คน(ใต้)สร้างสุข happy network

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ

วันที่ทำกิจกรรม
(ตามแผน)
รายชื่อกิจกรรมตามแผนที่วางไว้งบประมาณ
(บาท)
ค่าใช้จ่าย
(บาท)
บันทึกกิจกรรมรายงานช้า
(วัน)
1 12 ก.พ. 61 ประชุมพี่เลี้ยงอำเภอและพี่เลี้ยงตำบล ของอำเภอพรหมพิราม 610 วัน
2 13 ก.พ. 61 เข้าร่วมประชุมร่วมกับ สจรส.มอ. 0.00 more_vert
3 13 ก.พ. 61 NO TITLE 0.00 more_vert
4 20 ก.พ. 61 ประชุมชี้แจงพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 5 แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการมีกิจกรรมทางกาย ,การจัดการระบบอาหารและโภชนาการ, การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ ยาเสพติด 0.00 more_vert
5 20 ก.พ. 61 ประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ 5 แผน 16,000.00 more_vert
6 23 ก.พ. 61 ทำ workshop กองทุนตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 0.00 more_vert
7 28 ก.พ. 61 แนะนำการบันทึกการจัดทำแผนและการบันทึกข้อมูลกองทุนอบต.หัวฝาย 900.00 more_vert
8 28 ก.พ. 61 พัฒนาแผนและโครงการกิจกรรมทางกายกองทุนฯตำบลหัวฝาย 900.00 more_vert
9 5 มี.ค. 61 การจัดทำสถานการณ์และพัฒนาโครงการกองทุนตำบลพระหลวง 900.00 more_vert
10 6 มี.ค. 61 การพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสูงเม่น 588 วัน
11 6 มี.ค. 61 แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมกทางกายและโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสูงเม่น 900.00 more_vert
12 8 มี.ค. 61 แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมทางกายและการทำโครงการกองทุนตำบลสบสาย 900.00 more_vert
13 8 มี.ค. 61 แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมทางกายและการทำโครงการกองทุนตำบลสบสาย 900.00 more_vert
14 9 มี.ค. 61 จัดทำแผนกิจกรรมทางกายและพัฒนาโครงการกองทุนสุขภาพตำบลสบสาย 900.00 more_vert
15 16 มี.ค. 61 แนะนำการบันทึกข้อมูลและการจัดทำแผนกิจกรรมทางกายให้กับ กองทุน อบต.บ้านเหล่า 900.00 more_vert
16 23 มี.ค. 61 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ขยับกาย สบายชีวี 900.00 more_vert
17 13 ก.ค. 61 ติดตามการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบโปรแกรม กองทุนตำบลภาคใต้ 6,400.00 more_vert
18 13 ส.ค. 61 ติดตามประเมินผลกองทุน 428 วัน
19 7 ก.ย. 61 ติดตามกองทุน 10,150.00 more_vert
20 26 ก.ย. 61 ติดตามกองทุน 800.00 more_vert
21 27 ก.ย. 61 ติดตามกองทุน 800.00 more_vert
22 27 ก.ย. 61 ติดตามโครงการ 800.00 more_vert

ติดตามโครงการ

27 กันยายน 2561
นายพิศิษฐ์ ชื่นแจ้งนายพิศิษฐ์ ชื่นแจ้งเมื่อ 13 พ.ย. 2561 21:08:24
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฎิบัติการในการลงบันทึกข้อมูล ชี้แจงการลงสถานการณ์ข้อมูล ระหว่าง เจ้าหน้าที่ ท้งถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามกองทุน

27 กันยายน 2561
นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทองเมื่อ 27 ก.ย. 2561 17:08:19
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามการดำเนินการกองทุน  กรรมการสรุปผลการดำเนินงาน ปี 61  กระตุ้นให้กรรมการมีแผน 5 แผน ครบในปี 62

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามกองทุน

26 กันยายน 2561
นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทองเมื่อ 27 ก.ย. 2561 17:15:28
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดผลการดำเนินงาน กองทุน จากการสรุปผลการดำเนินงาน  และกระตุ้นให้มีแผน ครบ 5 แผน 5 โครงการในปี 62

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามกองทุน

7 กันยายน 2561
นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทองเมื่อ 1 ต.ค. 2561 10:54:04
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามการบันทึกแผน / โครงการ 5 แผน ( กิจกรรมทางกาย อาหาร ปัจจัยเสี่ยงสุรา ยาเสพติด บุหรี่ ) โดยเชิญ ผู้บันทึก และ กรรมการกองทุนทั้ง 10 แห่ง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,200.00 0.00 5,400.00 1,550.00 0.00 0.00 10,150.00

ติดตามการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบโปรแกรม กองทุนตำบลภาคใต้

13 กรกฎาคม 2561
นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทองเมื่อ 13 ก.ค. 2561 14:55:57
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน 2.ติดตามการบันทึกข้อมูล ของกองทุนต่างๆ ในอำเภอ คีรีมาศ
3.พัฒนาโครงการ ที่บันทึกแล้วให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 0.00 2,700.00 1,900.00 0.00 0.00 6,400.00

