รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสงขลา

ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง (อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา)

18 กุมภาพันธ์ 2561
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 18 ก.พ. 2561 21:24:42
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 22 ก.พ. 2561 21:23:11 น.
 • photo ร่วมกันกำหนดแผนร่วมกันกำหนดแผน
 • photo ทำความเข้าใจการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพทำความเข้าใจการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
 • photo ร่วมกันกำหนดแผนร่วมกันกำหนดแผน
 • photo แบ่งพื้นที่รับผิดชอบแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
 • photo ทำความเข้าใจการทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการทำความเข้าใจการทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ
 • photo ทำความเข้าใจการทำแผนชุมชนและการติดตามประเมินโครงการทำความเข้าใจการทำแผนชุมชนและการติดตามประเมินโครงการ
 • photo แนะนำตัว ทำความรู้จักพี่เลี้ยงแนะนำตัว ทำความรู้จักพี่เลี้ยง

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 • แนะนำตัว ทำความรู้จักพี่เลี้ยง โดยมีพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

  1. นายอะหมัด หลีขาหรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

  2. นางดวงใจ อ่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  3. นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่

  4. นายอุสมาน หวังสนิ อาจารย์ นักวิจัย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  5. นายประสิทธิ์ เร๊ะดุมหลี เจ้าพนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

  6. นางเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดคูแค องค์การบริหารส่วนตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 • พูดคุยทำความเข้าใจบทบาทพี่เลี้ยงในการพัฒนาและการติดตามโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด)
  โดยกำหนดให้พี่เลี้ยงมีบทบาทในการดำเนินการจัดกระบวนการและติดตามกองทุนสุขภาพตำบลในอำเภอจะนะ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 กองทุน ดังนี้

  1. จัดกระบวนการและติดตามกองทุนสุขภาพตำบลให้มีแผนงานการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) และมีโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) อย่างน้อยกองทุนละ 1 โครงการ

  2. พี่เลี้ยงต้องมีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์ได้

 • ร่วมกันกำหนดแผนและแนวทางในการพัฒนาและการติดตามโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด)
  โดยได้กำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินงานจำนวน 5 ขั้นตอน ได้แก่

  1. การสร้างทีมพี่เลี้ยง

  2. พัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพตำบลให้สามารถทำแผนและโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะกรรมการกองทุนฯและบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ

  3. การพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด)

  4. กองทุน ฯ ดำเนินงานตามแผน/โครงการที่เสนอไว้

  5. ติดตามประเมินผลผ่านการลงพื้นที่และการติดตามผ่านเว็บไซต์

 • แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ และกำหนดแผนการลงพื้นที่ติดตามโครงการ โดยได้กำหนดให้พี้เลี้ยงรับผิดชอบลงพื้นที่ติดตามโครงการ ดังนี้

  1. นายอะหมัด หลีขาหรี และนางเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) ของกองทุนสุขภาพตำบลคู แค ขุนตัดหวาย น้ำขาว และสะพานไม้แก่น

  2. นางดวงใจ อ่อนแก้ว และนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) ของกองทุนสุขภาพตำบลนาหว้า ป่าชิง จะโหนง ท่าหมอไทรและเทศบาลตำบลบ้านนา

  3. นายอุสมาน หวังสนิ และนายประสิทธิ์ เร๊ะดุมหลี ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) ของกองทุนสุขภาพตำบลนาทับ ตลิ่งชัน สะกอม และเทศบาลตำบลจะนะ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 9,500.00

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุน และพัฒนาข้อเสนอโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

5 ตุลาคม 2561
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 5 ต.ค. 2561 20:58:48
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 5 ต.ค. 2561 21:16:00 น.
 • photo ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
 • photo ชี้แจงแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการชี้แจงแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
 • photo ผู้เข้าร่วมอบรมทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและการพัฒนาข้อเสนอโครงการผู้เข้าร่วมอบรมทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
 • photo แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนฯแบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนฯ
 • photo แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำโครงการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำโครงการ
 • photo แบ่งกลุ่มปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนและโครงการในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบลแบ่งกลุ่มปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนและโครงการในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล
 • photo ร่วมกันกำหนดแผนการลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการร่วมกันกำหนดแผนการลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ
 • photo ตัวแทนกองทุนนำเสนอตัวแทนกองทุนนำเสนอ
 • photo สรุปผลการประชุมสรุปผลการประชุม
 • photo ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนและรับเอกสารผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนและรับเอกสาร

