จัดทำรายงานปิดงวด 2โดยทีม สจรส.มอ.

15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
piangkarnpiangkarn
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบเอการทางการเงินการลงข้อมูลในเวบไซต์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและตัวแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการและปิดงวดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและตัวแทนคณะกรรมการสภาซูรอ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีม สจรส.มอ.ตรวจสอบเอกสาร การจัดโครงการ  และรายงานหน้าเว้ป ตลอดจน ได้มีการจัดทำคืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร 200 บาท

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปกิจกรรม มีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมจริง เอกสารการเงินถูกต้อง สามารุส่งรายงานให้ สสส.ได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการและตัวแทนคณะกรรมการสภาซูรอ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • เดินทางไกล
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ่จัดประชุมในจังหวัดที่ตรเองอาศัยอยู่
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,016.00 0.00 0.00 200.00 2,216.00

คืนข้อมูลสู่ชุมชนและปิดโครงการ

15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
piangkarnpiangkarn
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อคืนข้อมูลให้ชุมชนและปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาซูรอและชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คืนข้อมูลให้ชุมชน แลกเปลี่ยนรู้ และชี้แจงปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกสภาซูรอ ประกอบด้วย ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ครูตาดีกา ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการบรรยธรรมเรี่องเกราะป้องกันยาเสพติดและอบายมุข ให้กับผู้ปกครองเด็กและสมาชิกสภาซูรอ เพื่อให้สมาชิกสภาซูรอ นำความรู้ไปปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนรวมทั้งสามารถให้คำแนะนำต่อชุมชนต่อไป มีการละหมาดร่วมกัน คืนข้อมูลให้ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุุปปิดโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สมาชิกสภาผู้นำเข้าร่วมประชุม ร่วมกับผู้ปกครองเด็กและเยาวชน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รับทราบข้อมูลการติดยาเสพติดในชุมชนโดยพบสาเหตุหลักที่เยาวชนติดยาเสพติด คือ คบเพื่อนที่เสพยาและดื่มน้ำกระท่อม (4*100)ปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่น เยาวชนขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และผู้นำไม่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ทางสภาซูรอและชาวบ้าน ต้องการให้ผู้นำทั้ง 2 ด้านนี้ ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญของชุมชน ร่วมมือการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

สมาชิกสภาซูรอ ประกอบด้วย ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ครูตาดีกา ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ช่องว่างระหว่าง ผู้นำศาสนากับผู้นำชุมชนในการร่วมือแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนว่าบทบาทหลักในการแก้ไขปัญหาอยู่ที่ใคร แนวทางแก้ไขให้ใช้หลักการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยบูรณาการวิถีอิสลาม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

จำทำรายงานปิดงวด 2

14 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลกิจกรรมโครงการธนาคารต้นไม้ตลอดระยะเวลา 1 ปี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และตัวแทนคณะกรรมการซูรอที่ร่วมดำเนินโครงการทุกกิจกรรม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการและตัวแทนคณะสภาซูรอ 2 คน สรุปกิจกรรมเพื่อจัดทำรายงาน โครงการคุณธรรมสร้างคนจริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง ได้สรุปประเด็นที่สำคัญของโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเปิดโครงการ ดำเนินการตามหลักสูคตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลามประชุม สภาผู้นำ เป็นต้น ดังนี้

 1. ดำเนินการทำรายงานทุกกิจกรรมผ่านเวปไซต์www.happynetwork.org

 2. ตรวจสอบรายงานทำได้ดำเนินการ

 3. แก้ไขรายงาน

 4. พิมพ์รายงานการดำเนินกิจกรรมฉบับสมบูรณ์

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเพื่อสรุปกิจกรรม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าร่วมแต่ละครั้ง องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น และรับฟังความคิดเห็นจากกิจกรรมถอดบทเรียน จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ สรุปปัญหา และอุปสรรค

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ และตัวแทนคณะกรรมการซูรอที่ร่วมดำเนินโครงการทุกกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ใช้บริการอินเตอร์เนต จากค่ายมือถือ สัญญาณ ไม่ค่อยดี อินเตอร์เน็ตช้า ทำให้ เกิดความยากในการรายงาน
 • ไม่มีค่าอินเตอร์เน็ตในโครงการ ต้องเสียเงิน จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ให้มีค่าอินเตอร์เน็ตในโครงการด้วย

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์ เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการและการลงข้อมูลในเวบไซต์

14 ตุลาคม 2559 เวลา 11:00 น.
piangkarnpiangkarn
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ตรงตามกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ
2.เหรัญญิก

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามกิกรรมโครงการและตรวจสอบการลงข้อมูลในเวบไซต์

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิก - จ่ายเงิน ให้ตรงตามกิจกรรมโครงการที่ได้ดำเนินการ 2.ตรวจสอบภาพกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเหมาะสมกับกิจกรรมโครงการ 3.ตวจสอบการลงข้อมูลในเวบไซต์ตรงกับภาพกิจกรรม การเบิก - จ่ายเงินตามกิจกรรมโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สามารถดำเนินงานโครงการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในโครงการ
 • สามารถ เบิก - จ่ายเงิน ได้ถูกต้องตามกิจกรรมโครงการ
 • การลงข้อมูลในเวบไซต์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • บางกิจกรรมมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมาย แนะนำการเบิกจ่าย - เงิน ให้ตรงตามโครงการ จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เกินให้ถั่วเฉลี่ยกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือนำแหล่งงบประมาณอื่นที่สามารถสบทบได้
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพึ่งตนเอง ด้วยการเลี้ยงปลาดุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพิ่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการเล่นกีฬาแเละการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อห่างไกลยาเสพติด 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน ผู้ที่เสี่ยงติดยาเสพติด จำนวน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คัดเลือกเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการเป็นแกนนำชุมชนเพื่อห่างไกลยาเสพติด ในหมู่บ้านจำนวน 10 รวมกลุ่มขุดบ่อเลี้ยงปลาดุกไว้บริโภคในครัวและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนคนอื่นๆ
2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกและฝึกปฏิบัติการเลี้ยงปลาดุก
3. จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาดุก

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1 ชี้แจงรายละเอียด ให้สมาฃิกทราบ
2 ดำเนินการอบรมเรื่องการขุดบ่อเลี้ยงปลาดุก 2 ดำเนินการอบรม สร้างความเข้าในวิธีการ ทำงานเป็นกลุ่มโดยมีนางสาวปาตีเมาะ ยูโซ๊ะให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุ การดูแล อนุบาลลูกปลาดุก และการให้อาหาร

3 ดำเนินการซื้อ พันธ์ ปลาดุก ขนาด 2 เซนติเมตร

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มตัวอย่างอาชีพเลี้ยงปลาดุกในเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนมีความตั้งใจ ใจการทำงานเป็นกลุ่ม และมีการแบ่งหน้าที่ กันทำงาน
 • มีบ่อเลี้่ยงปลาดุกซึ่งมีเยาวชนในหมู่บ้านเป็นเจ้าของร่วมกัน
 • เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • มีพื้นที่สำหรับเลี้ยงปลาดุก โดยมีบ่อเลี้ยง 1 บ่อ ขนาด 6x4 เมตร
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • งบประมาณไม่พอกับนวนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรม
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-เพิ่มงบประมาณ อีก 10,000 บาท

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00

ร่วมงานสร้างสุขคนใต้

3 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30-18.00 น.
piangkarnpiangkarn
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อได้เรียนรู้ในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อนำมาปฏิบัติใช้และเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน

ผู้แทนคณะกรรมการซูรอ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 3 / 10 /59 ลงทะเบียน เปิดพิธีเวลา 12.00 น.
- ฟังการบรรยยาย จาก ดร.อิสอาอีลลุฏฟี จะปากียา
- ชมนิทรรสการ / บูธ แสดงผลงาน
วันที่ 4 ประชุมกลุ่มย่อย สรุป ประเดน การจัดโครงการ
วันที่ 5 สลายกลุ่มย่อย สรุปผล12.00 น. ปิดกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เรียนรู้ในการทำกิจกรรมต่างๆที่สามารถนำมาปรับใช้ในการป้องกัยยาเสพติดโดยวิธีบูรณาการอิสลามได้ถูกต้อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน

ผู้แทนคณะกรรมการซูรอ 1 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์ เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,316.00 0.00 0.00 0.00 3,316.00

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บทเรียน

30 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อคืนข้อมูลให้ชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำชุมชน(สภาซูรอ)สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
-ประชุมกลุ่มสภาผู้นำ(สภาซูรอ) คณะทำงาน และแกนนำกลุ่มอาสา สรุปการ
ดำเนินกิจกรรม

-คืนข้อมูลสู่ชุมชน

-และแก้ไขปัญหาชุมชน

-วิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชนต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการซูรอจำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน
-เวลา 10.00 น. บรรยธรรมเรี่องเกราะ ป้องกันยาเสพติด และอบายมุข โดย ประธานชมรมอิหม่ามคอเต็บ บิหลั่น -เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง ละหมาด
-เวลา 13.30 น. สรุปโครงการ ที่ได้ดำเนินตลอดระยะเวลที่ผ่านมา โดยเพฉาะ วิธีการหลีกเลี่ยงจากสิ่งอบายมุข และยาเสพติด
-เวลา 14.30 น. เสนอแนะ แนวทางดำเนินโครงการต่อ หากชุมชนต้องการ
-เวลา 15.30 น. ปิดกิจกรรม โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวขอบคุณชาวบ้าน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

