ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)

ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • นำเอกสารการเงิน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาให้พี่เลี้ยงดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รับคำแนะนำจากพี่เลี้ยงในการจัดทำเอกสารรายงานโครงการและเอกสารการเงิน ได้ภาพถ่ายในการทำโครงการแต่ละกิจกรรมเพื่อแสดงให้รู้ถึงกิจกรรมนั้นเป็นอย่างไรบ้าง และสามารถนำไปประกอบการทำรายงานฉบับสมบูรณ์ได้
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.


ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้

3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าร่วมประชุมกับ สสส.และ สจรส.ม.อ.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานในโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมฟังการเสวนาจากวิทยากรของ สสส.สปสช. สช.และ สธ. ได้เข้าร่วมฟังการเสวนาห้องย่อยชุมชนน่าอยู่ และร่วมกิจกรรมในบูธต่าง ๆ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้มิตรภาพที่ดี และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน และแรงผลักดันให้สู้ต่อไปในการทำโครงการต่อยอด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานในโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,160.00 0.00 0.00 0.00 2,160.00

จัดทำภาพกิจกรรม

5 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และคัดเลือกรูปภาพประกอบการทำรายงาน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รับคำแนะนำจากพี่เลี้ยงในการจัดทำรายงานและการคัดเลือกภาพมาประกอบการทำรายงาน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ งวด 2

20 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์งวด2 ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงินโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์งวดที 2 และเอกสารทางการเงิน และได้รับคำแนะนำในการเขียนรายงานโครงการต้องเพิ่มข้อมูลภาพให้่สอดคล้องกับเนื้อหาให้มากขึ้น
 • สรุปและแสดงผลงานของโครงการ ความสำเร็จของโครงการและการต่อยอดของโครงการในปีถัดไป
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้เอกสารการเงินที่ถูกต้อง และการเขียนรายงานที่ถูกต้อง ร่วมทั้งข้อมูลภาพต่างๆที่ชัดเจน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงินโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการและจัดทำชุดความรู้

10 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและให้ได้มาซึ่งชุดความรู้เกี่ยวกับการปลุกและแปรรูปข้างสังข์หยดครบวงจร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 25 คน
นักวิชาการในพื้นที่จำนวน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงาน สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กำหนดประเด็นความรู้ ถอดบทเรียน และยกร่างชุดความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 24 คน นักวิชาการ 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

10.00น.                  ประธานโครงการเริ่มชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำชุดความรู้ 10.00-12.00น.        คุณมลิวัลย์    รายงานความก้าวหน้าของโครงการ และรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำชุดความรู้ 12.00-13.00น.        พักรับประทานอาหาร 13.00-14.00น.        ประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวการจัดทำชุดความรู้การผลิตข้าวสังหยด 14.00-15.00น.        สรุปและประเมินผลการจัดทำชุดความรู้

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ได้ชุดความรู้การขับเคลื่อนชุมชนสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่บ้านควนพัง 1 ชุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรมที่เกิดขึ้น ในส่วนของเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่าเป้าหมายนิดหน่อย แต่องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมครบถ้วน  ส่วนผลผลิตชุดความรู้ ได้ร่างชุดความรู้จำนวน 1 เรื่องคือกระบวนการปรับสภาพดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตข้างสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ คณะทำงานได้มีการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับกระบวนการถอดบทเรียน และการสังเคราะห์เรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมาจากเรื่องเล่าสู่งานวิชาการที่มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ชุดความรู้ที่ได้ในการถ่ายทอดความรู้ในศูนย์เรียนรู้ได้ต่อไปในอนาคต

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 27 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 24 คน นักวิชาการ 3 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 1. เสนอแนะให้มีการถอดบทเรียนในส่วนอื่นๆ ด้วย เพื่อให้ได้ชุดความรู้เกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปข้างสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจรอย่างแท้จริง
 2. ควรร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อจัดเป็นหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

สรุปประเมินผลและจัดทำชุดความรู้

10 สิงหาคม 2559 เวลา 10:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตข้าวสังหยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมพี่เลี้ยง เพื่อสังเคราะห์ผลการดำเนินโครงการและจัดทำเป็นชุดความรู้เพื่อการเผยแพร่ต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและสมาชิก จำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

10.00 น. ประธานโครงการเริ่มชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำชุดความรู้

10.00-12.00น. คุณมลิวัลย์รายงานความก้าวหน้าของโครงการ และรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำชุดความรู้

12.00-13.00น. พักรับประทานอาหาร

13.00-14.00น. ประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวการจัดทำชุดความรู้การผลิตข้าวสังหยด

14.00-15.00น. สรุปและประเมินผลการจัดทำชุดความรู้

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ได้ชุดความรู้การขับเคลื่อนชุมชนสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่บ้านควนพัง 1 ชุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สร้างกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างคนในชุมชน และได้ข้อตกลงร่วมกัน ได้แนวทางการบริหารการจัดการศูนย์เรียนรู้ซึ่งจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานและสมาชิก จำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 3,300.00 1,000.00 0.00 0.00 4,800.00

เวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้

15 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนรวมของคนในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เปิดเวทีสาธารณะในชุมชนเพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ของชุมชนธนาคารเมล็ดพันธุ์ และการบริหารจัดการตลาดกลางข้าวอินทรีย์ชุมชน ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และมีว่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ก่อนประกาศใช้แนวทางอย่างเป็นทางการโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน 150 คนซึ่งเป็นตัวแทนจากครัวเรือนต่าง ๆในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและคนในชุมชน จำนวน 150 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เปิดเวทีเกี่ยวกับการจัดการศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเรื่องธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านรับรู้และมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวทางต่างๆ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เกิดกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างคนในชุมชน

ได้ข้อตกลง ร่วมแนวทางการบริหารจัดการศุนย์เรียนรู้และอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชน เรื่อง เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นถิ่น ทุกคนในที่ประชุมเห็นด้วยที่จะทำธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องจากในปัจจุบันชาวนาจะใช้สารเคมีเป็นหลักในการทำนา และใช้เมล็ดพันธฺุ์ที่ซื้อจากนอกชุมชน รวมทั้งพันธุ์ข้าวที่ใช้เป็นพันธุ์ข้าวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากขายได้ง่าย มีตลาด แต่จะมีปัญหาที่ต้นทุนการผลิต ดังนั้นถ้ามีการจัดทำธนาคารข้าวในชุมชนขึ้น จะสามารถแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิต และสามารถต่อรองราคาข้าวได้ และยังทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 150 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานและคนในชุมชน จำนวน 150 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 500.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 15,500.00

ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนกรกฎาคม

10 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนการวางแผนติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

10.00 น. เริ่มประชุมโดยประธานคณะทำโครงการ

10.00-10.30 น. คุณมลิวัลย์ ชี้แจงเกี่ยวกับการทำรายงานการทำโครงการ ผลการดำเนินงาน

10.30-11.30 น. คุณวิมล แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

11.30-12.00 น. สรุปเกี่ยวกับการประชุมและการจัดทำรายงานโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.พัฒนาแกนนำในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 20 คน 2.มีการกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ การทำรายงาน และผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน จำนวน 20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนมิถุนายน

10 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาและการวางแผนการทำกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • 10.00 น. เริ่มประชุมโดยประธานโครงการ
 • 10.00-10.30 น. ประธานชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมา
 • 10.30-11.30 น. บอกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว
 • 11.30-12.00 น. สรุปผลการประชุมประจำเดือน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.พัฒนาแกนนำในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 20 คน 2.มีการกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้ชี้แจงข้อมูลของโครงการให้สมาชิกรับทราบ
 2. ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเมล็ดพันธุ์ข้าว และขั้นตอนการรับฝาก
 3. เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน จำนวน 20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

สร้างกลไกการขับเคลื่อนข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร

6 มิถุนายน 2559 เวลา 10:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมผลักดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการศุนย์เรียนรู้แปลงนารวมชุมชน และกองทุนธนาคารเมล็ดพันธ์ุของชุมชน เช่น
- หลักเกณฑ์การจัดสรรพื้น
- การควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษ
2.การจัดการตลาดกลางจำหน่ายข้าวชุมชน
- วางหลักเกณฑ์การบริหารจัดการตลาดข้าวอินทรีย์ชุมชน โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน มีวิทยากรที่มีประสบการณืในการบริหารจัดการกลุ่มมาให้ความรู้เกี่ยวกับการวางระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ และยกร่างมาเป็นข้อบังคับของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและคนในชุมชน จำนวน 60 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ
 2. มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวเกิดขึ้นในชุมชน
 3. มีการควบคุมผลผลิตให้ได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษ 100%
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เกิดร่างแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการธนาคารเมล็ดพันธุ์ และการบริหารจัดการตลาดกลางข้าวอินทรีย์ชุมชน

มีคณะทำงานที่มาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีศูนย์เรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธ์ข้าว
 2. มีการบริหารจัดการตลาดกลางข้าวอินทรีย์
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานและคนในชุมชน จำนวน 60 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 500.00 7,100.00 500.00 0.00 0.00 8,600.00

รวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารเมล็ดพันธุ์

20 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อต่อการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปข้าวสังหยด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมร่วมระหว่างกลุ่มเยาวชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทำนาอินทรย์มาร่วมกันเรียนรู้การเก็บข้าวด้วยเกราะเก็บข้าว ซึ่งเป็นการรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว และการสร้างเวทีรวบรวมพันธุ์ข้าว ในยุ้งข้าวรวมชุมชน และมีพิธีกรรมสมโภสแม่โพสพ เพื่อสร้างความเชื่อในเรื่องวัฒนธรรมข้าวของชุมชนกิจกรรมเริ่มจากลงแขกเก็บข้าวแบ่งปันข้าวเข้ายุ้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ และพิธีสมโภชแม่โพสพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและคนในชุมชน จำนวน 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

