ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

โครงการตามแผนงาน

ปีงบประมาณชื่อติดตามโครงการงบประมาณ (บาท)
1 2560 HIA RC 0.00
2 2560 พัฒนาความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน 185,000.00
3 2560 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสู่สังคมสันติสุข 250,000.00
4 2560 เยาวชนต้นกล้า ป้องกัน แก้ไขและต้านภัยยาเสพติด 190,000.00
5 2560 เครือข่ายจักรยานเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 240,000.00
6 2560 คืนรอยยิ้มให้น้อง ๆ ชายแดนใต้ด้วยศาสตร์พระราชา 0.00
7 2560 พัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปี พ.ศ.2559 235,800.00
8 2560 เสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนตามหลักศาสนาอิสลาม 240,900.00
9 2560 ศิลปะ วรรณกรรม และการเปิดพื้นที่การเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมในชุมชนพหุวัฒนธรรม 0.00
10 2560 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ PPS แนะแนวสัญจร สานฝันน้องสู่อนาคต ประจำปี 2560 219,190.00
11 2560 ผลิตหนังสือนิทานคุณธรรมภาษาบาฮาซาก้าวทันอาเซียน 250,000.00
12 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) อ.เมืองนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต. ตามหลักสูตรฟัรฎูอีนฯ 2559 0.00
13 2560 พัฒนาศักยภาพกลไกชายคามัสยิดนำร่องจ.นราธิวาส 0.00
14 2560 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ เพื่อเป็นเกราะป้องกันเยาวชนจากยาเสพติด 156,285.00
15 2560 Road of life and education 0.00
16 2560 อบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มองค์กรแกนนำภาคประชาสังคม ต.จอเบาะ 156,945.00
17 2560 การพัฒนาทักษะการอ่านและการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่านแบบ กีรออาตี บ้านสะหริ่ง ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 200,300.00
18 2560 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจ.นราธิวาสเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองตนภายใต้กรอบกฎหมายบ้านเมืองและบทบัญญัติอิสลามผ่านกระบวนการฮะละเกาะฮ์ อัลกุรอาน (เรียนรู้บทบัญญัติ) 250,000.00
19 2560 พัฒนาเยาวชนคนต้นแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 0.00
20 2560 อัลฟารุกสร้างคน ขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืน 249,190.00
21 2560 พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์อิซละห์บ้านกูบู 236,680.00
22 2560 อบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อชุมชนยั่งยืน 209,600.00
23 2560 แปรรูปข้าวโพดและฟักทอง 175,000.00
24 2560 ฝึกและพัฒนาอาชีพสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 193,086.00
25 2560 พัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับน้อง ๆ ตาดีกา กิจกรรม เลี้ยงปลาหมอชุมพรเพื่อสร้างรายได้ให้องค์กรและเป็นอาหารกลางวัน 250,000.00
26 2560 อบรมอาชีพเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายทางแอฟฟิเคชั่น (ไลน์) ให้กับพี่น้องในชุมชน(77 ต.) 328,805.00
27 2560 พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 157,600.00
28 2560 สร้างสรรค์สังคม ด้วยสื่ออิสลาม 0.00
29 2560 การถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม หมู่ที่ 3 บ้านโต๊ะแบบ ต.มะรือโบออก 0.00
30 2560 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ชุมชนยะกัง 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 150,643.00
31 2560 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนบ้านชุมบก 250,000.00
32 2560 ส่งเสริมการมีอาหารและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยและว่างงานในชุมชน 0.00
33 2560 ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายแกนนำในพื้นที่เพื่อการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ จ.นราธิวาส 161,223.00
34 2560 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนต.แว้ง กิจกรรมชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน 172,350.00
35 2560 บ้านฉันสวรรค์ของฉันและการผลิตสื่อสร้างสันติภาพสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 250,110.00
36 2560 สานพลังพลเมืองจิตอาสาประชารัฐเพื่อบริบาล กลุ่มเปราะบาง 250,000.00
37 2560 โรงเรียนชาวนาฟื้นฟูนาร้างด้วยเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 0.00
38 2560 ปลูกกาแฟในสวนยางเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 93,200.00
39 2560 การเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมกสร้างสรรค์แก่เด็กเยาวชนในชุมชนบ้านลุโบะดาโต๊ะ 201,700.00
40 2560 ส่งเสริมอาชีพเยาวชนเลี้ยงปลาในกระชังบ้านโคก หมู่ที่ 5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง 0.00
41 2560 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ 180,000.00
42 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง รือเสาะ 247,545.00
43 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ตากใบ 241,545.00
44 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง เจาะไอร้อง 133,545.00
45 2560 การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ 250,000.00
46 2560 อบรมศาสนธรรมนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 232,220.00
