เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03911
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 210,200.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย มีชัย ดีถนอม
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบางไทร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองนัอย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3636926518358,100.07772445679
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 31 มี.ค. 2559 84,080.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 1 เม.ย. 2559 27 ต.ค. 2559 105,100.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,020.00
รวมงบประมาณ 210,200.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านบางไทร ที่เรียกว่า เซเว่นภูมิปัญญาบ้านบางไทร
  1. จัดแสดงกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและนำผลิตภัณฑ์มาแสดง
  2. ครัวเรือนมาร่วมทำกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาเดือนละ 2 ครั้ง
2 เพื่อปรับทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนไม่หลงวัตถุนิยม

เกิดข้อตกลงบัญญัติ 10 ประการ เยาวชนบ้านบางไทร

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อให้ชาวบางไทรชักชวนเพื่อนบ้านสองฝั่งคลองร่วมรักษาคลองบางไทร

มีข้อตกลงร่วมกันดูแลลำคลองสองฝั่งคลองและสวนสมุนไพร

5 เพื่อให้บ้านบางไทรมีการจัดการสุขภาพชุมชนสู่ความเข้มแข็ง
  1. เกิดสภาผู้นำชุมชนน่าอยู่ประชุมขับเคลื่อนบ้านบางไทรทุกเดือน
  2. เกิดสภาเยาวชนบางไทร มีกิจกรรมสร้างสรรค์สม่ำเสมอ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
17 ก.ย. 58 1.ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อชี้แจงโครงการ และแผนการดำเนินงาน (ครั้งที่1) 20 500.00 1,000.00
3 - 4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 1,100.00 1,100.00
20 ต.ค. 58 2.ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คน เพื่อปรึษาหารือเรื่องการเปิดตัวโครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้งที่2) 20 500.00 500.00
21 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
30 ต.ค. 58 สภาชุมชนพัฒนาบ้านคลองบางไทร จัดประชุมชี้แจง และขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง 100 13,500.00 13,500.00
11 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ร่วมใจอนุรักษ์ทุเรียนน้ำ และพืชสมุนไพรท้องถิ่นปากพนัง 20 500.00 500.00
20 พ.ย. 58 ร่วมใจอนุรักษ์ทุเรียนน้ำ และพืชสมุนไพรท้องถิ่นปากพนัง ในวันพ่อแห่งชาติ 50 17,500.00 17,500.00
25 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี ประเพณี สองฝั่งคลอง 20 500.00 500.00
5 ธ.ค. 58 สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี ประเพณี สองฝั่งคลอง ครั้งที่ 1 80 13,100.00 13,100.00
7 ธ.ค. 58 การติดตามจาก สจรส มอ. (ครั้งที่2) 2 550.00 550.00
25 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำจำนวน20คนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานการจัดกิจกรรม สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี รักษาลำคลองบางไทร 20 500.00 500.00
8 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและเตรีบมความพร้อมการจัดกิจกรรม ล้อมร้ัว สมุนไพร บ้านบางไทรน่าอยู่ 20 500.00 500.00
13 - 14 ก.พ. 59 การประชุมเพื่อจัดทำรายงาน งวดที่ 1 3 1,100.00 1,100.00
27 ก.พ. 59 ล้อมร้ัว สมุนไพร บ้านบางไทรน่าอยู่ 50 12,500.00 12,500.00
1 มี.ค. 59 สะสางคลอง ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 1 40 4,800.00 4,800.00
7 มี.ค. 59 สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี รักษาลำคลองบางไทร 70 13,900.00 13,900.00
5 เม.ย. 59 เสวนา ชาวบ้านบางไทร ไม่ติดค่านิยม 70 10,200.00 10,200.00
7 เม.ย. 59 สะสางคลอง ดูแลรักษอย่างต่อเนื่อง2 40 4,800.00 4,800.00
9 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม 20 500.00 500.00
25 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20 คนพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม 20 500.00 500.00
12 ส.ค. 59 เยาวชนคลองบางไทร ร่วมใจอนุรักษ์(ครั้งที่2) 50 6,600.00 6,600.00
14 ส.ค. 59 เยาวชนคลองบางไทร ร่วมใจอนุรักษ์(ครั้งที่1) 50 11,600.00 11,600.00
28 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม 20 500.00 500.00
31 ส.ค. 59 เยาวชนคลองบางไทร ร่วมใจอนุรักษ์(ครั้งที่3) 50 6,600.00 6,600.00
1 ก.ย. 59 สะสางคลอง ดูแลรักษอย่างต่อเนื่อง3 40 4,800.00 4,800.00
3 - 4 ก.ย. 59 ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ.ตรวจการเงินงวดที่2(ครั้งที่1) 2 1,100.00 1,100.00
13 ก.ย. 59 โชว์ห่วยหายไปไหน ทำไมเด้กไทยต้องไปเซเว่น 70 9,600.00 9,600.00
15 ก.ย. 59 เด็กบางไทร ช่วยสร้างสุขให้ครอบครัว รู้ยัง(ครั้งที่1) 80 12,700.00 12,700.00
17 ก.ย. 59 เด็กบางไทร ช่วยสร้างสุขให้ครอบครัว รู้ยัง(ครั้งที่2) 80 10,600.00 10,600.00
22 ก.ย. 59 ร่วมพลังคนสองวัย สืบสานภูมิปัญญาบ้านบางไทร(ครั้งที่1) 40 6,400.00 6,400.00
23 ก.ย. 59 ร่วมพลังคนสองวัย สืบสานภูมิปัญญาบ้านบางไทร(ครั้งที่2) 40 5,400.00 5,400.00
28 ก.ย. 59 ร่วมพลังคนสองวัย สืบสานภูมิปัญญาบ้านบางไทร(ครั้งที่3) 40 5,400.00 5,400.00
29 ก.ย. 59 ร่วมพลังคนสองวัย สืบสานภูมิปัญญาบ้านบางไทร(ครั้งที่4) 40 5,400.00 5,400.00
30 ก.ย. 59 ร่วมพลัง พัฒนาเซเว่นภูมิปัญญาบ้านบางไทร ครั้งที่ 2 ระดมสมอง ช่องทางรายได้ 80 10,600.00 10,600.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 3,792.00 3,792.00
9 ต.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม 20 500.00 500.00
12 ต.ค. 59 แลกเปลี่ยน ถอดบทเรียน บ้านบางไทร 30 4,600.00 4,600.00
13 ต.ค. 59 สรุปผลโครงการและจัดรายงาน 5 1,600.00 1,600.00
14 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรมและจัดทำรายงาน 3 2,000.00 1,600.00
14 - 15 ต.ค. 59 ประชุมปิดโครงการ 2 2,358.00 1,600.00
27 ต.ค. 59 ตรวจเอกสารปิดโครงการ 2 0.00 608.00
รวม 1,415 210,200.00 42 210,700.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย bangsai bangsai เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 13:43 น.