ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03782
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 154,550.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย เอาตัด มะแซ
พี่เลี้ยงโครงการ นางนิมลต์ หะยีนิมะ
พื้นที่ดำเนินการ บ้าน ตะโละแน็งอามาน ตำบล บางปอ อำเภอ เมือง จังหวัด นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.4135660929941,101.85750961304
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 27 ก.พ. 2559 61,820.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 28 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 77,280.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 15,450.00
รวมงบประมาณ 154,550.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างสภาผู็นำที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ?

1.มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง


2. สมาชิกสภาผู้นำเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80

2 สร้างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

ในชุมชนมีการทำบัญชีครัวเรือน 50 ครัวเรือน

3 สร้างอาชีพในชุมชน

เกิดการสร้างอาชีพแก่ผู้ว่างงาน 50 ครัวเรือน

4 -

-

5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
6 เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนและสร้างกลุ่มเยาวชนและสตรีจิตอาสาในชุมชน

1.เกิดกลุ่มเยาวชนสตรีและครัวเรือนจิตอาสา และร่วมวัฒนธรรมการลงแขกในอดีตให้ยังคงอยู่ตลอดไป

2.เกิดกติการ่วมของชุมชน

3.เกิดกลุ่มออมทรัพท์วันละบาทอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม

7 เพื่อคงไว้วัฒนธรรมลงแขกในอดีตและเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน

1.เกิดกลุ่มเยาวชนสตรีและครัวเรือนจิตอาสาอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มและร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมการลงแขกในอดีตให้ยังคงอยู่ตลอดไป 1กลุ่ม

8 เพื่อชุมชนสามารถจัดการข้อมูลชุมชนบ้านตะโละแน็งอามาน

1.มีเครื่องมือในการสำรวจชุมชน

2.เกิดทีมงานหรือกลุ่มเยาวชนและกลุ่มสตรีจัดการข้อมูลชุมชน

3.เกิดแผนชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจพอดพียง

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
17 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการปี 2558 2 2,000.00 3,992.00
19 ต.ค. 58 เตรียมความพร้อมจัดตั้งสภาผู้นำ 30 3,000.00 3,000.00
15 พ.ย. 58 ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 300 7,500.00 7,500.00
21 พ.ย. 58 อมรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2 2,000.00 2,592.00
24 พ.ย. 58 เบิกค่าเปิดบัญชี 3 0.00 500.00
24 พ.ย. 58 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำและคณะทำงาน(กรรมการหมู่บ้าน) 30 4,000.00 4,000.00
4 ธ.ค. 58 ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 1 30 750.00 750.00
15 ม.ค. 59 ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 2 30 750.00 750.00
12 - 13 ก.พ. 59 การพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมทักษะฝึกอบรมอาชีพแบบพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 100 26,800.00 26,800.00
14 ก.พ. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 1 60 4,200.00 4,200.00
15 ก.พ. 59 ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 3 30 750.00 750.00
27 ก.พ. 59 รายงานการปิดงวดที่ 1 รายงานความก้าวหน้า 2 2,000.00 2,592.00
1 มี.ค. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 2 60 4,200.00 4,200.00
15 มี.ค. 59 ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 4 30 750.00 750.00
19 มี.ค. 59 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
20 มี.ค. 59 การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 1 30 3,000.00 3,000.00
21 มี.ค. 59 การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 2 30 3,000.00 3,000.00
22 มี.ค. 59 การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 3 30 3,000.00 3,000.00
27 มี.ค. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 3 60 4,200.00 4,200.00
30 มี.ค. 59 ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 5 30 750.00 750.00
2 เม.ย. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 4 60 4,200.00 4,200.00
3 เม.ย. 59 วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน 50 5,000.00 5,000.00
15 เม.ย. 59 ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 6 30 750.00 750.00
16 เม.ย. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 5 60 4,200.00 4,200.00
17 เม.ย. 59 การถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลสู่ชุมชน 130 13,000.00 13,000.00
24 - 26 เม.ย. 59 พัฒนาศักยภาพชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 100 10,500.00 10,500.00
7 พ.ค. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 6 60 4,200.00 4,200.00
8 พ.ค. 59 เสริมการร่วมกลุ่มบ้านตะโละโละแน็งอามานจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 100 11,000.00 11,000.00
15 พ.ค. 59 ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 7 30 750.00 750.00
21 พ.ค. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 7 60 4,200.00 4,200.00
4 มิ.ย. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 8 60 4,200.00 4,200.00
15 มิ.ย. 59 ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 8 30 750.00 750.00
2 ก.ค. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 9 60 4,200.00 4,200.00
15 ก.ค. 59 ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 9 30 750.00 750.00
16 ก.ค. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 10 60 4,200.00 4,200.00
10 ส.ค. 59 ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 10 30 750.00 750.00
30 ส.ค. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการเรียนรู้หลังการทำงาน 30 2,250.00 2,250.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 58 2 2,000.00 3,292.00
15 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 2,000.00 1,592.00
15 ต.ค. 59 ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
รวม 1,879 154,550.00 41 159,110.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายเอาตัด มะแซ นายเอาตัด มะแซ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 01:53 น.