รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สสส. สนับสนุนงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61
ภายใต้โครงการ โครงการทั่วไป
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 14 กันยายน 2560 - 30 เมษายน 2561
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประดิษฐ์ นิจไตรรัตน์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2560 30 ก.ย. 2560 300,000.00
2 1 ต.ค. 2560 29 ธ.ค. 2560 300,000.00
3 1 ม.ค. 2561 29 มี.ค. 2561 400,000.00
รวมงบประมาณ 1,000,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อจัดงานเวทีสร้างสุขภาพภาคใต้ปี 2560

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
16 ก.ค. 60 จัดการประชุมอัพเดทงาน ครั้งที่ 1 80 30,000.00 18,000.00
14 ก.ย. 60 จัดการประชุมอัพเดทงาน ครั้งที่ 2 90 30,000.00 -
12 ต.ค. 60 จัดการประชุมอัพเดทงาน ครั้งที่ 3 80 34,000.00 -
รวม 250 94,000.00 1 18,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 11:22 น.