เครือข่ายคนสร้างสุข happy network

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ

ติดตามโครงการ

27 กันยายน 2561
นายพิศิษฐ์ ชื่นแจ้งนายพิศิษฐ์ ชื่นแจ้ง
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฎิบัติการในการลงบันทึกข้อมูล ชี้แจงการลงสถานการณ์ข้อมูล ระหว่าง เจ้าหน้าที่ ท้งถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามกองทุน

27 กันยายน 2561
นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทอง
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามการดำเนินการกองทุน  กรรมการสรุปผลการดำเนินงาน ปี 61  กระตุ้นให้กรรมการมีแผน 5 แผน ครบในปี 62

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามกองทุน

26 กันยายน 2561
นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทอง
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดผลการดำเนินงาน กองทุน จากการสรุปผลการดำเนินงาน  และกระตุ้นให้มีแผน ครบ 5 แผน 5 โครงการในปี 62

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามกองทุน

7 กันยายน 2561
นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทอง
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามการบันทึกแผน / โครงการ 5 แผน ( กิจกรรมทางกาย อาหาร ปัจจัยเสี่ยงสุรา ยาเสพติด บุหรี่ ) โดยเชิญ ผู้บันทึก และ กรรมการกองทุนทั้ง 10 แห่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,200.00 0.00 1,550.00 0.00 0.00 0.00 10,150.00

ติดตามการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบโปรแกรม กองทุนตำบลภาคใต้

13 กรกฎาคม 2561
นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทอง
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน 2.ติดตามการบันทึกข้อมูล ของกองทุนต่างๆ ในอำเภอ คีรีมาศ
3.พัฒนาโครงการ ที่บันทึกแล้วให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ขยับกาย สบายชีวี

23 มีนาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำการบันทึกข้อมูลและพัฒนาแผนงานโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00

แนะนำการบันทึกข้อมูลและการจัดทำแผนกิจกรรมทางกายให้กับ กองทุน อบต.บ้านเหล่า

16 มีนาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4
รายงานจากพื้นที่
 • photo 1.แนะนำการจัดทำแผน1.แนะนำการจัดทำแผน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แนะนำการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย 2.แนะนำการบันทึกข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00

จัดทำแผนกิจกรรมทางกายและพัฒนาโครงการกองทุนสุขภาพตำบลสบสาย

9 มีนาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.สืบค้นข้อมูลเพื่อจัดทำสถานการณ์ตามแผนทั้ง5ด้าน 2.พัฒนาโครงการกิจกรรมทางกาย 3.การบันทึกโครงการใน web

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00

แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมทางกายและการทำโครงการกองทุนตำบลสบสาย

8 มีนาคม 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แนะนำการบันทึกสถานการณ์ในการทำแผนกิจกรรมทางกาย 2.การทำโครงการกิจกรรมทางกายที่สอดคล้องกับแผนแก่ตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00

แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมทางกายและการทำโครงการกองทุนตำบลสบสาย

8 มีนาคม 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แนะนำการบันทึกสถานการณ์ในการทำแผนกิจกรรมทางกาย 2.การทำโครงการกิจกรรมทางกายที่สอดคล้องกับแผนแก่ตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00

แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมกทางกายและโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสูงเม่น

6 มีนาคม 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แนะนำการบันทึกรายละเอียดสถานการณ์ เป้าหมายใน แผนงานกิจกรรมทางกาย 2.แนะนำการทำโครงการกิจกรรมทางกายแก่ตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00

การจัดทำสถานการณ์และพัฒนาโครงการกองทุนตำบลพระหลวง

5 มีนาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. สืบค้นข้อมูลเพื่อจัดทำสถานการณ์ตามแผนกิจกรรมทางกาย
 2. พัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายกองทุนตำบลพระหลวง 3.บันทึกโครงการในweb site 
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00

พัฒนาแผนและโครงการกิจกรรมทางกายกองทุนฯตำบลหัวฝาย

28 กุมภาพันธ์ 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แนะนำการบันทึกข้อมูลการทำแผนกิจกรรมทางกาย 2.แนะนำการพัฒนาแผนกิจกรรมทางกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00

แนะนำการบันทึกการจัดทำแผนและการบันทึกข้อมูลกองทุนอบต.หัวฝาย

28 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4
รายงานจากพื้นที่
 • photo 1.แนะนำการจัดทำแผน1.แนะนำการจัดทำแผน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นัดกองทุนฯ เพื่อเข้าชี้แจงการกรอกข้อมูล 2.แนะนำการบันทึกข้อมูลผ่านเวปกองทุนตำบล 3.แนะนำการจัดทำแผน กิจกรรมทางกาย 4.แนะนำการจัดทำโครงการและพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ทำ workshop กองทุนตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

23 กุมภาพันธ์ 2561
มยุรี อินเถื่อนมยุรี อินเถื่อน
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงแนวจัดทำแผนตามนโยบาย
 • ชี้แจงและทบทวนการใช้โปรแกรมออนไลน์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ 5 แผน

20 กุมภาพันธ์ 2561
นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทอง
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงนโยบาย 5 แผนงาน เน้นกิจกรรมทางกาย สาธิต การออกกำลัง ( กิจกรรมทางกาย )สาธิตการบันทึกข้อมูลเข้าระบบของ กองทุนตำบลภาคใต้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00

ประชุมชี้แจงพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 5 แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการมีกิจกรรมทางกาย ,การจัดการระบบอาหารและโภชนาการ, การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ ยาเสพติด

20 กุมภาพันธ์ 2561
นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทอง
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมชี้แจง  สาธิต การบันทึกข้อมูล  กำหนดข้อตกลง การบันทึกข้อมูล  และ กำหนดภาระกิจหน้าที่ ของกองทุนในการบันทึกข้อมูล 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เข้าร่วมประชุมร่วมกับ สจรส.มอ.

13 กุมภาพันธ์ 2561
นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทอง
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุม รับทราบแนวทางการดำเนินการ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO TITLE

13 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก2ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก2
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00