stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03882
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 66,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ธนกร สุวรรณโณ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0817665044,0817665044
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอะหมัด หลีขาหรี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านจุ้มปะ หมู่ 5 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.1499493303167,100.21505355834place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 30,000.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 26,000.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 10,000.00
รวมงบประมาณ 66,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพัฒนาทัศนียภาพในชุมชน
 • คนในชุมชนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
 • คนในชุมชนร้อยละ 80 ร่วมมือกันในการรักษาความสะอาดครัวเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชน
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชน การวางแผน และการจัดทำแผนปฏิบัติการของชุมชน
 1. ชุมชนมีฐานข้อมูลสถานที่สาธารณะภายในชุมชนเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน และข้อมูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมอย่างน้อย 1 ชุด
 2. มีกลุ่มเด็กเยาวชน และคนในชุมชนที่มีทักษะในการเก็บข้อมูล อย่างน้อย 20 คน
 3. มีแผนชุมชนหรือแผนปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 1 ฉบับ
3 เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาความสะอาดครัวเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชน

คนในชุมชน ร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อม และร่วมมือกันในการรักษาความสะอาดครัวเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชน

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 เพื่อให้บ้านเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ
 • บ้านเรือนร้อยละ 80 ของชุมชนบ้านจุ้มปะมีความสะอาด และร่มรื่น

 • สถานที่สาธารณะภายในชุมชนมีความสะอาด และร่มรื่น

6 เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ เพื่อทำหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะภายในชุมชน ปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน และรณรงค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • คนในชุมชนอย่างน้อย 20 คนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ
 • สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครร่วมกันทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ และปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 01:08 น.