คนสร้างสุข

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11
ภายใต้โครงการ PA - กิจกรรมทางกาย
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด 9.1544250686359,99.139468765259place

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยง กองทุนฯ อ.สวี 0 0.00 720.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยงบ้านนาสาร 0 0.00 520.00 more_vert
18 ม.ค. 61 เข้ารับการประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงกองทุน อ.นาสาร 0 0.00 520.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมคณะทำงาน 0 0.00 520.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ประชุม 0 0.00 730.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยงกองทุนตำบลระดับอำเภอ ณ เทศบาลเมืองนาสาร 0 0.00 0.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ 0 0.00 0.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ประชุมชี้แจงทีมพี่เลี่ยงระดับอำเภอ 0 0.00 0.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยงบ้านนาสาร 0 0.00 520.00 more_vert
18 ม.ค. 61 0 0.00 0.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยงอ. บ้านนาสาร 0 0.00 500.00 more_vert
18 ม.ค. 61 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมพี่เลี้ยงร่วมกัยทีมนาสาร 0 0.00 1,000.00 more_vert
18 ม.ค. 61 0 0.00 0.00 more_vert
18 ม.ค. 61 0 0.00 0.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยง 0 0.00 300.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมคณะทำงาน 0 0.00 520.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ทำแผน 0 0.00 0.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ประชุมีพี่เลี้ยงกองทุนตำบลระดับอำเภอ 0 0.00 0.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ประชุม 0 0.00 0.00 more_vert
1 ก.พ. 61 ประชุมสร้างทีมพี่เลี้ยง (เพื่อช่วยในการทำแผนงานหรือโครงการ) 0 0.00 17,300.00 more_vert
7 ก.พ. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงงการให้มีความชัดเจน โดยมีประเด้นให้ครอบคลุมแผนงานด้านกิจกรรมทางกาย องค์การบริหารส่วนตำบลครน และวิสัยใต้ 0 0.00 7,000.00 more_vert
15 ก.พ. 61 ประชุมทีมคณะทำงานกองทุน 0 0.00 0.00 more_vert
21 ก.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการสำหรับผู้เสนอโครงการ เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจน โดยมีประเด็นครอบคลุมแผนงานกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี 0 0.00 8,500.00 more_vert
รวม 0 0.00 23 38,650.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 15:57 น.