10.00-10.30น. ประธานโครงการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ

10.30-12.30น. วิทยากร นายวิเชียร เทพเรือง ได้บรรยายเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวข้าว การรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว

12.30-13.30น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.30น. ประธานโครงการได้แนะนำแนวทางการรวบรวมพันธุ์ข้าว

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เกิดธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้การเก็บเกี่ยว และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ข้าว

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เกิดธนาคารเมล็ดพันธ์ุชุมชน
 2. เกิดกระบวนการเรียนรู้การเก็บเกี่ยว โดยการใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาจากผู้เฒ่าผู้แก่ ได้แก่ การเก็บไว้ในเรินข้าว เมื่อจะนำมาทานจะนวดข้าวด้วยเท้าทีละมัด ส่วนข้าวที่เหลือก็สามารถเก็บไว้ได้ทั้งปี
 3. เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานและคนในชุมชน จำนวน 100 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 1,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00

ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนพฤษภาคม

10 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีเศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

10.00 น. ประธานโครงการเปิดการประชุม

10.00-10.30 น. คุณมลิวัลย์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำรายงานโครงการ ความก้าวหน้าของโครงการ

10.30-11.30 น. คุณวิมล ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกในโครงการร่วมแสดงความคิดเห็น

11.30-12.00 น. สรุปผลการประชุมและซักถามข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไข

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.พัฒนาแกนนำในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 20 คน 2.มีการกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้จัดทำรายงานข้อมูลต่างๆตามที่ตั้งไว้จนสำเร็๋จ
 2. ทำให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ จำนวน 20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

ประชุมสมาชิกเพื่อจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด

2 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามสังเกตุการกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงการ และให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปข้าวสังข์หยด ในส่วนของความเป็นไปได้และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกที่ปลูกข้าวสังข์หยดอินทรีย์ในพื้นที่ และแกนนำในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

09.00 ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
09.30 นำเสนอรูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสงัข์หยดที่มีความเป็นไปได้หรือที่มีผู้เคยศึกษาไว้แล้ว
10.30 รายละเอียดการจัดตั้งกลุ่ม รูปแบบ เงื่อนไขตามกฎหมาย และแนวทางการจัดตั้ง
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อร่วมเป็นทีมคณะทำงานจัดตั้งกลุ่ม
14.00 กำหนดแนวทางหรือกติกาเบื้องต้นของกลุ่ม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกผู้ปลูกข้าวสังข์หยด  54  คน ประชาชนที่สนใจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 30 คน เยาวชนในชุมชน 16 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

09.00  คุณวิมล  ส้มนิ่ม ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงกิจกรรมที่ดำเนินการผ่านมาว่าได้มีการขยายพื้นที่ปลูกข้างข์สังหยดอินทรีย์ในหมู่ที่ 2 ตำบลควนพังได้เยอะพอสมควร และมีผลผลิตมากพอที่จะนำมาใช้แปรรูป เพื่อให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นแทนการขายข้าวสารเพียงอย่างเดียว 09.30  นำเสนอรูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสงัข์หยดที่มีความเป็นไปได้หรือที่มีผู้เคยศึกษาไว้แล้ว โดยนักวิชากาเกษตร ซึ่งได้นำเสนแรูปแบบการแปรรูปออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวถุงสูญญากาศ  กลุ่มแปรรูปเป็นอาหารและขนม เช่น คุกกี้ข้าวสังข์หยด  และกลุ่มแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่นน้ำมันรำข้าวสังหยด
10.30  รายละเอียดการจัดตั้งกลุ่ม รูปแบบ เงื่อนไขตามกฎหมาย และแนวทางการจัดตั้ง 12.00  รับประทานอาหารกลางวัน 13.00  พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อร่วมเป็นทีมคณะทำงานจัดตั้งกลุ่ม 14.00  กำหนดแนวทางหรือกติกาเบื้องต้นของกลุ่ม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เกิดการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิตที่เกิดขึ้น มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าที่กำหนดไว้มาก โดยมีจำนวน 100 คน และแต่ละคนก็มีความสนใจเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มเพราะเห็นว่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตข้าวข์สังหยด  และหลังจากรับฟังแนวทางการชี้แจงกฎกติกา รูปแบบ วิธีการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มแล้วที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าจะจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆ จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าวอักแท่ง  กลุ่มซีเรียลข้างสังข์หยด  และกลุ่มน้ำข้าวกล่องงอกสังข์หยดเพื่อสุขภาพ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมเป็นเจ้าของในการดำเนินงานของกลุ่มที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากมูลค่าที่จะเกิดขึ้นจากการแปรรูปข้าวสังข์หยด

