รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง

จัดทำแผนติดตามแต่ละกองทุน

30 มีนาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 30 มี.ค. 2561 10:22:18
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำเสนอแผนกองทุนให้ นายอำเภออนุมัติและแจ้งกองทุนตามแผน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เยี่ยมประเมินกองทุนและสร้างพลังเชิงรุก

17 เมษายน 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 30 เม.ย. 2561 22:20:15
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย พนมสารคาม เมื่อ 30 เม.ย. 2561 22:26:08 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานระดับอำเภอเยี่ยมประเมินกองทุนและสร้างพลังเชิงรุก เช้ากองทุนเทศบาลตำบลท่าถ่าน บ่ายกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภารกิจสำคัญ คือ สร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดปัจจัยเสี่ยง ทั้ง แผนงานบุหรี่แผนงานเหล้าแผนงานสารเสพติดและแผนงานอาหารและโภชนาการ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการกองทุนในการพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อรองรับแผนงานดังกล่าว ผลการประเมิน กองทุนทั้งสอง มีโครงการบางส่วนที่รองรับแผนงาน และบางโครงการแก้ไขเพิ่มเติมซึ้งมีกำหนดการประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,500.00 0.00 300.00 1,000.00 0.00 0.00 4,800.00

ประเมิน เยี่ยมเชิงรุก

19 เมษายน 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 30 เม.ย. 2561 22:30:33
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานระดับอำเภอเยี่ยมประเมินกองทุนและสร้างพลังเชิงรุก เช้ากองทุนเทศบาลตำบลเกาะขนุน  บ่ายกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ภารกิจสำคัญ คือ สร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดปัจจัยเสี่ยง ทั้ง แผนงานบุหรี่  แผนงานเหล้า  แผนงานสารเสพติด  และแผนงานอาหารและโภชนาการ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการกองทุนในการพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อรองรับแผนงานดังกล่าว ผลการประเมิน กองทุนทั้งสอง มีโครงการบางส่วนที่รองรับแผนงาน และบางโครงการแก้ไขเพิ่มเติม  ซึ้งมีกำหนดการประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,500.00 0.00 300.00 1,000.00 0.00 0.00 4,800.00

ประเมินเยี่ยมเชิงรุก

23 เมษายน 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 30 เม.ย. 2561 22:33:28
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานระดับอำเภอเยี่ยมประเมินกองทุนและสร้างพลังเชิงรุก เช้ากองทุนเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน  บ่ายกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน ภารกิจสำคัญ คือ สร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดปัจจัยเสี่ยง ทั้ง แผนงานบุหรี่  แผนงานเหล้า  แผนงานสารเสพติด  และแผนงานอาหารและโภชนาการ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการกองทุนในการพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อรองรับแผนงานดังกล่าว ผลการประเมิน กองทุนทั้งสอง มีโครงการบางส่วนที่รองรับแผนงาน และบางโครงการแก้ไขเพิ่มเติม  ซึ้งมีกำหนดการประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,000.00 0.00 300.00 1,000.00 0.00 0.00 6,300.00

ประเมิน เยี่ยมเชิงรุก

24 เมษายน 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 30 เม.ย. 2561 22:35:01
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานระดับอำเภอเยี่ยมประเมินกองทุนและสร้างพลังเชิงรุก เช้ากองทุนเทศบาลตำบลบ้านซ่อง  บ่ายกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ภารกิจสำคัญ คือ สร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดปัจจัยเสี่ยง ทั้ง แผนงานบุหรี่  แผนงานเหล้า  แผนงานสารเสพติด  และแผนงานอาหารและโภชนาการ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการกองทุนในการพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อรองรับแผนงานดังกล่าว ผลการประเมิน กองทุนทั้งสอง มีโครงการบางส่วนที่รองรับแผนงาน และบางโครงการแก้ไขเพิ่มเติม  ซึ้งมีกำหนดการประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 300.00 1,000.00 0.00 0.00 4,300.00