-ร้อยละ 80 มีสมาชิกสภาผู้นำเข้าร่วมประชุม -มีรายงานการประชุมสภาผู้นำ(สภาซูรอ)หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมด 1 ครั้งมีการสรุปผลการดำเนินงาน ประมวลผล วิเคราะห์ปัญหาและผลการพัฒนางานในชุมชนต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ร้อยละ 80 มีสมาชิกสภาผู้นำเข้าร่วมประชุม -มีรายงานการประชุมสภาผู้นำ(สภาซูรอ)หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมด 1 ครั้งมีการสรุปผลการดำเนินงาน ประมวลผล วิเคราะห์ปัญหาและผลการพัฒนางานในชุมชนต่อไป - ผลที่ได้ ได้ข้อสรุปของปัญหาความขัดแย้ง และปัญหาการติดยาเสพติด

1.สาเหตุ ที่เยาวชนติดยาเสพติด

 • คบเพื่อน ที่เสพยา และดื่ม น้ำกระท่อม (4*100)
 • ปัญหาครอบครัว
 • ขาดความอบอุ่น
 • เยาวชนขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง
 • ผู้นำไม่เข้มแข็ง
 • ทางชาวบ้านและ ผู้นำซูรอ ต้องการให้มีโครงการในลักษณะนี้ เกิดขึ้นอีก
 • ชุมชนมี่ทิศทางในการต่อยอดกิจกรรม หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ โดยเพฉาะ ด้าน กีฬา และการอบรม อัลกุรอานและการบรรยายธรรม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการซูรอจำนวน 20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์ เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่12

3 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานที่สำคัญและหน่วยงานต่างๆ เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่3 กันยายน 2559 มีกิจกรรม จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสองข้างทางและบริเวณมัสยิด 1 วัน เริ่มกิจกรรมเวลา 09.30 น.โดยมีการใช้เครื่งตัดหญ้ามาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน ,มีการทำความสะอาดมัสยิดและบริเวณมัสยิด

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน ในหมู่บ้าน เกิดความร่วมมือในการรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน และในวันนี้ได้ทีมเยาวชนได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ที่มาช่วยกันทำกิจกรรม ทำให้ลดช่องว่างระหว่างวัย เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ถนนมีความสะอาด ไม่มีหญ้ารกทั้งสองข้างทาง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • อาหารไม่พอกับจำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • สมทบงบประมาณค่าอาหาร จาก หน่วยงานอื่น
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่11

6 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานที่สำคัญและหน่วยงานต่างๆ เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 6 สิงหาคม 2559 มีกิจกรรม จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสองข้างทางและบริเวณมัสยิด 1 วัน เริ่มกิจกรรมเวลา 09.30 น.โดยมีการใช้เครื่งตัดหญ้ามาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน ,มีการทำความสะอาดมัสยิดและบริเวณมัสยิด

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน ในหมู่บ้าน เกิดความร่วมมือในการรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน และในวันนี้ได้ทีมเยาวชนได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ที่มาช่วยกันทำกิจกรรม ทำให้ลดช่องว่างระหว่างวัย เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถนนมีความสะอาด ทำให้รถที่วิ่งผ่านไปมา มีความสะดวก

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่10

23 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานที่สำคัญและหน่วยงานต่างๆ เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 มีกิจกรรม จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสองข้างทางและบริเวณมัสยิด 1 วัน เริ่มกิจกรรมเวลา 09.30 น.โดยมีการใช้เครื่งตัดหญ้ามาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน ,มีการทำความสะอาดมัสยิดและบริเวณมัสยิด

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน ในหมู่บ้าน เกิดความร่วมมือในการรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน และในวันนี้ได้ทีมเยาวชนได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ที่มาช่วยกันทำกิจกรรม ทำให้ลดช่องว่างระหว่างวัย เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถนนมีความสะอาด ทำให้รถที่วิ่งผ่านไปมา มีความสะดวก

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์ เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่9

2 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานที่สำคัญและหน่วยงานต่างๆ เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 มีกิจกรรม จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสองข้างทางและบริเวณมัสยิด 1 วัน เริ่มกิจกรรมเวลา 09.30 น.โดยมีการใช้เครื่งตัดหญ้ามาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน ,มีการทำความสะอาดมัสยิดและบริเวณมัสยิด

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน ในหมู่บ้าน เกิดความร่วมมือในการรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน และในวันนี้ได้ทีมเยาวชนได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ที่มาช่วยกันทำกิจกรรม ทำให้ลดช่องว่างระหว่างวัย เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถนนมีความสะอาด ทำให้รถที่วิ่งผ่านไปมา มีความสะดวก มีการซ่อมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้มีสภาพที่ดีขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์ เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00

กิจกรรมอบรมขัดเกลาจิตใจ ในเดือนรอมฎอน

14 มิถุนายน 2559 เวลา 18:30 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. จัดอบรมเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ร่วมกับผู้ปกครอง ผู้นำศาสนาผู้นำชุมชน อสม.สมาชิก อบต.จำนวน 40 คน เพื่อขัดเกลาจิตใจเด็ก โดยการ เข้าร่วมละศีลอดและพักแรมและปฏิบัติศาสนากิจในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน
2. สร้างแกนนำเยาวชน
3. สร้างเครือข่ายชุมชนประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เครือข่ายอปท. และเครือข่ายอสม.

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้นำศาสนาผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง อสม.สมาชิก อบต.จำนวน 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 14 มิถุนายน2559 เวลา 16.30 น.ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วม ฟังการบรรยยาย เวลา 18.30 น ร่วม ละศีลอดพร้อมกัน ละหมาดมัฆริบ หลังจากนั้นก็ฟังการบรรยาย ให้การตักเตือน จากผู้รู้ด้านศาสนาอิสลาม เวลา 19.40 น. ร่วมละหมาด อีซาและละหมาด ตารอเวี๊ยะ จนถึงเวลา 21.00 น. เสร็จสิ้น กิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน2559 เวลา 16.30 น.ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วม ฟังการบรรยยาย เวลา 18.30 น ร่วม ละศีลอดพร้อมกัน ละหมาดมัฆริบ หลังจากนั้นก็ฟังการบรรยาย ให้การตักเตือน จากผู้รู้ด้านศาสนาอิสลาม เวลา 19.40 น. ร่วมละหมาด อีซาและละหมาด ตารอเวี๊ยะ จนถึงเวลา 21.00 น. เสร็จสิ้น กิจกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน2559 เวลา 16.30 น.ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วม ฟังการบรรยยาย เวลา 18.30 น ร่วม ละศีลอดพร้อมกัน ละหมาดมัฆริบ หลังจากนั้นก็ฟังการบรรยาย ให้การตักเตือน จากผู้รู้ด้านศาสนาอิสลาม เวลา 19.40 น. ร่วมละหมาด อีซาและละหมาด ตารอเวี๊ยะ จนถึงเวลา 21.00 น. เสร็จสิ้น กิจกรรม ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มิถุนายน2559 เวลา 16.30 น.ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วม ฟังการบรรยยาย เวลา 18.30 น ร่วม ละศีลอดพร้อมกัน ละหมาดมัฆริบ หลังจากนั้นก็ฟังการบรรยาย ให้การตักเตือน จากผู้รู้ด้านศาสนาอิสลาม เวลา 19.40 น. ร่วมละหมาด อีซาและละหมาด ตารอเวี๊ยะ จนถึงเวลา 21.00 น. เสร็จสิ้น กิจกรรม ครั้งที่ 4 วันที่ 18 มิถุนายน2559 เวลา 16.30.00 น.ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วม ฟังการบรรยยาย เวลา 18.30 น ร่วม ละศีลอดพร้อมกัน ละหมาดมัฆริบ หลังจากนั้นก็ฟังการบรรยาย ให้การตักเตือน จากผู้รู้ด้านศาสนาอิสลาม เวลา 19.40 น. ร่วมละหมาด อีซาและละหมาด ตารอเวี๊ยะ จนถึงเวลา 21.00 น. เสร็จสิ้น กิจกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 19 มิถุนายน2559 เวลา 17.30 น.ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วม ฟังการบรรยยาย เวลา 18.30 น ร่วม ละศีลอดพร้อมกัน ละหมาดมัฆริบ หลังจากนั้นก็ฟังการบรรยาย ให้การตักเตือน จากผู้รู้ด้านศาสนาอิสลาม เวลา 19.40 น. ร่วมละหมาด อีซาและละหมาด ตารอเวี๊ยะ จนถึงเวลา 21.00 น. เสร็จสิ้น กิจกรรม ครั้งที่6 วันที่ 20 มิถุนายน2559 เวลา 17.30 น.ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วม ฟังการบรรยยาย เวลา 18.30 น ร่วม ละศีลอดพร้อมกัน ละหมาดมัฆริบ หลังจากนั้นก็ฟังการบรรยาย ให้การตักเตือน จากผู้รู้ด้านศาสนาอิสลาม เวลา 19.40 น. ร่วมละหมาด อีซาและละหมาด ตารอเวี๊ยะ จนถึงเวลา 21.00 น. เสร็จสิ้น กิจกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 21 มิถุนายน2559 เวลา 17.30 น.ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วม ฟังการบรรยยาย เวลา 18.30 น ร่วม ละศีลอดพร้อมกัน ละหมาดมัฆริบ หลังจากนั้นก็ฟังการบรรยาย ให้การตักเตือน จากผู้รู้ด้านศาสนาอิสลาม เวลา 19.40 น. ร่วมละหมาด อีซาและละหมาด ตารอเวี๊ยะ จนถึงเวลา 21.00 น. เสร็จสิ้น กิจกรรม ครั้งที่ 8 วันที่ 22 มิถุนายน2559 เวลา 17.30 น.ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วม ฟังการบรรยยาย เวลา 18.30 น ร่วม ละศีลอดพร้อมกัน ละหมาดมัฆริบ หลังจากนั้นก็ฟังการบรรยาย ให้การตักเตือน จากผู้รู้ด้านศาสนาอิสลาม เวลา 19.40 น. ร่วมละหมาด อีซาและละหมาด ตารอเวี๊ยะ จนถึงเวลา 21.00 น. เสร็จสิ้น กิจกรรม ครั้งที่ 9

