.00 - 12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน
13.00 - 16.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
16.00 - 16.30 น. สรุปถอดบทเรียนร่วมกัน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวน 2 คน
2.ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้องร้อยละ 100

ผลลัพธ์

 1. ได้แนวทางในการจัดทำเอกสารการเงินและการหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการ
 2. ได้ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงินร่วมกับสสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม กิจกรรมที่ดำเนินการ เรื่อง การเขียนรายงานปิดงวดเงินครั้งที่ 1 การหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 การจัดทำหนังสือรับอรงการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบแนบ ภงด.3 และการทำแบบสรุปการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน
 • เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล 1 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,296.00 0.00 0.00 0.00 1,296.00

เรียนรู้การใช้เครื่องมือแบบสำรวจ

20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือแบบสำรวจ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้โดยวิทยากรให้ความรู้เกียวกับการใช้เครื่องมือแบบสอบถามและวิธีการสัมภาษณ์เพื่อให้นักสำรวจเข้าในการสำรววจข้อมูล
แบ่งโซนการจัดเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ โดยการแบ่งออกเป็น 4โซนของชุมชน
กำหนดกลุ่มจัดเก็บให้เยาวชนจำนวน 3 คนกลุ่มแกนนำ 2 คน รวม5 คน/โซนและกำหนดจัดเก็บโซนละ 5 วัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • กลุ่มเยาวชนอาสมัครจัดเก็บข้อมูล
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประสานผู้เข้ากิจกรรมเสียงตามสาย
 • ประสานวิทยากรกระบวนการในการออกแบบเครื่องมือง
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆใช้ในการออกแบบสำรวจ
 • ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
 • ให้วิทยากรให้ความรู้ในการออกแบบเครื่องมือในการสำรวจ/ให้ความรู้สร้างความเข้าใจ การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลให้กับอาสาสมัคร วิทยากรให้ความรู้เกียวกับการใช้เครื่องมือแบบสอบถามและวิธีการสัมภาษณ์เพื่อให้นักสำรวจเข้าในการสำรววจข้อมูล วิทยากรก็ได้พูดคุยเยาวชนที่เราได้คัดเลือกมาเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลเรื่องทีทั่วไปและได้เริ่มให้ความรู้เกียวกับการใช้เครื่องมือแบบสอบถามว่าเราต้องกรอกช่องไหนบ้างและได้อธิบายแต่ละช่องว่ามีความสำคัญยังไง และวิธีกรรอกช่องต่างๆ
 • แบ่งโซนการจัดเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ โดยการแบ่งออกเป็น 4โซนของชุมชน
 • กำหนดกลุ่มจัดเก็บให้เยาวชนจำนวน 3 คนกลุ่มแกนนำ 2 คน รวม5 คน/โซนและกำหนดจัดเก็บโซนละ 5 วัน
 • สรุปกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • เยาวชนและแกนนำชุมชนมีทักษะ และเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลชุมชน
 • เยาวชนและแกนนำชุมชนได้ข้อมูลชุมชนที่เป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทีมเยาวชนได้เรียนรู้ วิธีการจัดเก็บข้อมูล เทคนิคการลงไปเก็บข้อมูลในชุมชน ได้ซักซ้อมการถามคำถามจากแบบสอบถาม เรียนรู้เกียวกับวิธีการสัมภาษณ์ ว่าสัมถาษณ์ยังไงเราจะได้ข้อมูลที่ครบและละเอียดที่สุดของคนในหมู่บ้านเรา และวิททยากรก็ได้ทดสอบเยาวชนนักสำรวจ ลองให้นักสำรวจสัมภาษณ์วิทยากรสัก2-3 เรื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการที่จะสัมภาษณ์ปัญหาต่างๆ ของคนในหมู่บ้านเรา
 • พอได้ทดสอบเส็รจ เราก็ได้แบ่งโซนการจัดเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ เพื่อง่ายในการจัดเก็บและไม่มั่วเวลาเราจัดเก็บ โดยการแบ่งออกเป็น 4โซน ของชุมชน แบะกำหนดกลุ่มจัดเก็บให้เยาวชนจำนวน 3 คน กลุ่มแกนนำ 2 คน รวม5 คนต่อโซน และเราก็ได้กำหนดจัดเก็บ 5 วัน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
 • กลุ่มเยาวชนอาสมัครจัดเก็บข้อมูล
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบสำรวจข้อมูลด้านครอบครัว/และกำหนดผู้ที่จะจัดเก็บข้อมูล