ประเมิน เยี่ยมกองทุนเชิงรุก

25 เมษายน 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 30 เม.ย. 2561 22:37:11
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานระดับอำเภอเยี่ยมประเมินกองทุนและสร้างพลังเชิงรุก เช้ากองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน  บ่ายกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม ภารกิจสำคัญ คือ สร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดปัจจัยเสี่ยง ทั้ง แผนงานบุหรี่  แผนงานเหล้า  แผนงานสารเสพติด  และแผนงานอาหารและโภชนาการ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการกองทุนในการพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อรองรับแผนงานดังกล่าว ผลการประเมิน กองทุนทั้งสอง มีโครงการบางส่วนที่รองรับแผนงาน และบางโครงการแก้ไขเพิ่มเติม  ซึ้งมีกำหนดการประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,000.00 0.00 300.00 1,000.00 0.00 0.00 5,300.00

ประชุมคณะทำงาน

30 เมษายน 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 30 เม.ย. 2561 22:57:24
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 7 ก.ย. 2561 14:26:04 น.
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานระดับอำเภอประกอบด้วย นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม รับผิดชอบตำบลเขาหินซ้อน ๒ กองทุน - นายสุรเชษฐ์ ศรีระษา ปลัดเทศบาลบ้านซ่อง  รับผิดชอบตำบลบ้านซ่อง และหนองยาว ๒ กองทุน - นายพงษ์ศักดิ์  แก้วคำ ผอ.กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  รับผิดชอบตำบลเกาะขนุน ๒ กองทุน - นางสาวสายฝน  สุดดี ผช.ธุรการ เทศบาลตำบลพนมสารคาม รับผิดชอบ ตำบลพนมสารคาม ๒ กองทุน - นายบรรจบ จันทร์เจริญ ผู้ประสานงานจังหวัด รับผิดชอบ ตำบลท่าถ่าน เมืองเก่า และหนองแหน ๓ กองทุน ภารกิจ

สรุปโครงการดีเด่นในแผนงานกิจกรรมทางกาย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จาก ๑๑ กองทุน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมมอบหมายภารกิจคณะทำงาน

21 พ.ค. 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 21 พ.ค. 2561 22:50:28
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 7 ก.ย. 2561 14:25:45 น.
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • นายบรรจบ จันทร์เจริญ รับผิดชอบ ๓ กองทุนคือ อบต.หนองแหน เทศบาลตำบลท่าถ่าน อบต.เมืองเก่า
 • นายเทอดศัก์ดิ์แพทย์ประสิทธิ์ รับผิดชอบ ๒ กองทุน คือ อบต.และเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน
 • นายสุรเชษฐ์ ศรีระษา  รับผิดชอบ ๒ กองทุน คือ อบต.หนองยาวและเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
 • นายพงษ์ศักดิ์ แก้วคำ รับผิดชอบ ๒ กองทุน คือ อบต.และเทศบาลตำบลเกาะขนุน
 • นางสาวสายฝน สุดดี รับผิดชอบ ๒ กองทุน คือ อบต.และเทศบาลตำบลพนมสารคาม
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ลงพื้นที

10 มิถุนายน 2561
นครสวรรค์1นครสวรรค์1เมื่อ 11 มิ.ย. 2561 10:56:10
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย นครสวรรค์1 เมื่อ 19 ส.ค. 2561 09:34:56 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 200.00 500.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00

ประชุมคณะทำงานกลาง

14 มิถุนายน 2561
wisutwisutเมื่อ 14 มิ.ย. 2561 19:22:55
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 7 ก.ย. 2561 14:25:31 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมปรึกษาหารือในเรื่อง

๑) การสรุปผลการจัดเวทีร่วมกับ สอจร. เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒) การเตรียมการประชุมแกนขับเคลื่อนระดับเขต/จังหวัด

๓) การตรวจสอบความสมบูรณ์และคุณภาพของโครงการที่ขอรับงบจากแผนงานปัจจัยเสี่ยง ซึ่งรวมไปถึงโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วย