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ขยับกาย สบายชีวี

23 มีนาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5เมื่อ 26 มี.ค. 2561 14:50:44
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำการบันทึกข้อมูลและพัฒนาแผนงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

แนะนำการบันทึกข้อมูลและการจัดทำแผนกิจกรรมทางกายให้กับ กองทุน อบต.บ้านเหล่า

16 มีนาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4เมื่อ 26 มี.ค. 2561 14:59:31
รายงานจากพื้นที่
 • photo 1.แนะนำการจัดทำแผน1.แนะนำการจัดทำแผน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แนะนำการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย 2.แนะนำการบันทึกข้อมูล

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

จัดทำแผนกิจกรรมทางกายและพัฒนาโครงการกองทุนสุขภาพตำบลสบสาย

9 มีนาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1เมื่อ 26 มี.ค. 2561 15:09:50
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.สืบค้นข้อมูลเพื่อจัดทำสถานการณ์ตามแผนทั้ง5ด้าน 2.พัฒนาโครงการกิจกรรมทางกาย 3.การบันทึกโครงการใน web

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมทางกายและการทำโครงการกองทุนตำบลสบสาย

8 มีนาคม 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 26 มี.ค. 2561 20:11:04
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แนะนำการบันทึกสถานการณ์ในการทำแผนกิจกรรมทางกาย 2.การทำโครงการกิจกรรมทางกายที่สอดคล้องกับแผนแก่ตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมทางกายและการทำโครงการกองทุนตำบลสบสาย

8 มีนาคม 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 26 มี.ค. 2561 19:58:29
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แนะนำการบันทึกสถานการณ์ในการทำแผนกิจกรรมทางกาย 2.การทำโครงการกิจกรรมทางกายที่สอดคล้องกับแผนแก่ตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมกทางกายและโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสูงเม่น

6 มีนาคม 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 26 มี.ค. 2561 20:21:05
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แนะนำการบันทึกรายละเอียดสถานการณ์ เป้าหมายใน แผนงานกิจกรรมทางกาย 2.แนะนำการทำโครงการกิจกรรมทางกายแก่ตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

การจัดทำสถานการณ์และพัฒนาโครงการกองทุนตำบลพระหลวง

5 มีนาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3เมื่อ 26 มี.ค. 2561 15:22:56
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. สืบค้นข้อมูลเพื่อจัดทำสถานการณ์ตามแผนกิจกรรมทางกาย
 2. พัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายกองทุนตำบลพระหลวง 3.บันทึกโครงการในweb site 
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

พัฒนาแผนและโครงการกิจกรรมทางกายกองทุนฯตำบลหัวฝาย

28 กุมภาพันธ์ 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 26 มี.ค. 2561 15:01:01
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แนะนำการบันทึกข้อมูลการทำแผนกิจกรรมทางกาย 2.แนะนำการพัฒนาแผนกิจกรรมทางกาย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

แนะนำการบันทึกการจัดทำแผนและการบันทึกข้อมูลกองทุนอบต.หัวฝาย

28 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4เมื่อ 26 มี.ค. 2561 14:50:18
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4 เมื่อ 26 มี.ค. 2561 14:52:33 น.
 • photo 1.แนะนำการจัดทำแผน1.แนะนำการจัดทำแผน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นัดกองทุนฯ เพื่อเข้าชี้แจงการกรอกข้อมูล 2.แนะนำการบันทึกข้อมูลผ่านเวปกองทุนตำบล 3.แนะนำการจัดทำแผน กิจกรรมทางกาย 4.แนะนำการจัดทำโครงการและพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกาย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ทำ workshop กองทุนตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

23 กุมภาพันธ์ 2561
มยุรี อินเถื่อนมยุรี อินเถื่อนเมื่อ 23 ก.พ. 2561 13:17:17
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงแนวจัดทำแผนตามนโยบาย
 • ชี้แจงและทบทวนการใช้โปรแกรมออนไลน์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ 5 แผน

20 กุมภาพันธ์ 2561
นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทองเมื่อ 13 มี.ค. 2561 10:22:09
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงนโยบาย 5 แผนงาน เน้นกิจกรรมทางกาย สาธิต การออกกำลัง ( กิจกรรมทางกาย )สาธิตการบันทึกข้อมูลเข้าระบบของ กองทุนตำบลภาคใต้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 7,000.00 6,000.00 0.00 0.00 16,000.00

ประชุมชี้แจงพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 5 แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการมีกิจกรรมทางกาย ,การจัดการระบบอาหารและโภชนาการ, การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ ยาเสพติด

20 กุมภาพันธ์ 2561
นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทองเมื่อ 20 ก.พ. 2561 14:12:10
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมชี้แจง  สาธิต การบันทึกข้อมูล  กำหนดข้อตกลง การบันทึกข้อมูล  และ กำหนดภาระกิจหน้าที่ ของกองทุนในการบันทึกข้อมูล 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เข้าร่วมประชุมร่วมกับ สจรส.มอ.

13 กุมภาพันธ์ 2561
นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทองเมื่อ 13 ก.พ. 2561 14:50:04
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุม รับทราบแนวทางการดำเนินการ 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO TITLE

13 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก2ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก2เมื่อ 13 ก.พ. 2561 13:59:10
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 23 ก.พ. 2561 23:01:36 น.
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00