รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03829
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 176,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ประพิทธ์ แซ่บาง
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านในซัง หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
ละติจูด-ลองจิจูด 10.497833176977,99.178834785707
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 5 ก.พ. 2559 70,560.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 6 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 88,200.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 17,640.00
รวมงบประมาณ 176,400.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้นำชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อม
  1. สภาผู้นำมีความเข้มแข็ง โดย

1.1 สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมทุกเดือน 1.2 ร้อยละ 80 ของสภาผู้นำชุมชนร่วมประชุม 1.3 มีการประชุมการดำเนินงานโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน อย่างต่อเนื่อง

2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2.1 ร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี 2.2 ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมชวนลูกหลานไปวัด 2.3 ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุมีอาชีพเสริม

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

3.1 ขยะในชุมชนลดลง 3.2 ชุมชนสะอาด เป็นระเบียบ 3.3 มีกติกาชุมชนในการจัดการขยะและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 3.4 มีข้อเสนอผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 2,500.00 2,968.00
12 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
27 ต.ค. 58 ประชุมชี้แจงโครงการเพื่อให้ประชาชนทราบ และคัดเลือกจากตัวแทนผู้สูงอายุ กลุ่มแกนนำต่าง ๆ เพิ่มเติมจากกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน 120 9,000.00 9,000.00
9 พ.ย. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ประจำเดือน ครั้งที่ 1 25 625.00 625.00
12 พ.ย. 58 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 25 21,250.00 21,250.00
18 พ.ย. 58 ชักชวนลูกหลานไปวัด ฟังธรรม 110 0.00 0.00
24 พ.ย. 58 จัดทำแผนที่ศักยภาพผู้รู้ของคนในชุมชน 30 6,200.00 6,200.00
5 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อ ครั้งที่ 1 100 3,500.00 3,500.00
10 ธ.ค. 58 ชวนลูกหลานไปทำบุญที่วัด 110 500.00 500.00
12 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการด้านการเงิน 2 2,500.00 1,480.00
15 ธ.ค. 58 ความรู้ผู้สูงอายุที่มีเวลาว่าง เยาวชนและแกนนำชุมชนให้ทำอาชีพเสริม 40 20,500.00 20,300.00
22 ธ.ค. 58 ให้ความรู้เรื่องการจัดขยะของชุมชน ครั้งที่ 2 100 6,125.00 6,125.00
29 ธ.ค. 58 จัดกิจกรรมการดุูแลสุขภาพผู้สูงอายุและความปลอดภัย 75 11,750.00 11,550.00
29 ธ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 2 25 625.00 625.00
29 ธ.ค. 58 จัดทำแผนที่ศักยภาพผู้รู้ของคนในชุมชน 15 3,000.00 3,000.00
15 ม.ค. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3 25 625.00 625.00
26 ม.ค. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ครั้งที่ 1 50 3,950.00 3,950.00
6 - 7 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1 2 200.00 700.00
23 ก.พ. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4 25 625.00 625.00
15 มี.ค. 59 อบรมทำปุ่ยหมักและปุ่ยชีวภาพ 40 7,250.00 7,250.00
16 มี.ค. 59 การนำขยะมาแปรรูปและทำให้เกิดรายได้ 50 7,250.00 7,250.00
29 มี.ค. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5 25 625.00 625.00
26 เม.ย. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6 25 625.00 625.00
30 เม.ย. 59 จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ 140 16,000.00 16,000.00
24 พ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7 25 625.00 625.00
18 มิ.ย. 59 จัดการสิ่งแวดล้อมและขยะอย่างครบวงจร ครั้งที่ 2 100 5,000.00 5,750.00
20 มิ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 8 25 625.00 625.00
24 มิ.ย. 59 ทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะชุมชน 100 5,000.00 2,550.00
4 ก.ค. 59 ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์สองฝั่งถนน 100 5,000.00 3,450.00
16 ก.ค. 59 ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ชุมชน 100 5,375.00 4,125.00
26 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 9 25 625.00 625.00
15 ส.ค. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ครั้งที่ 2 30 3,750.00 4,050.00
30 ส.ค. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 10 50 3,750.00 3,750.00
14 ก.ย. 59 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมการประชุมสรุปผลโครงการ 30 0.00 625.00
17 ก.ย. 59 จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายและประกาศใช้เป็นกติกาชุมชน พร้อมทั้งให้ประชาชนทราบในเรื่องการดำเนินงานที่ผ่านมา ครั้งที่ 3 100 13,000.00 9,700.00
18 ก.ย. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามความก้าวหน้า รายงานการเงิน งวดที่ 2 2 200.00 200.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 4,600.00 5,808.00
15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์(รายงานปิดโครงการ )พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 5 2,000.00 2,000.00
15 ต.ค. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 11 25 625.00 625.00
รวม 1,882 176,400.00 39 170,281.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ชมรมผู้สูงอายุบ้านในซัง.docx (.docx) panu

โครงการเข้าสู่ระบบโดย panu panu เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 17:30 น.