directions_run

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03961
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 146,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิรัตน์ รักษาโบ๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 082-7323302,082-7323302
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายตรา เหมโคกน้อย
พื้นที่ดำเนินการ บ้านท่าศิลา ม.5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0020981313965,99.724053740474place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.ย. 2558 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 58,600.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 73,250.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 14,650.00
รวมงบประมาณ 146,500.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูล การวางแผนงานการทำงานและจัดทำแผนปฏิบัติการเรื่อง อาชีพเสริมในชุมชน
 1. ประชาชนเข้าใจปัญหารายรับ รายจ่าย รายได้ในครัวเรือน
 2. ชุมชนมีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพเสริมในชุมชน
 3. คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
 4. มีการนำผลผลิตไปแปรรูปและจำหน่ายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 5. เกิดกองทุนหมุนเวียนด้านอาชีพในชุมชน
 6. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
 7. ชุมชนมีฐานข้อมูลด้านการประกอบอาชีพและการสร้างอาชีพเสริม
 8. ชุมชนมีนักจัดการข้อมูลด้านอาชีพเพื่อใช้ในการแก้ปัญหารายรับ รายจ่ายในชุมชน
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารจัดการด้านอาชีพ
 1. ชุมชนเกิดกติกาด้านอาชีพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
 2. เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนที่มีการบริหารจัดโดยคนในชุมชน
 3. คนในชุมชนมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมกับชุมชน
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกด้านกลุ่มอาชีพในชุมชน
 1. เกิดกลไกด้านอาชีพในชุมชน
 2. คณะทำงานกลไกชุมชนมีศักยภาพ
 3. คนในชุมชนมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมกับชุมชน
 4. คณะทำงานมีการประชุมและจดรายงานการประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2558 09:26 น.