ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03811
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 168,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง สมเพียง บุญเซียม
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านดอนตาบ่าว ม.1 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
ละติจูด-ลองจิจูด 10.497841748247,99.178839301458
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 5 ก.พ. 2559 67,360.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 6 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 84,200.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 16,840.00
รวมงบประมาณ 168,400.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้นำชุมชนในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

สภาผู้นำมีความเข้มแข็ง โดย

 1. สภาผู้นำชุมชนมีความการประชุมทุกเดือน
 2. ร้อยละ 80ของlสมาชิกสภาผู้นำชุมชนร่วมประชุม
 3. มีการประชุมเรืองโครงการและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
2 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมของชุมชนในการจัดการขยะ
 1. ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 50
 2. มีการคัดแยก กำจัด จัดการที่ถูกต้อง
 3. มีการแปรรูปขยะและเกิดผลผลิตในครัวเรือนจากขยะ
 4. มีการใช้ภาชนะอื่นแทนพลาสติกและโฟม
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
 1. เกิดชุดตีกลองยาวโดยผู้สูงอายุ วัยทำงาน เยาวชนในชุมชน
 2. เกิดความร่มรื่น สวยงามจากปลูกต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ชุมชนริมถนนทุกสาย
 3. มีเมนูอาหารชุมชนที่เกิดจากการนำผลผลิตจากปุ๋ยชีวภาพที่ทำมาจากขยะ
5 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการดำเนินงานเข้มแข็ง
 1. คนในชุมชนปฏิบัติตามกติกาและนโยบายสาธารณะในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ที่จัดทำขึ้น
 2. ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 3,000.00 2,968.00
4 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 150 1,000.00 1,000.00
28 ต.ค. 58 การคัดเลือกทีมสภาผู้นำ 150 4,250.00 3,625.00
28 ต.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 1 30 600.00 750.00
12 พ.ย. 58 การปลูกต้นโกสน เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ชุมชน ในวันพ่อของชาติ โดยระดมต้นพันธุ์จากชุมชน 100 8,000.00 8,000.00
23 พ.ย. 58 การจัดทำแผนการจัดการขยะ และประเมินผล 80 7,000.00 7,000.00
23 พ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 2 30 600.00 750.00
12 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน 2 1,500.00 1,480.00
18 ธ.ค. 58 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติ 40 16,000.00 16,000.00
27 ธ.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 3 30 600.00 1,250.00
29 ธ.ค. 58 ลงมือปฏิบัติการให้ความรู้พร้อมสาธิตการคัดแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ 150 13,550.00 13,850.00
7 - 10 ม.ค. 59 อบรมการสานตะกร้าโดยใช้ถุงพลาสติก 60 14,400.00 14,400.00
26 ม.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 4 30 600.00 0.00
6 - 7 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานงวดที่ 1 2 200.00 200.00
23 ก.พ. 59 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 5 30 600.00 1,150.00
25 มี.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 6 30 0.00 400.00
10 เม.ย. 59 พี่เลี้ยงติดตามโครงการ 5 0.00 0.00
29 เม.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 7 30 600.00 400.00
20 พ.ค. 59 - 11 มิ.ย. 59 สร้างความสัมพันธภาพของคนสามวัยด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 59 - 11 มิ.ย. 59 รวม 20 วัน 15 31,500.00 27,000.00
27 พ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 8 30 400.00 400.00
24 มิ.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 9 30 500.00 500.00
10 ก.ค. 59 จัดเวทีวิชาการการจัดการขยะด้วยการจัดประกวดเมนูอาหารสุขภาพชุมชนดอนตาบ่าว 100 17,800.00 17,200.00
22 ก.ค. 59 จัดทำกติกาชุมชนพร้อมทั้งนำไปปรับใช้ในเวทีประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2 150 11,250.00 9,800.00
22 ก.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 10 30 600.00 1,350.00
26 ส.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 11 30 400.00 400.00
8 ก.ย. 59 ปฏิบัติการให้ความรู้พร้อมสาธิตการคัดแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ 150 12,350.00 9,900.00
15 ก.ย. 59 จัดทำรายงานโครงการ 30 500.00 500.00
15 ก.ย. 59 จัดเวทีรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ 100 13,300.00 13,300.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 5,300.00 5,808.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานปิดโครงการและภาพถ่ายกิจกรรม 5 2,000.00 2,000.00
รวม 1,623 168,400.00 30 161,381.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย แต๋วดอนตาบ่าว แต๋วดอนตาบ่าว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 17:20 น.