ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03840
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 189,780.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สมยศ บรรดา
พี่เลี้ยงโครงการ จารุวรรณ วงษ์เวช
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด 7.7618459052176,99.239410758018
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 24 ก.พ. 2559 75,912.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 25 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 94,890.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,978.00
รวมงบประมาณ 189,780.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างสภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาชุมชนตัวชี้วัด าขยะ
 • มีสภาผู้นำชุมชน
 • มีการประชุม
 • มีมาตรการ การจัดการขยะ
 • มีการดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาขยะ
2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในชุมชน
 • ขยะในชุมชนลดลง 20%
 • ทุกครัวเรือนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
 • เพิ่มรายได้ในครัวเรือนจากขยะ
 • ทุกครัวเรือนไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
 • มีการจัดตั้งโครงการกองทุนสวัสดิการจากธนาคารขยะ
 1. มีข้อมูลขยะในชุมชน 1 ชุด
 2. มีเยาวชนเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ในการเก็บข้อมูลขยะ 60%
 3. มีคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลจำนวน 1 ชุด
 4. ครัวเรือนมีความรู้และการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ร้อยละ 80
 5. มีแผนการดำเนินงานขยะจากฐานข้อมูล1ชุด
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
29 - 30 ก.ย. 58 ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 2 2,200.00 1,920.00
30 ก.ย. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 500 1,000.00 800.00
2 ต.ค. 58 จัดตั้งและประชุมสภาผู้นำชุมชนโครงการ ชุมชนปลอดขยะบ้านห้วยลึก 100 13,400.00 13,400.00
10 ต.ค. 58 ชี้แจงเปิดตัวโครงการ 100 18,550.00 18,550.00
17 พ.ย. 58 อบรมเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน 2 2,000.00 200.00
18 พ.ย. 58 ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง 100 20,600.00 20,600.00
10 ธ.ค. 58 ประชุมถอดบทเรียนหลังศึกษาดูงาน 100 13,700.00 13,700.00
10 - 11 ม.ค. 59 จัดตั้งและประชุมคณะทำงานชุดย่อยในจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน 2 วัน 50 10,830.00 10,830.00
3 ก.พ. 59 เพื่อให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องรายงานหน้าเวปและรายงานการเงิน 3 200.00 200.00
23 ก.พ. 59 พี่เลี้ยงติดตามโครงการ 2 200.00 200.00
24 ก.พ. 59 ปิดรายงานงวดที่ 1 2 200.00 200.00
24 ก.พ. 59 คืนเงินเปิดบัญชี 2 0.00 500.00
26 - 27 ก.พ. 59 ดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือน /ร้านค้า จำนวน 2วัน 50 19,000.00 19,000.00
11 มี.ค. 59 คืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อร่ว่มวางแผนการดำเนินงานจัดการขยะ 100 17,000.00 17,000.00
10 เม.ย. 59 ประชุมเชิงปฎิบัติการดำเนินงานธนาคารขยะในชุมชน 100 14,500.00 14,500.00
10 พ.ค. 59 ประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เกิดสภาผู้นำชุมชนและแกนนำที่เข้มแข็ง 100 15,000.00 15,000.00
10 มิ.ย. 59 กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งโรคไข้เลือดออก 200 10,200.00 7,350.00
10 ก.ค. 59 จัดตั้งเกณฑ์การดำเนินงาน บ้านสะอาด ปราศจากขยะ ไร้ไข้เลือดออก 50 15,500.00 12,280.00
9 ก.ย. 59 ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงติดตามโครงการ 1 200.00 200.00
16 ก.ย. 59 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินผลการดำเนินงานและการขยายสู่เครือข่ายภายนอกในการจัดการขยะของทุกระดับ 50 8,500.00 8,500.00
29 ก.ย. 59 ถอดบทเรียนโครงการจากทีมสื่อสร้างสรรค์ สสส. 30 0.00 0.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 5,000.00 2,840.00
12 ต.ค. 59 ตรวจรายงานหน้าเวปและเอกสารการเงินปิดโครงการ 2 0.00 200.00
15 ต.ค. 59 ทำป้ายปลอดบุหรี่ จัดทำรูปภาพ และทำรายงานโครงการ 2 2,000.00 -
รวม 1,650 189,780.00 23 177,970.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย บ้านห้วยลึก ต.ทรายขาว กระบี่ บ้านห้วยลึก ต.ทรายขาว กระบี่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 09:53 น.