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. เด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้นำศาสนาผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง อสม.สมาชิก อบต.จำนวน 40 คนเข้าร่วมละศีลอดและพักแรมและปฏิบัติศาสนากิจในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนลีกเลี่ยงจากอบายมุข หยุดสูบบุหรี่ และเครื่องที่มึนเมาและให้โทษแก่ร่างกาย
 2. เกิดแกนนำเยาวชนในการดูแลกันเองเพื่อห่างไกลยาเสพติด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้นำศาสนาผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง อสม.สมาชิก อบต.จำนวน 40 คนเข้าร่วมละศีลอดและพักแรมและปฏิบัติศาสนากิจในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนลีกเลี่ยงจากอบายมุข หยุดสูบบุหรี่ และเครื่องที่มึนเมาและให้โทษแก่ร่างกาย เกิดแกนนำเยาวชนในการดูแลกันเองเพื่อห่างไกลยาเสพติด

ผลสรุปสำคัญ

 • ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจหลักธรรมของศาสนาอิสลามสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันอาหารให้กันและกันในช่วงละศีลอดตั้งแต่วันแรกที่จัดกิจกรรมจนถึงวันสุดท้าย
 • มีความอดทน ไม่รีบลุกจากที่นั่งจนกว่าการบรรยายจะแล้วเสร็จ
 • มีความรักความสามัคคีให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
 • เข้าใจในความรู้สึกของผู้ยากไร้ มีการแบ่งปันอาหารให้ผู้ยากไร้ และบริจาคเงินซากาตแก่ผู้ยากไร้
 • รู้จักรับประทานอาหารแต่พออิ่มไม่กินทิ้งกินขว้าง
 • เข้าใจหลักการปฏิบัติศาสนกิจสามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกต้อง และสามารถ เผยแพร่ให้ผู้อื่นได้
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

เด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้นำศาสนาผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง อสม.สมาชิก อบต.จำนวน 40 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-สถานที่ แคบ
-ควรจัดในสถานที่ ที่ กว้างกว่านี้ และ เชิญ ชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น
-งบประมาณไม่ค่อยจะพอ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-เพิ่มงบประมาณฯ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์ เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่ 8

4 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานที่สำคัญและหน่วยงานต่างๆ เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 4 มิถุุนายน 2559 มีกิจกรรม จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสองข้างทางและบริเวณมัสยิด 1 วัน เริ่มกิจกรรมเวลา 09.30 น.โดยมีการใช้เครื่งตัดหญ้ามาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน ,มีการทำความสะอาดมัสยิดและบริเวณมัสยิด

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย

ผลสรุปสำคัญ

 • เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน ในหมู่บ้าน เกิดความร่วมมือในการรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน และในวันนี้ได้ทีมเยาวชนได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ที่มาช่วยกันทำกิจกรรม ทำให้ลดช่องว่างระหว่างวัย เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ถนนมีความสะอาด ทำให้รถที่วิ่งผ่านไปมา มีความสะดวก ขยะสองข้างทางก็ถูกขจัดไป
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์ เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่7

28 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานที่สำคัญและหน่วยงานต่างๆ เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 28 พฤษภาคม2559 มีกิจกรรม จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสองข้างทางและบริเวณมัสยิด 1 วัน เริ่มกิจกรรมเวลา 09.30 น.โดยมีการใช้เครื่งตัดหญ้ามาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน ,มีการทำความสะอาดมัสยิดและบริเวณมัสยิด

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน ในหมู่บ้าน เกิดความร่วมมือในการรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน และในวันนี้ได้ทีมเยาวชนได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ที่มาช่วยกันทำกิจกรรม ทำให้ลดช่องว่างระหว่างวัย เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถนนมีความสะอาด ทำให้รถที่วิ่งผ่านไปมา มีความสะดวก มีการซ่อมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้มีสภาพที่ดีขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์ เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่6

7 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 มีกิจกรรม จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสองข้างทางและบริเวณมัสยิด 1 วัน เริ่มกิจกรรมเวลา 09.30 น.โดยมีการใช้เครื่งตัดหญ้ามาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน ,มีการทำความสะอาดมัสยิดและบริเวณมัสยิด

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน ในหมู่บ้าน เกิดความร่วมมือในการรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน และในวันนี้ได้ทีมเยาวชนได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ที่มาช่วยกันทำกิจกรรม ทำให้ลดช่องว่างระหว่างวัย เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ถนนมีความสะอาดจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์ เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่5

23 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

• เพื่อให้สถานที่สำคัญและหน่วยงานต่างๆ เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสองข้างทางและบริเวณมัสยิด 1 วัน ในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน
 2. เริ่มกิจกรรมเวลา 09.30 น.
 3. มีการใช้เครื่งตัดหญ้ามาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน
 4. มีการทำความสะอาดมัสยิดและบริเวณมัสยิด
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน ในหมู่บ้าน โดยการเก็บขยะและตัดหญ้าทั้งสองข้างทาง1 วัน ในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน

2.สองข้างถนนไม่มีหญ้ารก

3.บริเวณมัสยิดมีความสะอาด

4.เยาวชนและผู้ปกครองตระหนักถึงความสะอาดของสถานที่สาธารณะ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00

ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 7

13 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน และหมู่บ้านข้างเคียงจำนวน 42 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- สอนอัลกุรอาน
- บรรยายตามหลักสูตรที่ 5 เพื่อห่างไกลยาเสพติด
- จัดเวทีให้เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

- จิตอาสานำสอนอัลกุรอานต่อไป
- เยาวชนสะท้อนความรู้วึก สำนึก
- คัดเลือกเยวชนต้นแบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนในหมู่บ้าน จำนวน 42 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 9.00 น.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมลงทะเบียน แยกประเภทเยาวชนตามความถนัดในการอ่านอัลกุอาน ฝึกทักษะการอ่านอัลกุอาน จัดกลุ่มเยาวชนให้เหมาะสมตามกลุ่มอายุ เวลา 11.30 น. พักรับประทานอาหาร / ละหมาดเวลา 12.30 น เวลา 13.30 น. กิจกรรมบรรยายธรรม ตัวแทนเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนความรู้สึก

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. ร้อยละ 100 เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ติดยาเสพติด
 2. เกิดเยาวชนต้นแบบอย่างน้อย 1 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงโทษของการติดยาเสพติด

1.1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจิตสำนึกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด เข้าใจถึงโทษของยาเสพติด ที่เกิดกับผู้เสพได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการอ่านอัลกุรอานเบิื้องต้น สามารถปฎิเสธ เมื่อเพื่อนชวนเสพยา

2.1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะการอ่านอัลกุรอาน เป็นประโยคยาว ๆ ได้

3.1 ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรักสามัคคี ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน

4.1 ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเมตตา และ เห็นใจผู้อื่นที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 42 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนในหมู่บ้าน จำนวน 42 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์ เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00

ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 6

12 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน และหมู่บ้านข้างเคียงจำนวน 42 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- สอนอัลกุรอาน
- บรรยายตามหลักสูตรที่ 5 เพื่อห่างไกลยาเสพติด
4.3 จัดเวทีให้เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

4.4 จิตอาสานำสอนอัลกุรอานต่อไป

- เยาวชนสะท้อนความรู้วึก สำนึก
- สรุปผลกิจกรรม
- คัดเลือกเยวชนต้นแบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน และหมู่บ้านข้างเคียงจำนวน 42 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 9.00 น ผู้เข้าร่วมอบรม ลงทะเบียน
9.30 น. ผู้เข้าร่วมอบรม ทบทวนเนื้อหาบทเรียน และช่วยสอนเพื่อน ที่ขาดทักษะการอ่าน 11.30 พักรับประทานอาหาร และละหมาด
13.30 เริ่มเข้าสู่บทเรียนวิธีการ ปฏิเสธ ยาเสพติด และทำตัวให้ห่างไกลจากยาเสพติด
14.30 น.สรุป บทเรียน เสร็จสิ้นกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. ร้อยละ 100 เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ติดยาเสพติด
 2. เกิดเยาวชนต้นแบบอย่างน้อย 1 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ผู้เขัาร่วมอบรมเข้าใจในเนื้อหา บทเรียนและคำสอนของอัลกุรอานจากวิทยากร
-ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถเลือกวิธี หลีกเลี่ยงจากยาเสพติดได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 42 คน
ประกอบด้วย

