stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03852
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 209,960.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว วณิชญา ฉันสำราญ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0805208860,0805208860
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.5647258477748,99.925117492687place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 83,990.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 27 ต.ค. 2559 104,980.00
3 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 20,990.00
รวมงบประมาณ 209,960.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง
  1. ผู้นำของสภาเด็กและเยาวชน 15 คน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงและฝึกทักษะผู้นำ
  2. สมาชิกกลุ่มสภาผู้นำชุมชน ร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมทุกเดือนละเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
2 เพื่อให้คนทุกวัยสืบสานการละเล่น “ ปันตง” ให้เป็นสื่อการจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เกิดครอบครัวสร้างสุข เกิดความสัมพันธ์ที่ดีลดการใช้สารเสพติด
  1. ครอบครัว 40 ครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม และเยาวชนในครอบครัวมีต้นทุนชีวิตที่เพิ่มขึ้น และลดความรุนแรงในครอบครัวลง
  2. เยาวชนได้ฝึกซ้อมการละเล่นปันตงจากปราชญ์ปันตง จำนวน 20 คน เดือนละ 2 ครั้ง
  3. เยาวชนและปราชญ์ปันตงได้ร่วมแสดงการละเล่นปันตงในงานวันรายอ ปีใหม่ การประชุมที่มัสยิด
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2558 21:43 น.