47 2560 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและการอำนวยความยุติธรรมสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 250,000.00
48 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ระเงะ 212,145.00
49 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ศรีสาคร 198,345.00
50 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง บาเจาะ 198,345.00
51 2560 การอบรมเผยแพร่ศาสนาอิสลาที่บริสุทธิ์ในงานดะวะห์เพื่อแก้ไขปัญหา 3 จชต. ในมิติศาสนา 231,000.00
52 2560 การให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ/สุขในพื้นที่จ.นราธิวาส 250,000.00
53 2560 สานสัมพันธ์สายใยรัก 242,617.00
54 2560 นำสื่อมวลชนและตัวแทนการท่องเที่ยวมาเลเซียดูงานและนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 250,000.00
55 2560 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หนุนเสริมการแก้ไขปัญหา 3 จชต. 140,000.00
56 2560 เสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. : ชีวิตปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรม สันติสุขอย่างยั่งยืน 246,460.00
57 2560 ซาลามัติ 249,850.00
58 2560 สนับสนุนกีฬาต้านภัยยาเสพติด 104,800.00
59 2560 7 มาตรการสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่ สู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่โรงเรียนขยายโอกาส จ.นราธิวาส 250,000.00
60 2560 พัฒนาระบบป้องกันการแพร่ระบาดและช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดโดยชุมชน 239,800.00
61 2560 พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต.ลุโบะบายะ 118,075.00
62 2560 การพัฒนาเทคนิคการเขียน การถ่ายภาพ การทำสารคดีสั้น เพื่อการสื่อสารและเพิ่มศักยภาพองค์ภาคประชาสังคม 600,000.00
63 2560 อบรมให้ความรู้ด้านป้องกันตนเองจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมชนบ้านโคกกอและชุมชนดอนยาง หมู่ที่ 8 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 227,000.00
64 2560 เพิ่มศักยภาพเยาวชนเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 200,000.00
65 2560 กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันเขตชุมชน ม.1 ม. 6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 250,000.00
66 2560 กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันเขตชุมชน ม.2ต.ควนโนรี ม.2 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 250,000.00
67 2560 สร้างพลังประชาชนคนยุติธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนชายแดนใต้ 249,525.00
68 2560 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาผู้กระทำความผิดในกระบวนการยุติธรรม และการเยียวยาให้กับผู้เสียหายทางอาญา : กรณีศึกษาต.ตากใบ อ.ตากใบ 250,000.00
69 2560 การอยู่ร่วมกันของประชาชนที่มีวัฒนธรรมหลากหลายภายใต้กฎหมายเดียวกัน 248,500.00
70 2560 ภาษาร้อยใจด้วยสื่อสันติภาพชายแดนใต้ 248,600.00
71 2560 สร้างความเข้าใจบริบทในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอน ท่องวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติพหุวัฒนธรรม 163,875.00
72 2560 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนตาดีกาเครือข่ายตาดีกานูรุลฮีอายะห์ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 216,600.00
73 2560 ประเพณีวัฒนธรรมกวนอาซูรอกาละเล่นกีฬาพื้นบ้านและการขับร้องอนาซีด 249,580.00
74 2560 พัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปี พ.ศ.2559 235,800.00
75 2560 สืบสานวัฒนธรรมไทย รายอสัมพันธ์ ชุมชนละเมาะบก 158,750.00
76 2560 ภาษาพาเพลิน หนูก็เรียนได้ 238,100.00
77 2560 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (สิละ) 255,140.00
78 2560 สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดชายแดนใต้ 294,400.00
79 2560 มุ่งสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้ 250,000.00
80 2560 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอัลกุรอานด้วยระบบท่องจำ (อัลฮุฟาซ)โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียนและครูผู้สอนโครงเรียนอัลกุรอานเพื่อสร้างอัจฉริยะ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 244,640.00
81 2560 กีรออาตีสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 216,300.00
82 2560 สืบสานประเพณี วัฒนธรรม วันสารท เดือนสิบ 72,700.00
83 2560 ศึกษาออกแบบศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น "ฮัจยีสุหลง" 250,000.00
84 2560 ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมนำสันติสุขชายแดนใต้ 250,000.00
85 2560 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 149,650.00
86 2560 อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดต่อนักเรียนในสถานศึกษา 211,050.00
87 2560 การแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 174,725.00
88 2560 ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 203,250.00
89 2560 สัมมนาวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การสร้างนวัฒกรรมเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 249,200.00
90 2560 VCDแกะรอยการจัดการปัญหาการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน ระบบกีรออาตีและการบริหารจัดการศูนย์กีรออาตีที่ผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 241,330.00