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน และหมู่บ้านข้างเคียงจำนวน 42 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์ เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00

ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 5

11 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 สอนอัลกุรอาน
4.2 บรรยายตามหลักสูตรที่ 5 เพื่อห่างไกลยาเสพติด
4.3 จัดเวทีให้เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

4.4 จิตอาสานำสอนอัลกุรอานต่อไป

4.5 เยาวชนสะท้อนความรู้วึก สำนึก
4.6 สรุปผลกิจกรรม
4.7 คัดเลือกเยวชนต้นแบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน และหมู่บ้านข้างเคียงจำนวน 42 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 9.00 น.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมลงทะเบียน แยกประเภทเยาวชนตามความถนัดในการอ่านอัลกุอาน ฝึกทักษะการอ่านอัลกุอาน จัดกลุ่มเยาวชนให้เหมาะสมตามกลุ่มอายุ เวลา 11.30 น. พักรับประทานอาหาร / ละหมาดเวลา 12.30 น เวลา 13.30 น. กิจกรรมบรรยายธรรม ตัวแทนเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนความรู้สึก 13.30 น สรุปผล และเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. ร้อยละ 100 เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ติดยาเสพติด
 2. เกิดเยาวชนต้นแบบอย่างน้อย 1 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงโทษของการติดยาเสพติด

1.1. มีจิตสำนึกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด เข้าใจถึงโทษของยาเสพติด ที่เกิดกับผู้เสพได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการอ่านอัลกุรอานเบิื้องต้น

2.1. มีทักษะการอ่านอัลกุรอาน โองการ(ประโยค) ยาวๆ ได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติศาสนกิจพร้อมกัน
3.1. มีการปฎิบัติศาสนกิจพร้อมกันหลังจากเสร็จสิ้นจากการอบรม ทักษะการอ่านอัลกุรอานและ ปฏิบัติศาสนกิจ(ละหมาด) มัฆริบ และอีซา ในยามค่ำคืนของทุกๆวัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 42 คน
ประกอบด้วย

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน และหมู่บ้านข้างเคียงจำนวน 42 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์ เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่4

9 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

• เพื่อให้สถานที่สำคัญและหน่วยงานต่างๆ เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 9 เมษายน2559 มีกิจกรรม จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสองข้างทางและบริเวณมัสยิด 1 วัน เริ่มกิจกรรมเวลา 09.30 น.โดยมีการใช้เครื่งตัดหญ้ามาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน ,มีการทำความสะอาดมัสยิดและบริเวณมัสยิดและตัดหญ้า ถนน สายหลักก่อนเข้าหมู่บ้านระยะทาง 1 กิโลเมตร

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเพียง เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00

ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 4

17 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน และหมู่บ้านข้างเคียงจำนวน 42 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

3.1 สอนอัลกุรอาน
3.2 บรรยายตามหลักสูตรที่ 3 เพื่อห่างไกลยาเสพติด
3.3 จัดเวทีให้เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3.4 จิตอาสานำสอนอัลกุรอานต่อไป
3.5 ฝึกบำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้รู้จักการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และเกิดความรักความสามัคคี

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนในหมู่บ้าน จำนวน 42 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 9.00 น.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมลงทะเบียน แยกประเภทเยาวชนตามความถนัดในการอ่านอัลกุอาน ฝึกทักษะการอ่านอัลกุอาน จัดกลุ่มเยาวชนให้เหมาะสมตามกลุ่มอายุ เวลา 11.30 น. พักรับประทานอาหาร / ละหมาดเวลา 12.30 น เวลา 13.30 น. กิจกรรมบรรยายธรรมเพื่อห่างไกลยาเสพติด ตัวแทนเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนความรู้สึก เวทีให้เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 13.30 นเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3 1.แบ่งกลุ่มเยาวชนตามช่วงอายุ และตามความถนัดในการอ่านอัลกุอาน

2.ผู้นำศาสนา นายสาอิดอฆอและ นายคอลิด การังสานา ฝึกทักษะการอ่านอัลกุอาน

3.เวลา 11.30 น. พักรับประทานอาหาร / ละหมาดเวลา 12.30 น ( การละหมาด เป็นการฝึก และปฎิษัติให้เยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับ การละหมาด ตารอเวียะห์ )

4.เวลา 13.30 น. กิจกรรมบรรยายธรรม เรื่อง อิสลามห้ามเรื่องมึนเมา

5.ตัวแทนเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนความรู้สึก เช่น สามารถอ่านคัมภีร์อัลกุรอานประโยคสั้น ๆ ได้

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. ร้อยละ 100 เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ติดยาเสพติด
 2. เกิดเยาวชนต้นแบบอย่างน้อย 1 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอ่านอัลกุรอานได้

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้และเข้าใจถึงโทษของยาเสพติด และรูัจักวิธีการปฏิเสธ สิ่งมึนเมา

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็น

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสานำสอนอัลกุรอานต่อไป

-ฝึกบำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้รู้จักการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และเกิดความรักความสามัคคี

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 42 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนในหมู่บ้าน จำนวน 42 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์ เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00

ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 3

16 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน และหมู่บ้านข้างเคียงจำนวน 42 คน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

3.1 สอนอัลกุรอาน
3.2 บรรยายตามหลักสูตรที่ 3 เพื่อห่างไกลยาเสพติด
3.3 จัดเวทีให้เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3.4 จิตอาสานำสอนอัลกุรอานต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน และหมู่บ้านข้างเคียงจำนวน 42 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 9.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเยาวชนช่วงอายุ 5 - 15 ปี ร่วมลงทะเบียน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม โดยมีการ อบรมเรื่องการอ่านอัลกุรอาน ฟังการบรรยายธรรมโดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้

1.แบ่งกลุ่มเยาวชนตามช่วงอายุ และตามความถนัดในการอ่านอัลกุอาน

2.ผู้นำศาสนา นายสาอิดอฆอและ นายคอลิด การังสานา ฝึกทักษะการอ่านอัลกุอาน

3.เวลา 11.30 น. พักรับประทานอาหาร / ละหมาดเวลา 12.30 น ( การละหมาด เป็นการฝึก และปฎิษัติให้เยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับ การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน )

4.เวลา 13.30 น. กิจกรรมบรรยายธรรม เรื่อง อิสลามห้ามเรื่องมึนเมา

5.ตัวแทนเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนความรู้สึก เช่น สามารถอ่านคัมภีร์อัลกุรอานประโยคสั้น ๆ ได้

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. ร้อยละ 100 เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ติดยาเสพติด
 2. เกิดเยาวชนต้นแบบอย่างน้อย 1 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เยาวชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 5 คน เยาวชนกลุ่มปกติ จำนวน 31 คน ไม่ย่งเกี่ยวกับยาเสพติด

2.เกิดเยาวชนต้นแบบที่ปฎิบัติตนตามวิถีมุสลิม จำนวน 3 คน

3.มีเยาวชนสามารถอ่านกุรอาน ได้อยางถูกต้อง จำนวน 2คน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 42 คน
ประกอบด้วย

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน และหมู่บ้านข้างเคียงจำนวน 42 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  -

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-นางเพียงกานต์เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00

ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 2

15 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด คือ เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน จำนวน 42 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน และหมู่บ้านข้างเคียงจำนวน 42 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 9.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเยาวชนช่วงอายุ 5 - 15 ปี ร่วมลงทะเบียน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม โดยมีการ อบรมเรื่องการอ่านอัลกุรอาน ฟังการบรรยายธรรมโดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้

1.แบ่งกลุ่มเยาวชนตามช่วงอายุ และตามความถนัดในการอ่านอัลกุอาน

2.ผู้นำศาสนา นายอับดุลเราะห์มันสะมะแอ ฝึกทักษะการอ่านอัลกุอาน

3.เวลา 11.30 น. พักรับประทานอาหาร / ละหมาดเวลา 12.30 น ( การละหมาด เป็นการฝึก และปฎิษัติให้เยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับ วิธีการอาบน้ำละหมาด และละหมาด )

4.เวลา 13.30 น. กิจกรรมบรรยายธรรม เรื่อง มุสลิม กับความสะอาด

5.ตัวแทนเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนความรู้สึก เช่น ดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. ร้อยละ 100 เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ติดยาเสพติด
 2. เกิดเยาวชนต้นแบบอย่างน้อย 1 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการใช้หลักธรรม และการบรรยายธรรมของศาสนาอิสลาม ให้กับเด็ก เยาวชน เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติตนตามวิถีมุสลิม เพื่อลดพฤติกรรมเลี่ยง และมีความรู้ ความตระหนักถึงโทษของการติดยาเสพติด

1.มีจิตสำนึกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด เข้าใจถึงโทษของยาเสพติด ที่เกิดกับผู้เสพได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการอ่านอัลกุรอานเบิื้องต้น

2.มีทักษะการอ่าน พญัญชนะ และผสมคำบางคนสามารถอ่านเป็น โองการ(ประโยค) อัลกุรอานที่เป็นภาษาอาหรับได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติศาสนกิจพร้อมกัน

