stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03871
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 209,750.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,0857822841
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายมนูญพลายชุม, นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสวนขัน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.8633620335517,99.638271331787place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 14 ก.พ. 2559 83,900.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 15 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 104,880.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,970.00
รวมงบประมาณ 209,750.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 มีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง

1.สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน
2.การประชุมสภาผู้นำแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

3.การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านประเด็นอื่นๆ อย่างน้อย1 ประเด็น

2 เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือนโดยกระบวนการเรียนรู้ทุนชุมชน
  1. ครัวเรือนเป้าหมาย 120 ครัวเรือน เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน ร้อยละ 100 (จากทั้งหมด 160 ครัว)
  2. ครัวเรือนเป้าหมาย ลดรายจ่ายด้านเกษตร ครัวเรือนละ 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 120 ครัวเรือน (ลดรายจ่ายปีละ 1,728,000 บาทต่อครัวเรือนเป้าหมาย)
  3. ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้จากการเพาะเห็ดนางฟ้า เดือนละ 4,000 บาท ปีละ 48,000 บาท (จำนวน 50 ครัวเรือน x 4,000 บาท = 20,000 บาท ต่อชุมชน)
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2558 09:07 น.