91 2560 อบรมจริยธรรมสันติสุขในหมู่บ้าน 173,800.00
92 2560 สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 201,700.00
93 2560 สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้า 236,050.00
94 2560 ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จชต. 245,865.00
95 2560 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 249,450.00
96 2560 ฝึกอาชีพเสริมการแปรรูปอาหารทะเลฮาลาล (ข้าวเกรียบปลา) หมู่ที่ 2 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 250,000.00
97 2560 นำร่องฟาร์มตัวอย่างตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสุขภาวะคนปุลากง 250,000.00
98 2560 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้านสุขภาวะให้กับนักเรียนโรงเรียนธรรมพิทยาคาร 249,950.00
99 2560 พัฒนาบทบาทเยาวชนกับการพัฒนาความสัมพันธ์พื้นที่พหุวัฒนธรรมต.พ่อมิ่ง 227,650.00
100 2560 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี 250,000.00
101 2560 พัฒนาศักยภาพผู้นำผู้หญิง เด็กและเยาวชน ด้วยทักษะการตัดเย็บและการสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านบาราเฮาะ จ.ปัตตานี 118,700.00
102 2560 พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลาดใหม่นาประดู่ 228,500.00
103 2560 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 220,000.00
104 2560 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนกูแบอีเต๊ะ จังหวัดปัตตานี และบ้านสาวอ จังหวัดนราธิวาส 246,000.00
105 2560 สร้างผู้นำเยาวชนจิตอาสาในท้องถิ่น 80,000.00
106 2560 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 250,000.00
107 2560 จัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 268,110.00
108 2560 อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 245,995.00
109 2560 ส่งเสริมศักภาพบุคลากรเยาวชนและชุมชนเพื่อพัฒนาท่องเที่ยวชายแดนใต้ ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 215,275.00
110 2560 พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน 78,000.00
111 2560 พัฒนาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 250,000.00
112 2560 ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว 206,900.00
113 2560 งานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตการแปรรูปยางเครป 100,000.00
114 2560 อบรมสร้างความเข้าใจแนวทางสันติวิธี 244,275.00
115 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง หนองจิก 247,545.00
116 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง สายบุรี 0.00
117 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะรัง 247,545.00
118 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง มายอ 244,245.00
119 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ปะนาเระ 226,845.00
120 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ทุ่งยางแดง 0.00
121 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง โคกโพธิ์ 247,545.00
122 2560 ขยายเมล็ดพันธ์แห่งสันติ (ณ สถาบันอาชีวศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13 วิทยาลัย) 234,000.00
123 2560 คอตัมอัลกุรอาน สร้างเยาวชนและครอบครัวรักสันติ 75,350.00
124 2560 เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชุมชนสันติวิธีในพื้นที่ต้นแบบชุมชนสันติธรรม(Kampong Damai) 250,000.00
125 2560 สร้างการเรียนรู้กระบวนการสันติภาพ โดยสันติวิธีในเครือข่ายอาสาสมัครอัสสลาม 250,000.00
126 2560 พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยหลักศาสนา 212,300.00
127 2560 การขับเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจนโยบายการพัฒนาของรัฐสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวารายย่อย สนามแข่งขันนกเขาชวา บ้านนาแม ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี 210,000.00
128 2560 ความสุขที่ชุมชนด้วยประชาหารือเพื่อสานสันติภาพแสวงหาแนวทางสันติวิธี 250,000.00
129 2560 "ทางออกของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" อย่างยั่งยืน 349,910.00
130 2560 สร้างความเข้าใจกระบวนการสันติสุขแก่คนไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ 250,600.00
131 2560 ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายแพะ - แกะตามมาตรฐาน GAP จ.ปัตตานี 250,000.00
132 2560 พัฒนาอาชีพโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะนาวเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับสมาชิกในในชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 223,300.00
133 2560 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ อ.หนองจิก สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 145,000.00
134 2560 แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่สู่ชุมชน 248,880.00
135 2560 ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม 144,890.00
136 2560 เกษตรผสมผสาน (ต่อยอดโครงการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามโครงการ 9101) 124,020.00
137 2560 ส่งเสริมสิทธิและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและประชาสังคม ตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 ทางสื่อวิทยุและสื่อออนไลน์ 250,000.00
138 2560 เสียงของเยาวชนกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 243,100.00