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
 • แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
 • แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
 • แบ่งกลุ่มปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนและโครงการในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล
 • ร่วมกันกำหนดแผนการลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ
 • สรุปผลการประชุม

การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและการพัฒนาโครงการประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

กลุ่มที่ 1 ตำบลคู แค ขุนตัดหวาย น้ำขาว และสะพานไม้แก่น โดยนายอะหมัด หลีขาหรี และนางเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี

กลุ่มที่ 2 ตำบลนาหว้า ป่าชิง จะโหนง ท่าหมอไทร เทศบาลตำบลบ้านนา โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว

กลุ่มที่ 3 ตำบลนาทับ ตลิ่งชัน สะกอม เทศบาลตำบลจะนะ โดยนายอุสมาน หวังสนิ และนายประสิทธิ์ เร๊ะดุมหลี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 760.00 1,000.00 22,290.00 0.00 0.00 30,050.00

ประชุมเพื่อพัฒนาและปรับข้อมูลแผนและโครงการของกองทุนฯ อำเภอจะนะ

4 พฤศจิกายน 2561
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 4 พ.ย. 2561 14:29:11
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 4 พ.ย. 2561 14:36:07 น.
 • photo พัฒนาและปรับข้อมูลแผนและโครงการกองทุนฯอำเภอจะนะพัฒนาและปรับข้อมูลแผนและโครงการกองทุนฯอำเภอจะนะ
 • photo พัฒนาและปรับข้อมูลแผนและโครงการกองทุนฯอำเภอจะนะพัฒนาและปรับข้อมูลแผนและโครงการกองทุนฯอำเภอจะนะ
 • photo รับประทานอาหารว่างรับประทานอาหารว่าง
 • photo รับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน
 • photo พัฒนาและปรับข้อมูลแผนและโครงการกองทุนฯอำเภอจะนะพัฒนาและปรับข้อมูลแผนและโครงการกองทุนฯอำเภอจะนะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาและปรับข้อมูลแผนและโครงการของกองทุนฯ อำเภอจะนะ
โดยการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของเนื้อหาแผนงาน
และดำเนินการปรับข้อมูลสถานการณ์ปัญหา การตั้งค่าเป้าหมาย 1 ปี และกำหนดโครงการที่ควรดำเนินการเพิ่มเติมของแผนงงานปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุหรี่ สารเสพติด)
ในระบบเว็บไซต์ของกองทุนฯในอำเภอจะนะ จำนวน 14 กองทุน ประกอบด้วย

 • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.คู
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.แค
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.ตลิ่งชัน
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.ท่าหมอไทร
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.สะกอม
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.สะพานไม้แก่น
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนา
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทับ
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.ป่าชิง
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.จะโหนง
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.นาหว้า

มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนงานปัจจัยเสี่ยงที่น่าสนใจ ได้แก่

แผนงานบุหรี่

 • โครงการสกัดกั้นนักสูบรายใหม่ในชุมชน
 • โครงการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
 • โครงการพัฒนาแกนนำนักเรียนเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน
 • โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมยาสูบและการเลิกยาสูบ และสนับสนุนให้มีโครงการสร้างผู้นำนักศึกษาในด้านการควบคุมยาสูบ
 • โครงการวัดปลอดบุหรี่
 • โครงการมัสยิดปลอดบุหรี่
 • โครงการร้านน้ำชาปลอดบุหรี่
 • โครงการครอบครัวปลอดบุหรี่

แผนงานเหล้า

 • โครงการสกัดกั้นนักดื่มรายใหม่ในชุมชน
 • โครงการจัดตั้งทีมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการมั่วสุมของเด็กและเยาวชนในชุมชน
 • โครงการจัดตั้งอาสาสมัครเพื่อการคัดกรองและบำบัดอย่างย่อในชุมชน
 • โครงการจัดตั้งหน่วยบริการช่วยเลิกตระเวนบริการในชุมชน
 • โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า
 • โครงการงานบุญปลอดเหล้า
 • โครงการจัดทำธรรมนูญปลอดเหล้า
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 590.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 8,090.00