3.มีการปฎิบัติศาสนกิจพร้อมกันหลังจากเสร็จสิ้นจากการอบรม ทักษะการอ่านอัลกุรอานและ ปฏิบัติศาสนกิจ(ละหมาด) มัฆริบ และอีซา ในยามค่ำคืนของทุกๆวัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 42 คน
ประกอบด้วย

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน และหมู่บ้านข้างเคียงจำนวน 42 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเพียงกานต์เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่3

12 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานที่สำคัญและหน่วยงานต่างๆ เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.บำเพ็ญประโยชน์
เด็ก เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน ในหมู่บ้าน โดยการเก็บขยะและตัดหญ้าทั้งสองข้างทาง จำนวนเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งหมดปี่ ละ 12 ครั้ง
2.เด็กเยาวชนและผู้ปกครองผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนา อสม.ร่วมจัดกิจกรรม ทำความสะอาดมัสยิด
3. กำหนดพื่นที่ ปลอดบุหรี่ ในเขตบริเวณมัสยิด

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง วันที่ 25 ธันวาคม 2558 มีกิจกรรม จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสองข้างทางและบริเวณมัสยิด 1 วัน เริ่มกิจกรรมเวลา 09.30 น.โดยมีการใช้เครื่งตัดหญ้ามาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน ,มีการทำความสะอาดมัสยิดและบริเวณมัสยิด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 12 มีนาคม 2559 มีกิจกรรม จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสองข้างทาง 1 วัน เริ่มกิจกรรมเวลา 09.30 น.โดยมีการใช้เครื่งตัดหญ้ามาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน ,และหน้าบ้านสมาชิกในชุมชน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย ถนนหน้าบ้านสมิกชิกมีความสะอาด

2.สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันจำนวน 34 คน

3.ถนน ทางเข้าซอยหมู่บ้านมีความสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง วันที่ 25 ธันวาคม 2558 มีกิจกรรม จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสองข้างทางและบริเวณมัสยิด 1 วัน เริ่มกิจกรรมเวลา 09.30 น.โดยมีการใช้เครื่งตัดหญ้ามาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน ,มีการทำความสะอาดมัสยิดและบริเวณมัสยิด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์ เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00

กีฬาสานใจต้านภัยยาเสพติด

5 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อห่างไกลยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ภายใต้ชื่อ กีฬาสานใจต้านภัยยาเสพติด ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล,ตะกร้อ,วอลเล่บอลแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง30คนและกลุ่มติดสารเสพติด 20 ชาวบ้านและผู้ปกครอง จำนวน 20 คนรวมทั้งหมด จำนวน 70 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • เยาวชนกลุ่มเสี่ยง30คน
 • กลุ่มติดสารเสพติด 20
 • ชาวบ้านและผู้ปกครอง จำนวน 30 กลุ่มผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน ,ผู้นำศาสนาเยาวชนในหมู่บ้าน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • วันที่ 5 มีนาคม 2559 1.เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน เปิด พิธีโดย นายอับดุลเลาะ มูซอ(ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานเปิดกิจกรรม)

10.00 น.เริ่มกิจกรรมแข่งขันกีฬา ฟุตบอล4 ทีม วอลเลย์บอล4 ทีม และเซปักตะกร้อ4 ทีม 11.30 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง ละหมาด
13.30 น. กิจกรรมแข่งขันกีฬา รอบตัดเชือกและรอบชิง 16.00 น. เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬา
16.30 น. ปิดกิจกรรมกีฬา

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เยาชนมีสุขภาพแข็งแรงลดการเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดสารเสพติดเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ 60 คน(ร้อยละ 80) 10.2 เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดสารเสพติด มีทักษะการเล่นกีฬา มีความสามัคคี รู้แพ้-รู้ชนะ รู้จักให้อภัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง อย่างคน(ร้อยละ 50) เด็กและเยาวชนติดสารเสพติดรายใหม่ไม่เกิน 5 คน(ร้อยละ 10)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เยาวชนและผู้ปกครองร่วมกันเล่นกีฬา ในวันที่ 5 และ 6 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) จำนวน 70 คน

เยาชนมีสุขภาพแข็งแรงลดการเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดสารเสพติดเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ 60 คน(ร้อยละ 80) 10.2 เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดสารเสพติด มีทักษะการเล่นกีฬา มีความสามัคคี รู้แพ้-รู้ชนะ รู้จักให้อภัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง อย่างคน(ร้อยละ 50) เด็กและเยาวชนติดสารเสพติดรายใหม่ไม่เกิน 5 คน(ร้อยละ 10)

ผลสรุปสำคํญ

เยาวชนและชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจรรม ให้ความร่วมมือ รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย

เยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม พึงพอใจกับกิจกรรมที่ได้ทำ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

เยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม รู้คุณค่าของการออกกำลังกาย และได้นำไปปฏิบัติต่อยอด

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 70 คน
ประกอบด้วย
 • เยาวชนกลุ่มเสี่ยง30คน
 • กลุ่มติดสารเสพติด 20
 • ชาวบ้านและผู้ปกครอง จำนวน 30 กลุ่มผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน ,ผู้นำศาสนาเยาวชนในหมู่บ้าน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เวลาพักมีน้อย ไม่ค่อยพอ ไม่อำนวย ต่อการปฏิบัติ ภารกิจส่วนตัว 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 14,000.00 5,410.00 0.00 0.00 19,410.00

รายงานการปิดงวด 1

27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
piangkarnpiangkarn
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและเหรัญญิก

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ทีมพี่เลี้ยงสจรส. ตรวจสอบการเบิก - จ่ายเงิน โครงการ
 • ทีมพี่เลี้ยงสจรส.ตรวจสอบการลงเวบไซต์
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการแก้ไขปรับปรุง การลงรายงานเวบไซต์ที่ไม่ถูกต้อง เพิ่มเติมข้อมูลกิจกรรมให้ชัดเจน ส่วนเอกสารการเงินถูกต้อง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการและเหรัญญิก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเพียงกานต์ เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,016.00 0.00 0.00 0.00 2,016.00

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

27 มกราคม 2559 เวลา 11:00 น.
piangkarnpiangkarn
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อความถูกต้องในการเบิก - จ่าย เงินตามโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและเหรัญญิก

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- ตรวจสอบกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ งวดที่ 1 พร้อมกับการลงรายงานในเวบไซด์
- ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย - เงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

หัวหน้าโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ตรวจสอบหลักฐานการเบิก - จ่ายเงิน
 • ตรวจสอบการลงกิจกรรมในเวบไซต์
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • หลักฐานการเบิก - จ่ายเงิน ไม่ครบ
 • การลงข้อมูลกิจกรรมในเวบไซต์ยังไม่สมบูรณ์
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ความชำนาญในการลงข้อมูลในเวบไซต์ของโครงการ 
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • การจัดกิจกรรมทุกครั้งให้ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมทุกครั้ง
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ติดตามการดำเนินงานโครงการและตรวจสอบระบบรายงานโครงการ

27 มกราคม 2559 เวลา 11:00 น.
piangkarnpiangkarn
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงให้คำแนะนำการทำรายงานงวดที่ 1
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและเหรัญญิก

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- ตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ
- ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการ
- ตรวจสอบการลงข้อมูลในเวบไซด์

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและเหรัญญิก

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ตามรายละเอียดขั้นตอน
 • ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการ
 • ตรวจสอบการลงข้อมูลในเวบไซด์
 • เสนอแนะ ข้อควรแก้ไข
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • การทำรายงานมีความก้าวหน้า และสามารถจัดส่งรายงานงวด 1 ให้ สสส.ได้ทันในเวลาที่กำหนด มีข้อมูลการดำเนินโครงการ มีข้อมูลหลักฐานการเบิกจ่ายจริง มีข้อมูลในเวปไซต์ ได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากพี่เลี้ยงในการจัดทำเอกสารการเงินให้เป็นระบบ แยกเป็นกิจกรรมให้ง่ายต่อการเรียกตรวจสอบ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการและเหรัญญิก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ให้ถัวเฉลี่ยตามจ่ายจริงทุกรายการ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00

ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม

9 มกราคม 2559 เวลา 16:30 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ครั้งที่ 1
1.1 ฝึกทักษะการอ่านอัลกุอาน
1.2 แยกประเภทเยาวชนตามความถนัดในการอ่านอัลกุอาน

1.3 จัดกลุ่มเยาวชนให้เหมาะสมตามกลุ่มอายุ

1.4 บรรยายธรรมตามหลักสูตร

1.5 เยาวชนสะท้อนความรู้สึก

ครั้งที่ 2

2.1 แบ่งกลุ่มสอนอัลกุรอาน

2.2 บรรยายตามหลักสูตรที่ 2 เพื่อห่างไกลยาเสพติด

2.3 จัดเวทีให้เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2.4 คัดเลือกเยาวชนที่มีทักษะในการอ่านอัลกุรอานเพื่อเป็นจิตอาสาในการนำสอนอัลกุรอานต่อไป