139 2560 สานพลัง กลไกการดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กเยาวชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับชุมชนต้นแบบ (อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี) 250,000.00
140 2560 ประชาอุ่นใจ วัยรุ่นสดใส ห่างไกลยาเสพติด ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 145,630.00
141 2560 การเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ม.3 บ.แบรอ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 250,000.00
142 2560 ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดในสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 243,400.00
143 2560 เยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด 250,000.00
144 2560 สร้างคน ให้เป็นคน สานพลังเยาวชน คืนคนดี สานสันติสุขชายแดนใต้อย่างยั่งยืน 250,000.00
145 2560 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชน ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี 250,000.00
146 2560 พัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนจ.ปัตตานี 572,315.00
147 2560 พัฒนาระบบและกลไกอาสาสมัครชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของพื้นที่ 250,000.00
148 2560 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.ปัตตานี 210,000.00
149 2560 พัฒนาศักยภาพกระบวนการเยียวยาเชิงลึกแนวพุทธ 252,540.00
150 2560 เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนกับการสร้างสันติสุข 243,450.00
151 2560 พัฒนาศักยภาพสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ 361,300.00
152 2560 เปิดพื้นที่การสื่อสารองค์กรประชาสังคมเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 230,725.00
153 2560 ฝึกอบรมการพัฒนาสมาชิกในชมรมอนุรักษ์นกเงือกเพื่ออนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ในป่าบูโด 182,500.00
154 2560 จัดประชุมสัมมนาอาสาสมัครพิทักษ์คุ้มครองวัด พระสงฆ์ 270,000.00
155 2560 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างจิตอาสาของเยาวชนสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนบ้านพะปูเงาะ 201,620.00
156 2560 ฝึกอบรมชุมชนรักชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดิน 240,000.00
157 2560 รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคม 235,540.00
158 2560 รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคม 235,540.00
159 2560 เพิ่มศักยภาพมวลชนบ้านปาแดรูเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 223,620.00
160 2560 ยกพี่ให้เป็นครู ยกน้องให้เป็นงาน 249,750.00
161 2560 อบรมสัมมนากรรมการสภานักเรียนเพื่อสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยและแรงบันดาลใจสร้างสันติภาพ 250,000.00
162 2560 ปลูกต้นกล้ามนุษยธรรม รุ่นที่ 3/2560 187,550.00
163 2560 ภาพ (สันติ) ภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 250,660.00
164 2560 ส่งเสริมทักษะการเรียนและการค้นหาตนเองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Senior Sharing พาน้องพิชิตฝัน) 250,000.00
165 2560 Deep South Children Voice for Peace เสียงเด็กชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ 250,000.00
166 2560 ชุมชนต้นแบบคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พลัง บวร. 235,755.00
167 2560 อิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 235,800.00
168 2560 บรรพชาอุปสมบทชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช (ในพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ) 100,000.00
169 2560 อบรมองค์ความรู้และการปฏิบัติตามหลักการอิสลามแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางอ.เมือง จ.ยะลา 205,590.00
170 2560 เทศน์แอนด์ทอล์ค ธรรมะสมานฉันท์ สร้างสีสันปลายด้ามขวานไทย 250,000.00
171 2560 อบรมนักเรียนเพื่อปลูกฝังหลักศาสนาอิสลาม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น 196,450.00
172 2560 พัฒนาบุคลิกภาพครูผู้สอนและนักเรียนตาดีกาเครือข่ายตาดีดารุล อัฎฟาล ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 244,400.00
173 2560 อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนตาดีกานูรูลฮูดา บ้านปอเยาะ ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 244,845.00
174 2560 "สร้างเวที สร้างโอกาส สร้างคน" 85,000.00
175 2560 งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 245,000.00
176 2560 สีสันกำแพงแดนใต้ 180,570.00
177 2560 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา 239,900.00
178 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีมายา หน้าถ้ำ 110,820.00
179 2560 พัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนต. จ.ยะลา สร้างความเข้มแข็งให้กับแกนนำสภาองค์กรชุมชนต.จ.ยะลา จำนวน 59 ต. 208,480.00
180 2560 ป้องกันและเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง ชุมชนบ้านควน หมู่ที่ 5 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา 247,300.00
181 2560 การจัดการขยะโดยชุมชน 254,515.00
182 2560 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านในเขต ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 201,340.00