มีมติให้จัดประชุมกับแกนนำของจังหวัดนครสวรรค์ ในบ่ายวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 3,000.00

ประชุมคณะกรรมการกลางกับแกนนำระดับอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์

22 มิถุนายน 2561
wisutwisutเมื่อ 22 มิ.ย. 2561 20:24:36
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 7 ก.ย. 2561 14:23:29 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

๑) การตรวจสอบและยืนยันจำนวนกองทุนสุขภาพตำบลของในแต่ละอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์

๒) ชี้แจงความสมบูรณ์และคุณภาพของแต่ละโครงการที่ขอรับงบประมาณจากแผนงานการส่งเสริมทางกาย

๓) ทำความเข้าใจเรื่องการติดตามและรายงานผลผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์

๔) ทำความเข้าใจเรื่องการพัฒนาแผนงาน/โครงการปัจจัยเสี่ยง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมแกนนำระดับเขตและจังหวัด

8 กรกฎาคม 2561
wisutwisutเมื่อ 8 ก.ค. 2561 14:17:49
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย wisut เมื่อ 4 ก.ย. 2561 11:51:26 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมมีคนเข้าร่วม เชิญวิทยากรมาสอน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 1,000.00 200.00 1,000.00 0.00 0.00 4,200.00

ประชุมแกนนำพี่เลี้ยงอำภอ วันที่ 8 ก.ค.2561 ณ โรงแรมแอทอยุธยา

8 กรกฎาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์2ชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์2เมื่อ 8 ก.ค. 2561 14:21:37
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมแกนนำพี่เลี้ยงอำภอ วันที่ 8 ก.ค.2561 ณ โรงแรมแอทอยุธยา เรียนรู้การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เมนูการใช้งานในโปรแกรม http://happynetwork.org ทดลองการบันทึกข้อมูล การแก้ไขเมนูต่างๆ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 800.00

การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำระดับเขตและจังหวัด

8 กรกฎาคม 2561
wisutwisutเมื่อ 8 ก.ค. 2561 21:37:05
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 7 ก.ย. 2561 14:23:15 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดประชุมแกนนำระดับเขตและจังหวัดเขต ๓ เขต ๔ เขต ๕ และเขต ๖ รวม ๓๕ คน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน

๑) การยืนยันกองทุนที่เข้าร่วมโครงการ

๒) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพแผนงานโครงการในแผนงานปัจจัยเสี่ยงและอาหารปลอดภัยผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์

๓) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

๔) การตกลงเรื่องการรายงานการดำเนินงานของพี่เลี้ยงในทุกระดับ

นอกจากนั้นยังใช้โอกาสนี้ให้แต่ละพื้นที่พัฒนาปรับปรุงโครงการในแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ด้วย

(หมายเหตุ ขาดแกนนำจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 10,000.00 20,000.00 5,000.00 0.00 0.00 35,000.00

การประชุมติดตามงานปัจจัยเสี่ยง ณ เพชรเจ็ดสาวน้อยรีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

4 กุมภาพันธ์ 2561
wisutwisutเมื่อ 31 ก.ค. 2561 10:25:24
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมติดตามความก้าวหน้า งานปัจจัยเสี่ยง โดยมีการนำเสนอข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคที่พบ ในการดำเนินกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
28,000.00 0.00 21,824.00 1,720.00 0.00 7,500.00 59,044.00

การประชุมพี่เลี้ยงกองทุน จ.นครสวรรค์

18 มีนาคม 2561
wisutwisutเมื่อ 31 ก.ค. 2561 10:30:34
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมพี่เลี้ยงกองทุน จ.นครสวรรค์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 6,600.00

การประชุมติดตามงาน จ.พิจิตร ที่ สสอ.บึงนาราง

25 มีนาคม 2561
wisutwisutเมื่อ 31 ก.ค. 2561 10:33:12
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมติดตามงานพี่เลี้ยงกองทุนฯ  จ.พิจิตร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,000.00 0.00 2,760.00 0.00 0.00 900.00 8,660.00

