กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03809
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 132,300.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย เชิดศักดิ์ ชำนาญ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบ่อเมา - แหลมแท่น หมู่ที่ 1 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ. ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.693059603109,99.360029697387
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 52,920.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 66,150.00
3 16 ส.ค. 2558 15 ต.ค. 2559 13,230.00
รวมงบประมาณ 132,300.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อเสริมสร้างบทบาทของสภาผู้นำชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
 1. มีการประชุมสภาทุกเดือนร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 100
 2. บรรจุวาระเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และมีการติดตามทุกครั้งในการประชุมสภาผู้นำชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100
 3. จำนวนสมาชิกสภาผู้นำเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80
 4. มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องโดยหาลือการดำเนินงานโครงการและงานอื่นๆในชุมชน
2 2. เพื่อลดหนี้สินของคนในชุมชนทั้งสามหมู่บ้าน
 1. เกิดข้อมูลหนี้สินและ รายได้ก่อนและหลังเริ่มโครงการ 1 ชุด
 2. รายได้หลังเริ่มโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
 3. ลดหนี้สินชุมชน ร้อยละ 30
 4. เกิดศูนย์เรียนรุ้ชาวประมงบ้านแหลมแท่น-บ่ออิฐ
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 ต.ค. 58 ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ 2 4,600.00 4,100.00
15 ต.ค. 58 ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนการทำงาน แจกเอกสาร จัดตั้งคณะกรรมการป่าชายเลน 20 4,500.00 500.00
23 ต.ค. 58 จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
30 พ.ย. 58 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านแหลมแท่น และปลูกสวนป่าวัดบ่ออิฐ 60 10,000.00 10,000.00
5 ธ.ค. 58 ปลูกป่าชายเลนชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านบ่ออิฐ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ. ชุมพร 80 13,000.00 13,000.00
12 ธ.ค. 58 เข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงโครงการ 2 2,400.00 2,400.00
6 ม.ค. 59 เก็บข้อมูลหนี่้สิน และรายได้กลุ่มประมง 70 11,750.00 11,750.00
23 ม.ค. 59 ก่อร่างสร้างศูนย์เรียนรู้สู่วิถีประมงบ้านบางจาก 70 10,550.00 10,550.00
27 ม.ค. 59 จัดทำป้ายนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อการออกโชว์ในชุมชนเรื่องการอนุรักษ์ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลน 10 8,000.00 8,000.00
5 ก.พ. 59 ถ่ายภาพและจัดทำรายงาน 4 1,000.00 500.00
9 ก.ค. 59 เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 1,000.00 1,000.00
14 ก.ค. 59 จัดประชุมให้ความรู้กับชุมชนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทำประชาคมหมู่บ้าน 70 16,300.00 16,300.00
14 ก.ค. 59 พี่เลี้ยงติดตามโครงการพื้นที่บ้านบ่อเมา แหลมแท่น 10 0.00 0.00
23 ก.ค. 59 จัดอบรมเยาวชนเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 70 9,550.00 9,550.00
6 ส.ค. 59 เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 1,000.00 1,000.00
11 ส.ค. 59 เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 1,000.00 1,000.00
22 ส.ค. 59 เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 1,000.00 1,000.00
2 ก.ย. 59 เก็บข้อมูลรายได้หลังดำเนินโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 1,000.00 1,000.00
8 ก.ย. 59 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน 30 0.00 3,700.00
11 ก.ย. 59 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานเพื่อคืนข้อมูลชุมชน 100 12,000.00 10,500.00
18 ก.ย. 59 จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 50 18,650.00 18,650.00
30 ก.ย. 59 เข้าร่วมประชุมกับ สสส.สจรส.มอ.และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 3,000.00 500.00
5 ต.ค. 59 เข้าร่วมกิจกรรมกับสจรส.และพี่เลี้ยงโครงการ "งานคนใต้สร้างสุข" 4 1,000.00 6,300.00
14 ต.ค. 59 พี่เลี้ยงติดตามโครงการพื้นที่บ้านบ่อเมา แหลมแท่น 5 0.00 0.00
รวม 811 132,300.00 24 132,300.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย cherdsak.chamnan cherdsak.chamnan เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 15:23 น.