คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03791
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 152,185.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย รอซาลี เลาะโอะ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเพียงกานต์ เด่นดารา
พื้นที่ดำเนินการ บ้านน้ำตก ม. 5 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.2142818917136,101.8542480469
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 6 ต.ค. 2558 27 ก.พ. 2559 60,880.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 28 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 76,095.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 15,210.00
รวมงบประมาณ 152,185.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ(สภาซูรอ) บ้านน้ำตก
 1. เกิดสภาผู้นำ(สภาซูรอ)1 สภา
 2. มีการประชุมสมาชิกสภาผู้นำ(สภาซูรอ)เดือนละ 1 ครั้งโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกรดำเนินงานโครงการในชุมชน

 3. มีสมาชิกภาผู้นำ(สภาซูรอ)เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกล่าร้อยละ 80

2 .เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชน
 1. มีฐานข้อมูลสถานการณ์การระบาดของยาเสพติดในชุมชน
 2. เกิดเยาวชนจิตอาสาในการจัดการข้อมูลชุมชน อย่างน้อย 10 คน
3 เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน
 1. เกิดแหล่งเรียนรู้หลักการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามเพื่อบำบัดภาวะการติดยาเสพติด
 2. ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เข้าใจหลักการศาสนาเกี่ยวกับข้อห้ามและผลกระทบของการติดยาเสพติด

 3. เกิดหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดโดยบรูณาการวิถีอิสลาม

 4. ร้อยละ 100 เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ติดยาเสพติด

 5. เกิดเยาวชนต้นแบบอย่างน้อย 1 คน

4 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อห่างไกลยาเสพติด
 1. เกิดกลุ่มเยาวชนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุกไว้ในชุมชนอย่างน้อย 1 กลุ่ม
 2. เกิดเยาวชนรักสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด
 3. เกิดกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์
5 เพื่อให้สถานที่สำคัญและหน่วยงานต่างๆ เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และยาเสพติด
 1. มัสยิดปลอดบุหรี่และยาเสพติด 1 แห่ง

 2. โรงเรียนตาดีกาปลอดบุหรี่และยาเสพติด 1 แห่ง

6

 

7

 

8 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
9

 

10

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
8 ต.ค. 58 จัดประชุมคณะกรรมการ / คณะทำงาน 10 1,000.00 1,000.00
12 ต.ค. 58 คัดเลือกและแต่งตั้ง(สภาซูรอ ) บ้านน้้ำตก ,อาสาสมัครแกนนำและคณะทำงานร่วมกัน 35 3,000.00 3,000.00
15 ต.ค. 58 เปิดโครงการ 70 7,000.00 7,000.00
17 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ 2 2,000.00 4,316.00
25 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่ 150 1,000.00 1,000.00
28 ต.ค. 58 อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำ(สภาซูรอ) ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชน 30 8,400.00 8,400.00
1 - 3 พ.ย. 58 จัดทำหลักสูตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม 15 10,275.00 10,275.00
7 พ.ย. 58 สำรวจข้อมูลเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดยาเสพติด และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนในการดำเนินงานโครงการ 20 13,000.00 13,000.00
24 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน 2 2,000.00 3,666.00
27 พ.ย. 58 - 27 พ.ย. 59 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่ 30 1,350.00 1,350.00
28 พ.ย. 58 ติดตามการดำเนินงานโครงการและตรวจสอบระบบรายงานโครงการ 2 200.00 200.00
25 ธ.ค. 58 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่2 30 1,350.00 1,350.00
9 ม.ค. 59 ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม 42 5,400.00 5,400.00
9 - 10 ก.พ. 59 รายงานการปิดงวด 1 2 2,016.00 2,016.00
5 - 6 มี.ค. 59 กีฬาสานใจต้านภัยยาเสพติด 70 19,410.00 19,410.00
12 มี.ค. 59 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่3 30 1,350.00 1,350.00
15 มี.ค. 59 ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 2 42 5,400.00 5,400.00
16 มี.ค. 59 ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 3 42 5,400.00 5,400.00
17 มี.ค. 59 ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 4 42 5,400.00 5,400.00
9 เม.ย. 59 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่4 30 1,350.00 1,350.00
11 เม.ย. 59 ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 5 42 5,400.00 5,400.00
12 เม.ย. 59 ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 6 42 5,400.00 5,400.00
13 เม.ย. 59 ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 7 42 5,400.00 5,400.00
23 เม.ย. 59 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่5 30 1,350.00 1,350.00
7 พ.ค. 59 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่6 30 1,350.00 1,350.00
28 พ.ค. 59 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่7 30 1,350.00 1,350.00
4 มิ.ย. 59 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่ 8 30 1,350.00 1,350.00
14 - 30 มิ.ย. 59 กิจกรรมอบรมขัดเกลาจิตใจ ในเดือนรอมฎอน 40 9,000.00 9,000.00
2 ก.ค. 59 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่9 30 1,350.00 1,350.00
23 ก.ค. 59 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่10 30 1,350.00 1,350.00
6 ส.ค. 59 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่11 30 2,100.00 1,350.00
3 ก.ย. 59 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่12 30 2,100.00 1,350.00
30 ก.ย. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บทเรียน 20 2,000.00 2,000.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 1,892.00 3,316.00
7 - 8 ต.ค. 59 ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพึ่งตนเอง ด้วยการเลี้ยงปลาดุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10 10,600.00 10,600.00
14 ต.ค. 59 จำทำรายงานปิดงวด 2 2 2,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานปิดงวด 2โดยทีม สจรส.มอ. 2 1,892.00 2,216.00
รวม 1,138 152,185.00 37 155,415.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายรอซาลี เลาะโอะ นายรอซาลี เลาะโอะ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 02:02 น.