การประชุมพี่เลี้ยงกองทุน จ.นครสวรรค์

29 มีนาคม 2561
wisutwisutเมื่อ 31 ก.ค. 2561 10:38:17
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมปรึกษาหารือ ในเรื่อง
๑. การติดตามการดำเนินงานของพี่เลี้ยงกองทุนฯ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ๒. วางแผนการดำเนินงานของโครงการในพื้นที่ ขั้นตอนต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 6,600.00

การประชุมติดตามงานพี่เลี้ยงกองทุนฯ @ไร่อิสระ หนองม่วง ลพบุรี

6 เมษายน 2561
wisutwisutเมื่อ 31 ก.ค. 2561 10:43:26
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมติดตามงานพี่เลี้ยงกองทุนฯในพื้นที่ของ จ.ลพบุรี และ จ.สระบุรี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
7,500.00 0.00 6,296.00 0.00 0.00 3,750.00 17,546.00

การประชุมทีมคณะทำงานกลาง

19 พ.ค. 2561
wisutwisutเมื่อ 31 ก.ค. 2561 10:51:45
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 7 ก.ย. 2561 14:25:51 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมทีมคณะทำงานกลาง ปรึกษาหารือในเรื่อง

๑. การวางแผนดำเนินงานติดตามกองทุนฯในพื้นที่

๒. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการวางแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 3,000.00

การประชุมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล จังหวัดนครสวรรค์

9 สิงหาคม 2561
wisutwisutเมื่อ 9 ส.ค. 2561 20:15:01
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 7 ก.ย. 2561 14:22:55 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย
พี่ลี้ยงกองทุนฯอำเภอเมือง ,อำเภอบรรพตพิสัย ,อำเภอเก้าเลี้ยว และ อำเภอชุมแสง

โดยประชุมปรึกษาหารือ ในเรื่อง

๑) การติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ของกองทุนฯ การเติมความสมบูรณ์ให้กับโครงการในกองทุนฯ

๒) โปรแกรม การคีย์ข้อมูลให้พี่เลี้ยงทำการคีย์ข้อมูลกิจกรรมการดำเนินงานของพี่เลี้ยง และ การคีย์แผนงาน

๓) งบประมาณ มีการจัดสรร ให้กับกองทุนฯเพื่อการพัฒนาติดตามโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบึงนาราง

15 มิถุนายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงพิจิตร1ชื่อพี่เลี้ยงพิจิตร1เมื่อ 12 ส.ค. 2561 17:32:10
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 7 ก.ย. 2561 14:25:20 น.

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงทะเบียน มีผู้ร่วมประชุม จำนวน ๑๕ คน

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

 • กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น โดยนางนงนุช ชูยุทธ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 • การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความก้าวหน้าโครงการกองทุนฯตำบลบางลาย ตำบลบึงนาราง ตำบลโพธิ์ไทรงาม ตำบลแหลมรัง ตำบลห้วยแก้ว ตามลำดับ ให้คำชี้แนะ ชื่นชม วิพากษ์โดยคุณโรจน์ศิล ยาสุขและ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบึงนาราง
 • ทบทวนเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๒๕๖๑ (โรจน์ศิล ยาสุข )

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

 • ชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นเพื่อค้นหาที่สุดในระดับอำเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพต่อไป ทั้งนี้จะสรุปผลภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑  (โรจน์ศิล ยาสุข )
 • ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care )
 • กำหนดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพและกองทุน LTC อำเภอบึงนาราง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  (โรจน์ศิล ยาสุข )
 • อภิปรายซักถาม เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 2,800.00 1,500.00 0.00 0.00 5,500.00

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ

19 สิงหาคม 2561
wisutwisutเมื่อ 21 ส.ค. 2561 16:23:19
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ (ครั้งที่2 ) เขต 3 -6

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการกองทุนฝ่ายสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง

