ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03961
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 146,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิรัตน์ รักษาโบ๊ะ
พี่เลี้ยงโครงการ นายตรา เหมโคกน้อย
พื้นที่ดำเนินการ บ้านท่าศิลา ม.5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0020981313965,99.724053740474
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.ย. 2558 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 58,600.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 73,250.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 14,650.00
รวมงบประมาณ 146,500.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูล การวางแผนงานการทำงานและจัดทำแผนปฏิบัติการเรื่อง อาชีพเสริมในชุมชน
 1. ประชาชนเข้าใจปัญหารายรับ รายจ่าย รายได้ในครัวเรือน
 2. ชุมชนมีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพเสริมในชุมชน
 3. คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
 4. มีการนำผลผลิตไปแปรรูปและจำหน่ายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 5. เกิดกองทุนหมุนเวียนด้านอาชีพในชุมชน
 6. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
 7. ชุมชนมีฐานข้อมูลด้านการประกอบอาชีพและการสร้างอาชีพเสริม
 8. ชุมชนมีนักจัดการข้อมูลด้านอาชีพเพื่อใช้ในการแก้ปัญหารายรับ รายจ่ายในชุมชน
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารจัดการด้านอาชีพ
 1. ชุมชนเกิดกติกาด้านอาชีพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
 2. เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนที่มีการบริหารจัดโดยคนในชุมชน
 3. คนในชุมชนมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมกับชุมชน
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกด้านกลุ่มอาชีพในชุมชน
 1. เกิดกลไกด้านอาชีพในชุมชน
 2. คณะทำงานกลไกชุมชนมีศักยภาพ
 3. คนในชุมชนมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมกับชุมชน
 4. คณะทำงานมีการประชุมและจดรายงานการประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 - 8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 600.00 600.00
9 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปฎิทินโครงการ 1 300.00 300.00
9 พ.ย. 58 คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร 2 0.00 500.00
9 พ.ย. 58 ป้ายสัญลักษณ์งดสูบบุหรี่ 2 700.00 800.00
13 พ.ย. 58 ประชุมประชาชนเพื่อคัดเลือกสภาชุมชน 100 15,700.00 15,660.00
16 พ.ย. 58 ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 1 20 1,000.00 700.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงาน 2 1,100.00 600.00
11 ธ.ค. 58 ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 2 20 1,000.00 1,160.00
4 - 6 ม.ค. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินปฏิบัติการเก็บข้อมูล 25 11,300.00 10,455.00
11 ม.ค. 59 ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้ที่ 3 20 1,000.00 700.00
27 ม.ค. 59 จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน 70 10,600.00 11,800.00
2 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงดูเอกสารในโครงการ 1 0.00 300.00
7 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร 1 0.00 300.00
9 ก.พ. 59 ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 4 20 1,000.00 1,000.00
11 ก.พ. 59 โครงการ ปิดงวด1 2 2,000.00 1,200.00
22 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อปิดโครงการงวด1 1 0.00 300.00
11 มี.ค. 59 ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 5 20 1,000.00 700.00
11 เม.ย. 59 ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 6 20 1,000.00 950.00
11 พ.ค. 59 ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 7 20 1,000.00 950.00
10 มิ.ย. 59 ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 8 20 1,000.00 1,400.00
11 ก.ค. 59 ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 9 20 1,000.00 950.00
4 ส.ค. 59 ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 10 20 1,000.00 950.00
8 ส.ค. 59 ศึกษาดูงานระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพื้นที่ตำบลหนำควาย อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 70 19,500.00 21,105.00
11 ส.ค. 59 กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชน 60 10,200.00 10,982.00
14 - 15 ส.ค. 59 อบรมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเยาวชน 15 9,800.00 9,920.00
19 - 20 ส.ค. 59 ปฏิบัติการกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวของเยาวชน 15 9,800.00 9,525.00
22 - 23 ส.ค. 59 อบรมกลุ่มทำอุปกรณ์ประมงขนาดเล็ก 15 9,800.00 9,310.00
25 ส.ค. 59 กิจกรรมพัฒนาศาสนาสถาน(มัสยิด) ของเยาวชน 35 9,700.00 11,038.35
8 ก.ย. 59 เวทีรายงานผล 100 14,100.00 11,900.00
2 ต.ค. 59 พบพีเลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร 1 0.00 300.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 4,000.00 3,600.00
10 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร 1 0.00 300.00
11 ต.ค. 59 จัดทำภาพถ่ายและรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 2,300.00 1,000.00
13 ต.ค. 59 ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 300.00
14 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอ สสส. 1 3,000.00 2,000.00
15 ต.ค. 59 สังเคราะห์โครงการ ปิดงวด2 2 1,000.00 1,200.00
รวม 730 146,500.00 36 144,755.35
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย อัสมา หมีนคลาน อัสมา หมีนคลาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 09:26 น.