ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน 10 วัน

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน 10 วัน

17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
นายกิตติคุณ มาลัยสนั่นนายกิตติคุณ มาลัยสนั่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสำรวจสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อสม.และเยาวชนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- ทีมเก็บข้อมูล เยาวชน 2 คน ต่อ อสม. 1 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้ร่วมกันออกแบบ โดยลงพื้นที่สำรวจทุกครัวเรือนจำนวน 10 วัน
- ทีมที่ลงเก็บข้อมูลต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเข้าสู่การสังเคราะห์ของทีมวิชาการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ทีม อสม. และเยาวชนในชุมชน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมลงจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน ประกอบด้วย อสม.และเยาวชน ทั้งหมด 30 คน โดยลงพื้นที่ในวันที่ 17 ก.พ. 59 จนถึง วันที่ 26 ก.พ. 59 เป็นเวลา 10 วัน ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนที่ลงสำรวจทั้งหมด 470 ครัวเรือน ในแต่ละทีมที่ลงสำรวจประกอบด้วยเยาวชน 2 คน ต่อ อสม. 1 คนและจะมีการแบ่งเขตการลงพื้นที่โดยแบ่งเป็นโซนได้แก่ โซนเกาะยวนใน โซนเกาะสุเหร่า โซนควนกลาง โซนควนนาใน ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของ อสม. โดยทำการสอบถามข้อมูลตามแบบสอบถาม และแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบ คือ

 • ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 • ตอนที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส.

  2.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

  2.2 พฤติกรรมการออกกำลังกาย

  2.3 พฤติกรรมด้านอารมณ์

  2.4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่

  2.5 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(การดื่มสุรา)

 • ตอนที่ 3 พฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล

  3.1 พฤติกรรมการใช้ช้อนกลาง

  3.2 พฤติกรรมการล้างมือ

  3.3 พฤติกรรมการกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ

  3.4 พฤติกรรมการนอนหลับ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทีมคณะทำงานโครงการสำรวจข้อมูลโดยแบ่งทีมในการลงพื้นที่จำนวน 10 วัน
 • ได้ข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพเบื้องต้น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ข้อมูลการบริโภคอาหารของคนในชุมชนเพื่อนำไปสรุปวิเคราะห์และนำไปสู่กระบวนการในการคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเพื่อให้คนในชุมชนลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้น
 • ได้พูดคุยสักถามถึงลักษณะความเป็นอยู่และการเลือกบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและไม่ก่อให้เกิดโรค
 • ได้พูดคุยพร้อมทั้ง อสม.ได้ให้คำแนะนำแก่คนในชุมชนในเรื่องของสุขภาพ
 • ในกลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าน่าจะก่อให้เกิดโรค อสม.แนะนำในการเข้าร่วมการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านในเมืองจะลงพื้นที่คัดกรองเบาหวาน/ความดันในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งจะมีการนัดอีกครั้งหนึ่ง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
 • ทีม อสม. และเยาวชนในชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ในบางครัวเรือนอาจได้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงบ้างและไม่ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอนัญญา แสะหลี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 28,500.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00