การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด

ประชุมออกแบบและพัฒนาหลักสูตร-คู่มือ

ประชุมออกแบบและพัฒนาหลักสูตร-คู่มือ

7 กันยายน 2560 เวลา 08:30-16.30 น.
Sirimon CheeSirimon Chee
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจง - แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ
- การพัฒนาข้อเสนอโครงการ
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ - ทบทวน แนวคิด หลักการ ในการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด - ตัวอย่างโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยง โดย ดร.ซอฟียะห์  นิมะ  อาจารย์สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ให้ทีมวิชาการ ดำเนินการ ดังนี้ 1. ทบทวนรูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติดที่มีในปัจจุบัน 2. รวบรวมตัวอย่างโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด, โครงการกิจกรรมทางกาย และโครงการอาหาร (ความมั่นคงทางอาหาร/อาหารปลอดภัย/โภชนาการสมวัย) ที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้กองทุนฯและบัณฑิตนำไปใช้ทำแผนและโครงการ 3. จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัคร

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 36 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
 • นักวิชาการ สจรส.ม.อ.
 • นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลาง, ใต้
 • ภาคประชาสังคม
 • ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ตัวแทนจาก สปสช.
 • ตัวแทนจาก สสจ.,สสอ.