stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03939
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,780.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อับดลหามิต ยี่มะเหร็บ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 089-6531311,089-6531311
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อนัญญา แสะหลี
พื้นที่ดำเนินการ ม.12 บ้านในเมือง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8643940634776,99.797846674907place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 11 ก.พ. 2559 85,120.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 12 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,390.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,270.00
รวมงบประมาณ 212,780.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่
 • ได้ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุและความต้องการจำนวน 1 ชุด
 • มีแกนนำ 3 วัย ประกอบด้วยเยาวชน วัยกลางคน และผู้สูงอายุ จำนวน 45 คน
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย ชุมชนในการจัดการตนเอง
 • มีผู้สูงวัยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจำนวน 60 คน
 • มีหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย จำนวน 1 หลักสูตร
 • ร้อยละ 60 ของผู้สูงวัยใส่ใจเรื่องสุขภาพ
4 เพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • มีคณะโครงการทำงาน จำนวน 15 คน จำนวน 1 ชุด
 • เกิดสภาหมู่บ้าน 1 สภา
 • สมาชิกสภาประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 • มีแผนปฏิบัติการในชุมชนอย่างน้อย 5 แผน
 • ประชุมกรรมการสภาหมู่บ้านเดือนละครั้ง จำนวน 10 ครั้ง
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 15:03 น.