directions_run

สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
7 - 8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศน์ 2 2,000.00 600.00
9 ต.ค. 58 มาพบพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปฏิทินโครงการ 1 0.00 300.00
10 ต.ค. 58 ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1 20 1,000.00 700.00
29 ต.ค. 58 ถอนเงินคืนเปิดบัญชีธนาคาร 2 0.00 100.00
7 พ.ย. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 200 1,000.00 1,000.00
10 พ.ย. 58 ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่2 20 1,000.00 700.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนโครงการ 80 2,000.00 600.00
10 ม.ค. 59 ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่3 20 1,000.00 1,000.00
12 ม.ค. 59 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและคัดเลือกตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลด้านอาชีพการเกษตรในชุมชน 100 16,200.00 15,000.00
15 ม.ค. 59 จัดเวทีชวนคิดชวนคุยเพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานและออกแบบเครื่องมือการจัดการจัดเก็บข้อมูล 20 5,600.00 5,100.00
17 - 21 ม.ค. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินการเก็บข้อมูลในชุมชน 20 15,800.00 15,300.00
2 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารของโครงการ 1 0.00 300.00
7 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสาร 1 0.00 300.00
8 ก.พ. 59 ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่4 20 1,000.00 1,000.00
11 - 12 ก.พ. 59 ปิดงวดโครงการ งวดที่ 1 2 2,000.00 1,200.00
18 ก.พ. 59 เวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ 60 6,800.00 6,000.00
19 ก.พ. 59 จัดเวทีคืนข้อมูลและเติมเต็มข้อมูลชุมชน 100 15,200.00 10,900.00
22 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องเพื่อสส่งให้กับ สจรส. 1 0.00 300.00
10 มี.ค. 59 ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหาร สภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่5 20 1,000.00 1,000.00
14 ก.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อปรับปฏิทินโครงการ 1 0.00 0.00
17 ก.ค. 59 ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่6 20 1,000.00 825.00
23 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7 20 1,000.00 1,075.00
10 ส.ค. 59 ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่8 20 1,000.00 875.00
11 ส.ค. 59 เพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานให้กับเยาวชนประสานเยาวชนแกนนำ และผู้ปกครอง แกนนำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และสภาองค์กรชุมชน 60 11,000.00 17,500.00
12 ส.ค. 59 การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตร 60 11,200.00 13,400.00
13 ส.ค. 59 จัดตั้งกลุ่มอาชีพและแปลงสาธิตทางการเกษตรประสานเยาวชนแกนนำ และ ผู้ปกครอง แกนนำชุมชนปราชญ์ชาวบ้านและสภาองค์กรชุมชน ผู้นำศาสนา ท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนในชุมชน 60 26,100.00 25,380.00
30 ส.ค. 59 เวทีกำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 60 10,400.00 12,600.00
1 ก.ย. 59 ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่9 20 1,000.00 700.00
5 ก.ย. 59 ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหาร สภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่10 20 1,000.00 1,000.00
2 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสาร 1 300.00 300.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานคนใต้สร้างสุข 2 2,000.00 3,600.00
10 ต.ค. 59 เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ 120 19,200.00 18,200.00
11 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร 1 300.00 300.00
12 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสาร 1 300.00 300.00
13 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร 1 300.00 300.00
14 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสาร 1 300.00 300.00
15 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 1 2,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน/เอกสารฉบับสมบูรณ์เผยแพร่โครงการ 1 3,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 ปิดงวดและสังเคราะห์โครงการงวดที่2 1 500.00 1,200.00
รวม 1,161 163,500.00 39 161,255.00