รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03852
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 209,960.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว วณิชญา ฉันสำราญ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.5647258477748,99.925117492687
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 83,990.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 27 ต.ค. 2559 104,980.00
3 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 20,990.00
รวมงบประมาณ 209,960.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง
  1. ผู้นำของสภาเด็กและเยาวชน 15 คน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงและฝึกทักษะผู้นำ
  2. สมาชิกกลุ่มสภาผู้นำชุมชน ร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมทุกเดือนละเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
2 เพื่อให้คนทุกวัยสืบสานการละเล่น “ ปันตง” ให้เป็นสื่อการจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เกิดครอบครัวสร้างสุข เกิดความสัมพันธ์ที่ดีลดการใช้สารเสพติด
  1. ครอบครัว 40 ครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม และเยาวชนในครอบครัวมีต้นทุนชีวิตที่เพิ่มขึ้น และลดความรุนแรงในครอบครัวลง
  2. เยาวชนได้ฝึกซ้อมการละเล่นปันตงจากปราชญ์ปันตง จำนวน 20 คน เดือนละ 2 ครั้ง
  3. เยาวชนและปราชญ์ปันตงได้ร่วมแสดงการละเล่นปันตงในงานวันรายอ ปีใหม่ การประชุมที่มัสยิด
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 การประชุมร่วมกับสสส.สจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 2,000.00 1,200.00
7 ต.ค. 58 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ 30 1,000.00 2,358.00
16 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 3 1,000.00 900.00
17 ต.ค. 58 ชี้แจงโครงการ 103 12,980.00 13,560.00
24 ต.ค. 58 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 40 4,800.00 3,600.00
25 ต.ค. 58 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 40 4,800.00 4,080.00
26 ต.ค. 58 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 40 4,800.00 4,800.00
27 ต.ค. 58 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 40 4,800.00 3,600.00
28 ต.ค. 58 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 40 4,800.00 4,200.00
31 ต.ค. 58 นำข้อมูลมาสรุปร่วมกัน 40 5,800.00 5,758.00
1 พ.ย. 58 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ 30 1,000.00 1,020.00
1 พ.ย. 58 ฝึกซ้อมร้องปันตง 50 3,600.00 3,600.00
7 พ.ย. 58 ฝึกซ้อมร้องปันตง 60 3,600.00 3,000.00
8 พ.ย. 58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบปากต่อปาก 40 5,980.00 6,480.00
9 พ.ย. 58 ฝึกซ้อมร้องปันตง 60 3,600.00 3,600.00
21 พ.ย. 58 ฝึกซ้อมร้องปันตง 10 3,600.00 2,880.00
4 ธ.ค. 58 กิจกรรมพัฒนาสภาผู้นำ 40 1,000.00 1,200.00
5 - 7 ธ.ค. 58 การสื่อสารเชิงบวก 60 30,600.00 22,680.00
7 ธ.ค. 58 การติดตามการดำเนินงานจาก สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 500.00 600.00
13 - 14 ก.พ. 59 ประชุมติดตามรายงานการดำเนินงาน งวดที่ 1ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 3 2,500.00 1,700.00
2 มิ.ย. 59 ฝึกซ้อมร้องปันตง 60 2,600.00 3,600.00
4 มิ.ย. 59 ฝึกซ้อมร้องปันตง 60 2,600.00 3,600.00
8 มิ.ย. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ 30 1,000.00 1,000.00
12 มิ.ย. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ 30 1,000.00 1,000.00
18 มิ.ย. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ 30 1,000.00 1,000.00
19 มิ.ย. 59 ฝึกซ้อมร้องปันตง 60 2,600.00 3,600.00
20 มิ.ย. 59 ถอดบทเรียน 80 10,800.00 10,800.00
26 มิ.ย. 59 ฝึกซ้อมร้องปันตง 60 2,600.00 3,600.00
3 ก.ค. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ 30 1,000.00 1,000.00
16 ก.ค. 59 สรุปเป็นชุดความรู้ 60 7,200.00 7,200.00
17 ก.ค. 59 สรุปชุดองค์ความรู้ 60 7,200.00 7,200.00
20 ก.ค. 59 สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา 60 7,200.00 7,200.00
30 ก.ค. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ 30 1,000.00 1,000.00
2 ส.ค. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ 30 1,000.00 1,000.00
13 ส.ค. 59 สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา 60 7,200.00 7,200.00
20 ส.ค. 59 นำเสนอชุดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นปันตงบ้านสี่แยกวัดโหนด 100 12,000.00 12,000.00
22 ส.ค. 59 สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา 60 7,200.00 7,200.00
26 ส.ค. 59 ฝึกซ้อมร้องเพลงปันตง 60 2,000.00 3,000.00
27 ส.ค. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ 30 1,000.00 1,000.00
3 - 4 ก.ย. 59 การประมร่วมกับ สสส สจรส ม.อ 2 1,500.00 400.00
5 ก.ย. 59 สรุปโครงการ 90 12,800.00 12,800.00
25 ก.ย. 59 ฝึกซ้อมร้องเพลงปันตง 60 2,000.00 3,000.00
30 ก.ย. 59 สภาเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา 60 7,200.00 7,200.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 1,000.00 3,600.00
7 ต.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรม 40 0.00 4,800.00
8 ต.ค. 59 การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 2,000.00 2,000.00
10 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามและคืนเงินเปิดบัญชี500 2 2,500.00 700.00
14 - 15 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 0.00 400.00
27 ต.ค. 59 ตรวจเอกสารปิดโครงการ 2 0.00 200.00
รวม 1,985 209,960.00 49 209,116.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย kungynet kungynet เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 21:43 น.