รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว"
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03787
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 210,950.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว รอฮานะห์ อารี
พี่เลี้ยงโครงการ กัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนปราแว ม.4 ต.ยะรัง อ.ยะรัง.จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7701656668677,101.30334779616
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 31 พ.ค. 2559 84,380.00
2 1 มิ.ย. 2559 15 ส.ค. 2559 105,480.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,090.00
รวมงบประมาณ 210,950.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมสร้างสภาผู้นำชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาของชุมชน

1.เกิดสภาโภชนาการ จำนวน 1 กลุ่ม จำนวน 45 คน

2.เกิดสภาโภชนาการ ซึ่งเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภาคีเครือข่าย จำนวน 45 คน มีการประชุมและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ

1.ในชุมชนมีข้อมูลด้านเกิดข้อมูลด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านอาหาร

3 เพื่อการวางแผนด้านอาหารและโภชนาการและจัดทำแผนปฏิบัติการ

1.เกิดแผนด้านอาหารและโภชนาการที่นำไปสู่การบริโภคสร้างสุขภาพที่ดีต่อประชาชนในชุมชนบ้านปราแว

4 เพื่อประชาชนในชุมชนมีหลักการบริโภคที่ถูกต้องและสามารถใช้ผลผลิตด้านอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.ประชาชน ร้อยละ 80 มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่ถูกต้อง

2.เกิด 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านอาหาร

3.เกิด 30 แปลงสาธิตผลิตแหล่งอาหารชุมชน

4.ประชาชน ร้อยละ 80 มีข้อตกลงด้านอาหารของชุมชน

5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 2,500.00 1,584.00
8 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 200 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 58 จัดเวทีประชุมคณะกรรมการตามโครงการ 24 3,050.00 3,050.00
22 ต.ค. 58 ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 1 45 1,125.00 1,125.00
5 พ.ย. 58 สภาผู้นำจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร 80 8,250.00 8,250.00
11 พ.ย. 58 เบิกเงินค่าเปิดบัญชี 2 0.00 500.00
16 พ.ย. 58 การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสภาโภชนาการ 185 18,750.00 18,750.00
20 พ.ย. 58 ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 2 45 1,125.00 1,125.00
21 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2 2,500.00 984.00
8 ธ.ค. 58 การคัดเลือกอาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูลและการพัฒนาความรู้ในการใช้เครื่องมือสำรวจข้อมูล 25 3,950.00 3,950.00
15 ธ.ค. 58 พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมโครงการ 2 200.00 200.00
17 ธ.ค. 58 ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 3 45 1,125.00 1,125.00
22 ธ.ค. 58 การออกแบบสำรวจข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 45 6,450.00 6,450.00
23 - 24 ธ.ค. 58 การจัดเก็บข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 25 10,250.00 10,250.00
14 ม.ค. 59 การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลที่ได้มาจาการสำรวจ เพื่อนำไปสู่สารสนเทศวางแผนและการตัดสินใจ 80 8,250.00 3,250.00
21 ม.ค. 59 ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 4 45 1,125.00 1,125.00
5 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกับเอกสารการเงิน 2 200.00 210.00
14 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า 2 200.00 200.00
15 ก.พ. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดโครงการงวดที่1 2 1,200.00 984.00
24 ก.พ. 59 ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 5 45 1,125.00 1,375.00
10 มี.ค. 59 จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการชุมชน 80 8,250.00 -
11 มี.ค. 59 จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อสารข้อมูลสู่สมาชิกชุมชน 80 9,450.00 -
15 มี.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 2 1,500.00 984.00
17 มี.ค. 59 ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 6 45 1,125.00 -
21 มี.ค. 59 ดำเนินการจัดประชุมยกร่างแผน 80 4,850.00 -
24 มี.ค. 59 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสาธิต เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวที่ใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพึ่งพิงอาหารสำหรับชุมชน 80 11,450.00 -
28 มี.ค. 59 ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาแผนและรับรองแผน 80 4,850.00 -
21 เม.ย. 59 ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 7 45 1,125.00 -
28 เม.ย. 59 จัดกิจกรรมสรุปข้อตกลงร่วมครอบครัวสร้างคลังอาหารสู่เมนูสุขภาพ 80 8,750.00 -
5 พ.ค. 59 จัดมหกรรมอาหารเพื่อท้องถิ่น การผลิต การบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในชุมชน 120 8,250.00 -
12 พ.ค. 59 ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 8 45 1,125.00 -
27 พ.ค. 59 พบพีเลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน 2 200.00 200.00
31 พ.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานควาก้าวหน้า ครั้งที่ 3 3 1,500.00 984.00
2 มิ.ย. 59 ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 9 45 1,125.00 -
9 มิ.ย. 59 จัดเวทีระดมความคิด การแสดงความคิดเห็น 80 10,050.00 -
16 มิ.ย. 59 จัดประกวดเมนูอาหารเลิศรส 80 10,050.00 -
23 มิ.ย. 59 จัดทำเมนูสุขภาพและรสชาติเลิศรสของชุมชน 80 10,050.00 -
7 ก.ค. 59 ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 10 45 1,125.00 -
14 ก.ค. 59 สาธิตอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย 80 10,400.00 -
21 ก.ค. 59 สาธิตอาหารสำหรับเด็กประถม 80 10,400.00 -
28 ก.ค. 59 สาธิตอาหารสำหรับหญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร 80 10,450.00 -
4 ส.ค. 59 ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 11 45 1,125.00 -
25 ส.ค. 59 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน จากการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จโครงการ 80 8,250.00 -
8 ก.ย. 59 ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 12 45 1,125.00 -
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุข 2 0.00 -
9 - 10 ต.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสังเคราะห์ข้อมูลและพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 0.00 -
12 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 -
13 ต.ค. 59 การจัดทำรายงาน 2 1,000.00 -
รวม 2,393 210,950.00 23 67,655.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางสาวรอฮานะห์  อารี นางสาวรอฮานะห์ อารี เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 23:39 น.