13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบสำรวจข้อมูลด้านครอบครัวและกำหนดผู้ที่จะจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

40คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- ประชุมออกแบบ แบบสำรวจข้อมูล โดย 1.ด้านศิลปวัฒนธรรม 2.ด้านสังคมครอบครัว 3.ด้านสุขภาพ. 4.ความสัมพันธ์ของครอบครัว โดยทำการสำรวจและรวมกันระดมปัญหาแล้วจึงจะประชุมออกแบบ แบบชุดสำรวจ
- คัดเลือกกลุ่มอาสาสมัครที่จะจัดเก็บข้อมูล

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะผู้ใหญ่บ้าน 8 คน คณะกรรมการตามโครงการ 8 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน ผู้นำศาสนา 2 คน กุลุ่มเยาวชน 8 คน ครู 1 คน อสม 2 คน สตรี 2 คน สมาชิกเทศบาล 1 คน แกนนำหลักในชุมชน 5 คน กรรมการตาดีกา 2 คน

จำนวน 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประสานผู้เข้ากิจกรรม
 • ประสานวิทยากรกระบวนการในการออกแบบเครื่องมือง
 • แบ่งบทบาทหน้าที่แก่คณะทำงาน การรับลงทะเบียน การจัดการด้านอาหารเก็บภาพ ประมวลผลกิจกรรม
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆใช้ในการออกแบบสำรวจ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ให้วิทยากรให้ความรู้ในการออกแบบเครื่องมือในการสำรวจ/ให้ความรู้สร้างความเข้าใจ การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลให้กับอาสาสมัคร
 • ให้ผู้เข้าร่วมเสนอข้อมูลที่จะใช้ในการสำรวจ
 • ประชุมออกแบบสำรวจข้อมูลมีข้อมูลที่ประกอบด้วย โดย 1.ด้านศิลปวัฒนธรรม 2.ด้านสังคมครอบครัว 3.ด้านสุขภาพ. 4.ความสัมพันธ์ของครอบครัว โดยทำการสำรวจและรวมกันระดมปัญหาแล้วจึงจะประชุมออกแบบ แบบชุดสำรวจ
 • คัดเลือกกลุ่มอาสาสมัครที่จะจัดเก็บข้อมูล
 • สรุปรายงานผลที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

คณะกรรมการมีประเด็นข้อมูลต่างๆใช้ในการกำหนดแบบสำรวจชุมชนทั้ง 4 ด้าน /ได้แบบสำรวจข้อมูลชุมชนจำนวน 150 ชุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้แบบสอบถาม 1 ชุด ประกอบด้วยข้อมูล 4 หมวด คือ 1.ด้านศิลปวัฒนธรรม 2.ด้านสังคมครอบครัว 3.ด้านสุขภาพ. 4.ความสัมพันธ์ของครอบครัว
 • พอแบ่งได้เป็น4หมวดแล้วก็มีผู้เข้ารวมประชุมได้เสนอปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เช่น ด้านสังคนที่เกิดความแตกแยกหลังจากที่มีการคัดเลือผู้ใหญ่บ้าน ได้มีการแบ่งเป็นพวกๆ ส่วนด้านศิลปวัฒนธรรมก็มีบ้างสวนที่ไม่เข้าใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรม เราก็แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง ผู้เข้ารวมประชุม เพือง่ายต่อการออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลภายในชุมชน แถมยังได้รู้รับรู้ปัญหาภายในชุมชนบ้านกะลาพอตก ว่ามันเกิดจากอะไรยังไงภายในชุมชนและง่ายต่อการแก่ปัญหา
 • ได้กลุ่มอาสาสมัครที่จะจัดเก็บข้อมูล ประมาณ 20 คน เราก็ได้ฝึกให้เยาวชนภายในหมู่บ้านให้ได้พบปะกับคนในหมู่ของตัวเองได้ด้วยเพราะเยาวชนสมัยนี้ชอบอยู่รวมกลุ่ม เป็นกลุ่มๆ เยาวชนกันเองไม่ค่อยได้พุดคุยกับคนมีอายุมากว่า สักเท่าไร เราจึงเลือกกลุ่มเยาวชนมาเป็นผู้จัดเก็บข้อ
 • เวลา 15.30 ก็ได้เลิกการประชุมแลกเปลี่ยนในวันนี้ การประชุมวันนี้ก็เป็นไปได้ดี ครับ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย
 • คณะผู้ใหญ่บ้าน 8 คน คณะกรรมการตามโครงการ 8 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน ผู้นำศาสนา 2 คน กุลุ่มเยาวชน 8 คน ครู 1 คน อสม 2 คน สตรี 2 คน สมาชิกเทศบาล 1 คน แกนนำหลักในชุมชน 5 คน กรรมการตาดีกา 2 คน

