directions_run

การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด
ภายใต้โครงการ โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
ภายใต้องค์กร เครือข่ายฅนสร้างสุข
รหัสโครงการ 60-01038
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2560 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณ 9,775,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ซอฟียะห์ นิมะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.จงกลนี ศิริรัตน์, นายสุวิทย์ สมบัติ, นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต, นายทวีวัตร เครือสาย, นายชญานิน เอกสุวรรณ, ภก.สมชาย ละอองพันธ์ุ,
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 4,500,000.00
2 1 ม.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 3,500,000.00
3 1 ส.ค. 2561 31 ม.ค. 2562 1,500,000.00
4 1 ก.พ. 2562 31 มี.ค. 2562 275,000.00
รวมงบประมาณ 9,775,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา มีกลไกในการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินการของภาครัฐ ภาคเอกชน และ เครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. อาทิเช่น เกิดกลุ่ม เกิดเครือข่ายจัดการปัจจัยเสี่ยง รวมถึงกลไกทางวิชาการ กลไกสื่อ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ากลไกที่เกิดขึ้นยังต้องการการหนุนเสริมในการพัฒนาขีดความสามารถ และ การสนับสนุนในหลายด้านโดยเฉพาะงบประมาณเพื่อการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถขยายขอบเขตทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ได้มากเท่าที่คาดหวังไว้ สำหรับแนวทางการจัดการที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด คือ การพยายามใช้กลไกในเชิงระบบและโครงสร้างที่มีอยู่ในกลไกปกติให้สามารถดำเนินงานให้มากที่สุด โดยการไปหนุนเสริมให้กลไกดังกล่าวมีขีดความสามารถมากขึ้นและเพิ่มภารกิจในการจัดการปัจจัยเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นโครงการนี้ จึงพยายามจะใช้กลไกในเชิงระบบและโครงสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวน 2 กลไก กลไกแรกคือ กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ที่มีทั้งภารกิจและงบประมาณกระจายอยู่ครอบคลุมทั้งประเทศ และ กลไกที่สองคือ กลไกอาสาสมัครของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อันเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในการควบคุมยาสูบและยาเสพติดมากที่สุด สำหรับกลไกที่ 1 กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (local health insurance funds) เป็นกลไกที่เกิดจากการที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 47 ทั้งนี้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ สปสช. แต่งตั้งทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ทำให้เกิดการกระจายอำนาจ (decentralize) ลดบทบาทของรัฐส่วนกลางในการดำเนินการเอง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเป็นเจ้าของ (ownership) และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่หรือสุขภาพชุมชนบนพื้นฐานของความร่วมมือและการร่วมบริหารจัดการระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ประชาชน และหน่วยงานสาธารณสุขมากขึ้น
ส่วนกลไกที่ 2 คือ กลไกอาสาสมัครของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อันเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาบุหรี่และยาเสพติดมากที่สุด ปัจจุบันศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีกลไกอาสาสมัครทำงานในพื้นที่หลายรูปแบบ โดยรูปแบบหนึ่งเรียกว่า บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ที่มีจำนวนบัณฑิตอาสาฯ 2,237 คน จากจำนวนหมู่บ้าน 2,249 หมู่บ้าน โดยศอบต. มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการว่างงานในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ศอ.บต. ประจำหมู่บ้านในการดูแลและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ใน 3 ภารกิจหลักคือ (1) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานพัฒนาของ ศอ.บต. (2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อใช้ในการบริหารงานของ ศอ.บต. และ (3) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของ ศอ.บต. และปฏิบัติภารกิจงานที่จังหวัดและอำเภอมอบหมาย ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

กรอบแนวคิดในการดำเนินงานเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของกลไกระดับท้องถิ่น 2 กลไก คือ
(1) กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
(2) บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสุขภาพในระดับจังหวัดและระดับตำบล และเพิ่มจำนวนนักขับเคลื่อนจิตอาสาที่สามารถพัฒนาแผนงาน หรือ โครงการสำหรับการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากปัญหาสุรา ยาสูบและยาเสพติด โดยมีผลลัพธ์ที่สำคัญคือ ได้รูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และสารเสพติด การผลิตองค์ความรู้ การเกิดนวัตกรรม การมีมาตรการควบคุม/ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนโยบายสาธารณะต่อไปได้

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนากลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ในเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

2 เพื่อพัฒนากลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้เพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอ.บต.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 694,463.00 0 0.00
29 ม.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.สตูล 0 2,670.00 -
7 ส.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี 0 39,624.00 -
7 ก.ย. 61 ตรวจบัญชีโครงการฯ งวดที่ 2 0 15,000.00 -
15 - 16 ก.ย. 61 ประชุมทีมทำงานหลัก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 0 21,998.00 -
20 ก.ย. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการกองทุนฯและทีมพี่เลี้ยง จ.ชุมพร 0 23,100.00 -
5 ต.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการกองทุนฯและทีมพี่เลี้ยง จ.สงขลา 0 30,800.00 -
6 ต.ค. 61 ประชุมทีมทำงานหลัก 0 80,048.00 -
30 ต.ค. 61 ประชุมทีมทำงานหลัก (ภาคใต้) 0 39,613.00 -
4 พ.ย. 61 จัดประชุมพัฒนาและปรับแก้โครงการ จ.สงขลา 0 8,090.00 -
7 พ.ย. 61 จัดประชุมพัฒนาและปรับแก้โครงการ จ.นราธิวาส 0 8,520.00 -
8 พ.ย. 61 จัดประชุมพัฒนาและปรับแก้โครงการ จ.ปัตตานี 0 8,200.00 -
29 พ.ย. 61 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง 0 6,800.00 -
6 ธ.ค. 61 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผลโครงการภาคเหนือ (เขต 1-2) งวดที่ 3 0 120,000.00 -
6 ธ.ค. 61 การวางระบบพัฒนาโครงการผ่านเว็บไซต์และการดูแลตลอดโครงการ งวดที่ 1 0 50,000.00 -
6 ธ.ค. 61 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผล โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7-10) งวด 3 0 240,000.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560 19:51 น.