เครือข่ายฅนสร้างสุข happy network

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการสำหรับผู้เสนอโครงการ เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจน โดยมีประเด็นครอบคลุมแผนงานกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

21 กรกฎาคม 2561
ชัยพร เพ็ชรเวชชัยพร เพ็ชรเวชเมื่อ 3 ก.ค. 2561 14:50:23
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมผู้เสนอโครงการ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการให้มีความครอบคลุมแผนงานด้านกิจกรรมทางกาย ให้กับผู้ร่วมการประชุม คือ     1.การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเด็ก เยาวชน  วัยทำงาน  วัยผู้สูงอายุ
    2.การสร้างพื้นที่ๆเอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย     3.การใช้จักรยานเพื่อสุขภาพวะและการวิ่งต่อสุขภาพ มีการนำเสนอสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวให้พื้นที่ได้รับทราบ กลุ่ม องค์กร ชมรม ร่วมทำแผนสุขภาพ 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 1,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00

ประชุมทีมคณะทำงานกองทุน

15 กุมภาพันธ์ 2561
พรชนันพรชนันเมื่อ 15 ก.พ. 2561 10:34:53
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงการจัดทำแผน ลงบันทึก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงงการให้มีความชัดเจน โดยมีประเด้นให้ครอบคลุมแผนงานด้านกิจกรรมทางกาย องค์การบริหารส่วนตำบลครน และวิสัยใต้

7 กุมภาพันธ์ 2561
ชัยพร เพ็ชรเวชชัยพร เพ็ชรเวชเมื่อ 3 ก.ค. 2561 14:19:14
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการสำหรับผู้เสนอโครงการ เพื่อจัดทำกรอบของแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนดังนี้คือ
1.การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเด็ก เยาวชน 2.การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยทำงาน 3.การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยผู้สูงอายุ 4.การผลักดันให้เกิดพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย 5.การใช้จักรยานเพื่อสุขภาพ และการวิ่งเพื่อสุขภาพ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00

ประชุมสร้างทีมพี่เลี้ยง (เพื่อช่วยในการทำแผนงานหรือโครงการ)

1 กุมภาพันธ์ 2561
ชัยพร เพ็ชรเวชชัยพร เพ็ชรเวชเมื่อ 21 มิ.ย. 2561 15:31:46
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 2.พี่เลี้ยงกองทุนนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานกองทุน และแลียกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน 3.เรียนรู้การทำโครงการและวิเคราะห์ประเด้นกิจกรรมทางกาย 4.ฝึกปฏิบัติการพัฒนาโครงการ ฯ ผ่าน web site 5.สร้างแผนการดำเนินงานของพี่เลี้ยงระดับอำเภอ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
12,400.00 500.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00 17,300.00

ประชุม

18 มกราคม 2561
พรชนันพรชนันเมื่อ 18 ม.ค. 2561 15:23:00
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุม พี่เลี้ยง สวี-นาสาร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมีพี่เลี้ยงกองทุนตำบลระดับอำเภอ

18 มกราคม 2561
ชื่อวิลัยลักษณ์ บุญตั้งชื่อวิลัยลักษณ์ บุญตั้งเมื่อ 18 ม.ค. 2561 15:15:52
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 22 ม.ค. 2561 05:40:43 น.
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมพี่เลี้ยง
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ทำแผน

18 มกราคม 2561
ใหญ่ใหญ่เมื่อ 18 ม.ค. 2561 15:09:18
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมทีมคณะทำงาน

18 มกราคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร10ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร10เมื่อ 18 ม.ค. 2561 15:00:06
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00

ประชุมทีมพี่เลี้ยง

18 มกราคม 2561
ชื่อนายธีระศักดิ์ แป๊ะป๋องชื่อนายธีระศักดิ์ แป๊ะป๋องเมื่อ 18 ม.ค. 2561 14:56:47
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมทีมพี่เลี้ยง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00

18 มกราคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร10ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร10เมื่อ 18 ม.ค. 2561 14:56:09
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 มกราคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร10ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร10เมื่อ 18 ม.ค. 2561 14:56:07
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมพี่เลี้ยงร่วมกัยทีมนาสาร

18 มกราคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยง tankyชื่อพี่เลี้ยง tankyเมื่อ 18 ม.ค. 2561 14:55:38
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทึมพี่เลี้ยงของสวี เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมนาสาร ในแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามแนวทางการจัดการปัจจัยเสี่ยง ณ สำนักงานเทศบาลนาสาร จำนวน  2 วัน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00

ประชุมทีมพี่เลี้ยงอ. บ้านนาสาร

18 มกราคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร6ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร6เมื่อ 18 ม.ค. 2561 14:55:22
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 100.00 0.00 200.00 0.00 0.00 500.00

18 มกราคม 2561
ชัยพร เพ็ชรเวชชัยพร เพ็ชรเวชเมื่อ 18 ม.ค. 2561 14:54:40
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมทีมพี่เลี้ยงบ้านนาสาร

18 มกราคม 2561
เพ็ญเพ็ญเมื่อ 18 ม.ค. 2561 14:54:35
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ สสอ.บ้านนาสารและที่เทศบาลบ้านนาสาร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00

ประชุมชี้แจงทีมพี่เลี่ยงระดับอำเภอ

18 มกราคม 2561
วิสันต์วิสันต์เมื่อ 18 ม.ค. 2561 14:54:02
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามกองทุน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ

18 มกราคม 2561
ชื่อวิณุรา ทองแก้วชื่อวิณุรา ทองแก้วเมื่อ 18 ม.ค. 2561 14:53:53
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 22 ม.ค. 2561 05:42:24 น.
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมทีมพี่เลี้ยง
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมทีมพี่เลี้ยงกองทุนตำบลระดับอำเภอ ณ เทศบาลเมืองนาสาร

18 มกราคม 2561
หนุ่มโรงบาลหนุ่มโรงบาลเมื่อ 18 ม.ค. 2561 14:53:51
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุม/ทำแผนการดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุม

18 มกราคม 2561
นพคุณนพคุณเมื่อ 18 ม.ค. 2561 14:53:25
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมทีมพี่เลี้ยง -ติดตามความคืบหน้าการลงโปรแกรม -แบ่งกลุ่มทีมนาสาร -ฝึกปฏิบัติการรายงานข้อมูลทีมพี่เลี้ยง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 30.00 0.00 200.00 0.00 0.00 730.00

ประชุมทีมคณะทำงาน

18 มกราคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร10ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร10เมื่อ 18 ม.ค. 2561 14:53:16
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เทศเมืองนาสาร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00

เข้ารับการประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงกองทุน อ.นาสาร

18 มกราคม 2561
ณัฐวัตร เพชรโสมณัฐวัตร เพชรโสมเมื่อ 18 ม.ค. 2561 14:53:10
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมแลกเปลี่ยนทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ ณ อ.นาสาร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00

ประชุมทีมพี่เลี้ยงบ้านนาสาร

18 มกราคม 2561
เพ็ญเพ็ญเมื่อ 18 ม.ค. 2561 14:53:03
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ สสอ.บ้านนาสารและที่เทศบาลบ้านนาสาร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00

ประชุมทีมพี่เลี้ยง กองทุนฯ อ.สวี

18 มกราคม 2561
สันต์สันต์เมื่อ 18 ม.ค. 2561 14:53:03
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ  เทศบาลเมืองนาสาร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 50.00 0.00 100.00 50.00 0.00 720.00