183 2560 ปลูกผักกางมุ้งสร้างรายได้ให้กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนกาลอ 187,943.00
184 2560 ส่งเสริมอาชีพการตัดผม 249,000.00
185 2560 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปกล้วยหินยะลา แบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจ.ยะลา 223,200.00
186 2560 พัฒนาศักยภาพนักข่าวภาคพลเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 250,000.00
187 2560 เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มโรงแปรรูปปลาดุกร้าและปลาส้ม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าบ้านคลองทราย เพื่อการบริโภคและจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชน 50,000.00
188 2560 พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผ้าบาติกเพื่อเพิ่มรายได้ ลดการว่างงาน เพื่อสืบสานตำนานศิลป หัตถกรรมท้องถิ่น ชาวปักต์ใต้ 110,800.00
189 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง บันนังสตา 198,345.00
190 2560 ปัญญาชนมุสลิมการกับการสร้างสังคมสันติสุข 250,100.00
191 2560 อบรมแกนนำเยาวชนต้นแบบสันติวิธี 249,150.00
192 2560 ศานติวัฒนธรรม "สะพาน" ข้ามความขัดแย้ง 219,070.00
193 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง อ.รามัน จ.ยะลา 244,245.00
194 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ธารโต 134,345.00
195 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะหา 212,145.00
196 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง กรงปีนัง 134,345.00
197 2560 บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์ สันติภาพ 250,000.00
198 2560 เสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีของชุมชน ไทยพุทธในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 250,000.00
199 2560 ขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการบทบาทผู้นำและมัสยิดในการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามวิถีแห่งอิสลามอย่างยั่งยืน 250,000.00
200 2560 พลังเยาวชนสร้างเครือข่ายต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 170,825.00
201 2560 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก กองทุนอิบนูอัฟฟานอามานะห์ ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 249,525.00
202 2560 เด็กและเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด ชุมชนกะตูปะและชุมชนใกล้เคียงในต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา 160,000.00
203 2560 พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยหลักศาสนธรรมบำบัดห่างไกลยาเสพติดหมู่บ้าน บ้านตะโละ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 118,180.00
204 2560 พัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ 250,000.00
205 2560 อบรมเยาวชนจิตอาสากู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่อ.รามัน จ.ยะลา 194,420.00
206 2560 ค่ายฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมระดับต.และการสื่อสารชุมชน MOBILE JOUNALIST (MOJO) 500,000.00
207 2560 บัณฑิตจิตอาสา นักพัฒนาสันติสุข 450,000.00
208 2560 Develop Product Desing การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจ.ยะลา 200,033.00
209 2560 เยาวชนสานใจสู่ความสงบสันติ 162,775.00
210 2560 การสร้างความเข้าใจกลุ่มเครือข่ายชายแดนใต้ในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับเยาวชนในการประชาสัมพันธ์เชิงบวกของ เครือข่ายภาคประชาสังคม 250,000.00
211 2560 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอัลกุรอาน สถาบันอัลกุรอานสัมพันธ์ ต.ล่องควน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 195,200.00
212 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) ปี พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 250,000.00
213 2560 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อสานเสวนาเยาวชนพุทธมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 250,000.00
214 2560 จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีลอยกระทง 138,020.00
215 2560 "หนูจะเป็นเด็กดี" กีรออาตีประจำมัสยิดนูรุดดีนบ้านล่องควน 78,950.00
216 2560 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวทันสู่การพัฒนายุค 4.0 250,000.00
217 2560 ให้ความรู้ ฟื้นฟู ป่าชายเลน ตำบลปากบาง 214,350.00
218 2560 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชนธนาคารออมทรัพย์ชุมชนบ้านแพร้ว หมู่ที่ 8 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 199,210.00
219 2560 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 247,060.00
220 2560 เยาวชนจิตอาสาพัฒนาศักยภาพพื้นที่และวิถีชุมชน 250,000.00
221 2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง สะบ้าย้อย 247,545.00
222 2560 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเรียนรู้แก่สมาชิกเครือข่ายราษฎรอาสาและประชาชนทั่วไป ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 250,000.00
223 2560 ค่ายอบรมการละครเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อชุมชนสู่สันติสุข ชายแดนใต้ 250,000.00
224 2560 ส่งเสริมพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม 222,360.00
225 2560 บริหารโครงการการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม (ตัวอย่าง) 0.00