directions_run

เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03851
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2558 - 15 พฤศจิกายน 2559
งบประมาณ 212,750.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง กิตติมา กาเส็มส๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 080-7111048,080-7111048
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ narumon Satun
พื้นที่ดำเนินการ บ้านนาโต๊ะขุน หมู่ที่ 6 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9318798895177,99.9446868896place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2558 15 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2558 15 มี.ค. 2559 85,100.00
2 16 มี.ค. 2559 15 ก.ย. 2559 16 มี.ค. 2559 15 พ.ย. 2559 106,375.00
3 16 ก.ย. 2559 15 พ.ย. 2559 21,275.00
รวมงบประมาณ 212,750.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 หนุนเสริมกลไกสภานาโต๊ะขุนเดิมและจัดตั้งกลไกเยาวชนมาร่วมเป็นสภานาโต๊ะขุนอีก 20 คน ขึ้นเพิ่มเติม สู่การขับเคลื่อนประเด็นขยะในชุมชน
 1. สภานาโต๊ะขุนมีการประชุมทุกเดือนรวม10 เดือน
 2. สภานาโต๊ะขุนมีผู้เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้งอย่างน้อย48คนเป็นเด็กเยาวชน 20 คน
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 หนุนเสริมกลไกสภานาโต๊ะขุนเดิมและ ขึ้นเพิ่มเติม สู่การขับเคลื่อนประเด็นขยะในชุมชน
 1. ได้ข้อมูลขยะระดับครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน 3 ชุดข้อมูล
 2. มีการนำข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำแผนชุมชน
3 ทำแผนชุมชนเพื่อจัดการปัญหาของชุมชน

เกิดแผนชุมชนด้านการจัดการขยะ 1 แผน จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคี

4 ปฏิบัติการแก้ปัญหาร่วมกันของเยาวชนและผู้ใหญ่
 1. มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเกินร้อยละ 80 ที่กำหนดไว้
 2. เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 มีรายได้หรือการออมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากการจัดการขยะ
5 จัดการข้อมูลชุมชนให้สามารถนำไปใช้วางแผนแก้ปัญหาได้

มีการจัดการข้อมูลของชุมชนและสามารถทำให้ชุมชนประสบความสำเร็จในการกำจัดขยะ

6 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2558 22:08 น.