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย

สมาชิกผู้ปลูกข้าวสังข์หยด  54  คน ประชาชนที่สนใจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 30 คน เยาวชนในชุมชน 16 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาที่พบ คือความคาดหวังของประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มว่าจะได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร จากโครงการของ สสส. ซึ่งพี่เลี้ยงได้ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนของ สสส. ให้กับประชาชนได้รับทราบ 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การจัดตั้งกลุ่มจะต้องออกแบบกฎกติกาให้ดีมิเช่นนั้นจะมีปัญญหาเรื่องความยั่งยืนของกลุ่ม และอาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ในภายหลังหากไม่มีการกำหนดกติการ่วมกันตั้งแต่ต้น

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

2 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมตัวแทนผู้ผ่านการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งกลุ่มให้เป็นวิสาหกิจที่ถูกต้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและสมาชิกในชุมชน จำนวน 80 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมชาวบ้านในชุมชน เชิญวิทยากร นายลิขิต ปานทอง มาให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 80 คน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เกิดการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เกิดการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์
 2. ทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น
 3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
 4. เกิดการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 กลุ่ม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานและสมาชิกในชุมชน จำนวน 80 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 500.00 8,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00

ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนเมษายน

10 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานในโครงการจำนวน 27 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

10.00 น. เริ่มประชุมโดยประธานโครงการ

10.00 น.-10.30 น. คุุณวิมล ได้ชี้แจงการดำเนินงานต่างๆที่ผ่านมา

10.30 น -11.30 น. คุณวิมล เปิดโอกาสให้สมาชิกในโครงการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

11.30-12.00 น. สรุปผลการประชุมและซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.พัฒนาแกนนำในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 20 คน 2.มีการกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2.ผลลัพธ์ สมาชิกได้ช่วยกันพูดคุยและร่วมกันหาทางออกเพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 27 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานในโครงการจำนวน 27 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนมีนาคม

10 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและมีคุณภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะทำงานในโครงการจำนวน 20 คน
 • ชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.วางแผนการทำงานให้เป็นระบบ 2.ชี้แจงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรม 3.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.พัฒนาแกนนำในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 20 คน 2.มีการกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้วางแผนการทำกิจกรรมในงวดที่ 2 และได้รายงานการใช้เงินที่ผ่านมาในงวดที่ 1 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงานในโครงการจำนวน 20 คน
 • ชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

จัดทำรายงานความก้าวหน้า งวด 1

21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า นำเอกสารการเงินมาให้ สจรส.ม.อ.ตรวจสอบความถูกต้อง
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เอกสารการเงินถูกต้อง ได้รับคำแนะนำเรื่องการเขียนรายงานผลกิจกรรม ต้องเพิ่มข้อมูลและรูปภาพให้สอดคล้องกับเนื้อหา ก่อนส่งรายงานให้ทาง สจรส.ม.อ.
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,288.00 0.00 0.00 0.00 1,288.00

ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนธันวาคม

10 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินกิจกรรมในระยะต่อไป
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 39 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน แกนนำในชุมชนที่เข้าร่วมดำเนินโครงการจำนวน 19 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • 10.00 น. เริ่มประชุมโดยประธานคณะทำงานโครงการ
 • 10.00 - 10.30 น. คุณมะลิวัลย์ คณะทำงานโครงการได้ชี้แจงผลการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา และรายงานทางการเงินของโครงการ โดยนำเสนอเป็นเอกสารและนำเสนอรายงานที่ผ่านทางเว็บไซด์
 • 10.30 - 11.30 ประธานคณะทำงานโครงการนำเสนอกิจกรรมที่จะจัดในระยะถัดไป และขอความคิดเห็นจากที่ประชุมเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะจัดสถานที่จัดวิทยากร และผู้รับผิดชอบที่จะประสานงานกลุ่มเป้าหมาย
 • 11.30 - 12.00 สรุปผลการประชุม และซักถามปัญหาอื่น ๆในชุมชนเพื่อร่วมกันหาแนวางแก้ไข
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.พัฒนาแกนนำในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 20 คน 2.มีการกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 1. จากการประชุมคือรายงานผลการดำเนินโครงการได้รับการเติมเต็มจากคณะทำงานและแกนนำที่เข้าร่วมโครงการจนได้เป็นรายงานที่สมบูรณ์ มีการปรับแผน แบ่งหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่
 2. ปัญหาอื่น ๆ ในชุมชนได้รับการนำเสนอในที่ประชุม และที่ประชุมได้ใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
 • ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นคือปัญหาอื่น ๆที่นอกเหนือจากการดำเนินโครงการได้รับการนำมาพูดคุยในกลุ่มแกนนำชุมชน และร่วมกันหาทางออก จนสามารถนำไปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาต่อไป
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 39 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน แกนนำในชุมชนที่เข้าร่วมดำเนินโครงการจำนวน 19 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

