directions_run

ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03782
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 154,550.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย เอาตัด มะแซ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0801393439,0801393439
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางนิมลต์ หะยีนิมะ
พื้นที่ดำเนินการ บ้าน ตะโละแน็งอามาน ตำบล บางปอ อำเภอ เมือง จังหวัด นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.4135660929941,101.85750961304place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 27 ก.พ. 2559 61,820.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 28 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 77,280.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 15,450.00
รวมงบประมาณ 154,550.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างสภาผู็นำที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ?

1.มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง


2. สมาชิกสภาผู้นำเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80

2 สร้างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

ในชุมชนมีการทำบัญชีครัวเรือน 50 ครัวเรือน

3 สร้างอาชีพในชุมชน

เกิดการสร้างอาชีพแก่ผู้ว่างงาน 50 ครัวเรือน

4 -

-

5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
6 เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนและสร้างกลุ่มเยาวชนและสตรีจิตอาสาในชุมชน

1.เกิดกลุ่มเยาวชนสตรีและครัวเรือนจิตอาสา และร่วมวัฒนธรรมการลงแขกในอดีตให้ยังคงอยู่ตลอดไป

2.เกิดกติการ่วมของชุมชน

3.เกิดกลุ่มออมทรัพท์วันละบาทอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม

7 เพื่อคงไว้วัฒนธรรมลงแขกในอดีตและเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน

1.เกิดกลุ่มเยาวชนสตรีและครัวเรือนจิตอาสาอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มและร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมการลงแขกในอดีตให้ยังคงอยู่ตลอดไป 1กลุ่ม

8 เพื่อชุมชนสามารถจัดการข้อมูลชุมชนบ้านตะโละแน็งอามาน

1.มีเครื่องมือในการสำรวจชุมชน

2.เกิดทีมงานหรือกลุ่มเยาวชนและกลุ่มสตรีจัดการข้อมูลชุมชน

3.เกิดแผนชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจพอดพียง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 01:53 น.