directions_run

โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03794
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 195,725.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย แวนารง แปเฮาะอีเล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0828284717,0828284717
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ ม.3 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8207191520983,101.30653023716place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 78,300.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 97,860.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,565.00
รวมงบประมาณ 195,725.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้นำชุมชน (สภาผู้นำชุมกาแลแนสร้างสุข)
  1. เกิดกลุ่มสภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขจากภาคีเครือข่าย สัดส่วนสภาชุมชนจาก ผู้นำท้องที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิครูอาจารย์ในพื้นที่ สมาชิกกลุ่มสตรี อสม. แกนนำเยาวชน แกนนำผู้สูงอายุ แกนนำคณะกรรมการหมู่บ้าน อัตราส่วนละ 3 คน รวมจำนวน 30 คน
  2. สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขร่วมกับคณะทำงานโครงการมีการขับเคลื่อนโดยการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการประชุม เพื่อกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งการประเมินเดือนละ 1 ครั้ง (ประเมินตนเองและกลุ่ม)
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชนและการจัดทำแผนชุมชน
  1. ในชุมชนมีข้อมูลด้านสังคมและความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
  2. เกิดคณะทำงานตามโครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธาที่มาจากแกนนำชุมชน และผู้นำศาสนา จำนวน 10 คน
3 เพื่อการวางแผนด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและครอบครัวและจัดทำแผนปฏิบัติการชุมชน
  1. เกิดแผนปฏิบัติการชุมชนด้านสังคมและครอบครัวนำไปสู่ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน
4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวและสมาชิกในชุมชนโดยใช้วิถีศรัทธาแบบมุสลิม

เกิด 4 กลุ่มเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรรมชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา ได้แก่

1.1 กลุ่มเครือข่ายเยาวชนเบอซาตูวิถีศรัทธาจำนวน 10 คน
1.2 กลุ่มเครือข่ายคณะทำงานตามโครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา จำนวน 10 คน
1.3 กลุ่มเครือข่ายครอบครัวต้นแบบวิถีศรัทธา 10 คน
1.4 กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามวิถีศรัทธา 10

5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 23:38 น.