เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03848
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 209,750.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย เกียรติ อุมารี
พี่เลี้ยงโครงการ narumon Satun
พื้นที่ดำเนินการ บ้านคลองสองปาก หมู่ที่ 8 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8309884415323,99.900843501062
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 มี.ค. 2559 83,900.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 104,880.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,970.00
รวมงบประมาณ 209,750.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 หนุนเสริมกลไกสภาผู้นำชุมชนเดิมและสร้างเกิดกลไลเยาวชนใหม่มาขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

เกิดสภาเยาวชน 1 สภา มีการประชุมและจัดกิจกรรมต่อเนื่องทั้งโครงการ มีการประชุมสภาเยาวชน เดือนละ 1 ครั้ง

2 เพื่อสำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านเยาวชนให้เป็นปัจจุบัน มีรายละเอียดเพียงพอใช้เป็นฐานข้อมลในการทำแผนพัฒนาชุมชนด้านเยาวชนได้

ได้ข้อมูลสถานการณ์เยาวชน 1 ชุมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการสำรวจในปี 2558

3 เพื่อทำแผนพัฒนาชุมชนด้านเยาวชน โดยเยาวชนและครอบครัวมีส่วนร่วม

ได้แผนพัฒนาชุมชนด้านเยาวชน 1 แผน

4 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและคนในชุมชนในการปฏิบัติการกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีคุณค่า ในอันที่จะนำไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหาเยาวชน
  1. ร้อยละ 80 ของเยาวชนและครอบครัวกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมทำกิจกรรมตามที่กำหนดทุกกิจกรรม
  2. เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย(กลุ่มตัวโต)สามารถเป็นผู้นำทำกิจกรรมให้กับกลุ่มเยาวชนรุ่นน้อง(กลุ่มตัวเล็ก) อย่างน้อย15 คน จากกลุ่มสภาเยาวชน
  3. พ่อแม่กลุ่มตัวโตที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อยาเสพติด ตอบแบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดโครงการว่าเห็นบุตรหลานมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 50
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ 2 1,750.00 1,750.00
10 ต.ค. 58 ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 1/10 50 500.00 750.00
20 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 1/10 40 400.00 400.00
24 ต.ค. 58 ทำป้ายปลอดบุหรี่ 500 1,000.00 1,000.00
30 ต.ค. 58 เปิดตัวโครงการและจัดตั้งสภาเยาวชน 120 12,300.00 12,300.00
5 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 2/10 40 1,400.00 1,400.00
7 พ.ย. 58 ทำความเข้าใจเยาวชนในการศึกษาตนเองและรากชุมชน 60 10,650.00 9,650.00
8 พ.ย. 58 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนและทำแผนที่ศักยภาพคน 1/4 60 7,150.00 7,150.00
14 พ.ย. 58 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนและทำแผนที่ศักยภาพคน 2/4 60 5,950.00 5,950.00
15 พ.ย. 58 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนและทำแผนที่ศักยภาพคน 3/4 60 5,950.00 5,950.00
21 พ.ย. 58 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนและทำแผนที่ศักยภาพคน 4/4 60 5,950.00 5,950.00
22 พ.ย. 58 ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 2/10 50 1,250.00 1,250.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการเงิน 2 300.00 300.00
7 ธ.ค. 58 ประชุมสรุปข้อมูลศักยภาพคนและทำแผนที่ให้สมบูรณ์ 60 6,250.00 6,250.00
10 ธ.ค. 58 ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 3/10 50 750.00 750.00
20 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 3/10 40 400.00 400.00
10 ม.ค. 59 ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 4/10 50 750.00 750.00
20 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 4/10 40 400.00 400.00
15 ก.พ. 59 ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 5/10 50 750.00 750.00
20 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 5/10 40 440.00 400.00
12 มี.ค. 59 พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารปิดงวด 2 200.00 200.00
14 มี.ค. 59 พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารก่อนปิดงวด 200 200.00 200.00
15 มี.ค. 59 รายงานการปิดงวด 1 2 800.00 800.00
19 มี.ค. 59 ประชุมสภาเยาวชน 6/10 50 750.00 750.00
21 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 6/ 10 40 400.00 400.00
16 เม.ย. 59 ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 7/10 50 750.00 750.00
23 เม.ย. 59 เรียนรู้ภูมิปัญญาเกษตรยั่งยืน 1/1 50 18,100.00 18,100.00
27 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 7/10 40 400.00 400.00
14 พ.ค. 59 ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 8/10 50 750.00 750.00
20 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 8/10 40 400.00 400.00
18 มิ.ย. 59 ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 9/10 50 750.00 750.00
20 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 9/10 40 400.00 400.00
25 มิ.ย. 59 เรียนรู้ภูมิปัญญาทำน้ำปลา 1 /1 50 17,200.00 17,200.00
10 ก.ค. 59 ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 10/10 50 1,000.00 750.00
14 ก.ค. 59 สรุปข้อมูลสถานการณ์เยาวชน 60 7,650.00 7,650.00
16 ก.ค. 59 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 1/1 100 7,150.00 7,150.00
20 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 10/10 40 360.00 400.00
23 ก.ค. 59 สองสภาทำแผนด้านเยาวชน 1/1 60 11,050.00 11,050.00
24 ก.ค. 59 กีฬาสีครอบครัว 1/4 60 13,500.00 13,500.00
30 ก.ค. 59 กีฬาสีครอบครัว 2/4 60 8,050.00 8,050.00
31 ก.ค. 59 กีฬาสีครอบครัว 3/4 60 8,050.00 8,050.00
3 ส.ค. 59 ให้ความรู้พ่อแม่เรื่องเยาวชน 1/1 40 5,800.00 5,800.00
6 ส.ค. 59 กีฬาสีครอบครัว 4/4 60 8,050.00 8,050.00
7 ส.ค. 59 จัดตั้งทีมมัคคุเทศก์นำเที่ยวศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน 1/1 30 8,000.00 8,000.00
20 ส.ค. 59 เสริมทักษะชีวิตพิชิตคนใจง่าย 60 16,950.00 16,950.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 4,050.00 2,784.00
7 ต.ค. 59 จัดทำรูปถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
8 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
10 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงก่อนปิดงวด 2 2 200.00 200.00
12 ต.ค. 59 คืนเงิน เงินเปิดบัญชี 2 500.00 500.00
15 ต.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเกตโครงการปิดงวด 2 2 2,000.00 200.00
รวม 2,790 209,750.00 51 205,684.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 แบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์เยาวชน.docx (.docx) narumon Satun

โครงการเข้าสู่ระบบโดย songpak songpak เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 12:01 น.