ครั้งที่ 3

3.1 สอนอัลกุรอาน

3.2 บรรยายตามหลักสูตรที่ 3 เพื่อห่างไกลยาเสพติด

3.3 จัดเวทีให้เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

3.4 จิตอาสานำสอนอัลกุรอานต่อไป

3.5 ฝึกบำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้รู้จักการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และเกิดความรักความสามัคคี

ครั้งที่ 4

4.1 สอนอัลกุรอาน

4.2 บรรยายตามหลักสูตรที่ 4 เพื่อห่างไกลยาเสพติด

4.3 จัดเวทีให้เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

4.4 จิตอาสานำสอนอัลกุรอานต่อไป

4.5 เยาวชนสะท้อนความรู้วึก สำนึก

ครั้งที่ 5

4.1 สอนอัลกุรอาน

4.2 บรรยายตามหลักสูตรที่ 5 เพื่อห่างไกลยาเสพติด

4.3 จัดเวทีให้เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

4.4 จิตอาสานำสอนอัลกุรอานต่อไป

4.5 เยาวชนสะท้อนความรู้วึก สำนึก

4.6 สรุปผลกิจกรรม

4.7 คัดเลือกเยวชนต้นแบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนในหมู่บ้าน จำนวน 42 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. เวลา 9.00 น.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมลงทะเบียน
 2. แยกประเภทเยาวชนตามความถนัดในการอ่านอัลกุอาน
 3. ฝึกทักษะการอ่านอัลกุอาน
 4. จัดกลุ่มเยาวชนให้เหมาะสมตามกลุ่มอายุ
 5. เวลา 11.30 น. พักรับประทานอาหาร / ละหมาดเวลา 12.30 น
 6. เวลา 13.30 น. กิจกรรมบรรยายธรรม
 7. ตัวแทนเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนความรู้สึก
 8. 13.30 นเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. ร้อยละ 100 เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ติดยาเสพติด
 2. เกิดเยาวชนต้นแบบอย่างน้อย 1 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงโทษของการติดยาเสพติด
  1.1. มีจิตสำนึกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด เข้าใจถึงโทษของยาเสพติด ที่เกิดกับผู้เสพได้
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการอ่านอัลกุรอานเบิื้องต้น
  2.1. มีทักษะการอ่าน พญัญชนะ และผสมคำบางคนสามารถอ่านเป็น โองการ(ประโยค) สั้น ๆได้

 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติศาสนกิจพร้อมกัน 3.1. มีการปฎิบัติศาสนกิจพร้อมกันหลังจากเสร็จสิ้นจากการอบรม ทักษะการอ่านอัลกุรอานและ ปฏิบัติศาสนกิจ(ละหมาด) มัฆริบ และอีซา ในยามค่ำคืนของทุกๆวัน ได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 42 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนในหมู่บ้าน จำนวน 42 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์ เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่2

25 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
piangkarnpiangkarn
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้สถานที่สำคัญและหน่วยงานต่างๆ เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และยาเสพติด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 มีกิจกรรม จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสองข้างทางและบริเวณมัสยิด 1 วัน เริ่มกิจกรรมเวลา 09.30 น.โดยมีการใช้เครื่งตัดหญ้ามาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน ,มีการทำความสะอาดมัสยิดและบริเวณมัสยิด

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน ในหมู่บ้าน เกิดความร่วมมือในการรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน และในวันนี้ได้ทีมเยาวชนได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ที่มาช่วยกันทำกิจกรรม ทำให้ลดช่องว่างระหว่างวัย เกิดความสัมพันธ์ที่ได้มากกว่าความสะอาดจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

งบประมาณสำหรับเลี้ยงอาหารน้อยเกินไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ให้ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายได้ตามรายการจริง

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์ เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่

27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
piangkarnpiangkarn
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อห่างไกลยาเสพติด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็ก เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน ในหมู่บ้าน โดยการเก็บขยะและตัดหญ้าทั้งสองข้างทาง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.บำเพ็ญประโยชน์
เด็ก เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน ในหมู่บ้าน โดยการเก็บขยะและตัดหญ้าทั้งสองข้างทาง จำนวนเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งหมดปี่ ละ 12 ครั้ง

2.เด็กเยาวชนและผู้ปกครองผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนา อสม.ร่วมจัดกิจกรรม ทำความสะอาดมัสยิด

3. กำหนดพื่นที่ ปลอดบุหรี่ ในเขตบริเวณมัสยิด และ โรงเรียน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสองข้างทางและบริเวณมัสยิด 1 วัน ในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน

2.เริ่มกิจกรรมเวลา 09.30 น.

3.มีการใช้เครื่งตัดหญ้ามาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน

4.มีการทำความสะอาดมัสยิดและบริเวณมัสยิด

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน ในหมู่บ้าน โดยการเก็บขยะและตัดหญ้าทั้งสองข้างทาง1 วัน ในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน

2.สองข้างถนนไม่มีหญ้ารก

3.บริเวณมัสยิดมีความสะอาด

4.เยาวชนและผู้ปกครองตระหนักถึงความสะอาดของสถานที่สาธารณะ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. ช่วงหน้าฝนไม่ค่อยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม
 2. งบประมาณเลี่ยงอาหารมีน้อย
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพี่ยงกานต์เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00

อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
piangkarnpiangkarn
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน เป็นเจ้าของโครงการผู้ซึ่งดูแลโครงการตั้งแต่ต้น 1 คน และสมาชิกสภาซูรอ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เวลา 08.30 น.ลงทะเบียน เข้าร่วมอบรม ณ ณ สจรส. มอ.หาดใหญ่

2.ประชุม/ฟังการบรรยายการเขียนรายงานการเงินณ สจรส. มอ.หาดใหญ่

3.ฝึกการป้อนข้อมูลในเวปไซต์

4.ฝีกการเขียนรายงานการเงิน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีความรู้และทักษะการทำรายงานการเงิน ต้องเขียนรายการเบิกจ่ายให้ชัดเจน และต้องจ่ายภาษีในรายการที่มีค่าใช้จ่ายเกิน 1000 บาท

 2. มีความรู้และทักษะการป้อนข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน

 3. นำมาปฏิบัติ/ดำเนินการทำรายงานการเงิน และ ป้อนข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ได้ถูกต้อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน เป็นเจ้าของโครงการผู้ซึ่งดูแลโครงการตั้งแต่ต้น 1 คน และสมาชิกสภาซูรอ 1 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,666.00 0.00 0.00 0.00 3,666.00

ชี้งแจงที่มาของโครงการให้กับคณะกรรมการสภาผู้นำ

14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
piangkarnpiangkarn
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนรับทราบและเกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ สภาผู้นำโครงการและตัวแทนชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการกับคณะกรรมการโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ สภาผู้นำโครงการและตัวแทนชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พบหัวหน้าโครงการ และคณะกรรมการโครงการอ ชี้แจงวัตถุประสงค์และการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ พร้อมทั้งการเบิกจ่ายเงืน หลักฐานทางการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หัวหน้าโครงการ คณะกรรมการโครงการ และเหรัญญิก มีความรู้ความเข้าใจและยินดีปฏิบัติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้และเบิก - จ่ายเงินตามระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการโครงการ สภาผู้นำโครงการและตัวแทนชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

สำรวจข้อมูลเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดยาเสพติด และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนในการดำเนินงานโครงการ

7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คัดเลือกกลุ่มเด็กและเยาวชนในการจัดเก็บข้อมูล
2. ออกแบบเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล
3. เก็บข้อมูล ในชุมชนโดยแบ่งโซนหมู่บ้าน เป็น 5 โซน เก็บข้อมูลโซนละ 2 คน จำนวน 5 วัน
4. นำข้อมูลจากการสำรวจ แยกประเภทกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ติดยาเสพติด
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ
6. ร่วมกันวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการป้องกันปัญหายาเสพติด

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที 7 พ.ย.58 คัดเลือกเยาวชน และประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลแก่เยาวชน
วันที่ 8 พ.ย.58 แบ่งโซนการเก็บข้อมูล โซน A, B, C, D, E, โซนละ 2 คน รวบรวมข้อมูลการสำรวจ
วันที่ 9 พ.ย.58 - 12 พ.ย.58 สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมรวบรววข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการป้องกันปัญหายาเสพติด

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ ติดยาเสพติด มีแผนปฏิบัติการในการแก้ปัญหาชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีเยาวชนอาสา เก็บข้อมูล จำนวน 20 คน
 2. เยาวชนอาสาจำนวน 20 คนได้ดำเนินการเก็บข้อมูล
 3. มีข้อมูลเยาวชนและครอบครัว
  3.1. จากการสำรวจ 30 ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเยาวชน อายุประมาณ 3-12 ปี มีจำนวน4 ครัวเรือนที่เยาวชนเสี่ยงที่จะติดสารเสพติด เนื่องจาก มีสมาชิกในครอบครัว ที่ติดสารเสพติด บางครอบครัว เด็กขาดความอบอุ่น บิดามารดาแยกทางกัน
 4. จัดทำแผนปฏิบัติการ ในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยบูรณการวิถีอิสลามฝึกปฏฏิบัติศาสนกิจ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00

จัดทำหลักสูตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม

1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้นำชุมชน , ครูตาดีกา , กรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา อสม. สมาชิกสภาอบต. รองนายก อบต. ชาวบ้านในชุมชน ให้ความร่วมในการให้ข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. รวบรวมข้อมูลในอัลกุรอานและอัลฮาดิษที่เกียวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษ เพื่อจัดทำหลักสูตร
2. จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน โดยมีเยาวชนร่วมกันออกแบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน , ครูตาดีกา , กรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา อสม. สมาชิกสภาอบต. รองนายก อบต. ชาวบ้านในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 1(1 พย.58)

 1. รวบรวมข้อมูลในอัลกุรอานและอัลฮาดิษที่เกียวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษ เพื่อจัดทำหลักสูตร

 2. จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน โดยมีเยาวชนร่วมกันออกแบบ

วันที่ 2 (2 พย.58)

 1. รวบรวมข้อมูลจัดทำหลักสูตรการอบรมอัลกุรอานเพิ่มเติม

 2. ร่วมกันวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้มาเพื่อจัดทำหลักสูตรที่สมบูรณ์

วันที่ 3 (3 พย.58)

 1. นำหลักสูตรที่ได้มาวิเคราะห์อีกครั้ง

 2. แก้ไขหลักสูตรเพิ่มเติม

3 นำหลักสูตรไปใช้

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เกิดหลักสูตรการดูแลกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดความรู้ใหม่แก่สมาชิก เกี่ยวกับเรื่องการใช้ศาสนบำบัดเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

2.เกิดความร่วมมือของสมาชิกเพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในชุมชน

3.เกิดหลักสูตรการดูแลกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติดที่มีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรดังนี้

3.1.หลักสูตรอบรมเรื่องการป้องกันยาเสพติด
1. เรื่องมหันต์ภัยร้าย ยาเสพติด 2. ความอบอุ่นในครอบครัว คื่อเกราะป้องกันยาเสพติด 3. ความอดทนต่อการที่จะไม่ตามกระแสวัยรุ่นติดสารเสพติด คือ การสร้างผลบุญ แก่ตนเอง

3.2.การปฏิบัติศาสนกิจเพื่อป้องกันยาเสพติด 1. การละหมาด (กราบไหว้พระเจ้า) ที่ถูกต้องและอัลลอฮ์ (พระเจ้าในศาสนาอิสลาม) ตอบรับนั้น คือเกราะป้องกันอบายมุขทั้งหลายรวมทั้งสิ้งเสพติดด้วย 2. การถือศิลอด (ถือบวช) ในเดือนรอมฎอน (เดือที่ 9 ของอิสลาม) และถือศีลอดสุนัต (ถือบวชที่สนับสนุน) ในวันจันท์และวันพฤหัสบดี จะได้รับผลบุญ เป็นเป็นการฝึกตนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งโสมม เหล้าและยาเสพติด

3.3.การฝึกทักษะการอ่านอัลกุรอาน (คัมภีร์) เพื่อนำไปใช้การปฏิบัติศาสนกิจ 1. ฝึกอ่านซูเราะห์ / อายะห์ (บท) สั้น ๆที่สามารถนำไปอ่านในละหมาดได้ถูกต้อง(ซูเราะห์อัลฟาตีฮะห์ , อันนาส,อัลอะลักซูเราะห์กาฟีรูน ) 2. การอ่านอัลกุรอ่านคือการทำอีบาดะห์ (การปฏิบัติศาสนกิจตามแนวทางอิสลาม)

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้นำชุมชน , ครูตาดีกา , กรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา อสม. สมาชิกสภาอบต. รองนายก อบต. ชาวบ้านในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 4,275.00 0.00 0.00 0.00 10,275.00

อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำ(สภาซูรอ) ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชน

28 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำซูรอ , คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- พัฒนาศักยภาพการทำงาน
- แนะนำวิธีการดำเนินงาน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแสดงความคิดเห็น
- จัดทำแผนที่ท้องถิ่น

-ออกแบบเครื่องมือในการจัดทำโครงการ

-จัดอบรมเรื่องการวิจัยท้องถิ่น

-จัดอบรมภาวะการเป็นผู้นำ

-ฝึกการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น แผนที่เดินดิน ปฎิทินหมู่บ้าน

-สำรวจ วิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล กลุ่มเสี่ยง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือสภาผู้นำ(สภาซูรอ) บ้านน้ำตก คณะทำงาน จำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 28 ตุลาคม 2558
1.เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน
2.เริ่มประชุมอบรมศักยภาพฯ แนะนำวิธีการดำเนินงาน
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแสดงความคิดเห็น
4.เวลา 11.30 พักรับประธานอาหารเทียง ละหมาด
5.เวลา 13.30 เริ่มประชุมจัดทำแผนที่ท้องถิ่น
6.เวลา 15.15 ปิดประชุมพัฒนาศักยภาพครั้ง ที่ 1

วันที่ 29 ตุลาคม 2558
1.เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน
2.เริ่มประชุมอบรมออกแบบเครื่องมือในการจัดทำโครงการ
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแสดงความคิดเห็น
4.เวลา 11.30 พักรับประธานอาหารเทียง ละหมาด
5.เวลา 13.30 จัดอบรมเรื่องการวิจัยท้องถิ่น 6.เวลา 15.15 ปิดประชุมพัฒนาศักยภาพครั้ง ที่ 2

วันที่ 30 ตุลาคม 2558
1.เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน
2.เริ่มประชุมอบรมจัดอบรมภาวะการเป็นผู้นำ 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแสดงความคิดเห็น
4.เวลา 11.30 พักรับประธานอาหารเทียง ละหมาด
5.เวลา 13.30 ฝึกการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น แผนที่เดินดิน ปฎิทินหมู่บ้าน สำรวจ วิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล กลุ่มเสี่ยง 6.เวลา 15.15 ปิดประชุมพัฒนาศักยภาพครั้ง ที่ 3

 • ประชุมผู้นำสภาซูรอ แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งงานตามหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ที่ตนเองต้องปฏิบัติ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ(สภาซูรอ)คณะทำงานมีวิธีการดำเนินงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเครื่องมือในจัดทำโครงการ สภาผู้นำและแกนนำอาสามีภาวะการเป็นผู้นำ และมีแนวทางในทางในทางป้องกันปัญหายาเสพติด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะกรรมการสภาซูรอ ทั้งหมด 30 คน มีความรู้และทักษะ ด้านการทำงานเป็นทีม วิธีการดำเนินงาน
 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแสดงความคิดเห็น
 3. มีการจัดทำแผนที่ท้องถิ่น
 4. มีการออกแบบเครื่องมือในการจัดทำโครงการ โดยใช้เครื่องมือสัมภาษณ์และการพูดคุยพื่อเก็บข้อมูลชุมชน
 5. มีการฝึกการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น แผนที่เดินดิน ปฎิทินหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเครื่องมือใช่ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 6. การอบรมในครั้งนี้ทำให้คณะกรรมการสภาซูรอ ได้พัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม เรียนรู้การแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้ข้อมูลเป็นมาร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทาง ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและแนวทางการแก้ปัญหาที่ตรงจุด
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือสภาผู้นำ(สภาซูรอ) บ้านน้ำตก คณะทำงาน จำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์ เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 6,000.00 400.00 0.00 0.00 8,400.00

ทำป้ายสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่

25 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวบ้านในพื้นที่ที่มาร่วมกิจกรรม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี
 2. ร่วมกันรณรงค์การลดละบุหรี่ โดยนำป้ายเขตปลอดบุหรี่ ไปติดบริเวณ มัสยิด สถานที่ฝึกอบรมอัลกุรอาน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีป้ายกำหนดเขตปลอดบุหรี่ ชัดเจน
 • ชาวบ้านเห็นความสำคัญของ การกำหนดเขตปลอดบุหรี่ ในสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ
 • เด็กเยาวชนและผู้ปกครองตระหนักถึงภัยร้าย /โรคร้ายที่อาจเกิดจากการสูบบุหรี่
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 150 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย

ชาวบ้านในพื้นที่ที่มาร่วมกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ปฐมนิเทศ

17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครการ ตัวแทนสภาซูรอ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- ฟังการบรรยยายเกี่่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
- ฟังการบรรยายเกี่่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ฝึกป้อนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมผ่านเวปไซต์

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน คือ ผู้รับผิดชอบโครงการและตัวแทนสภาซูรอ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ฟังการบรรยาย เรื่องการเขียนรายงานกิจกรรม และวิธีการดำเนินการจัดทำเอกสารการเงิน

1.เวลา 08.30 น.ลงทะเบียน

2.เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ฟังการฟังการบรรยยายเกี่่ยวกับการดำเนินกิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ

3.เวลา 13.30 น.ฝึกป้อนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมผ่านเวปไซต์

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีความเข้าใจกระบวนการรายงานกิจกรรมการทำเอกสารการเงิน และมีการวางแผน การทำงาน

2.มีการทดลอง/ฝึกป้อนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ และได้รับคำแนะนำจาก สจรส.ม.อ.ในการทำรายงานกิจกรรม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน คือ ผู้รับผิดชอบโครงการและตัวแทนสภาซูรอ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.สถานที่ประชุมมีระยะทางไกลจากหมู่บ้านเกินไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,316.00 0.00 0.00 0.00 4,316.00

