รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03939
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,780.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อับดลหามิต ยี่มะเหร็บ
พี่เลี้ยงโครงการ อนัญญา แสะหลี
พื้นที่ดำเนินการ ม.12 บ้านในเมือง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8643940634776,99.797846674907
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 11 ก.พ. 2559 85,120.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 12 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,390.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,270.00
รวมงบประมาณ 212,780.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่
 • ได้ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุและความต้องการจำนวน 1 ชุด
 • มีแกนนำ 3 วัย ประกอบด้วยเยาวชน วัยกลางคน และผู้สูงอายุ จำนวน 45 คน
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย ชุมชนในการจัดการตนเอง
 • มีผู้สูงวัยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจำนวน 60 คน
 • มีหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย จำนวน 1 หลักสูตร
 • ร้อยละ 60 ของผู้สูงวัยใส่ใจเรื่องสุขภาพ
4 เพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • มีคณะโครงการทำงาน จำนวน 15 คน จำนวน 1 ชุด
 • เกิดสภาหมู่บ้าน 1 สภา
 • สมาชิกสภาประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 • มีแผนปฏิบัติการในชุมชนอย่างน้อย 5 แผน
 • ประชุมกรรมการสภาหมู่บ้านเดือนละครั้ง จำนวน 10 ครั้ง

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 - 8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 1,200.00 400.00
14 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ 1 0.00 200.00
19 ต.ค. 58 คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร 1 0.00 500.00
20 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 1,800.00 2,140.00
24 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 120 1,000.00 700.00
25 ต.ค. 58 จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 120 คน 120 5,000.00 3,500.00
10 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1 30 1,000.00 950.00
24 - 25 พ.ย. 58 พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 30 คน 30 10,940.00 10,300.00
26 พ.ย. 58 ตรวจสุขภาพประจำเดือนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 60 500.00 500.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการเงิน 2 2,000.00 500.00
28 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 30 1,000.00 700.00
30 ธ.ค. 58 ประชุมทีมวิชาการในการออกแบบสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน 20 4,520.00 4,520.00
19 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3 30 1,000.00 825.00
27 ม.ค. 59 ประชุมทีมคณะทำงานสำรวจข้อมูลทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ 20 3,400.00 2,900.00
28 ม.ค. 59 - 6 ก.พ. 59 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สถานการณ์ของผู้สูงอายุและความต้องการเป็นเวลา 10 วัน 20 26,500.00 26,500.00
28 ม.ค. 59 ตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม 2 0.00 200.00
29 ม.ค. 59 ตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม 2 0.00 200.00
8 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการในการทำเอกสารการเงิน 2 0.00 200.00
11 - 12 ก.พ. 59 รายงานปิดงวด 1 2 2,000.00 880.00
15 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4 30 1,000.00 700.00
15 ก.พ. 59 รายงานปิดงวด 1 2 0.00 1,200.00
1 มี.ค. 59 สรุปวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ผู้สูงอายุและความต้องการ 20 4,520.00 4,520.00
6 มี.ค. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการ 2 0.00 200.00
15 มี.ค. 59 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 120 17,400.00 17,800.00
17 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 30 1,000.00 825.00
21 มี.ค. 59 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำแผนปฏิบัติการ 60 9,200.00 9,600.00
7 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 30 1,000.00 700.00
11 เม.ย. 59 ตรวจสุขภาพประจำเดือนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 60 500.00 500.00
2 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 30 1,000.00 1,200.00
14 ก.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ 2 0.00 200.00
19 ก.ค. 59 ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 1 15 1,200.00 1,200.00
20 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 30 1,000.00 900.00
22 ก.ค. 59 ปฏิบัติการผู้สูงอายุอยู่อย่างมีคุณค่าจำนวน 60 คน 60 11,440.00 12,900.00
25 ก.ค. 59 ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการปลูกผักสวนครัว จำนวน 15 คน 15 10,000.00 10,000.00
26 ก.ค. 59 ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 2 15 1,200.00 1,200.00
1 ส.ค. 59 อบรมการลงเยี่ยมบ้านแกนนำผู้สูงอายุจำนวน 15 คน และอสม.15 คน 30 6,840.00 6,440.00
2 ส.ค. 59 ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 3 15 1,200.00 1,200.00
3 ส.ค. 59 ปฏิบัตการลงเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 30 4,525.00 5,500.00
4 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 30 1,000.00 700.00
5 ส.ค. 59 อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชสมุนไพร มีการนวด การทำลูกประคบด้วยตนเอง 15 7,420.00 7,740.00
9 ส.ค. 59 ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 4 15 1,200.00 1,200.00
16 ส.ค. 59 ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 5 15 1,200.00 1,200.00
18 ส.ค. 59 ตรวจสุขภาพประจำเดือนผู้สูงอายุ ครั้ง 3 60 500.00 500.00
23 ส.ค. 59 ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 6 15 1,200.00 1,200.00
24 ส.ค. 59 ปฏิบัตการลงเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 30 4,525.00 4,200.00
30 ส.ค. 59 ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนาครั้งที่ 7 15 1,200.00 1,200.00
2 ก.ย. 59 จัดตั้งสภาผู้สูงอายุหมู่ 12 บ้านในเมือง 60 9,620.00 10,800.00
5 ก.ย. 59 ปฏิบัตการลงเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 30 4,525.00 4,200.00
6 ก.ย. 59 ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 8 15 1,200.00 1,200.00
13 ก.ย. 59 ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 9 15 1,200.00 1,200.00
19 ก.ย. 59 ปฏิบัตการลงเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 30 4,525.00 4,200.00
20 ก.ย. 59 ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 10 15 1,200.00 1,200.00
24 ก.ย. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและดำเนินการจัดทำรายงาน เอกสารการเงิน 2 0.00 200.00
1 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารรายงานการเงินโครงการ 2 0.00 200.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 4,800.00 3,280.00
6 ต.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10 30 1,000.00 700.00
8 ต.ค. 59 จัดงานประกวดผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจำนวน 100 คน 100 22,240.00 21,040.00
9 ต.ค. 59 เวทีถอดบทเรียนโครงการ 30 7,340.00 7,040.00
10 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารรายงานการเงินโครงการ 2 0.00 200.00
12 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารรายงานการเงินโครงการ 2 0.00 200.00
15 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำรายงานเอกสารการเงิน 2 0.00 200.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานและรูปภาพกิจกรรม 2 2,000.00 2,000.00
รวม 1,639 212,780.00 62 209,200.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายดนหยาด สองเมือง นายดนหยาด สองเมือง เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 15:03 น.