จำนวน 40 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 3,000.00 450.00 0.00 0.00 4,450.00

จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่2

6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18:30 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภากองปังสร้างสุข)
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 59 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน
กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมกรรมการเครื่อข่ายเพือประเมินผลกิจกรรม และสรุปโครงการเพื่อความต่อเนื่องโครงการจำนวน 10 ครั้ง โดยสภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน
กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 19 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะกรรมการสภา เยาวชน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เวลา 09.00 น.จัดประชุมคณะทำงานโครงการ โดยมีผู้ใหญ่บ้านและผู้รับผิดชอบโครงการเปิดประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการดำเนินงาน ในแต่ละกิจกรรม ซึ่งจากการแบ่งหน้าที่กันทำงาน รับผิดชอบงาน และให้คณะทำงานได้เสนอความคิดเห็น ความต้องการต่างๆ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

-รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม รวบรวมปัญหา  วิธีการแก้ไขปัญหา  และข้อเสนอแนะ  เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการประชุมทำให้มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และการพัฒนาสภาให้มีความรับผิดชอบมีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลือชุมชนผู้ใหญ่บ้าน และได้นำเรื่องโครงการต่างๆจะเกิดขึ้นหมู่บ้านแจ้งให้คณะกรรมการสภาทราบ คือ เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน ตำบล 5 ล้านบ้าน ทำให้ประชาชนมีความสนใจที่จะเสนอโครงการเลียงวัวขุน เพื่อสร้างอาชีพ และเรื่องของการจัดกิจกรรมทางศาสนา คือ การกวนอาซูรอตามประเพณี
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 59 คน
ประกอบด้วย
 • คณะกรรมการสภา เยาวชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพจึงไม่สามารถมาประชุมได้ ติดการประชุมส่วนใหญ่คณะกรมมการของหมู่บ้าน ทำให้มีผู้เข้าร่วมแค่ 19 บาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 59 คน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ขอความร่วมมือในการดำเนิโครงการ

16 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo พี่เลี้ยงชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการพี่เลี้ยงชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการ
 • photo
 • photo แกนนำชุมชนสื่อสารโครงการแก่คนในชุมชนแกนนำชุมชนสื่อสารโครงการแก่คนในชุมชน
วัตถุประสงค์

ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/การเงินและพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ชี้แจงสร้างความใจก่ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขอความร่วมในการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 110 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

หน่วยงานภาครัฐ วัฒนธรรมอำเภอ ปลัดตำบล ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านกะลาพอตก

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการแก่หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ประชาชนในพื้นที่ในการร่วมการดำเนินกิจกรรมโครงการตามด้วยพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มเติมขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ แกนนำชุมชนในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการและชี้แจงการบริหารจัดการโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 2. คัดเลือกคณะกรรมการสภาำผู้นำจำนวน25คนจากตัวแทนเยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา คณะกรรมการหมู่บ้าน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 110 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย

หน่วยงานภาครัฐ วัฒนธรรมอำเภอ ปลัดตำบล ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านกะลาพอตก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การบริหารจัดการโครงการเช่น อาหารขอให้คนในชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ วิทยากรขอความร่วมมือ สนับสนุนจากท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ แกนนำชุมชน เยาวชนในพื้นที่

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภากอปังสร้างสุข)

16 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo เลี่ยงโครงการมาเปิดโครงการกอปังสร้างสุขบ้านกะลาพอ ตกเลี่ยงโครงการมาเปิดโครงการกอปังสร้างสุขบ้านกะลาพอ ตก
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์โครงการกองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอ ตกผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์โครงการกองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอ ตก
 • photo ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • ประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภากอปังสร้างสุข)
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำครัวเรือน 150 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานของโครงการ
ตั้งสภาหมู่บ้าน สภาผู้นำ(สภากองปังสร้างสุข) จำนวน 44 คน ประกอบด้วย 1.คณะผู้ใหญ่บ้าน 8 คน 2.คณะกรรมการตามโครงการ 8 คน 3.ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน 4.ผู้นำศาสนา 2 คน 5.กุลุ่มเยาวชน 10 คน 6.ครู 1 คน 7.อสม .2 คน 8.สตรี 3 คน 9.สมาชิกเทศบาล 1 คน 10.แกนนำหลักในชุมชน 8 คน 11.กรรมการตาดีกา 2 คน
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ กองปังสร้างสุข โดยมีพี่เลี่ยงโครงการและคณะทำงานให้ความรู้ เข้าใจ กับแก่นนำครัวเรือนและหน่วยงานของรัฐในชุมชนได้รับทราบพร้อมทั้งยกประเด็นปัญหาด้านเด็กและเยาวชน กับความสัมพันธ์ในครอบครัวพร้อมทั้งคัดเลือกเครือข่ายสภาคณะกรรมการชุมชน
ประชุมคณะกรรมการทำงานเพื่อวางแผนดำเนินการตามกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 170 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • กลุ่มวัยเรียน 25 คน
 • วัยทำงาน 85 คน
 • กลุ่ม อสม. 30 คน
 • วัยสูงอายุ 15 คน
 • หน่วยงานภาครัฐ หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน 15 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • การเตรียมงานและการวางแผนในการจัดกิจกรรม/การจัดลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
 • ประสานนัดพี่เลี้ยงโครงการและบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • แบ่งบทบาทหน้าที่แก่คณะทำงาน การรับลงทะเบียน การจัดการด้านอาหาร เครื่องดื่ม เก็บภาพ ประมวลผลกิจกรรม
 • ประสานผู้เข้ากิจกรรมและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกเช้าในมัสยิด
 • จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและปฎิทินกิจกรรมเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งให้ประชาชนรับทราบ
 • เตรียมอุปกรณ์ต่างๆและใบลงทะเบียนใช้ในการจัดกิจกรรม
 • ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งรายละเอียดโครงการเกี่ยวกับโครงการ ได้มีการแสดงโชว์ อนาซีด กองปัง ของเยาวชนในหมู่บ้าน บ้านกะลาพอตก
 • ให้พี่เลี้ยงเสนอที่มา ขั้นตอนต่างๆของโครงการ
 • สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ประชาชนในชุมชนและหน่วยงานรัฐในชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆในโครงการ เกิดเครือข่ายสภา(สภากองปังสร้างสุข) จำนวน 44 คน ประกอบด้วย 1.คณะผู้ใหญ่บ้าน 8 คน 2.คณะกรรมการตามโครงการ 8 คน 3.ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน 4.ผู้นำศาสนา 2 คน 5.กุลุ่มเยาวชน 10 คน 6.ครู 1 คน 7.อสม,2 คน 8.สตรี 5 คน 9.สมาชิกเทศบาล 1 คน 10.แกนนำหลักในชุมชน 8 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดความร่วมมือในการทำโครงการกันระหว่างคณะกรรมการสภาผู้นำ และแกนนำในหมู่บ้าน โดยท่านกำนัน ตำบลเตราะบอน ได้มาเปิดงานประชาสัมพันธ์โครงการกองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตกและท่านกำนันตำบลเตราะบอนได้พบปะกับพี่น้องและได้ให้แนวคิดในการดำเนินการว่าให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ และท่านรับปากจะให้ความร่วมมือและจะให้การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการในครั้งหน้าเพื่อความสุขของชุมชน และยินดีให้ความช่วยเหลือในด้านกิจกรรมอื่นๆ ที่พอจะให้การสนับสนุนได้ ในครั้งต่อไป หลังจากนั้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านกะลาพอตก ได้พูดคุยกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการที่จะมีขึ้นในหมู่บ้าน บ้านกะลาพอตกหลังจากนั้น หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมอำเภอสายบุรี ได้มาพูดคุยกับผู้เข้ารวมเกี่ยวกับฝ่ายวัฒนธรรมอำเภอว่าทำงานเกี่ยวกับด้านอะไรและสามารถช่วยเหลือทางด้านใด ได้บ้างเพื่อให้ผู้เข้ารวมได้เข้าใจกับงานฝ่ายวัฒนธรรม แล้วยังให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ
 • พี่เลี้ยงโครงการมาถึงบริเวณพิธี เพื่อมามาเปิดโครงการกอปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก พร้อมกับชี้แจ้งโครงการให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ และบอกถึงที่มาของงบประมาณและการสนับสนุนจาก สสส.ให้กับโครงการ และวิธีการดำเนินงานของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นและการสิ้นสุดโครงการของ สสส. ทำให้ผู้มาร่วมงานเข้าใจกระบวนการจัดทำโครงการ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 170 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย
 • กลุ่มวัยเรียน 25 คน
 • วัยทำงาน 85 คน
 • กลุ่ม อสม. 30 คน
 • วัยสูงอายุ 15 คน
 • หน่วยงานภาครัฐ หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน 15 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาคือ  ระบบเครื่องเสียง  / ต้องไปยืมของเอกชน 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกัลยา เอี่ยวสกุล
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 11,300.00