เปิดโครงการ

15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 - 16.00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อบต., ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด , ชรบ. , อสม. , กลุ่มสตรี/แม่บ้าน , ครูตาดีกา/ข้าราชการใน / ประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.เปิดโครงการพร้อมจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องศาสนาอิสลามว่าด้วยยาเสพติด,บทบาทของผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาในศาสนาอิสลามกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน,บทบาทของสถาบันครอบครัวในศาสนาอิสลามกับการป้องกันยาเสพติดในครอบครัวแก่ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อบต., ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด , ชรบ. , อสม. , กลุ่มสตรี/แม่บ้าน , ครูตาดีกา/ข้าราชการในพื้นที่หรือผู้ปกครอง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อบต., ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด , ชรบ. , อสม. , กลุ่มสตรี/แม่บ้าน , ครูตาดีกา/ข้าราชการใน / ประชาชนในหมู่บ้าน เข่้าร่วมกิจกรรม
 2. มีเยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วม

รวมทั้งหมด 70 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เวลา 08.30 น. ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อบต., ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด , ชรบ. , อสม. , กลุ่มสตรี/แม่บ้าน , ครูตาดีกา/ข้าราชการในพื้นที่หรือตัวแทนของครัวเรือนูเยาวชนในหมู่บ้าน และเยาวชนในหมู่บ้านเดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

2.เวลา 09.00 น. ผู้นำศาสนาในหมู่บ้านกล่าวเปิดพิธีพบปะกับชาวบ้านและบรรยยายธรรมเรื่องบทบาทของสถาบันครอบครัวในศาสนาอิสลามกับการป้องกันยาเสพติดในครอบครัวแก่ผู้นำชุมชน

3.เวลา 11.15 น. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงโครงการ
4.เวลา 11.30 น. พักเที่ยงและละหมาดซุห์รี

5.เวลา 13.30 น. เข้าร่วมการบรรยายเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและการแก้ปัญหายาเสพติด และโทษของยาเสพติด และบุหรี่ ผู้ใหญ่ให้โอวาสและกล่าวปิดพิธี เวลา15.30 น

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อบต., ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด , ชรบ. , อสม. , กลุ่มสตรี/แม่บ้าน , ครูตาดีกา/ข้าราชการในพื้นที่หรือตัวแทนของครัวเรือนูเยาวชนในหมู่บ้าน จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม และมีความเข้าใจ ,มีทัศนคติที่ดี และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการประสพผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ ประเมินโดย มีทะเบียนลงชื่อเข้าร่วมประชุมและมีการเลี้ยงอาหารแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เยาวชนผู้ปกครอง ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจหลักการแก้ปัญหายาเสพติด ตระหนักถึงโทษของการติดยาเสพติดโดยร่วมกันฟังการบรรยาย และนำไปเผยแพร่แก่คนในครอบครัว

 2. มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 150 คน ได้ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด โดยให้คำมั่นสัญญากับวิทยากรผู้บรรยายว่าจะช่วยเป็นเกราะป้องกันเพื่อนหากคิดจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการเป็นกระบอกเสียงบอกถึงโทษภัยของสิ่งเสพติดเหล่านั้น อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนหลังจากลับจากการอบรม โดยใช้ความรู้ที่ได้หลังจากฟังการอบรม ช่วยให้พ้นจากการชักจูงไปในทางยาเสพติด

 3. ผู้ปกครองและเยาวชนตลอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการเริ่มเข้าแถวลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมตั้งแต่ เวลา 08.30 น. และฟังการอบรม จนถึง เวลา 15.30 น.

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 150 คน จากที่ตั้งไว้ 70 คน
ประกอบด้วย
 1. ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อบต., ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด , ชรบ. , อสม. , กลุ่มสตรี/แม่บ้าน , ครูตาดีกา/ข้าราชการใน / ประชาชนในหมู่บ้าน เข่้าร่วมกิจกรรม
 2. มีเยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วม

รวมทั้งหมด 70 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมายทำให้ อาหารไม่พอ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ถัวเฉลี่ยงบประมาณจาก กิจกรรมอื่น

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

คัดเลือกและแต่งตั้ง(สภาซูรอ ) บ้านน้้ำตก ,อาสาสมัครแกนนำและคณะทำงานร่วมกัน

12 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ(สภาซูรอ) บ้านน้ำตก
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน ชรบ. 2 คนโต๊ะอิหม่าม 1คนสมาชิก อบต. 2 คน อสม. 1 คน กลุ่มสตรี 10 คน ครูตาดีกา 2 คน รวม จำนวน 20 คนเยาวชน 5 คน อสม.1 คน กลุุ่มสตรี 4 คน และอบต. 2 คน ร้านค้า 3 คน รวม 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- คัดเลือกสภาผู้นำ(สภาซูรอ)ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน ชรบ. 2 คนโต๊ะอิหม่าม 1คนสมาชิก อบต. 2 คน อสม. 1 คน กลุ่มสตรี 10 คน ครูตาดีกา 2 คน รวม จำนวน 20 คน
- คัดเลือกอาสาสมัครแกนนำ เยาวชน 5 คน อสม.1 คน กลุุ่มสตรี 4 คน และอบต. 2 คน ร้านค้า 3 คน รวม 10 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน
 2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน ชรบ. 2 คนโต๊ะอิหม่าม 1คนสมาชิก อบต. 2 คน อสม. 1 คน กลุ่มสตรี 10 คน ครูตาดีกา 2 คน รวม จำนวน 20 คน
 3. อาสาสมัครแกนนำ เยาวชน 5 คน อสม.1 คน กลุุ่มสตรี 4 คน และอบต. 2 คน ร้านค้า 3 คน รวม 15 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เวลา 09.00 น.เริ่มมีการลงทะเบียนเข้าประชุม

2.เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

3.ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้ประชาชนรับทราบ

4.คัดเลือก/จัดตั้งสภาซูรอ

5.แบ่งหน้าที่ของสภาซูรอ ตามความสมัครใจของแต่ละบุคคล

6.วางแผนการทำงาน และกำหนดกิจกรรมเปิดโครงการ ในวันทีี่ 15 ตุลาคม 2558

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. มีสมาชิกสภาผู้นำ(สภาซูรอ)

 2. มีแกนนำอาสาร่วมจัดกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีคณะสภาซูรอรวมทั้งหมด 35 คน โดยมาจาก ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ชุดรักษาความปลอดภัในหมู่บ้าน(ชรบ.) 2 คน โต๊ะอิหม่าม 1 คน สมาชิก อบต. 2 คน อสม. 1 คน กลุ่มสตรี 10 คน ครูตาดีกา 2 คน รวม อาสาสมัครแกนนำ เยาวชน 5 คน อสม.1 คน กลุุ่มสตรี 4 คน และอบต. 2 คน ร้านค้า 3 คน
 2. สภาซูรอทุกคนมีบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องร่วมรับผิดชอบในโครงการ โดยแบ่งหน้าที่เป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายเลาขานุการ และฝ่ายอาคารสถานที่
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย
 1. จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน
 2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน ชรบ. 2 คนโต๊ะอิหม่าม 1คนสมาชิก อบต. 2 คน อสม. 1 คน กลุ่มสตรี 10 คน ครูตาดีกา 2 คน รวม จำนวน 20 คน
 3. อาสาสมัครแกนนำ เยาวชน 5 คน อสม.1 คน กลุุ่มสตรี 4 คน และอบต. 2 คน ร้านค้า 3 คน รวม 15 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้ร่วมประชุม บางคนไม่เข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการจัดโครงการแบบตลอดปี 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

จัดทำคู่มือแจก

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

จัดประชุมคณะกรรมการ / คณะทำงาน

8 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าทีมสมาชิกคณะทำงานโครงการ
ออกแบบ กิจกรรมที่กำหนดให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน10 คน มีคณะกรรม ตัวแทน จาก อบต.อสม .ครู ตาดีกาผู้นำศาสนาผู้ใหญ่บ้าน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เวลา 09.00 น.เริ่มมีการลงทะเบียนเข้าประชุม

2.เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

3.ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้ประชาชนรับทราบ

4.จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าทีมสมาชิกคณะทำงานโครงการ

5.ออกแบบ กิจกรรมที่กำหนดให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

6.วางแผนการทำงาน

7.สรุปข้อตกลงที่จะต่้องปฏิบัติร่วมกัน

 1. เวลา 15.30 น. ปิดการประชุม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. คณะกรรมการมีความเข้าใจในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ
 2. มีคณะทำงานในการดำเนินงานโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน เกิดเป็นคณะทำงานโครงการ
 2. มีคณะกรรมการและมีการแบ่งหน้าที่ของสมาชิกคณะกรรมการทุกคน โดยแบ่งเป็นฝ่ายการเงิน และฝ่ายบันทึกกิจกรรม
 3. กำหนดกิจกรรมที่สมารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยลงข้อมูลเป็นแผนงานปฏิทินในเว็บไซต์
 4. มีคณะทำงานในการดำเนินโครงการ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน10 คน มีคณะกรรม ตัวแทน จาก อบต.อสม .ครู ตาดีกาผู้นำศาสนาผู้ใหญ่บ้าน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • สมาชิกไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
 • มีการประชุม แนะนำการดำเนินการโครงการ
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สร้างคู่มือการจัดทำโครงการ แจกให้ กรรมการ ทุกคน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เพียงกานต์เด่นดารา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00