โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03794
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 195,725.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย แวนารง แปเฮาะอีเล
พี่เลี้ยงโครงการ นางกัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ ม.3 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8207191520983,101.30653023716
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 78,300.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 97,860.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,565.00
รวมงบประมาณ 195,725.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้นำชุมชน (สภาผู้นำชุมกาแลแนสร้างสุข)
  1. เกิดกลุ่มสภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขจากภาคีเครือข่าย สัดส่วนสภาชุมชนจาก ผู้นำท้องที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิครูอาจารย์ในพื้นที่ สมาชิกกลุ่มสตรี อสม. แกนนำเยาวชน แกนนำผู้สูงอายุ แกนนำคณะกรรมการหมู่บ้าน อัตราส่วนละ 3 คน รวมจำนวน 30 คน
  2. สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขร่วมกับคณะทำงานโครงการมีการขับเคลื่อนโดยการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการประชุม เพื่อกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งการประเมินเดือนละ 1 ครั้ง (ประเมินตนเองและกลุ่ม)
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชนและการจัดทำแผนชุมชน
  1. ในชุมชนมีข้อมูลด้านสังคมและความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
  2. เกิดคณะทำงานตามโครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธาที่มาจากแกนนำชุมชน และผู้นำศาสนา จำนวน 10 คน
3 เพื่อการวางแผนด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและครอบครัวและจัดทำแผนปฏิบัติการชุมชน
  1. เกิดแผนปฏิบัติการชุมชนด้านสังคมและครอบครัวนำไปสู่ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน
4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวและสมาชิกในชุมชนโดยใช้วิถีศรัทธาแบบมุสลิม

เกิด 4 กลุ่มเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรรมชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา ได้แก่

1.1 กลุ่มเครือข่ายเยาวชนเบอซาตูวิถีศรัทธาจำนวน 10 คน
1.2 กลุ่มเครือข่ายคณะทำงานตามโครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา จำนวน 10 คน
1.3 กลุ่มเครือข่ายครอบครัวต้นแบบวิถีศรัทธา 10 คน
1.4 กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามวิถีศรัทธา 10