7 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo การบรรยายเรื่องการถอดบทเรียนการบรรยายเรื่องการถอดบทเรียน
 • photo
 • photo
 • photo ปฏิบัติการจัดทำรายงานผ่านเว็บปฏิบัติการจัดทำรายงานผ่านเว็บ
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน และคณะทำงานที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • 09.00 - 11.00 ฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางขั้้นตอนการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการผ่านเว็บไซด์ และกระบวนการถอดบทเรียนโครงการโดย อ.ไพฑูรย์ทองสม และทีมเจ้าหน้าที่ สจรส. มอ.
 • 11.00 - 12.00 การบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินเรื่องภาษาอากร โดยเจ้าหน้าที่ของ สจรส.มอ.
 • 13.00 - 15.00 ฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงานกิจกรรมการดำเนิโครงการผ่านเว็บไซด์ร่วมกับพี่เลี้ยงสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้ได้รายงานที่ถูกต้องสมบูรณ์
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สจรส.มอ. ครั้งนี้ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรายงานผลโครงการ เทคนิควิธีการในการจัดเวทีสรุปบทเรียนหรือถอดบทเรียนในชุมชน และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการให้เป็นปัจจุบัน ณ วันที่อบรม
 • ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการคือสามารถนำไปขยายผลความรู้ให้กับคณะทำงานโครงการ และนำเทคนิคกระบวนการในการจัดเวทีถอดบทเรียนไปใช้ในการจัดเวทีแก้ปัญหาต่าง ๆในชุมชนได้
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน และคณะทำงานที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพฑูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 640.00

กิจกรรมลงแขกพัฒนาศูนย์เรียนรู้

5 ธันวาคม 2558 เวลา 10:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อต่อการส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปข้าวสังหยดอินทรีย์ชีวภาพ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมระดมผู้เข้าร่วมโครงการที่มีจิตอาสามาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในกลุ่มมั่งมีสังภัณฑ์ ซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง มีโรงเรือน และโรงสีเก่า ซึ่งทางกลุ่มยินดีให้ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้โดยการลงแขกเน้นการปรับพื้นที่ การจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ และสื่อนิทรรศการที่ประกอบในศูนย์เรียนรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • 08.00-09.00 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางมาพร้อมกัน ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอนทรีย์ครบวงจร
 • 09.00-11.30 ร่วมกันลงแขกดำนำพัฒนาแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวสังขหยดอินทรีย์
 • 11.30-13.00 รับประทานอาหารร่วมกัน
 • 13.00-17.00 ร่วมพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีย์ครบวงจร (ถางหญ้าและทำความสะอาดบริเวณ)
 • 17.00-18.30 รับประทานอาหารร่วมกันและแลกเปลี่ยนพูดคุยผลการจัดกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา
 • 18.30-20.00 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ได้ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร 1 ศูนย์ที่สามารถใช้เป็นที่เรียนรู้ของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต จากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนทำใหเเกิดศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีย์ครบวงจรขึ้น โดยศูนย์เรียนรู้มี 2 ส่วนหลัก คือส่วนที่เป็นแปลงนาสาธิต และอาคารศูนย์เรียนรู้การแปรรูปข้าวสังหยดและคนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการผลิตได้จากการลงมือปฏิบัติจริง
 • ผลลัพธ์ เกิดศูนย์เรียนรู้ที่เกิดขึ้นมีประชาชนมาร่วมกันพัฒนามากกว่า 40 คน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและมีหลักสูตรการเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีย์ครบวงจร ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงในแปลงนาของตนเอง และเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้จากแปลงนาสาธิตทำให้กระบวนการผลิตข้าวสังหยดอินทรีย์ได้รับการสืบทอด
 • ความเชื่อมโยงกับสุขภาวะ การดำเนินโครงการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของเยาวชนกับผู้ปกครองในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ทำให้สุขภาวะทางสังคมของชุมชนดีขึ้นนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดสุขภาวะทางจิตใจของคนในชุมชนที่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในระหว่างการจัดกิจกรรมนี้ด้วย
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00

สร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาแลกเปลี่ยนความรู้และยกระดับคุณภาพของคนในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชนที่ร่วมผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานร่วมกับนักวิชาการตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเยาวชน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนรู้วิถีการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีชีวภาพ ตั้งแต่กระบวนการก่อนการผลิต เช่นหลักสูตรการปรับปรุงดินหลักสูตรการปรับปรุงน้ำหลักสูตรการเตรียมเมล็ดพันธุ์ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษา เช่นหลักสูตรพืชร่วมนาหลักสูตรการกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยกระบวนการธรรมชาติและขั้นตอนการเก็บเกี่ยว เช่นหลักสูตรแกราะเกี่ยวข้าวหลักสูตรการทำข้าวซ้อมมือ เป็นต้น ซึ่งดำเนินการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการพัฒนาหลักสูตรก่อนผลิตครั้งที่ 2 พัฒนาหลักสูตรการปลูกและการดูแลและครั้งที่ 3 หลักสูตรการเก็บเกี่ยว

