การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด
ภายใต้โครงการ โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
รหัสโครงการ 60-01038
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
งบประมาณ 9,775,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ซอฟียะห์ นิมะ
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.จงกลนี ศิริรัตน์, นายสุวิทย์ สมบัติ, นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต, นายทวีวัตร เครือสาย, นายชญานิน เอกสุวรรณ, ภก.สมชาย ละอองพันธ์ุ,
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 4,500,000.00
2 1 ม.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 3,500,000.00
3 1 ส.ค. 2561 31 ม.ค. 2562 1,500,000.00
4 1 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562 275,000.00
รวมงบประมาณ 9,775,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา มีกลไกในการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินการของภาครัฐ ภาคเอกชน และ เครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. อาทิเช่น เกิดกลุ่ม เกิดเครือข่ายจัดการปัจจัยเสี่ยง รวมถึงกลไกทางวิชาการ กลไกสื่อ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ากลไกที่เกิดขึ้นยังต้องการการหนุนเสริมในการพัฒนาขีดความสามารถ และ การสนับสนุนในหลายด้านโดยเฉพาะงบประมาณเพื่อการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถขยายขอบเขตทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ได้มากเท่าที่คาดหวังไว้ สำหรับแนวทางการจัดการที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด คือ การพยายามใช้กลไกในเชิงระบบและโครงสร้างที่มีอยู่ในกลไกปกติให้สามารถดำเนินงานให้มากที่สุด โดยการไปหนุนเสริมให้กลไกดังกล่าวมีขีดความสามารถมากขึ้นและเพิ่มภารกิจในการจัดการปัจจัยเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นโครงการนี้ จึงพยายามจะใช้กลไกในเชิงระบบและโครงสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวน 2 กลไก กลไกแรกคือ กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ที่มีทั้งภารกิจและงบประมาณกระจายอยู่ครอบคลุมทั้งประเทศ และ กลไกที่สองคือ กลไกอาสาสมัครของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อันเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในการควบคุมยาสูบและยาเสพติดมากที่สุด สำหรับกลไกที่ 1 กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (local health insurance funds) เป็นกลไกที่เกิดจากการที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 47 ทั้งนี้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ สปสช. แต่งตั้งทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ทำให้เกิดการกระจายอำนาจ (decentralize) ลดบทบาทของรัฐส่วนกลางในการดำเนินการเอง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเป็นเจ้าของ (ownership) และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่หรือสุขภาพชุมชนบนพื้นฐานของความร่วมมือและการร่วมบริหารจัดการระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ประชาชน และหน่วยงานสาธารณสุขมากขึ้น
ส่วนกลไกที่ 2 คือ กลไกอาสาสมัครของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อันเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาบุหรี่และยาเสพติดมากที่สุด ปัจจุบันศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีกลไกอาสาสมัครทำงานในพื้นที่หลายรูปแบบ โดยรูปแบบหนึ่งเรียกว่า บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ที่มีจำนวนบัณฑิตอาสาฯ 2,237 คน จากจำนวนหมู่บ้าน 2,249 หมู่บ้าน โดยศอบต. มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการว่างงานในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ศอ.บต. ประจำหมู่บ้านในการดูแลและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ใน 3 ภารกิจหลักคือ (1) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานพัฒนาของ ศอ.บต. (2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อใช้ในการบริหารงานของ ศอ.บต. และ (3) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของ ศอ.บต. และปฏิบัติภารกิจงานที่จังหวัดและอำเภอมอบหมาย ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

กรอบแนวคิดในการดำเนินงานเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของกลไกระดับท้องถิ่น 2 กลไก คือ
(1) กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
(2) บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสุขภาพในระดับจังหวัดและระดับตำบล และเพิ่มจำนวนนักขับเคลื่อนจิตอาสาที่สามารถพัฒนาแผนงาน หรือ โครงการสำหรับการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากปัญหาสุรา ยาสูบและยาเสพติด โดยมีผลลัพธ์ที่สำคัญคือ ได้รูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และสารเสพติด การผลิตองค์ความรู้ การเกิดนวัตกรรม การมีมาตรการควบคุม/ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนโยบายสาธารณะต่อไปได้

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนากลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ในเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

2 เพื่อพัฒนากลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้เพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอ.บต.

