รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมการประชุมพัฒนาและปรับแก้โครงการ

8 พฤศจิกายน 2561
marokeemarokeeเมื่อ 9 พ.ย. 2561 15:36:06
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กองทุนอำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี ทั้งหมด 13 กองทุน ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาและปรับแก้โครงการในการดำเนินการปัจจัยเสี่ยงจาก สุรา ยาสูบ และยาเสพติด โดยนายมะรอกี  เวาะเลง (พี่เลี้ยงกองทุน สป.สช.จังหวัดป้ตตานี)  และนางสาวซำซียะห์ ดือราแม จนท.บันทึกข้อมูล จากพี่เลี้ยงอำเภอนำร่อง  พร้อมนายสุทธิพงศ์อุสาหะพงษ์สิน  จนท.ดูแลระบบของกองทุน สป.สช.เขต 12 สงขลา เป็นวิทยากรบรรยายชี้แจง การดำเนินงาน ตลอดจนตอบข้อซักถาม จาก จนท.กองทุน ที่มีปัญหาในการดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,500.00 0.00 0.00 1,430.00 0.00 0.00 7,930.00

โครงการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

23 พ.ค. 2561
marokeemarokeeเมื่อ 19 ก.ย. 2561 14:43:02
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

23-24/05/2018 ได้เชิญพี่เลี้ยงกองทุน จนท.คีย์ข้อมูล ผู้เสนอโครงการฯ เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะกรรมการในประเด็นหัวข้อ 1.-การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ-การทำโครงการและวิเคราะห์โครงการฯโดยนายมะรอกี  เวาะเลง (พี่เลี้ยงกองทุน สป.สช.จังหวัดป้ตตานี) และประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะกรรมการในประเด็นหัวข้อ 2.-การทำแผนชุมชน    -การติดตามประเมินโครงการและการติดตามออนไลน์  โดยนายมูหะหมัด วันสุไลมาน (พี่เลี้ยงกองทุน สป.สช.จังหวัดป้ตตานี) โดยมีการตอบข้อซักถาม และแก้ปัญหาให้กับบางกองทุนฯ ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้  ซึ่งมีจำนวน ผู้เข้ารวมประชุม 39 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองจิก ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
19,500.00 0.00 15,600.00 2,730.00 0.00 0.00 37,830.00

การประชุมสร้างพี่เลี้ยงเพื่อช่วยในการทำแผน โครงการ รวมทั้งประเมินติดตาม

17 พ.ค. 2561
marokeemarokeeเมื่อ 19 ก.ย. 2561 14:11:34
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่  17 พฤษภาคม 2561 พี่เลี้ยงกองทุน 13 กองทุน เข้าประชุม เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ทีมพี่เลี้ยง กองทุนฯ และความเข้าใจในงานควบคุมปัจจัยเสี่ยง ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยนายนายมะรอกี เวาะเลง ผู้ประสานงานจังหวัด/พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  พร้อมตอบข้อซักถามและรับฟังเสนอแนะ จากพี่เลี้ยงกองทุน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,500.00 390.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 9,490.00

การประชุมสร้างพี่เลี้ยงเพื่อช่วยในการทำแผน โครงการ รวมทั้งประเมินติดตาม

17 พ.ค. 2561
marokeemarokeeเมื่อ 19 ก.ย. 2561 14:07:34
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่  17 พฤษภาคม 2561 พี่เลี้ยงกองทุน 13 กองทุน เข้าประชุม เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ทีมพี่เลี้ยง กองทุนฯ และความเข้าใจในงานควบคุมปัจจัยเสี่ยง ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยนายนายมะรอกี เวาะเลง ผู้ประสานงานจังหวัด/พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  พร้อมตอบข้อซักถามและรับฟังเสนอแนะ จากพี่เลี้ยงกองทุน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,500.00 390.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 9,490.00