directions_run

คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03791
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 152,185.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย รอซาลี เลาะโอะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเพียงกานต์ เด่นดารา
พื้นที่ดำเนินการ บ้านน้ำตก ม. 5 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.2142818917136,101.8542480469place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 6 ต.ค. 2558 27 ก.พ. 2559 60,880.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 28 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 76,095.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 15,210.00
รวมงบประมาณ 152,185.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ(สภาซูรอ) บ้านน้ำตก
 1. เกิดสภาผู้นำ(สภาซูรอ)1 สภา
 2. มีการประชุมสมาชิกสภาผู้นำ(สภาซูรอ)เดือนละ 1 ครั้งโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกรดำเนินงานโครงการในชุมชน

 3. มีสมาชิกภาผู้นำ(สภาซูรอ)เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกล่าร้อยละ 80

2 .เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชน
 1. มีฐานข้อมูลสถานการณ์การระบาดของยาเสพติดในชุมชน
 2. เกิดเยาวชนจิตอาสาในการจัดการข้อมูลชุมชน อย่างน้อย 10 คน
3 เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน
 1. เกิดแหล่งเรียนรู้หลักการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามเพื่อบำบัดภาวะการติดยาเสพติด
 2. ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เข้าใจหลักการศาสนาเกี่ยวกับข้อห้ามและผลกระทบของการติดยาเสพติด

 3. เกิดหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดโดยบรูณาการวิถีอิสลาม

 4. ร้อยละ 100 เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ติดยาเสพติด

 5. เกิดเยาวชนต้นแบบอย่างน้อย 1 คน

4 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อห่างไกลยาเสพติด
 1. เกิดกลุ่มเยาวชนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุกไว้ในชุมชนอย่างน้อย 1 กลุ่ม
 2. เกิดเยาวชนรักสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด
 3. เกิดกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์
5 เพื่อให้สถานที่สำคัญและหน่วยงานต่างๆ เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และยาเสพติด
 1. มัสยิดปลอดบุหรี่และยาเสพติด 1 แห่ง

 2. โรงเรียนตาดีกาปลอดบุหรี่และยาเสพติด 1 แห่ง

6

 

7

 

8 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
9

 

10

 

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 02:02 น.