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชุมคณะทำงานร่วมกับนักวิชาการ ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ลงพื้นที่ในโครงการ มีคณะทำงานโครงการและตัวแทนชาวบ้านเขาร่วมให้ความรู้และร่วมคิดจัดทำหลักสูตรครั้งที่ 2 โดยจัดทำเรื่อง 1.เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปลูก 2.การกำจัดแมลงศัตรูพืช 3.การเก็บเกี่ยว
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. ได้รับความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
 2. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงาน ทีมสภาผู้นำ และตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ ได้รู้วิธีการปลูกข้าวที่ถูกต้องและการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ และขั้นตอนการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง เช่น การเก็บเกี่ยวด้วยแกระข้าว เป็นต้น
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 0 คน
ประกอบด้วย

ประชุมคณะทำงานร่วมกับนักวิชาการ ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,100.00 500.00 34,200.00 15,000.00 0.00 0.00 53,800.00

สร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ ตั้งแต่ก่อยการปลูก การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว

14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตข้าวสังหยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชนที่สมัครเข้าร่วมผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ จำนวน 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานร่วมกับนักวิชาการตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเยาวชน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนรู้วิถีการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีชีวภาพ ตั้งแต่กระบวนการก่อนการผลิต เช่นหลักสูตรการปรับปรุงดินหลักสูตรการปรับปรุงน้ำหลักสูตรการเตรียมเมล็ดพันธุ์ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษา เช่นหลักสูตรพืชร่วมนาหลักสูตรการกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยกระบวนการธรรมชาติและขั้นตอนการเก็บเกี่ยว เช่นหลักสูตรแกราะเกี่ยวข้าวหลักสูตรการทำข้าวซ้อมมือ เป็นต้น ซึ่งดำเนินการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการพัฒนาหลักสูตรก่อนผลิตครั้งที่ 2 พัฒนาหลักสูตรการปลูกและการดูแลและครั้งที่ 3 หลักสูตรการเก็บเกี่ยว

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานร่วมกับนักวิชาการ ตัวแทนชุมชน จำนวน 60 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ลงพื้นที่ในโครงการ มีคณะทำงานโครงการและตัวแทนชาวบ้านเขาร่วมให้ความรู้และร่วมคิดจัดทำหลักสูตร โดยในวันนี้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ก่อนการผลิต
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวที่ใช้เคมีมาเป็นการทำนาอินทรีย์ครบวงจร ไม่น้อยกว่า 200 ไร่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ได้แก่ แกลบ และขีวัว ผสมกันก่อนนำไปหมักอีก 15 วัน เพื่อจัดทำเป็นปุ๋ยใส่ในนาข้าว ทำให้ได้หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เรื่อง หลักสูตรการเรียนรู้ก่อนการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับความชาวบ้านในการเรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานร่วมกับนักวิชาการ ตัวแทนชุมชน จำนวน 60 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,100.00 1,500.00 25,200.00 15,000.00 0.00 0.00 46,800.00

ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนพฤศจิกายน

10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะทำงานและประชาชน 20 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • คณะทำงานได้มีการประชุม ทบทวน วางแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.พัฒนาแกนนำในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 20 คน 2.มีการกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการประชุมทำให้แกนในชุมชน สภาผู้นำ และคณะทำงาน มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา ในการทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับโครงการเพิ่มขึ้น
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงานและประชาชน 20 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00

กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อการผลิตข้าวชุมชน

26 ตุลาคม 2558 เวลา 08:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำนา ขั้นตอนการทำนา
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 54 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมนำเยาวชนจากครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มาเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพ ในพื้นที่ว่างเปล่าที่เป็นนาร้างในหมู่บ้าน เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ปลูกผู้ดูแลรักษาผู้เก็บเกี่ยว และนำผลผลิตที่ได้มาเป็นเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นในธนาคารเมล็ดพันธุ์ อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งในเชิงกระบวนการและในส่วนของวัตถุดิบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • เยาวชนและคณะทำโครงการ จำนวน 15 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • กิจกรรมนำเยาวชนจากครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มาเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพ ในพื้นที่ว่างเปล่าที่เป็นนาร้างในหมู่บ้าน เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ปลูกผู้ดูแลรักษาผู้เก็บเกี่ยว และนำผลผลิตที่ได้มาเป็นเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นในธนาคารเมล็ดพันธุ์ อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งในเชิงกระบวนการและในส่วนของวัตถุดิบ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดกลุ่มเยาวชนต้นกล้าผลิตข้าวอินทรีย์
 2. เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน
 3. เกิดแปลงนาอินทรีย์ชีวภาพต้นแบบ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพ ขั้นตอนการทำนา การถอนต้นกล้า และการดำนาทำให้สร้างความสามัคคีกันในหมู่ชาวบ้านและเยาวชนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 54 คน
ประกอบด้วย
 • เยาวชนและคณะทำโครงการ จำนวน 15 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,000.00 1,000.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00

