stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03835
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 182,435.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว ร่อบีดะห์ กระบี่วงศ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,0950978106
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ทวีชัย อ่อนนวน
พื้นที่ดำเนินการ บ้านท่าพรุ ม.5 ตำบลเขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
ละติจูด-ลองจิจูด 8.06092928355,98.9184951872place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 24 ก.พ. 2559 72,970.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 25 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 91,222.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,243.00
รวมงบประมาณ 182,435.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำและสมาชิกในชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 1. กลุ่มองค์กรมีการรวมตัวจัดตั้งเป็นสภาผู้นำในชุมชน
 2. เกิดการทำงานเชื่อมร้อยเครือข่ายทั้งในและนอกชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 3. มีมาตรการการจัดการยาเสพติดในชุมชน
 4. มีแผนการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในชุมชน
2 เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การจัดการและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
 1. คนในชุมชนมีความรู้ ตื่นตัว และให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
 2. คนในชุมชนเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มองค์กร
 3. เกิดกฎ ระเบียบ กติกาในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และกองทุนสวัสดิการในชุมชมขึ้นในชุมชน
 4. เกิดกองทุนสวัสดิการขึ้นในชุมชน
 5. เกิดครอบครัวต้นแบบในการปฏิบัติตามเกิดกฎ ระเบียบ กติกาในชุมชน
 6. มีข้อมูลครัวเรือนในหมู่บ้านที่เป็นปัจจุบัน
 7. ครัวเรือนในชุมชนสามารถใช้ฐานข้อมูลในการ ควบคุม รายได้ รายจ่าย และการส่งอาชีพ สร้างรายได้เพิ่ม ครอบครัวมีความอบอุ่น
 8. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน มีความมั่นคง มีหลักประกัน ที่ดีขึ้น
 9. ผลักดันให้มีครัวเรือนต้นแบบ 5.คนในชุมชนรับทราบข้อมูลของชุมชนด้วยกระบวนการคืนข้อมูล
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 09:07 น.