รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03796
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 167,700.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย รสเดช มะ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเพียงกานต์ เด่นดารา
พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านตือกอ หมู่ 7 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220
ละติจูด-ลองจิจูด 6.1795469241366,101.69153564687
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 28 ก.พ. 2559 67,080.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 29 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 83,850.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 16,770.00
รวมงบประมาณ 167,700.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาให้เกิดสภาผู้นำ (สภาสันติสุขบ้านตือกอ)ที่แข็มแข็ง
 1. มีสมาชิกสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอที่แข็มแข็งจำนวน 30 คน
 2. มีการประชุมทุกเดือน เดือนละ 1ครั้ง
 3. มีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านตือกอมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้องยั่งยืน
 1. เกิดพื้นที่ ที่สามารถใช้ประโยชน์ทดแทนกองขยะอย่างน้อย 5จุด
 2. เกิดปฏิทินวันทำความสะอาดของชุมชน 1 ฉบับ
 3. สภาพแวดล้อมของชุมชนมัสยิด กูโบร์ โรงเรียนบ้านตือกอโรงเรียนตาดีกา มูศอลา ถนนสะอาด เรียบร้อย น่าอยู่อาศัย ไม่ขยะในแหล่งนำ้
3 เพื่อลดการผลิตขยะในชุมชน
 1. เกิดกลุ่มสมาชิกครัวเรือนคัดแยกขยะ ศูนย์รวบรวมขยะ จำนวน 50 ครัวเรือน
 2. ครัวเรื่อนที่เข้าร่วมโครงการ 50 ครัวเรือน มีถังเก็บขยะรีไซเคิลทุกบ้านมีข้อมูลขยะในครัวเรือนลดลง
4 เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บขยะในชุมชน อย่างยั่งยืน

1.ร้อยละ 50 ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการมีการคัดแยกขยะอย่างยังยืน
2.เกิดแกนนำอาสาและจัดเก็บขยะ จำนวน 30 คน
3.มีกลุ่มทำปุ๋ยหมัก จากขยะอินทรีย์ จำนวน 30 คน
4. มีกลุ่มทำดอกไม้จากขวดพลาสติก จำนวน 20 คน

5.เกิดศูนย์รวบรวมขยะในชุมชน 1 แห่ง ในโรงเรียนบ้านตือกอ

6.เกิดนโยบายการรักษาความสะอาดในชุมชนและบ้านเรือนตนเองร่วมกันในชุมชน (ฮูกมปากัต)

5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
12 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 550.00
14 ต.ค. 58 จัดประชุมคณะทำงาน/วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ 15 1,700.00 1,700.00
17 ต.ค. 58 ปฐมเทศโครงการปี 2558 2 2,152.00 3,052.00
19 ต.ค. 58 ประชุมเตรียมพร้อมจัดตั้งสภาผู้นำ อาสาแกนนำ และคณะทำงาน 60 6,000.00 6,300.00
23 ต.ค. 58 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 1 100 64,500.00 3,500.00
28 ต.ค. 58 พัฒนาศักยาภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนและสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอในการสำรวจข้อมูลขยะชุมชน 60 7,500.00 3,500.00
1 พ.ย. 58 การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอและชี้แจงโครงการโดยพี้เลี้ยง ครั้งที่ 1 70 10,200.00 8,417.00
21 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงาน 2 2,000.00 1,952.00
27 ธ.ค. 58 การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชน ครั้งที่2 70 7,000.00 7,741.00
28 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำสันติบ้านตือกอและคณะทำงานร่วมกันจัดทำฮูกัมปากัต 50 7,500.00 5,775.00
31 ธ.ค. 58 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 2 100 0.00 12,690.00
6 ก.พ. 59 สร้างกระบวนการแปรรูปขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มปุ๋ยหมัก และกลุ่มทำดอกไม้จากขวดพลาสติก 100 15,200.00 10,900.00
16 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยง เพื่อตรวจเอกสารรายงานปิดงวดโครงการก่อนส่ง สจรส.ม.อ. 2 848.00 0.00
27 - 28 ก.พ. 59 จัดทำรายงานความก้าวหน้า 2 2,000.00 1,952.00
5 มี.ค. 59 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่3 100 0.00 13,500.00
26 มี.ค. 59 การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชนครั้งที่3 70 12,500.00 9,500.00
29 เม.ย. 59 การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชนครั้งที่4 70 0.00 4,500.00
30 เม.ย. 59 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 4 100 0.00 10,500.00
16 พ.ค. 59 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 5 100 0.00 11,400.00
30 ก.ค. 59 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 6 100 0.00 12,900.00
27 ส.ค. 59 จัดเวทีเพื่อถ่ายทอด สื่อสารข้อมูลขยะสู่สมาชิกในชุมชน และจัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะในชุมชน 150 17,600.00 16,200.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2558 2 2,000.00 3,152.00
14 ต.ค. 59 เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน 50 5,000.00 5,500.00
15 ต.ค. 59 พบ พี่เลี้ยง สจรส. ตรวจสอบรายงานงวด2 2 1,000.00 1,952.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรูป ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,848.00
รวม 1,383 167,700.00 26 159,981.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 แบบสำรวจข้อมูลขยะหมู่บ้านตือกอ.docx (.docx) นายรสเดช มะ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายรสเดช มะ นายรสเดช มะ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 02:04 น.