directions_run

เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03911
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2015 - 15 ตุลาคม 2016
งบประมาณ 210,200.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย มีชัย ดีถนอม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 08-43057564
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบางไทร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองนัอย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3636926518358,100.07772445679place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2015 15 ก.พ. 2016 15 ก.ย. 2015 31 มี.ค. 2016 84,080.00
2 16 ก.พ. 2016 15 ส.ค. 2016 1 เม.ย. 2016 27 ต.ค. 2016 105,100.00
3 16 ส.ค. 2016 15 ต.ค. 2016 21,020.00
รวมงบประมาณ 210,200.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านบางไทร ที่เรียกว่า เซเว่นภูมิปัญญาบ้านบางไทร
  1. จัดแสดงกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและนำผลิตภัณฑ์มาแสดง
  2. ครัวเรือนมาร่วมทำกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาเดือนละ 2 ครั้ง
2 เพื่อปรับทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนไม่หลงวัตถุนิยม

เกิดข้อตกลงบัญญัติ 10 ประการ เยาวชนบ้านบางไทร

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อให้ชาวบางไทรชักชวนเพื่อนบ้านสองฝั่งคลองร่วมรักษาคลองบางไทร

มีข้อตกลงร่วมกันดูแลลำคลองสองฝั่งคลองและสวนสมุนไพร

5 เพื่อให้บ้านบางไทรมีการจัดการสุขภาพชุมชนสู่ความเข้มแข็ง
  1. เกิดสภาผู้นำชุมชนน่าอยู่ประชุมขับเคลื่อนบ้านบางไทรทุกเดือน
  2. เกิดสภาเยาวชนบางไทร มีกิจกรรมสร้างสรรค์สม่ำเสมอ
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2015 13:43 น.