รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03835
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 182,435.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว ร่อบีดะห์ กระบี่วงศ์
พี่เลี้ยงโครงการ ทวีชัย อ่อนนวน
พื้นที่ดำเนินการ บ้านท่าพรุ ม.5 ตำบลเขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
ละติจูด-ลองจิจูด 8.06092928355,98.9184951872
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 24 ก.พ. 2559 72,970.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 25 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 91,222.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,243.00
รวมงบประมาณ 182,435.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำและสมาชิกในชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 1. กลุ่มองค์กรมีการรวมตัวจัดตั้งเป็นสภาผู้นำในชุมชน
 2. เกิดการทำงานเชื่อมร้อยเครือข่ายทั้งในและนอกชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 3. มีมาตรการการจัดการยาเสพติดในชุมชน
 4. มีแผนการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในชุมชน
2 เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การจัดการและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
 1. คนในชุมชนมีความรู้ ตื่นตัว และให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
 2. คนในชุมชนเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มองค์กร
 3. เกิดกฎ ระเบียบ กติกาในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และกองทุนสวัสดิการในชุมชมขึ้นในชุมชน
 4. เกิดกองทุนสวัสดิการขึ้นในชุมชน
 5. เกิดครอบครัวต้นแบบในการปฏิบัติตามเกิดกฎ ระเบียบ กติกาในชุมชน
 6. มีข้อมูลครัวเรือนในหมู่บ้านที่เป็นปัจจุบัน
 7. ครัวเรือนในชุมชนสามารถใช้ฐานข้อมูลในการ ควบคุม รายได้ รายจ่าย และการส่งอาชีพ สร้างรายได้เพิ่ม ครอบครัวมีความอบอุ่น
 8. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน มีความมั่นคง มีหลักประกัน ที่ดีขึ้น
 9. ผลักดันให้มีครัวเรือนต้นแบบ 5.คนในชุมชนรับทราบข้อมูลของชุมชนด้วยกระบวนการคืนข้อมูล
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
29 - 30 ก.ย. 58 ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี ๒๕๕๘ 2 2,000.00 2,232.00
2 ต.ค. 58 ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 1 13 1,660.00 2,160.00
14 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 165 1,000.00 924.00
19 ต.ค. 58 เวทีประชาคมทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ให้คนในชุมชนรับรู้ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขบัญหายาเสพติด 80 28,275.00 28,095.00
10 พ.ย. 58 อบรมเชิงปฏืบัติการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน 10 9,325.00 5,950.00
17 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน 2 1,000.00 300.00
30 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชนทีมจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในการคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อผลักดันให้เกิด กฏ กติกา มาตรการ หรือข้อตกลงของชุมชน 25 4,375.00 4,375.00
12 ธ.ค. 58 เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน 165 25,300.00 25,300.00
20 ธ.ค. 58 ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 25 1,660.00 0.00
20 ม.ค. 59 ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 3 25 1,660.00 0.00
3 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงแนะนำการคีย์ข้อมูลส่งรายงานของกิจกรรมและรายงานการเงิน 2 500.00 300.00
20 ก.พ. 59 ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 4 25 1,660.00 0.00
24 ก.พ. 59 จัดทำรายงานความก้าวหน้า รายงานงวดที่ 1 2 1,000.00 300.00
24 ก.พ. 59 ถอนเงินค่าเปิดบัญชี 2 0.00 500.00
20 มี.ค. 59 20ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 25 1,660.00 1,620.00
16 มิ.ย. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเกิดการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมประชุมในสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมวันละบาทและกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1 165 18,675.00 18,675.00
23 มิ.ย. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเกิดการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมประชุมในสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมวันละบาทและกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 2 150 18,175.00 18,175.00
27 มิ.ย. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเกิดการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมประชุมในสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมวันละบาทและกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 3 150 20,675.00 20,675.00
9 ก.ค. 59 ศีกษาดูงานชุมชนที่เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทีมีการจัดการตนเองทีมีครามคิดของคนในชุมชนเองในการสร้างชุมชนให้น่าอยุ่เช่นมีการออมมีการทำบัญชีรายรับรายจา่ย ่ 30 14,100.00 14,100.00
20 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำส่งเสริมให้ครัวเรือนปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ กติกา มีกิจกรรมต้นแบบตามแนวเศษรฐกิจพอเพียงมีการทำบัญชีครัวเรีอนมีการออมภายในครัวเรีอนมีการปลูกผักสวนครัวกินเองจัดบ้านให้มีระเบียบถูกหลักอนามัย และลดภาระหนี้สินในครอบครัว 60 0.00 1,000.00
22 ส.ค. 59 สืบค้นจัดทำประวัติชุมชน 25 8,000.00 8,000.00
28 ส.ค. 59 สภาผู้นำส่งเสริมให้ครัวเรือนปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ กติกา มีกิจกรรมต้นแบบตามแนวเศษรฐกิจพอเพียงมีการทำบัญชีครัวเรีอนมีการออมภายในครัวเรีอนมีการปลูกผักสวนครัวกินเองจัดบ้านให้มีระเบียบถูกหลักอนามัย และลดภาระหนี้สินในครอบครัว 50 10,200.00 10,200.00
14 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนเพื่อทบทวนกิจกรรมการดำเนินโครงการที่ผ่านมาให้เห็นถึงผลลัพธ์ผลผลิต ผลกระทบ และการวางแผนในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ต่อไป 25 0.00 0.00
20 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนเพื่อทบทวนการดำเนินกิจกรรมโครงการทั้งหมดที่ผ่านมา 25 2,375.00 2,375.00
24 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ 25 1,660.00 1,000.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2558 2 2,500.00 3,508.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 จัดทำภาพถ่ายกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ตรวจรายงานปิด 2 2 3,000.00 300.00
รวม 1,281 182,435.00 29 172,064.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางสาวรอบีดะ กระบี่วงศ์ นางสาวรอบีดะ กระบี่วงศ์ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 09:07 น.