หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ตรวจรับวัสดุ/อุปกรณ์ กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่

ตรวจรับวัสดุ/อุปกรณ์ กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่

24 กรกฎาคม 2561
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะกรรมการผู้มีนามข้างท้ายนี้ได้ทำการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง ของกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังรายละเอียดดังนี้ ๑. ไก่ไข่ อายุ ๑๕-๑๘ สัปดาห์ จำนวน ๒๐๐ ตัวๆละ ๒๒๐ บาท ๒. อาหารไก่ บรรจุ ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๐๖ กระสอบๆละ ๕๐๐ บาท ๓. รางน้ำ จำนวน ๑๐ อันๆละ ๗๐ บาท ๔. รางอาหาร จำนวน ๑๒ อันๆละ ๗๕ บาท ๕. ตาข่ายอวนเก่า จำนวน ๒๐ กิโลกรัมๆละ ๗๐ บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการได้ทำการตรวจรับวัวดุ/อุปกรณ์ ของกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 0 คน
ประกอบด้วย

ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านโคกกะเปาะ  จำนวน  ๒๗๖ คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00