stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว"
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03787
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 210,950.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว รอฮานะห์ อารี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 073439497,0937678528
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ กัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนปราแว ม.4 ต.ยะรัง อ.ยะรัง.จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7701656668677,101.30334779616place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 31 พ.ค. 2559 84,380.00
2 1 มิ.ย. 2559 15 ส.ค. 2559 105,480.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,090.00
รวมงบประมาณ 210,950.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมสร้างสภาผู้นำชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาของชุมชน

1.เกิดสภาโภชนาการ จำนวน 1 กลุ่ม จำนวน 45 คน

2.เกิดสภาโภชนาการ ซึ่งเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภาคีเครือข่าย จำนวน 45 คน มีการประชุมและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ

1.ในชุมชนมีข้อมูลด้านเกิดข้อมูลด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านอาหาร

3 เพื่อการวางแผนด้านอาหารและโภชนาการและจัดทำแผนปฏิบัติการ

1.เกิดแผนด้านอาหารและโภชนาการที่นำไปสู่การบริโภคสร้างสุขภาพที่ดีต่อประชาชนในชุมชนบ้านปราแว

4 เพื่อประชาชนในชุมชนมีหลักการบริโภคที่ถูกต้องและสามารถใช้ผลผลิตด้านอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.ประชาชน ร้อยละ 80 มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่ถูกต้อง

2.เกิด 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านอาหาร

3.เกิด 30 แปลงสาธิตผลิตแหล่งอาหารชุมชน

4.ประชาชน ร้อยละ 80 มีข้อตกลงด้านอาหารของชุมชน

5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 23:39 น.