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
25 มิ.ย. 60 ประชุมทีมทำงานหลัก 10 23,074.00 23,074.00
13 ก.ค. 60 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 15% งวด 1 0 586,957.00 586,957.00
7 - 10 ส.ค. 60 ประชุมทีมแลกเปลี่ยนทีมทำงานหลัก เขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 126,214.00 126,214.00
9 ส.ค. 60 เข้าร่วมฝึกอบรมระบบบันทึกรายรับ รายจ่าย สำหรับภาคี 2 9,410.00 9,410.00
18 ส.ค. 60 การประชุมทีมแลกเปลี่ยนทีมทำงานหลัก เขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง 20 70,741.00 70,741.00
7 - 8 ก.ย. 60 ประชุมออกแบบและพัฒนาหลักสูตร-คู่มือ 30 209,262.00 209,262.00
29 ก.ย. 60 ประชุมทีมทำงานหลัก 10 10,550.00 10,550.00
13 ต.ค. 60 ประชุมออกแบบและพัฒนาหลักสูตร-คู่มือ ครั้งที่ 2 30 104,244.00 104,244.00
19 ต.ค. 60 ประชุมทีมทำงานหลัก 10 9,950.00 9,950.00
30 - 31 ต.ค. 60 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเขต 12 สงขลา 120 81,295.00 81,295.00
17 พ.ย. 60 จัดการประชุมระดมความเห็นในการกำหนดความต้องการฝึกอบรม Training Needs ต่อพี่เลี้ยง คณะกรรมการกองทุนฯ และบัณฑิตอาสา 40 166,174.00 166,174.00
20 - 21 พ.ย. 60 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงินการบัญชี และการพัสดุ 2 12,900.00 12,900.00
30 พ.ย. 60 เข้าร่วมอบรมระบบ DOL และรายงานความก้าวหน้าออนไลน์ 2 12,800.00 12,800.00
8 ธ.ค. 60 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผลโครงการภาคเหนือ (เขต 1-2) งวดที่ 1 20 200,000.00 200,000.00
8 ธ.ค. 60 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผล โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7-10) 0 400,000.00 400,000.00
22 ธ.ค. 60 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง (เขต 3-6) 0 400,000.00 400,000.00
12 ม.ค. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจทีมทำงานเขตภาคใต้ตอนล่าง 15 20,940.00 20,940.00
26 ม.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.นราธิวาส ครั้งที่ 1 10 4,000.00 4,000.00
28 ม.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.ยะลา ครั้งที่ 1 13 3,862.00 3,862.00
9 ก.พ. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.นราธิวาส ครั้งที่ 2 10 4,000.00 4,000.00
12 ก.พ. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงฯ 30 37,103.00 37,103.00
15 ก.พ. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 11 จ.ชุมพร 30 10,720.00 10,720.00
18 ก.พ. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.สงขลา 6 9,500.00 9,500.00
26 ก.พ. 61 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยหลัก NLP 1 6,200.00 6,200.00
5 มี.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.ยะลา ครั้งที่ 2 15 4,402.00 4,402.00
11 เม.ย. 61 ตรวจบัญชีโครงการฯ งวดที่ 1 1 15,000.00 15,000.00
11 เม.ย. 61 การวางระบบพัฒนาโครงการผ่านเว็บไซต์และการดูแลตลอดโครงการ งวดที่ 1 1 50,000.00 50,000.00
24 เม.ย. 61 ประชุมความร่วมมือกับ ศอ.บต. 5 10,768.00 10,768.00
5 - 6 พ.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสา 120 295,580.00 295,580.00
17 พ.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.ปัตตานี 13 9,490.00 9,490.00
23 - 24 พ.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการกองทุนฯและทีมพี่เลี้ยง จ.ปัตตานี 15 38,300.00 38,300.00
1 มิ.ย. 61 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 15% งวด 2 0 456,522.00 456,522.00
4 - 5 มิ.ย. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการกองทุนฯและทีมพี่เลี้ยง จ.นราธิวาส 20 38,000.00 38,000.00
6 มิ.ย. 61 ประชุมทีมทำงานหลัก (ภาคใต้) 10 15,602.00 15,602.00
11 มิ.ย. 61 ประชุมทีมทำงานหลัก 30 89,752.00 89,752.00
20 มิ.ย. 61 ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ 5 14,245.00 14,245.00
27 มิ.ย. 61 การจัดกระบวนการสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยง 100 130,754.00 130,754.00
5 ก.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการกองทุนฯและทีมพี่เลี้ยง จ.สตูล 50 39,238.00 39,238.00
14 ก.ค. 61 การจัดประชุมทีมทำงานหลัก (ภาคใต้) 50 87,716.00 87,716.00
16 ก.ค. 61 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผลโครงการภาคเหนือ (เขต 1-2) งวดที่ 2 20 480,000.00 480,000.00
17 ก.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการกองทุนฯ และทีมพี่เลี้ยง จ.ยะลา 20 37,576.00 37,576.00
17 ก.ค. 61 การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และการดูแลตลอดโครงการ งวดที่ 1 1 120,000.00 120,000.00
17 ก.ค. 61 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง (เขต 3-6) งวด 2 0 960,000.00 960,000.00
17 ก.ค. 61 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผล โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7-10) งวด 2 0 960,000.00 960,000.00
29 ก.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.สตูล 15 2,670.00 2,670.00
รวม 922 6,375,511.00 45 6,375,511.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 19:51 น.