directions_run

โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03943
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 211,060.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ชะดีน ยังดี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 089-6575990,089-6575990
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อนัญญา แสะหลี
พื้นที่ดำเนินการ ม.15 บ้านในใส ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8783265834624,99.855602681595place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 12 ก.พ. 2559 84,420.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 13 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 105,530.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,110.00
รวมงบประมาณ 211,060.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • มีข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชนจำนวน 1 ชุด
 • มีเยาวชนและแกนนำชุมชนมีทักษะในการเก็บข้อมูลจำนวน 20 คน
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • มีฐานข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชนจำนวน 1 ชุด
 • เกิดครัวเรือนต้นแบบการทำบัญชีครัวเรือน 50 ครัวเรือน
 • ครัวเรือนตัวอย่างดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 ครัวเรือน
4 เพื่อพัฒนากลไกการทำงานของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน จำนวน 1 ชุด
 • เกิดสภาหมู่บ้านจำนวน 1 สภา
 • สมาชิกสภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนจำนวน 30 คน
 • ทุกครั้งมีการปรึกษาหารือปัญหาต่างๆในหมู่บ้าน
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 • มีแผนปฏิบัติการในชุมชน อย่างน้อย 5 แผน
 • มีสภาชุมชนประชุมร่วมกันเดือนละครั้ง
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 14:58 น.