เวทีคืนข้อมูลระบบนิเวศนาให้ชุมชน

21 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีเศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้นด้วยวิถึการผลิตข้าวสังหยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีคืนข้อมูลระบบนิเวศให้กับชุมชนโดยการจัดนิทรรศการ การแสดงบทบาทสมมุติผลที่เกิดขึ้นในการผลิตข้าวแบบใช้เคมี ใช้อาสาสมัครที่ได้รับผลกระทบเล่าเหตุการณ์การดำเนินชีวิตการใช้สารเคมี และตัวอย่างของกลุ่มที่ใช้สารอินทรย์ในการทำนา เพื่อให้คนในชุมชนเกิดจิตสำนึกและความตระหนักเห็นถึงความสำคัญจะร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาและร่วมทำกิจกรรมไปด้วยกัน รับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ประชาชนในพื้นที่และคณะทำงานรวมทั้งแกนนำในชุมชน จำนวน 100 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. คณะทำงานและแกนนำในชุมชนได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม
 2. ให้ประชาชนแสดงบทบาทสมมุติผลที่ที่เกิดขึ้นในการผลิตข้าวแบบเคมี และเล่าเรื่องเกี่ยวกับการผลิตข้าวแบบเคมี
 3. ให้ประชาชนอีกกลุ่มเล่าเกี่ยวกับการผลิตข้าวแบบอินทรีย์ใช้สารอินทรีย์ในการทำนา
 4. ทั้งสองกลุ่มเปรียบเทียบผลที่ได้รับและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาและร่วมมือการทำกิจกรรมด้วยกัน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. ประชาชนในพื้นที่เกิดการรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมและวิถีการผลิตของชุมชนบนฐานนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป
 2. ได้แกนนำที่จะเข้าร่วมการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมการผลิต
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประชาชนในชุมชนมีความรู้เกียวกับการผลิตข้าว ทั้งแบบเคมี คือ เสี่ยงต่อการเป็นโรค เนื่องจากในกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจะใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ยาฆ่าหญ้า จนกระทั่งเก็บเกี่ยว ข้าวออกรวงสวย แต่มีค่าใช้จ่ายเยอะ และเมื่อทานมาก ๆ จะส่งผลให้ร่างกายได้รับสารเคมีสะสม และแบบอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถผลิตได้เองในหมู่บ้าน มีชาวบ้านมาร่วมมือร่วมแรงกันทำปุ๋ย ลงแขกทำนา จนได้ข้าวที่ออกรวงสวยและมีเงินเหลือเก็บเนื่องจากต้นทุนการผลิตไม่แพง ซึ่งสามรถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการผลิตข้าวเพิ่มขึ้น
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย
 • ประชาชนในพื้นที่และคณะทำงานรวมทั้งแกนนำในชุมชน จำนวน 100 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 10,200.00 0.00 0.00 0.00 12,200.00

สำรวจข้อมูลเพื่อทำแผนที่นิเวศท้องนา

11 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและปัญหาต่างๆ ในชุมชนในรูปแบบของสภาผู้นำ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมออกแบบกระบวนการสำรวจข้อมูล และข้อมูลจำเป็น เพื่อทำการสำรวจและจัดทำเป็นแผนที่ทำมือ แผนที่นาอินทรี นาเคมี และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง โดยการให้เยาวชนจิตอาสาเป็นผู้ดำเนินการในการเก็บข้อมูล และนำกลับมาวิเคราะห์และวาดเป็นแผนที่เดินดินระบบนิเวศนาบ้านควนพัง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ประชาชนในชุมชนและเยาวชน 40 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศในการทำนาและได้จัดทำแผนที่ด้วยมือ แผนที่นาอินทรีย์ นาเคมีโดยประชนชนในชุมชนและเยาวชนช่วยกันดำเนินการในการเก็บข้อมูล เพื่อพัฒนาการทำนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ได้แผนที่ทำมือระบบนิเวศนาบ้านควนพัง เพื่อใช้ในการคืนข้อมูลให้ชุมชนได้ทราบสภาพปัจจุบันของการทำนาและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้สำรวจข้อมูลเพื่อทำแผนที่นิเวศ

