รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03810
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,850.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย พงษ์เทพ พัทธานี
พี่เลี้ยงโครงการ ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเกาะขาม หมู่ 2 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.2229539319925,100.34777361912
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 31 ส.ค. 2559 85,140.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 106,430.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,280.00
รวมงบประมาณ 212,850.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ
 1. ร้อยละ 60 ของครัวเรือนในชุมชนมีการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
 2. ร้อยละ 60 ของครัวเรือนในชุมชนมีการปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน
 3. คนในชุมชนมีการออกกำลังทั้ง 3 ช่วงวัย (วัดจากสมุดบันทึกสุขภาพ)
 4. กลุ่มเด็กและเยาวชนเรียนรู้การออกกำลังกายมโนราห์บิค
2 1.เพื่อให้คนในชุมชนมีฐานข้อมูลการจัดการสุขภาพของคนในชุมชน
 1. มีฐานข้อมูลด้านการจัดการสุขภาพของคนในชุมชน 1 ชุด
 2. มีการจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวของกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 3ช่วงวัย
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ สมุนไพรชุมชน
 1. มีครัวเรือนเข้าร่วมปลูกสมุนไพร 100 ครัวเรือน
 2. มีการปลูกพืชสมุนไพรในโรงเรียนใน 1 แห่ง
 3. เกิดศูนย์เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
5 1.เกิดสภาแกนนำในการขับเคลื่อนงานชุมชน
 1. สภาแกนนำ มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชนที่มีจิตอาสา จำนวน 30 คน
 2. มีกฎกติกาของสภาแกนนำที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน
 3. กลุ่มสภาแกนนำมีการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุกเดือน จำนวน 10 เดือน
 4. มีผู้เข้าร่วมประชุมสภาแกนนำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสภาแกนนำทั้งหมด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
21 ก.ย. 58 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1 30 1,050.00 1,050.00
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ปี 2528 2 400.00 400.00
12 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 130 1,000.00 900.00
18 ต.ค. 58 อบรมให้ความรู้และส่งเสริมผู้สูงอายุออกกำลังกายด้วยไม้พลอง 30 6,150.00 5,950.00
21 ต.ค. 58 อบรมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน 30 6,100.00 6,100.00
2 พ.ย. 58 ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยมโนราบิคแก่เด็กและเยาวชน 30 12,450.00 4,050.00
7 พ.ย. 58 2.การประชุมชี้แจงโครงการ 200 11,600.00 11,600.00
21 พ.ย. 58 โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตามประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภายใต้ ปี 2558-2559 2 400.00 400.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการเงิน 2 400.00 400.00
30 ม.ค. 59 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งรายงานงวดที่ 1 2 400.00 400.00
11 - 12 ก.พ. 59 จัดทำรายงานปิดงวดที่ 1 2 1,400.00 1,400.00
13 ก.พ. 59 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559ครั้งที่ 2 30 1,050.00 -
27 ก.พ. 59 คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร 2 500.00 500.00
27 มี.ค. 59 ประชุมสภาแกนนำปรจำเดือนมีนาคม2559 ครั้งที่ 3 30 1,050.00 -
24 เม.ย. 59 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือนเมษายน2559ครั้งที่4 30 1,050.00 -
29 พ.ค. 59 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือนพฤษภาคมครั้งที่ 5 30 1,050.00 -
1 มิ.ย. 59 อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนในการเก็บข้อมูลสุขภาวะของชุมชน 30 13,400.00 13,400.00
5 มิ.ย. 59 ศึกษาเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบสวนสมุนไพรในชุมชน 100 10,800.00 -
11 มิ.ย. 59 สำรวจข้อมูลด้านสุขภาวะของคนในชุมชน 30 4,300.00 -
12 มิ.ย. 59 สำรวจข้อมูลสมุนไพรในชุมชนชุมชน 30 8,100.00 -
14 มิ.ย. 59 รณรงค์ปลูกพืชสมุนไพรแหล่งเรียนรู้สมุนไพรในชุมชน 100 5,000.00 -
18 มิ.ย. 59 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลชุมชนและออกแบบกระบวนการคืนข้อมูล 30 6,700.00 -
26 มิ.ย. 59 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือนมิถุนายน2559ครั้งที่6 30 1,050.00 -
26 มิ.ย. 59 เวทีนำเสนอสมุนไพรบ้านเรา 100 10,900.00 -
30 มิ.ย. 59 สร้างแหล่งเรียนรู้สมุนไพรในชุมชน 100 12,000.00 -
2 ก.ค. 59 คืนข้อมูลครัวเรือน ด้านสุขภาวะ 200 32,700.00 -
9 ก.ค. 59 อบรมสมุนไพรที่มีประโยชน์และการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน(ตามข้อมูลสุขภาพ) 100 10,900.00 -
9 ก.ค. 59 5อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะและหลักโภชนการ 100 21,600.00 -
16 ก.ค. 59 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือนกรกฏาคม 2559ครั้งที่ 7 30 1,050.00 -
17 ก.ค. 59 เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนคนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร 150 16,650.00 -
13 ส.ค. 59 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือนสิงหาคม 2559ครั้งที่ 8 30 1,050.00 -
26 - 27 ส.ค. 59 สังเคราะห์โครงการ การปิดงวดที่ 2 2 800.00 -
10 ก.ย. 59 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือนกันยายน 2559ครั้งที่ 9 30 1,050.00 -
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 5,700.00 -
8 ต.ค. 59 จัดทำรายงานและภาพถ่ายประกอบ 2 2,000.00 -
22 ต.ค. 59 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือนตุลาคม 2559ครั้งที่ 10 30 1,050.00 -
รวม 1,808 212,850.00 13 46,550.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ฉลวย คงสม ฉลวย คงสม เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 00:50 น.