stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03829
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 176,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ประพิทธ์ แซ่บาง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 087-8984731
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านในซัง หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
ละติจูด-ลองจิจูด 10.497833176977,99.178834785707place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 5 ก.พ. 2559 70,560.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 6 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 88,200.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 17,640.00
รวมงบประมาณ 176,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้นำชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อม
  1. สภาผู้นำมีความเข้มแข็ง โดย

1.1 สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมทุกเดือน 1.2 ร้อยละ 80 ของสภาผู้นำชุมชนร่วมประชุม 1.3 มีการประชุมการดำเนินงานโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน อย่างต่อเนื่อง

2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2.1 ร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี 2.2 ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมชวนลูกหลานไปวัด 2.3 ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุมีอาชีพเสริม

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

3.1 ขยะในชุมชนลดลง 3.2 ชุมชนสะอาด เป็นระเบียบ 3.3 มีกติกาชุมชนในการจัดการขยะและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 3.4 มีข้อเสนอผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2558 17:30 น.