บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03945
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 203,430.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อุทัย หมูดเอียด
พี่เลี้ยงโครงการ นาง กัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6427829003547,99.93249893175
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 81,370.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 1 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 101,720.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,340.00
รวมงบประมาณ 203,430.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะของชุมชน
 • มีฐานข้อมูลด้านขยะระดับครัวเรือนและหมู่บ้านจำนวน 1 ชุด
 • มีแกนนำขับเคลื่อนกิจกรรม จำนวน 30 คน
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อลดการสร้างและส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน
 • ปริมาณขยะตามบ้านเรือนลดลงจากเดิมเก็บสัปดาห์ละ 1 คันรถเป็น 2 สัปดาห์ละ 1 คันรถ
 • มีธนาคารขยะ
 • มีการแปรสภาพจากขยะเป็นปุ๋ยที่สามารถใช้ในครัวเรือน -มีครัวเรือนนำร่องเรื่องการคัดแยกขยะจำนวน 70 ครัวเรือน
 • มีครัวเรือนนำร่องที่ทำเรื่องบัญชีครัวเรือน 70ครัวเรือน
4 เพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 15 คน จำนวน 1 ชุด
 • เกิดสภาหมู่บ้านจำนวน 1 สภา
 • สมาชิกสภาประกอบ กรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน
 • มีการประชุมสมาชิกสภา 10 ครั้ง
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 • มีแผนปฏิบัติการในชุมชนอย่างน้อย 5 แผนงาน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 - 8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ 2 400.00 400.00
17 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 300.00
18 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 1,800.00 1,800.00
24 ต.ค. 58 จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน 100 5,525.00 5,525.00
6 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1 30 820.00 650.00
15 - 16 พ.ย. 58 พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน 30 21,540.00 21,540.00
30 พ.ย. 58 ประชุมทีมวิชาการในการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลขยะจำนวน 30 คน 30 9,580.00 9,580.00
30 พ.ย. 58 ประชุมทีมทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน 30 1,750.00 1,675.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงาน 2 500.00 500.00
8 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2 30 820.00 750.00
15 - 21 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่สำรวจการจัดการขยะในครัวเรือน 30 20,450.00 19,785.00
8 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 3 30 820.00 675.00
31 ม.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ 30 10,850.00 10,850.00
1 ก.พ. 59 มาพบพี่เลี้ยงโครงการ 1 300.00 300.00
8 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4 30 820.00 700.00
10 ก.พ. 59 เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน 1 300.00 300.00
12 ก.พ. 59 ประชุมเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่1 2 1,000.00 904.00
1 มี.ค. 59 สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้วางไว้ 30 5,520.00 5,520.00
20 พ.ค. 59 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน 100 5,525.00 5,525.00
27 พ.ค. 59 อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ 70 13,470.00 13,470.00
5 มิ.ย. 59 รับสมัครครัวเรือนนำร่อง จำนวน 70 ครัวเรือน 70 2,750.00 2,750.00
8 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5 30 820.00 750.00
30 มิ.ย. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 1,000.00 300.00
2 ก.ค. 59 อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายและลงมือปฏิบัติได้จริง 70 ครัวเรือน 70 11,570.00 11,470.00
8 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6 30 820.00 750.00
26 - 27 ก.ค. 59 อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่อง 70 27,590.00 27,840.00
8 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7 30 820.00 750.00
15 ส.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการประเมิน 15 คน 15 2,800.00 2,800.00
20 - 21 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ 15 5,000.00 5,000.00
24 ส.ค. 59 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 30 2,700.00 2,600.00
25 ส.ค. 59 จัดประชุมเยาวชนคนรักถิ่น 32 3,840.00 3,860.00
8 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8 30 820.00 750.00
16 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9 30 820.00 750.00
20 ก.ย. 59 จัดงานประกาศกติการ่วมของชุมชนโดยการนำเสนอผลงานของครัวเรือนนำร่อง ที่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างน้อย 5 ครัวเรือน 70 18,670.00 17,300.00
25 - 26 ก.ย. 59 สรุปถอดบทเรียนการทำงานโครงการ 30 11,300.00 10,200.00
29 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10 30 820.00 1,450.00
1 ต.ค. 59 มาพบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อปรับข้อมูล 2 300.00 300.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 4,000.00 3,304.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานปิดงวด 2 โดยทีม สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 4,200.00 3,304.00
รวม 1,185 203,430.00 39 196,977.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ส.อ.สุทิน หมูดเอียด ส.อ.สุทิน หมูดเอียด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 13:11 น.