รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03871
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 209,750.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์
พี่เลี้ยงโครงการ นายมนูญพลายชุม, นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสวนขัน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.8633620335517,99.638271331787
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 14 ก.พ. 2559 83,900.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 15 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 104,880.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,970.00
รวมงบประมาณ 209,750.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 มีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง

1.สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน
2.การประชุมสภาผู้นำแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

3.การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านประเด็นอื่นๆ อย่างน้อย1 ประเด็น

2 เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือนโดยกระบวนการเรียนรู้ทุนชุมชน
  1. ครัวเรือนเป้าหมาย 120 ครัวเรือน เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน ร้อยละ 100 (จากทั้งหมด 160 ครัว)
  2. ครัวเรือนเป้าหมาย ลดรายจ่ายด้านเกษตร ครัวเรือนละ 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 120 ครัวเรือน (ลดรายจ่ายปีละ 1,728,000 บาทต่อครัวเรือนเป้าหมาย)
  3. ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้จากการเพาะเห็ดนางฟ้า เดือนละ 4,000 บาท ปีละ 48,000 บาท (จำนวน 50 ครัวเรือน x 4,000 บาท = 20,000 บาท ต่อชุมชน)
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการใหม่ 2 1,500.00 1,500.00
7 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่1 30 750.00 750.00
7 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่2 30 750.00 750.00
14 พ.ย. 58 จัดทำแบบสำรวจข้อมูล 30 4,700.00 4,700.00
6 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่3 30 750.00 750.00
7 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน ร่วมกับ สจรส.มอ. 2 1,500.00 1,500.00
14 ธ.ค. 58 สำรวจข้อมูลครั้งที่1 35 6,600.00 6,600.00
23 ธ.ค. 58 สำรวจข้อมูลครั้งที่2 35 4,200.00 4,200.00
7 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่4 30 750.00 750.00
20 ม.ค. 59 วิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่1 30 3,600.00 3,600.00
29 ม.ค. 59 วิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่2 30 3,600.00 3,600.00
30 ม.ค. 59 พี่เลี้ยงติดตามโครงการ 2 1,500.00 1,500.00
1 ก.พ. 59 คืนข้อมูลให้ชุมชนและประชาสัมพันธ์โครงการ 190 23,300.00 23,300.00
5 ก.พ. 59 ทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่1 160 21,050.00 19,700.00
6 ก.พ. 59 ทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่2 160 21,050.00 19,200.00
7 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่5 30 750.00 750.00
11 ก.พ. 59 ปิดรายงานโครงการงวดที่ 1 2 650.00 650.00
13 - 14 ก.พ. 59 ปิดงวดโครงการ ที่ 1 ร่วมกับ สจรส.มอ. 2 650.00 650.00
22 ก.พ. 59 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
7 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่6 30 750.00 750.00
26 มี.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ 2 640.00 640.00
7 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่7 30 750.00 750.00
14 เม.ย. 59 เรียนรู้เกษตรชีวภาพครั้งที่1 160 19,200.00 19,200.00
20 พ.ค. 59 เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าครั้งที่1 160 11,200.00 11,200.00
31 พ.ค. 59 เรียนรู้เกษตรชีวภาพครั้งที่2 160 19,200.00 19,200.00
5 มิ.ย. 59 เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าครั้งที่3 160 11,200.00 11,200.00
7 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่8 30 750.00 750.00
6 ส.ค. 59 เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าครั้งที่2 160 11,200.00 11,200.00
7 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่9 30 750.00 750.00
13 ส.ค. 59 จัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดฟางและกลุ่มสมุนไพร 35 2,450.00 2,450.00
23 ส.ค. 59 สร้างแหล่งเรียนรู้ 60 1,500.00 1,500.00
30 ส.ค. 59 เรียนรู้เกษตรชีวภาพครั้งที่3 160 19,200.00 19,200.00
3 - 4 ก.ย. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ 2 0.00 1,280.00
7 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่10 30 750.00 750.00
24 ก.ย. 59 ประเมินผลกิจกรรม 80 2,000.00 2,000.00
28 ก.ย. 59 การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 2,000.00 2,000.00
30 ก.ย. 59 ถอดบทเรียนการพัฒนา 160 4,000.00 4,000.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 3,560.00 3,292.00
11 - 12 ต.ค. 59 จัดทำรายงานปิดโครงการ 2 0.00 1,280.00
รวม 2,287 209,750.00 39 208,842.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย dadchanee dadchanee เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 09:07 น.