เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03851
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2558 - 15 พฤศจิกายน 2559
งบประมาณ 212,750.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง กิตติมา กาเส็มส๊ะ
พี่เลี้ยงโครงการ narumon Satun
พื้นที่ดำเนินการ บ้านนาโต๊ะขุน หมู่ที่ 6 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9318798895177,99.9446868896
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2558 15 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2558 15 มี.ค. 2559 85,100.00
2 16 มี.ค. 2559 15 ก.ย. 2559 16 มี.ค. 2559 15 พ.ย. 2559 106,375.00
3 16 ก.ย. 2559 15 พ.ย. 2559 21,275.00
รวมงบประมาณ 212,750.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 หนุนเสริมกลไกสภานาโต๊ะขุนเดิมและจัดตั้งกลไกเยาวชนมาร่วมเป็นสภานาโต๊ะขุนอีก 20 คน ขึ้นเพิ่มเติม สู่การขับเคลื่อนประเด็นขยะในชุมชน
 1. สภานาโต๊ะขุนมีการประชุมทุกเดือนรวม10 เดือน
 2. สภานาโต๊ะขุนมีผู้เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้งอย่างน้อย48คนเป็นเด็กเยาวชน 20 คน
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 หนุนเสริมกลไกสภานาโต๊ะขุนเดิมและ ขึ้นเพิ่มเติม สู่การขับเคลื่อนประเด็นขยะในชุมชน
 1. ได้ข้อมูลขยะระดับครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน 3 ชุดข้อมูล
 2. มีการนำข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำแผนชุมชน
3 ทำแผนชุมชนเพื่อจัดการปัญหาของชุมชน

เกิดแผนชุมชนด้านการจัดการขยะ 1 แผน จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคี

4 ปฏิบัติการแก้ปัญหาร่วมกันของเยาวชนและผู้ใหญ่
 1. มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเกินร้อยละ 80 ที่กำหนดไว้
 2. เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 มีรายได้หรือการออมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากการจัดการขยะ
5 จัดการข้อมูลชุมชนให้สามารถนำไปใช้วางแผนแก้ปัญหาได้

มีการจัดการข้อมูลของชุมชนและสามารถทำให้ชุมชนประสบความสำเร็จในการกำจัดขยะ

6 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 1,750.00 1,726.00
15 ต.ค. 58 คืนเงินเปิดบัญชี 2 0.00 500.00
15 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
17 ต.ค. 58 ประชุมเตรียมงานเปิดตัวโครงการ 60 7,000.00 7,000.00
4 ธ.ค. 58 เขียนรายงานและการเงิน 2 2,000.00 300.00
10 ธ.ค. 58 ประชุมสภาเยาวชน ครั้งที่1/10 20 400.00 940.00
28 ธ.ค. 58 ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 1/10 20 500.00 940.00
2 ม.ค. 59 เปิดตัวโครงการปีที่ 2 200 24,840.00 24,840.00
8 ม.ค. 59 ประชุมสภาเยาวชน ครั้งที่2/10 20 400.00 340.00
28 ม.ค. 59 ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 2/10 20 500.00 340.00
31 ม.ค. 59 อบรมบทบาทสภาเยาวชน 60 6,250.00 6,250.00
9 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารก่อนปิดงวด1ครั้งที่1 2 200.00 200.00
12 ก.พ. 59 ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่3/10 20 400.00 340.00
28 ก.พ. 59 ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 3/10 20 500.00 340.00
5 มี.ค. 59 ขาหุ้นเยาวชน คนตัวน้อยจัดการขยะ 50 9,250.00 9,250.00
10 มี.ค. 59 ทำตะแกรงแยกขยะรีไซด์เคิลติดตั้งในชุมชน 50 10,600.00 10,600.00
12 มี.ค. 59 พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสารปิดงวด 2 200.00 200.00
15 มี.ค. 59 ปิดงวดที่ 1 2 800.00 776.00
18 มี.ค. 59 ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่4/10 20 400.00 340.00
19 มี.ค. 59 ทำข้อมูลสถานการณ์ขยะครั้งที่1/2 50 7,375.00 8,250.00
28 มี.ค. 59 ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 4/10 20 500.00 340.00
2 เม.ย. 59 รวบรวมข้อมูลและทำสื่อแสดงข้อมูล 50 9,050.00 9,050.00
20 พ.ค. 59 อบรมการจัดการขยะให้แก่ขาหุ้นเยาวชนและเยาวชนทั่วไป 50 15,950.00 15,950.00
4 มิ.ย. 59 เวทีทำมาตรการทางสังคมเรื่องการจัดการขยะ 100 18,910.00 18,910.00
18 มิ.ย. 59 ขาหุ้นบรรยายธรรม "ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา" 50 12,950.00 12,950.00
17 ก.ค. 59 ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกา 40 5,250.00 5,250.00
17 ก.ค. 59 ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 5/10 20 500.00 340.00
23 ก.ค. 59 ทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ ครั้งที่2/2 50 7,375.00 6,500.00
23 ก.ค. 59 ขาหุ้นเยาวชนทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 40 14,150.00 14,150.00
28 ก.ค. 59 ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่6/10 20 500.00 340.00
30 ก.ค. 59 ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่5/10 20 400.00 340.00
30 ก.ค. 59 ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่2/7 40 1,200.00 1,200.00
5 ส.ค. 59 ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่7/10 20 500.00 340.00
6 ส.ค. 59 ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่6/10 20 340.00 340.00
10 ส.ค. 59 ทำตะแกรงแยกขยะรีไซด์เคิลติดตั้งในชุมชนครั้งที่2/2 50 1,500.00 1,500.00
12 ส.ค. 59 ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่ 7/10 20 400.00 340.00
13 ส.ค. 59 ขาหุ้นเยาวชนถอดบทเรียน 50 21,000.00 21,000.00
14 ส.ค. 59 ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่3/7 40 1,200.00 1,200.00
20 ส.ค. 59 นำเสนอข้อมูลและร่วมทำแผนชุมชนด้านการจัดการขยะ 80 12,100.00 12,100.00
27 ส.ค. 59 ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่4/7 40 1,200.00 1,200.00
28 ส.ค. 59 ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่8/10 20 500.00 340.00
3 ก.ย. 59 ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่9/10 20 500.00 340.00
9 ก.ย. 59 ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่8/10 20 340.00 340.00
10 ก.ย. 59 ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่5/7 40 1,200.00 1,200.00
18 ก.ย. 59 ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่ 9/10 20 340.00 340.00
24 ก.ย. 59 ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่6/7 40 1,200.00 1,200.00
25 ก.ย. 59 ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่ 10/10 20 580.00 340.00
28 ก.ย. 59 ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน คั้งที่ 10/10 20 500.00 340.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 3,050.00 1,366.00
9 ต.ค. 59 ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกา ครั้งที่ 7/7 40 1,200.00 1,200.00
10 ต.ค. 59 พี่เลี้ยงตรวจเอกสารก่อนปิดงวด 2 2 1,000.00 200.00
31 ต.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 2 2 1,000.00 200.00
31 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
31 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
รวม 1,694 212,750.00 54 207,218.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย natokun natokun เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 22:08 น.