ซักซ้อมความเข้าใจในการทำโครงการกองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก

15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้นำ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีคณะกรรมการตามโครงการจำนวน 8 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีประชุมคณะกรรมการตามโครงการเพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยมีคณะกรรมการตามโครงการจำนวน 8 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ อสม.ตัวแทนเยาวชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และบัณฑิตอาสาหมู่บ้าน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการรับทราบ และบอกเล่ารายละเอียดโครงการให้รับทราบ เพื่อวางแผนและเตรียมการทำกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ คือ กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เกิดแผนงานด้านกิจกรรมและกำหนดบทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้คณะทำงานที่พร้อมจะปฎิบัติงานตามโครงการ ได้เกิดแผนงานการกำหนดกิจกรรมและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้คณะกรรมการ และรับทราบถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงาน ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ ดังนี้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ รับผิดชอบเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน
 • อสม.ได้รับผิดชอบเรื่องอาหารกลางวัน
 • คณะผู้ใหญ่บ้าน รับผิดชอบเรื่องจัดเตรียมสถานที่
 • ตัวแทนเยาวชน รับลงทะเบียน
 • บัณฑิตอาสา ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลในระหว่างการจัดประชุม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 8 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ อสม.ตัวแทนเยาวชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และบัณฑิตอาสาหมู่บ้าน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 500.00 400.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00

จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่1

10 ตุลาคม 2558 เวลา 18:30 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัวโดยใช้ศิลปะกองปัง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 59 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมกรรมการเครื่อข่ายเพือประเมินผลกิจกรรม และสรุปโครงการเพื่อความต่อเนื่องโครงการจำนวน 10 ครั้ง โดยสภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน
กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ อสม. ตัวแทนเยาวชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และบัณฑิตอาสาหมู่บ้าน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการรับทราบ ได้ชี้แจงโครงการหมู่บ้าน 5 ล้าน ให้กับคนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับโครงการกองปังสร้างสุข ในการร่วมทำกิจกรรม และมีคณะกรรมการชุดเเดียวกับโครงการที่จะบริหารงานร่วมกัน
 2. สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

-รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม รวบรวมปัญหา  วิธีการแก้ไขปัญหา  และข้อเสนอแนะ  เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ในที่ประชุมทีมเครือข่าย ได้ข้อตกลงร่วมกันว่า งบโครงการหมู่บ้าน 5 ล้าน จะจัดซื้อพันธุ์วัวให้กับคนในชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่
 • ทีมคณะกรรมการได้วางแผนการจัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการที่จะจัดกิจกรรมในเดือนถัดไป
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 59 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ อสม. ตัวแทนเยาวชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และบัณฑิตอาสาหมู่บ้าน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพจึงไม่สามารถมาประชุมได้ การประชุมส่วนใหญ่เป็นคณะกรมมการของหมู่บ้าน ทำให้มีผู้เข้าร่วมแค่ 20 คน จากที่ตั้งไว้ในแผนงาน 59 คน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งดสูบบุหรี่ในพื้นที

8 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งดสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ และรณรงค์พื้นที่งดสูบบุหรี่ในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่คีย์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านกะลาพอตก

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ได้จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี ที่ร้านอัลซอบรูน ฟรีแลนซ์ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จังหวัดปัตตานี
 • กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะนำป้ายไปติดเพื่อเป็นเขตปลอดบุหรี่
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หลังจากได้ทำการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดังนี้

 • มีพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ 2 พื้นที่ คือ บาราเซาะ (สถานที่ละมาดสาธารณะ) และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านเตาะบอน
 • คนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะงดการสูบบุหรี่ในสถานที่เขตปลอดบุหรี่ เกิดจิตสำนึกเรื่องของการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 150 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านกะลาพอตก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ปฐมนิเทศโครงการ

5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
มะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo พี่เลี้ยงแนะนำในการบันทึกข้อมูลพี่เลี้ยงแนะนำในการบันทึกข้อมูล
 • photo คีย์ข้อมูลเข้าเว็ปไซดคีย์ข้อมูลเข้าเว็ปไซด
 • photo กำหนดปฏิทินวางแผนการทำกิจกรรมกำหนดปฏิทินวางแผนการทำกิจกรรม
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนปี 2558
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

2 คน คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการบริหารจัดการโครงการ การเขียนรายงานโครงการ และการติดตามสนับสนุนโครงการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • นัดหมายผู้ที่จะเข้าร่วมไปประชุม
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ เอกสาร ต่างๆ
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มาโครงการและวัตถุประสงค์ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม กิจกรรมที่ดำเนินการการบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์/การบันทึกกิจกรรมปฎิทิน/การจัดทำรายงานและรับฟังคำชี้แจงของทีม สจรส.ม.อ.ต่อการจัดทำโครงการ
 • สรุปกิจกรรมและแลกเปลี่ยนข้อสงสัยร่วมกัน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ฝึกปฏิบัติการ ดังนี้

 • การบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์ ทำให้เข้าใจว่า ข้อมูลรายละเอียดในสัญญาโครงการต้องตรงกับข้อมูลในเวบไซต์
 • การบันทึกกิจกรรมปฎิทิน สามารถวางแผนกิจกรรมและลงในเวบไซต์ได้เสร็จทุกกิจกรรม
 • การจัดทำรายงานและรับฟังคำชี้แจง ได้เรียนรู้การเขียนรายงานกิจกรรม จากการฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการในเวที
 • การจัดทำรายงานทางการเงิน ทาง สจรส.ได้อธิบายการเขียนเอกสารใบเสร็จ โดยยกตัวอย่างกิจกรรมปฐมนิเทศ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ลงติดตาม ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การแนะนำในการคีย์ข้อมูลและบันทึกกิจกรรมลงเว็ปไซค์คนใต้สร้างสุข

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,896.00 0.00 0.00 0.00 1,896.00