directions_run

ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03840
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 189,780.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สมยศ บรรดา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081-5354128,081-5354128
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ จารุวรรณ วงษ์เวช
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด 7.7618459052176,99.239410758018place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 24 ก.พ. 2559 75,912.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 25 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 94,890.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,978.00
รวมงบประมาณ 189,780.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างสภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาชุมชนตัวชี้วัด าขยะ
 • มีสภาผู้นำชุมชน
 • มีการประชุม
 • มีมาตรการ การจัดการขยะ
 • มีการดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาขยะ
2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในชุมชน
 • ขยะในชุมชนลดลง 20%
 • ทุกครัวเรือนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
 • เพิ่มรายได้ในครัวเรือนจากขยะ
 • ทุกครัวเรือนไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
 • มีการจัดตั้งโครงการกองทุนสวัสดิการจากธนาคารขยะ
 1. มีข้อมูลขยะในชุมชน 1 ชุด
 2. มีเยาวชนเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ในการเก็บข้อมูลขยะ 60%
 3. มีคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลจำนวน 1 ชุด
 4. ครัวเรือนมีความรู้และการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ร้อยละ 80
 5. มีแผนการดำเนินงานขยะจากฐานข้อมูล1ชุด
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2558 09:53 น.