โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03943
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 211,060.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ชะดีน ยังดี
พี่เลี้ยงโครงการ อนัญญา แสะหลี
พื้นที่ดำเนินการ ม.15 บ้านในใส ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8783265834624,99.855602681595
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 12 ก.พ. 2559 84,420.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 13 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 105,530.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,110.00
รวมงบประมาณ 211,060.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • มีข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชนจำนวน 1 ชุด
 • มีเยาวชนและแกนนำชุมชนมีทักษะในการเก็บข้อมูลจำนวน 20 คน
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • มีฐานข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชนจำนวน 1 ชุด
 • เกิดครัวเรือนต้นแบบการทำบัญชีครัวเรือน 50 ครัวเรือน
 • ครัวเรือนตัวอย่างดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 ครัวเรือน
4 เพื่อพัฒนากลไกการทำงานของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน จำนวน 1 ชุด
 • เกิดสภาหมู่บ้านจำนวน 1 สภา
 • สมาชิกสภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนจำนวน 30 คน
 • ทุกครั้งมีการปรึกษาหารือปัญหาต่างๆในหมู่บ้าน
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 • มีแผนปฏิบัติการในชุมชน อย่างน้อย 5 แผน
 • มีสภาชุมชนประชุมร่วมกันเดือนละครั้ง

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 - 8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ 2 2,000.00 400.00
14 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ 2 0.00 200.00
16 ต.ค. 58 คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร 2 0.00 500.00
17 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 700.00
18 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการ 20 2,400.00 2,620.00
25 ต.ค. 58 จัดเวทีชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชนจำนวน 100 คน 100 4,800.00 4,375.00
1 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1 30 750.00 850.00
7 - 8 พ.ย. 58 พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 30 คน 30 15,540.00 12,440.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงาน และการจัดการเอกสารการเงิน 2 2,000.00 500.00
27 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2 30 750.00 750.00
22 ม.ค. 59 ประชุมทีมวิชาการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินในชุมชนจำนวน 20 คน 20 4,820.00 4,820.00
24 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที 3 30 750.00 750.00
25 ม.ค. 59 ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล 20 คน 20 8,400.00 8,400.00
26 ม.ค. 59 - 4 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนเป็นเวลา 10 วัน 20 24,500.00 24,500.00
28 ม.ค. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดโครงการ 2 0.00 200.00
29 ม.ค. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดโครงการ 2 0.00 200.00
5 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่่ 4 30 750.00 750.00
8 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดโครงการ 2 0.00 200.00
11 - 12 ก.พ. 59 กิจกรรมปิดงวด 1 2 2,000.00 880.00
16 ก.พ. 59 กิจกรรมปิดงวด 1 2 0.00 1,200.00
7 มี.ค. 59 พบพี่เลี้ยงในการจัดทำเอกสารการเงินโครงการ 1 0.00 200.00
25 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5 30 850.00 950.00
2 เม.ย. 59 สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน 20 4,820.00 4,920.00
10 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6 30 750.00 950.00
16 เม.ย. 59 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน 100 5,000.00 5,250.00
1 พ.ค. 59 ประชุมทำความเข้าใจครัวเรือนนำร่องจำนวน 50 ครอบครัว 50 7,750.00 7,750.00
14 ก.ค. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ 2 0.00 200.00
16 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7 30 750.00 1,050.00
17 ก.ค. 59 อบรมและลงมือปฏิบัติเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง 50 10,620.00 10,420.00
30 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8 30 750.00 750.00
1 ส.ค. 59 อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ครัวเรือน 50 9,870.00 9,670.00
6 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9 30 750.00 950.00
13 ส.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ 30 11,600.00 11,600.00
14 ส.ค. 59 อบรมให้ความรู้และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 50 10,420.00 10,320.00
11 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10 30 750.00 850.00
24 - 25 ก.ย. 59 พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนในด้านต่อด้วยการปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ 50 22,500.00 22,500.00
26 ก.ย. 59 ทบทวนกติกาหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น 50 9,620.00 9,920.00
1 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสาร 2 0.00 200.00
2 ต.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการประเมินครัวเรือนดีเด่นจำนวน 10 คน และคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน 30 4,100.00 4,100.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 2,000.00 3,280.00
6 - 7 ต.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินจำนวน 2 วัน 30 3,300.00 3,300.00
9 ต.ค. 59 จัดงานประกวดครัวเรือนดีเด่นตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 100 24,000.00 23,800.00
11 ต.ค. 59 ถอดบทเรียนการทำงานโครงการของคณะกรรมการสภา จำนวน 30 คน 30 6,400.00 6,200.00
12 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำรายงานเอกสารการเงิน 2 0.00 200.00
13 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารทางการเงิน 1 0.00 200.00
14 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 1 0.00 200.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรูปถ่ายกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 เพื่อรวบรวบเอกสารทางการเงินโครงการให้พี้เลี้ยงตรวจสอบ 2 0.00 200.00
31 ต.ค. 59 - 1 พ.ย. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเกตุโครงการปิดงวด 2 2 2,000.00 -
รวม 1,189 211,060.00 49 207,165.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายสิดดิก เอียดดี นายสิดดิก เอียดดี เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 14:58 น.