directions_run

เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03848
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 209,750.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย เกียรติ อุมารี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 089-654-4020,093-603-4078
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ narumon Satun
พื้นที่ดำเนินการ บ้านคลองสองปาก หมู่ที่ 8 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8309884415323,99.900843501062place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 มี.ค. 2559 83,900.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 104,880.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,970.00
รวมงบประมาณ 209,750.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 หนุนเสริมกลไกสภาผู้นำชุมชนเดิมและสร้างเกิดกลไลเยาวชนใหม่มาขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

เกิดสภาเยาวชน 1 สภา มีการประชุมและจัดกิจกรรมต่อเนื่องทั้งโครงการ มีการประชุมสภาเยาวชน เดือนละ 1 ครั้ง

2 เพื่อสำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านเยาวชนให้เป็นปัจจุบัน มีรายละเอียดเพียงพอใช้เป็นฐานข้อมลในการทำแผนพัฒนาชุมชนด้านเยาวชนได้

ได้ข้อมูลสถานการณ์เยาวชน 1 ชุมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการสำรวจในปี 2558

3 เพื่อทำแผนพัฒนาชุมชนด้านเยาวชน โดยเยาวชนและครอบครัวมีส่วนร่วม

ได้แผนพัฒนาชุมชนด้านเยาวชน 1 แผน

4 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและคนในชุมชนในการปฏิบัติการกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีคุณค่า ในอันที่จะนำไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหาเยาวชน
  1. ร้อยละ 80 ของเยาวชนและครอบครัวกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมทำกิจกรรมตามที่กำหนดทุกกิจกรรม
  2. เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย(กลุ่มตัวโต)สามารถเป็นผู้นำทำกิจกรรมให้กับกลุ่มเยาวชนรุ่นน้อง(กลุ่มตัวเล็ก) อย่างน้อย15 คน จากกลุ่มสภาเยาวชน
  3. พ่อแม่กลุ่มตัวโตที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อยาเสพติด ตอบแบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดโครงการว่าเห็นบุตรหลานมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 50
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2558 12:01 น.