5 กันยายน 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 1 ก.ย. 2561 22:23:24
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 4 ต.ค. 2561 23:16:49 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดประชุมคณะทำงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการกองทุนฝ่ายสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๑ กองทุนๆละ ๒ ท่าน ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

วิทยากรจาก สปสช.เขต ๖ และผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
25,500.00 0.00 6,600.00 500.00 0.00 0.00 32,600.00

การประชุมคณะกรรมการกองทุนและผู้บันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ เทศบาลตำบลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

5 กันยายน 2561
wisutwisutเมื่อ 6 ก.ย. 2561 13:58:15
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 7 ก.ย. 2561 14:22:19 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมคณะกรรมการกองทุนและผู้บันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ เทศบาลตำบลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ และ ผู้บันทึกข้อมูล กองทุนสุขภาพตำบลฯ

มีการประชุม ในเรื่อง ดังนี้

๑) การติดตามความก้าวหน้า รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ของกองทุนฯ

๒) ปัญหาอุปสรรค การเติมความสมบูรณ์ให้กับโครงการในกองทุนฯ โดยดูข้อมูล ดังนี้

  ๒.๑) แผนงาน ครบ 4 แผนงาน(แผนเหล้า/บุหรี่/สารเสพติด/อาหาร)ครบทุกแห่งเป้าหมาย

  ๒.๒) พัฒนาโครงการ อย่างน้อย 1 แผน 1 โครงการ

  ๒.๓) ติดตามโครงการ เฉพาะโครงที่ผ่านการอนุมัติและจ่ายเงินให้แล้ว นำมาบันทึกติดตามโครงการ

  ๒.๔) บันทึกกิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการที่ลงติดตามไว้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สำรวจ

8 พ.ค. 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 2 ต.ค. 2561 23:08:17
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตลาดท่าเกวียน  หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมสารคาม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 8,200.00

ตรวจประเมินกองทุนอบต.และเทศบาลเกาะขนุน

12 ตุลาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 18 ต.ค. 2561 07:10:46
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตรวจประเมิน  แนะนำการบันทึกข้อมูลแผนเหล้า  บุหรี่  สารเสพติด  และแผนอาหาร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00

ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังกองทุนตำบล

19 ตุลาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 19 ต.ค. 2561 21:01:27
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมงานอำเภอพนมสารคาม  ออกเยี่ยมและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหินซ้อนและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน  เพื่อแนะนำและติดตามการบันทึกโปรแกรมตามแผนควบคุมปัจจัยเสี่ยง  และแผนอาหารและโภชนาการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00

ตรวจแนะนำการบันทึกโปรแกรม

25 ตุลาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 26 ต.ค. 2561 20:50:48
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตรวจแนะนำการบันทึกข้อมูลแผนงานเหล้า  บุหรี่  สารเสพติด  และแผนอาหารและโภชนาการ สำหรับกองทุนในอำเภอพนมสารคาม  ตามเอกสารแนบท้เาย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00

ตรวจแนะนำการบันทึกโปรแกรม

26 ตุลาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 26 ต.ค. 2561 20:52:44
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย พนมสารคาม เมื่อ 26 ต.ค. 2561 21:00:18 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตรวจแนะนำการบันทึกข้อมูลแผนงานเหล้า บุหรี่ สารเสพติด และแผนอาหารและโภชนาการ สำหรับกองทุนในอำเภอพนมสารคาม ตามเอกสารแนบท้าย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00

ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังกองทุนตำบล

26 ตุลาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 26 ต.ค. 2561 21:02:36
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตรวจแนะนำกองทุนอบต.เมืองเก่า  และอบต.ท่าถ่าน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00

เก็บตกรายกองทุนเพื่อตรวจสอบความครบถ้วน

26 พฤศจิกายน 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 27 พ.ย. 2561 21:27:34
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตามติดทุกกองทุนในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐  พย.๖๑ เพื่อเก็บตกเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องโดยทีมงานพี่เลี้ยงอำเภอ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,000.00 0.00 1,500.00 2,000.00 0.00 0.00 8,500.00