stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03796
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 167,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย รสเดช มะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0822625690
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเพียงกานต์ เด่นดารา
พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านตือกอ หมู่ 7 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220
ละติจูด-ลองจิจูด 6.1795469241366,101.69153564687place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 28 ก.พ. 2559 67,080.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 29 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 83,850.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 16,770.00
รวมงบประมาณ 167,700.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาให้เกิดสภาผู้นำ (สภาสันติสุขบ้านตือกอ)ที่แข็มแข็ง
 1. มีสมาชิกสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอที่แข็มแข็งจำนวน 30 คน
 2. มีการประชุมทุกเดือน เดือนละ 1ครั้ง
 3. มีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านตือกอมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้องยั่งยืน
 1. เกิดพื้นที่ ที่สามารถใช้ประโยชน์ทดแทนกองขยะอย่างน้อย 5จุด
 2. เกิดปฏิทินวันทำความสะอาดของชุมชน 1 ฉบับ
 3. สภาพแวดล้อมของชุมชนมัสยิด กูโบร์ โรงเรียนบ้านตือกอโรงเรียนตาดีกา มูศอลา ถนนสะอาด เรียบร้อย น่าอยู่อาศัย ไม่ขยะในแหล่งนำ้
3 เพื่อลดการผลิตขยะในชุมชน
 1. เกิดกลุ่มสมาชิกครัวเรือนคัดแยกขยะ ศูนย์รวบรวมขยะ จำนวน 50 ครัวเรือน
 2. ครัวเรื่อนที่เข้าร่วมโครงการ 50 ครัวเรือน มีถังเก็บขยะรีไซเคิลทุกบ้านมีข้อมูลขยะในครัวเรือนลดลง
4 เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บขยะในชุมชน อย่างยั่งยืน

1.ร้อยละ 50 ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการมีการคัดแยกขยะอย่างยังยืน
2.เกิดแกนนำอาสาและจัดเก็บขยะ จำนวน 30 คน
3.มีกลุ่มทำปุ๋ยหมัก จากขยะอินทรีย์ จำนวน 30 คน
4. มีกลุ่มทำดอกไม้จากขวดพลาสติก จำนวน 20 คน

5.เกิดศูนย์รวบรวมขยะในชุมชน 1 แห่ง ในโรงเรียนบ้านตือกอ

6.เกิดนโยบายการรักษาความสะอาดในชุมชนและบ้านเรือนตนเองร่วมกันในชุมชน (ฮูกมปากัต)

5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 02:04 น.