โครงการตามแผนงาน

ปีงบประมาณชื่อติดตามโครงการงบประมาณ (บาท)
1 2555 โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้ ปี 55 8,133,750.00
2 2558 โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ ปี 58 0.00
3 2560 สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน (แผนงานกลาง สร้างสุข#10) 4,870,000.00
4 2560 สสส. สนับสนุนงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 1,000,000.00
5 2560 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ 5,000,000.00
6 2560 การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด 9,775,000.00
7 2560 บริหารงาน เว็บไซต์ เครือข่ายฅนสร้างสุข 100.00
8 2560 HIA RC 0.00
9 2560 โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย 0.00
10 2561 โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผล 2,000,000.00
11 2561 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น 0.00