รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03882
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 66,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ธนกร สุวรรณโณ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอะหมัด หลีขาหรี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านจุ้มปะ หมู่ 5 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.1499493303167,100.21505355834
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 30,000.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 26,000.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 10,000.00
รวมงบประมาณ 66,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพัฒนาทัศนียภาพในชุมชน
 • คนในชุมชนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
 • คนในชุมชนร้อยละ 80 ร่วมมือกันในการรักษาความสะอาดครัวเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชน
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชน การวางแผน และการจัดทำแผนปฏิบัติการของชุมชน
 1. ชุมชนมีฐานข้อมูลสถานที่สาธารณะภายในชุมชนเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน และข้อมูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมอย่างน้อย 1 ชุด
 2. มีกลุ่มเด็กเยาวชน และคนในชุมชนที่มีทักษะในการเก็บข้อมูล อย่างน้อย 20 คน
 3. มีแผนชุมชนหรือแผนปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 1 ฉบับ
3 เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาความสะอาดครัวเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชน

คนในชุมชน ร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อม และร่วมมือกันในการรักษาความสะอาดครัวเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชน

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 เพื่อให้บ้านเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ
 • บ้านเรือนร้อยละ 80 ของชุมชนบ้านจุ้มปะมีความสะอาด และร่มรื่น

 • สถานที่สาธารณะภายในชุมชนมีความสะอาด และร่มรื่น

6 เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ เพื่อทำหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะภายในชุมชน ปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน และรณรงค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • คนในชุมชนอย่างน้อย 20 คนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ
 • สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครร่วมกันทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ และปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 2,600.00 600.00
15 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 1 20 1,000.00 1,000.00
30 ต.ค. 58 ค่าเปิดบัญชีโครงการ 2 0.00 200.00
15 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 2 20 1,000.00 1,000.00
15 พ.ย. 58 ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง 100 2,000.00 1,350.00
21 พ.ย. 58 การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2 2,300.00 300.00
22 พ.ย. 58 สำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพ 30 2,500.00 2,000.00
22 พ.ย. 58 สำรวจสถานที่สาธารณะภายในชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน 30 2,400.00 2,400.00
26 พ.ย. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 10 900.00 900.00
15 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 3 10 1,000.00 1,000.00
20 ธ.ค. 58 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ 30 2,400.00 2,450.00
15 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 4 10 1,000.00 1,000.00
24 ม.ค. 59 เวที "สุขภาวะบ้านจุ้มปะ" เพื่อเปิดตัวโครงการ และรับสมัครสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ 100 13,000.00 12,500.00
25 ม.ค. 59 ติดตั้งป้ายชื่อคุ้มบ้าน พร้อมจัดภูมิทัศน์บริเวณป้ายด้วยพรรณไม้สมุนไพร 20 1,700.00 2,700.00
11 - 12 ก.พ. 59 ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อปิดงวดที่ 1 3 600.00 600.00
20 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 5 20 1,000.00 1,000.00
24 ก.ค. 59 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ 20 4,200.00 4,200.00
30 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 6 20 1,000.00 1,000.00
13 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 7 20 1,000.00 1,000.00
17 ส.ค. 59 อบรมให้ความรู้ เรื่อง ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 100 8,800.00 8,800.00
27 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 8 20 1,000.00 1,000.00
4 ก.ย. 59 มอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบ และรายงานผลการดำเนินการโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 100 6,000.00 6,000.00
6 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 9 20 1,000.00 1,000.00
9 ก.ย. 59 ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อปิดงวดที่ 2 2 500.00 300.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 4,000.00 900.00
12 ต.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 10 20 1,000.00 1,000.00
14 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 2,100.00 2,100.00
รวม 735 66,000.00 27 58,300.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายธนกร สุวรรณโณ นายธนกร สุวรรณโณ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 01:08 น.