 1. ได้ทำแผนที่ด้วยมือเกี่ยวกับระบบนิเวศ
 2. สามารถทำให้ประชาชนรู้ถึงข้อมูลชุมชนเกี่ยวกับสภาพในปัจจุบันในการทำนามากขึ้น
 3. ทำให้การทำนาได้ผลดีมากกว่าเดิม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย
 • ประชาชนในชุมชนและเยาวชน 40 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00

ประชุมคณะทำงานและแกนนำชุมชนเพื่อเปิดโครงการ

10 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ตามแนวทางที่ สสส. กำหนดให้แกนนำชุมชนได้รับทราบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานจำนวน 6 คน
กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนแกนนำในหมู่บ้าน 10 คน
ผู้แทนท้องที่ ท้องถิ่น ภาครัฐ 4 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้กับแกนนำชุมชนได้รับทราบ และร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงร่วมกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 43 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ จำนวน 6 คน แกนนำชุมชน  จำนวน 33 คน ตัวแทนท้องที่ ท้องถิ่น ภาครัฐ 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้กับแกนนำชุมชนได้รับทราบ และร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงร่วมกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.พัฒนาแกนนำในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 20 คน 2.มีการกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ชาวบ้านรับรู้การมีโครงการ สสสย่อยอดในปีที่ 2

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 43 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ จำนวน 6 คน แกนนำชุมชน  จำนวน 33 คน ตัวแทนท้องที่ ท้องถิ่น ภาครัฐ 4 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

1.การดำเนินการโครงการตามแผนควรมีการขยายผลทั้งในเชิงพื้นที่ปลูกไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงด้วย เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง 2. ในกระบวนการแปรรูปหรือกระบวนการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องควรหาความร่วมมือจาดหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยทักษิณ หรือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนตุลาคม

10 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการและแผนการดำเนินงานให้กับประชาชนรับทราบ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 43 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะทำงาน เยาวชน และแกนนำในชุมชน อสม. จำนวน 43 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • 09.00-10.00น.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางมาพร้อมกัน ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอนทรีย์ครบวงจร
 • 10.00-11.00น.คณะทำงานได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ
 • 11.00-11.30น.แกนนำในชุมชนชี้แจงขั้นตอนแนวทางการทำงานและการลงมือปฏิบัติให้กับกลุ่ม อสม. และประชาชนทั่วไปรับทราบ
 • 11.30-12.00น.ร่วมรับประทานอาหารว่าง
 • 12.00-12.30น.คณะทำงานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากนั้นคณะทำงานได้สรุปข้อมูลที่ได้ในการประชุมครั้งนี้ และเสร็จสิ้นการประชุมในวันนี้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.พัฒนาแกนนำในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 20 คน 2.มีการกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กลุ่มเจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านทำเนียบ และ อสม. รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการร่วมไปถึงได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับโครงการ ว่าเป็นโครงการที่ดี รักษาวัฒนธรรมและฟื้นฟูการทำนา ได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน และจะมีการประชุมเพื่อวางแผนการทำโครงการทุกเดือน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 43 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงาน เยาวชน และแกนนำในชุมชน อสม. จำนวน 43 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

9 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มทำงานโดยปราศจากการสูบบุหรี่ ทำให้สุขภาพแข็งแรง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • อสม.จำนวน 3 คน
 • คณะทำงาน จำนวน 4 คน
 • เยาวชนจำนวน 3 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • 9.00-12.00 จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ และล้างอัดขยายภาพ
 • 12.00-13.00 ติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ ที่โรงเรียนสุนทราภิบาล และ รพ.สต. บ้านทำเนียบ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการติดตั้งป้ายเขตปลอดบุหรี่จำนวน 2 ป้าย ที่ รพ.สต.บ้านทำเนียบ และ โรงเรียนสุนทราภิบาล ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดประชุมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการและประชุมหมู่บ้าน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย
 • อสม.จำนวน 3 คน
 • คณะทำงาน จำนวน 4 คน
 • เยาวชนจำนวน 3 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ

3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
maliwanmaliwan
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อทราบแนวทางการดำเนินโครงการ และวิธีการในการจัดทำรายงานต่าง ๆ ผ่านระบบเว็บไซด์ตนใต้
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการและการจัดบันทึกข้อมูลรายละเอียดผ่านระบบเวปไซด์

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ตัวแทนคณะทำงานจำนวน 2 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • รับฟังแนวทางการบริหารจัดการโครงการจาก ผศ.ดร.พงเทพษ์ และทีมงานของ สจรส.มอ ลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับการรายงานผลต่างๆ ผ่านเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ และการจัดทำรายงานต่างๆ ผ่านระบบเว็บไซด์ คนใต้สร้างสุข ซึ่งสามารถนำไปขยายผลและนำไปใช้ในการดำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 • ตัวแทนคณะทำงานจำนวน 2 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ผู้แทนโครงการยังขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,090.00 0.00 0.00 0.00 1,090.00