5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 1,500.00 1,584.00
9 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 100 1,000.00 1,000.00
10 ต.ค. 58 จัดประชุมคณะทำงาน/วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ 17 1,275.00 1,275.00
11 ต.ค. 58 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่1 เดือนตุลาคม 2015 40 1,000.00 1,000.00
7 พ.ย. 58 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่2 เดือนพฤศจิกายน 2015 40 1,000.00 1,000.00
13 พ.ย. 58 เบิกเงินคืนค่าเปิดบัญชี 2 500.00 500.00
16 พ.ย. 58 ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา/เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุข/กำหนดกฎกติกาบทบาทหน้าที่/ประชุมชี้แจง 200 21,000.00 21,000.00
21 พ.ย. 58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงิน 2 1,000.00 984.00
5 ธ.ค. 58 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่3 เดือนธันวาคม 2015 40 1,000.00 1,000.00
9 ธ.ค. 58 การออกแบบเครืองมือในการจัดเก็บข้อมูล/อบรม สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล 40 7,200.00 7,200.00
15 ธ.ค. 58 พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมโครงการ 2 200.00 200.00
17 - 21 ธ.ค. 58 ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยยุววิจัยชุมชน 25 13,000.00 13,000.00
28 ธ.ค. 58 จัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม 40 12,500.00 12,500.00
2 ม.ค. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่4 เดือนมกราคม 2016 40 1,000.00 1,000.00
16 ม.ค. 59 กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ 55 1,375.00 1,375.00
23 ม.ค. 59 กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ 55 1,375.00 1,375.00
30 ม.ค. 59 กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ 55 1,375.00 1,375.00
5 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกับเอกสารการเงิน 2 200.00 200.00
6 ก.พ. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่5 เดือนกุมภาพันธ์ 2016 40 1,000.00 1,000.00
14 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อปิดงวดโครงการงวดที่ 1 2 200.00 200.00
15 ก.พ. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดโครงการงวดที่1 2 1,000.00 984.00
5 มี.ค. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่6 เดือนมีนาคม 2016 40 1,000.00 1,000.00
2 เม.ย. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่7 เดือนเมษายน 2016 40 1,000.00 1,000.00
4 เม.ย. 59 เวทีถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลกลับสู่ชุมชนพร้อมยกร่างข้อมูลทั้ง 4 ด้าน 140 14,000.00 14,880.00
7 เม.ย. 59 กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม 55 1,375.00 1,375.00
8 เม.ย. 59 กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา 55 1,375.00 1,375.00
11 เม.ย. 59 จัดประชุมพัฒนาแผนความสัมพันธ์ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างครอบครัวและชุมชนรวมถึงการทำให้แผนปฏิบัติการได้รับการยอมรับจากสภาผู้นำชุมชน 35 8,000.00 8,000.00
18 เม.ย. 59 พัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย จำนวน 4 กลุ่มเครือข่าย 40 4,500.00 4,500.00
22 เม.ย. 59 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 55 1,375.00 1,375.00
25 - 26 เม.ย. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีชุมชนเพื่อร่วมสร้างครอบครัววิถีศรัทธา 85 16,875.00 16,875.00
29 เม.ย. 59 กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน 55 1,375.00 1,375.00
5 พ.ค. 59 กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม 55 1,375.00 1,375.00
6 พ.ค. 59 กิจกรรมทำความสะะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา 55 1,375.00 1,375.00
7 พ.ค. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่8 เดือนพฤษภาคม 2016 40 1,000.00 1,000.00
13 พ.ค. 59 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 55 1,375.00 1,375.00
19 พ.ค. 59 เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน 3 200.00 200.00
20 พ.ค. 59 กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน 55 1,375.00 1,375.00
2 มิ.ย. 59 กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม 55 1,375.00 1,375.00
3 มิ.ย. 59 กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา 55 1,375.00 1,375.00
4 มิ.ย. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่9 เดือนมิถุนายน 2016 40 1,000.00 1,000.00
10 มิ.ย. 59 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 55 1,375.00 1,375.00
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน 55 1,375.00 1,375.00
2 ก.ค. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่10 เดือนกรกฎาคม 2016 40 1,000.00 1,000.00
7 ก.ค. 59 กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม 55 1,375.00 1,375.00
8 ก.ค. 59 กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา 55 1,375.00 1,375.00
9 ก.ค. 59 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ 55 1,375.00 1,375.00
12 ก.ค. 59 ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ(ขนมพื้นเมืองสานสัมพันธ์ครอบครัว) 150 20,500.00 20,500.00
15 ก.ค. 59 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชมชน 55 1,375.00 1,375.00
16 ก.ค. 59 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ 55 1,375.00 1,375.00
22 ก.ค. 59 กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน 55 1,375.00 1,375.00
4 ส.ค. 59 กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม 55 1,375.00 1,375.00
5 ส.ค. 59 กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา 55 1,375.00 1,375.00
6 ส.ค. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่11 เดือนสิงหาคม 2016 40 1,000.00 1,000.00
12 ส.ค. 59 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 55 1,375.00 1,375.00
26 ส.ค. 59 กิจกรรมเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน 55 1,375.00 1,375.00
3 ก.ย. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่12 เดือนกันยายน 2016 40 1,000.00 1,000.00
5 ก.ย. 59 พัฒนาให้เกิดกฎระเบียบชุมชนและมาตรการทางสังคมเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลตามวิถีมุสลิม 90 9,000.00 9,000.00
15 ก.ย. 59 เวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผล และสรุปบทเรียนโครงการชุมชนกาแลสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา 80 8,500.00 8,500.00
17 ก.ย. 59 พี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงาน 2 200.00 200.00
22 ก.ย. 59 ตรวจเอกสารรายงานโครงการ 2 200.00 200.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 3,616.00 3,384.00
10 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 2,000.00 2,000.00
11 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยง 2 200.00 200.00
27 ต.ค. 59 ตรวจเอกสารรายงานเพื่อปิดโครงการ 2 984.00 984.00
รวม 2,926 195,725.00 64 196,425.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายแวนารง  แปเฮาะอีเล นายแวนารง แปเฮาะอีเล เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 23:38 น.