คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03791
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 152,185.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย รอซาลี เลาะโอะ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเพียงกานต์ เด่นดารา
พื้นที่ดำเนินการ บ้านน้ำตก ม. 5 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.2142818917136,101.8542480469
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 6 ต.ค. 2558 27 ก.พ. 2559 60,880.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 28 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 76,095.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 15,210.00
รวมงบประมาณ 152,185.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ(สภาซูรอ) บ้านน้ำตก
 1. เกิดสภาผู้นำ(สภาซูรอ)1 สภา
 2. มีการประชุมสมาชิกสภาผู้นำ(สภาซูรอ)เดือนละ 1 ครั้งโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกรดำเนินงานโครงการในชุมชน

 3. มีสมาชิกภาผู้นำ(สภาซูรอ)เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกล่าร้อยละ 80

2 .เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชน
 1. มีฐานข้อมูลสถานการณ์การระบาดของยาเสพติดในชุมชน
 2. เกิดเยาวชนจิตอาสาในการจัดการข้อมูลชุมชน อย่างน้อย 10 คน
3 เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน
 1. เกิดแหล่งเรียนรู้หลักการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามเพื่อบำบัดภาวะการติดยาเสพติด
 2. ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เข้าใจหลักการศาสนาเกี่ยวกับข้อห้ามและผลกระทบของการติดยาเสพติด

 3. เกิดหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดโดยบรูณาการวิถีอิสลาม

 4. ร้อยละ 100 เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ติดยาเสพติด

 5. เกิดเยาวชนต้นแบบอย่างน้อย 1 คน

4 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อห่างไกลยาเสพติด
 1. เกิดกลุ่มเยาวชนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุกไว้ในชุมชนอย่างน้อย 1 กลุ่ม
 2. เกิดเยาวชนรักสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด
 3. เกิดกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์
5 เพื่อให้สถานที่สำคัญและหน่วยงานต่างๆ เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และยาเสพติด
 1. มัสยิดปลอดบุหรี่และยาเสพติด 1 แห่ง

 2. โรงเรียนตาดีกาปลอดบุหรี่และยาเสพติด 1 แห่ง

6

 

7

 

8 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
9

 

10

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายรอซาลี เลาะโอะ นายรอซาลี เลาะโอะ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 02:02 น.