directions_run

กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03809
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2015 - 15 ตุลาคม 2016
งบประมาณ 132,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย เชิดศักดิ์ ชำนาญ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0848432494,0848432494
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบ่อเมา - แหลมแท่น หมู่ที่ 1 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ. ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.693059603109,99.360029697387place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2015 15 ก.พ. 2016 15 ก.ย. 2015 15 ก.พ. 2016 52,920.00
2 16 ก.พ. 2016 15 ส.ค. 2016 16 ก.พ. 2016 15 ต.ค. 2016 66,150.00
3 16 ส.ค. 2015 15 ต.ค. 2016 13,230.00
รวมงบประมาณ 132,300.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อเสริมสร้างบทบาทของสภาผู้นำชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
 1. มีการประชุมสภาทุกเดือนร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 100
 2. บรรจุวาระเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และมีการติดตามทุกครั้งในการประชุมสภาผู้นำชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100
 3. จำนวนสมาชิกสภาผู้นำเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80
 4. มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องโดยหาลือการดำเนินงานโครงการและงานอื่นๆในชุมชน
2 2. เพื่อลดหนี้สินของคนในชุมชนทั้งสามหมู่บ้าน
 1. เกิดข้อมูลหนี้สินและ รายได้ก่อนและหลังเริ่มโครงการ 1 ชุด
 2. รายได้หลังเริ่มโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
 3. ลดหนี้สินชุมชน ร้อยละ 30
 4. เกิดศูนย์เรียนรุ้ชาวประมงบ้านแหลมแท่น-บ่ออิฐ
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2015 15:23 น.